Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról

Hatályos: 2015. 03. 01- 2019. 08. 20

Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés a), d) és g) pontjában, a 134/E. §-ában, továbbá a 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és 131. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 

I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja

1.§ (1) A rendelet célja - az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével – az önkormányzat lakosai, különösen a gyermeket nevelő családok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése.

(2) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni kell az egyéni felelősség elvét.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a Sajólászlófalva község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, valamint

b) a Sajólászlófalva község közigazgatási területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó

személyekre.


3. Az ellátások formái


3. § Sajólászlófalva Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) az e rendeletben foglalt feltételek szerint az alábbi szociális ellátásokat nyújtja, valamint szociális szolgáltatásokat biztosítja:

a) pénzbeli ellátások:

aa) települési támogatás

ab) rendkívüli települési támogatás

b) természetbeni ellátás:

ba) köztemetés,

         „bb) élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás.”


Módostotta a Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.( XII.01.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról


c) szociális szolgáltatás:

ca) étkeztetés.

(2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti ellátások egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(3) Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a tagságával működő Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézmény útján biztosítja:

a) családsegítő szolgálat,

b) házi segítségnyújtás,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és

d) támogató szolgáltatás.

(4) A (3) bekezdésben foglalt ellátások a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat képviselő-testülete rendeletében foglaltak szerint vehetők igénybe.


4. A szociális hatáskört gyakorló helyi szervek


4. § Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket

a) Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: „képviselő-testület”), valamint

b) Sajólászlófalva község polgármestere (továbbiakban: „polgármester”)

gyakorolja.


5. Eljárási rendelkezések


5. § (1) Az e rendelet szerinti szociális ellátás, valamint szociális szolgáltatás iránti kérelmet a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal Sajólászlófalvai Állandó Kirendeltségénél (címe: 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty Mihály u. 15.) lehet előterjeszteni.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles - az igényelt támogatástól függően - a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat megtenni, továbbá a jövedelmet igazolni.

(3) A pénzbeli ellátás iránti kérelmet az önkormányzat hivatalánál erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani és ahhoz csatolni kell az abban előírt igazolásokat.

(4) A kérelmezőt a havi rendszerességgel folyósított szociális ellátások a kérelem benyújtása hónapjának első napjától megilletik.

(5) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

(6) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat - ettől eltérő rendelkezés hiányában - utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.

(7) Az a személy, aki az e rendeletben megállapított rendszeres támogatások valamelyikében részesül, köteles a lakcímében, szociális körülményeiben, jövedelmi-, vagyoni viszonyaiban, valamint a családjában nevelt gyermek elhelyezésében, családi jogállásában bekövetkező változásról 15 napon belül írásban bejelentést tenni az önkormányzat hivatalában.

(8) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,

b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén az annak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.


6. § Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben, valamint az e rendeletben használt fogalmak értelmezésében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: „Szoctv.”) foglaltak az irányadók.


7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátások ügyében az azok érdemét nem érintő eljárási cselekmények elvégzésére.

(2) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó ellátások esetében a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése során alkalmazandó eljárásra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át a Szoctv. 17. § (5) bekezdése szerinti, azaz a megtérítés méltányosságból való elengedése kérdésében való döntés kivételével. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése esetén az ügyfél számára engedett részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.


II. Fejezet

Települési támogatás


8. § (1) A képviselő-testület a kérelmező szociális körülményeire és rászorultságára tekintettel az e rendeletben foglaltak szerint települési támogatást nyújt, melynek formái:

  1. lakhatási célú támogatás,
  2. gyógyszertámogatás.

(2) A települési támogatásra való jogosultságot úgy kell megállapítani, hogy annak időtartama legfeljebb a jogosultság kezdő időpontja szerinti év december 31-ig tarthat.

(3) A települési támogatásra való jogosultságot 6 hónapos időtartamra kell megállapítani. Amennyiben a jogosultság kezdő időpontjától számítva az adott év december 31-ig hat hónapnál kevesebb van hátra, úgy a jogosultságot az évből még hátralévő időtartamra kell megállapítani. 

6. A lakhatási célú támogatás


9. § (1) A képviselő-testület a lakhatással kapcsolatos kiadások viseléséhez lakhatási célú támogatást állapíthat meg kérelmére annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(2) A támogatás mértéke 2.000,- Ft/hó.

(3) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A támogatás természetben is megállapítható. 

7. Gyógyszertámogatás


10. § (1) A képviselő-testület gyógyszertámogatást állapíthat meg annak a személynek a részére, akinek havi rendszeres igazolt gyógyító ellátása költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri, de az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő személy esetén 150 %-át nem haladja meg.

(2) A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos igazolja.

(3) A háziorvos igazolását a polgármester továbbítja az egészségbiztosítási szervnek, amennyiben a kérelmező a jövedelmi feltételeknek megfelel.

(4) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségének az egészségbiztosítási szerv általa igazolt mértéket kell tekinteni.

(5) A gyógyszertámogatás mértéke havi 2.500,-Ft.

(6) Nem jogosult gyógyszertámogatásra az, aki a Szoctv. szerint közgyógyellátásra jogosult. 

III. Fejezet

Rendkívüli települési támogatás


11. § (1) A képviselő-testület kérelmére rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek, akinek esetében, illetve akinek családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmény - így különösen elemi kár, baleset, kórházi kezelés - esetén az (1) bekezdésben foglalt jövedelemhatár alkalmazásától az eljáró hatóság eltekinthet. A különös méltánylást érdemlő körülmény fennállását a kérelemben fel kell tüntetni és azt igazolni kell. 

12. § (1) A polgármester – a képviselő-testület által rá átruházott hatáskörben - az elhunyt személy eltemettetőjének – kérelemre - a temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatást nyújt, feltéve, hogy - a 11. § (1) bekezdésben foglalt jövedelemhatártól eltérően – a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatár alkalmazásától különös méltánylást érdemlő rendkívüli körülmény – így különösen a kérelmező vagy családtagja súlyos betegsége, vagy egyidejűleg, illetve legfeljebb egy hónapon belül több személy eltemettetése – esetén a polgármester jogosult méltányossági jogkörében eljárva eltekinteni.

(3) Az eltemettetés költségeihez hozzájárulásként e szakasz alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.


13. § (1) A képviselő-testület az olyan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személynek, akinek az ilyen élethelyzetével összefüggésben váratlan és halaszthatatlan rendkívüli kiadása merült fel és annak önerejéből történő viselésére nem képes, a rendkívüli települési támogatást kérelem alapján kamatmentes szociális kölcsön formájában is megállapíthatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti, kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtandó rendkívüli települési támogatást akkor állapíthat meg, ha a kölcsön nyújtása előreláthatólag biztosítja annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, létfenntartási gondnak a megoldását, amelybe a kérelmező, illetve családja került, valamint, ha a kölcsön visszafizetése a kérelmező, illetve családja jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján alappal várható.

(3) Kamatmentes szociális kölcsön formájában megállapítható rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege 100.000,- Ft, kölcsön futamideje legfeljebb 10 hónap. A kölcsön visszafizetését a folyósítást követő második hónapban kell megkezdeni és azt havonta egyenlő részletekben – ide nem értve a kölcsönösszeg részleteinek meghatározása során keletkező osztási maradék miatti eltérést – kell teljesíteni.


„(4) A kamatmentes szociális kölcsönt kérelmező a kérelméhez köteles mellékelni a rendkívüli élethelyzet igazolását.


(5) A kamatmentes szociális kölcsön átvételét követő 15 napon belül a kérelmező köteles benyújtania kamatmentes szociális kölcsön felhasználását igazoló bizonylatokat.”


Módostotta a Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. IX.01.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról


„13/A. § (1) A polgármester rendkívüli települési támogatást állapít meg – a téli időszakban jelentkezőtöbbletköltségek csökkentéséhez – évente egy alkalommal a Sajólászlófalva településen bejelentett lakóhellyel rendelkező azon személynek – kérelmére - , aki a tárgyév december 31. napjáig a 60. életévét betölti és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.


(2) A támogatásra való jogosultság fennállása az igénylő nyilatkozata és a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásának adatai alapján kerül megállapításra.


(3)A támogatás összege személyenként 3.000.- Ft.


(4) A támogatás jogosult részére történő átadásról tárgyév október 1 és november 30. közötti időszakban kell gondoskodni.”


Módostotta a Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

„13/B. § (1) A polgármester évente egy alkalommal tanévkezdési célú települési támogatást állapíthat meg

a) az általános iskolai tanuló után a szülőnek, vagy

b) a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló után a szülőnek, vagy

c) a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú tanulónak, vagy

d) a felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, felsőoktatási szakképzés keretében, vagy alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatónak,

akinek háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.


(2) A tanévkezdési célú települési támogatás iránti kérelmet a tárgyév szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.


(3) A kérelemhez csatolni kell a tanulói vagy hallgatói jogviszonynak 30 napnál nem régebbi igazolását.


(4) A tanévkezdési célú települési támogatás összege5000.- Ft tanulónként, hallgatónként.”


Módostotta a Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. IX.01.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról


14. § (1) Amennyiben az elhalt személy eltemettetéséről hozzátartozója gondoskodni akar, de szociális helyzetére való tekintettel nem képes azt teljes egészében egy összegben megfizetni, a képviselő-testület engedélyezheti, hogy az önkormányzat az eltemettetés költségét vagy annak egy részét – kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtandó rendkívüli települési támogatásként - előlegezze meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálásánál vizsgálni kell azt, hogy a kölcsön visszafizetése alappal várható-e.

(3) Az (1) bekezdés szerinti, eltemettetés céljából, kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtható rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege 100.000,- Ft. A kölcsön visszafizetésének feltételeire egyebeken megfelelően alkalmazni kell a kamatmentes szociális kölcsönre vonatkozó, 13. § (3) bekezdés szerinti szabályokat.

(4) A kamatmentes kölcsönben részesült személy a kamatmentes kölcsön átvételét követő 15 napon belül köteles benyújtani a temetési költségek megfizetést igazoló bizonylatokat.

(5) Az (1) bekezdés alapján nyújtott és meg nem fizetett kamatmentes kölcsön megtérítésére a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


15. § (1) Rendkívüli települési támogatás ugyanazon személynek vagy ugyanazon háztartás tagjának – a 12. § (1) bekezdés szerinti, eltemettetés költségeihez adható önkormányzati segély valamint a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - egy naptári évben legfeljebb két alkalommal állapítható meg. A képviselő-testület e rendelkezés alkalmazásától rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény fennállta esetén eltekinthet.

(2) Ugyanaz a személy vagy ugyanazon háztartás tagja részére három éven belül csak egyszer állapítható meg kamatmentes kölcsön formájában rendkívüli települési támogatás.


16. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatására - a döntés meghozatalát is ide értve – a rendkívüli és halaszthatatlan okból, egyszeri alkalomra, nem kamatmentes kölcsön formájában kért rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek ügyében.


IV. Fejezet

Természetbeni ellátások, szociális szolgáltatások

8. Köztemetés

17. § A Szoctv. 48. § (3) bekezdés b) pontja alapján eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó kötelezettség alól különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíteni a képviselő-testület jogosult.

18. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a köztemetés költségeinek megtérítésére köteles hozzátartozóval szemben a köztemetés költségének megtérítése iránti a szociális igazgatási eljárást lefolytassa.

9. Szociális étkeztetés


19. § (1) A képviselő-testület kérelmére annak a szociálisan rászorult személynek biztosítja a legalább napi egyszeri meleg étkezést, aki azt önmaga, illetve eltartottai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani és akinek esetében az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

a) egyedül élő és betöltötte 80. életévét, vagy nem egyedül élő esetén, ha a háztartás tagjainak átlagéletkora eléri a 78 évet;

b) egészségi állapotára tekintettel a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést;

c) fogyatékossága és pszichiátriai betegségére tekintettel a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést;

d) szenvedélybetegségére tekintettel a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést;

e) hajléktalanságára tekintettel nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a szociális étkeztetés hiánya az életét, testi épségét veszélyezteti.

(2) Szociálisan rászorult személynek az étkeztetés szempontjából az minősül, akinek háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.


„10. Élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás


19/B. § (1) A polgármester élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatást állapít meg évente és háztartásonként egy alkalommala háztartásban élő azon nagykorú személy részére – kérelmére -, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.


(2) Háztartásonként kizárólag egy kérelmezőrészére állapítható meg az élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás.


(3) Az élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás mennyisége ésmértéke a kérelmező háztartásában élő személyek száma alapján kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

            a) egyfős háztartásesetén 1 darab kis élelmiszercsomag

            b) kétfős háztartás esetén 1 darab nagy élelmiszercsomag

            c) 3-4 fős háztartás esetén 1 darab nagy és 1 darab kis élelmiszercsomag

            d) 5 fős, vagy annál nagyobb háztartás esetén 2 darab nagy élelmiszercsomag

nyújtható.


„(4) A kis élelmiszercsomag értéke 1.650.- Ft, a nagy élelmiszercsomag értéke 2.683.- Ft.”


Módostotta a Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.( XII.13.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról


(5) A támogatásra való jogosultság fennállása a kérelmező nyilatkozata, a támogatás mértékének és mennyiségének megállapítása a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásának adatai alapján kerül megállapításra.

(6) A támogatás jogosult részére történő átadásról tárgyév december 1. és december 22. napja közötti időszakban kell gondoskodni.”


Módostotta a Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.( XII.01.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

V. Fejezet

Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele


20. § Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesíti:

  1. a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét tisztán tartja,
  2. a kerítéssel kívül határos területét, járdát tisztán tartja, téli időszakban ott a havat eltakarítja és gondoskodik a síkosság-mentesítésről,
  3. az ingatlan állagát rendben tartja és rendeltetésszerű használhatóságát valamint higiénikus állapotát biztosítja.


VI. Fejezet

Záró rendelkezések


21.§ (1) E rendelet 2015. március 01-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.

(3) Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 „6. § A képviselő-testület a gyermek, fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel – így különösen az egy év alatti gyermek egészséges fejlődésének biztosításához vagy a gyermek tanulmányai folytatásához elengedhetetlenül szükséges többletkiadás fedezésére – Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete szerinti rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályok szerint pénzbeli támogatást nyújthat.”