Tiszatardos község képviselő testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2019. 10. 03

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 26.§-ában,  32.§ /3/ bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 92.§ (1), (2) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés a./, d./, g./ pontjában, valamint a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvény 18.§ /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 13.§ (1) bekezdés 8., 8.a., pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I.Fejezet

Általános rendelékezések


1.§


A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 3.§ /1/-/2/ bekezdése, valamint /3/ bekezdés a) pontja, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4.§ /1/ bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki, feltéve, hogy életvitelszerűen Tiszatardos településen tartózkodnak.


2.§


/1/ A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális ellátás, valamint személyes gondoskodás nyújtható.


/2/ Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselőtestület

            a./ pénzbeli ellátást

           

                        aa./ lakásfenntartási támogatást,

                        ab./ rendkívüli települési támogatást,

                        ac./ karácsonyi támogatást,

                        ad / beiskolázási támogatást,

                        ae / elhunyt személy temetési költségeihez való hozzájárulást,


            b./ természetbeni ellátást


                        ba./ hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulást,

                        bb./ rendkívüli települési támogatást,

                        bc./ köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítést,


             (együtt: szociális ellátások) állapít meg, az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.


/3/ A Képviselőtestület hatáskörét


            a./ rendkívüli települési támogatás, (pénzbeli és természetbeni)

            b./ elhunyt személy temetési költségeihez való hozzájárulás,

            c./ köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés,

            d./ karácsonyi támogatás


            ellátások esetében a polgármesterre;


            e./ lakásfenntartási támogatás,

            f./ beiskolázási támogatás,

            g./ hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás


            ellátások esetében a jegyzőre


átruházza. 

3.§


/1/ E rendelet a Szoc.tv-el, a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelettel (továbbiakban: Vhr.), a Gyvt-vel, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel együtt kell alkalmazni.


/2/ A szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem – ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg – egész évben folyamatosan benyújtható írásban, vagy személyesen a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálatánál (3928 Tiszatardos, Kossuth u. 34.)


/3/ Az e rendelet szerinti ellátások, a /4/ bekezdés kivételével – ha azt a hatáskört gyakorló jogszerűen megállapítja – a kérelem benyújtásától esedékesek.


/4/ A lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától esedékes.


4.§


/1/ A kérelem elbírálásához az eljáró hatóság köteles bekérni a Szoc.tv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.


/2/ A szociális ellátások megállapítására a jövedelem számításáról irányadó időszakra a Szoc.tv. 10.§ /2/-/5/ bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.


/3/ A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.


/4/ A jövedelmet


a./ a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,


b/ vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,


c./ álláskeresési támogatás esetén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tokaji Járási Hivatalának Tokaji Munkaügyi Kirendeltsége megállapító határozatot és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény, vagy bankszámlakivonat,


d./ nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő) bankszámlakivonat,


e./ a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,


f./ a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény, vagy bankszámlakivonat, vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,

           

g./ a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás,


h./ a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,


i./ ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,


j./ nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat,


k./ amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásban életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat,


l./ egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat


(a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás) igazolja. 

5. §


/1/ Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek az eljáró hatóság nyilvántartásában fellelhetőek.


/2/ Az eljáró hatóság a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg. Szükség esetén környezettanulmányt kell készíteni, továbbá a kérelmező kötelezhető arra, hogy saját, valamint családja vagyoni viszonyairól a Vhr. 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozaton nyilatkozzék.

6.§


/1/ Az e rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére a Szoc.tv. 4.§-ában, valamint a Gyvt.5.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.


/2/ A jogosulatlanul, vagy rosszhiszeműen igénybe vett ellátás esetén a Szoc.tv. 17.§-ában foglaltak szerint kell eljárni.


/3/ A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről, a kérelem beérkezését, vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni.


/4/ Az e rendelet szerinti rendszeres ellátások utalásáról, kifizetéséről a tárgyhót követő hó 5. napjáig, míg a rendkívüli települési támogatás kifizetéséről a megállapítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálata  gondoskodik. 

7.§


/1/ A lakásfenntartási támogatást kérelmező személy, a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezetének rendben tartására az alábbiak szerint:


a./ az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata


b./ a lakóházhoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az  esetlegesen ott található  szemét és lom eltávolítására,


c./ az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése,


d./ az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), vízelvezető ároknak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, 


e./ a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:

ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,

eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,


f./ az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése./2/ A kérelmező köteles a /2/ bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani, illetve felhívásra a lakókörnyezet rendben tartását teljesíteni./3/ Az /1/ és /2/ bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítését a Képviselőtestület a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatónak családgondozónak bevonásával ellenőrzi. 

II.Fejezet


Pénzbeli ellátások


Lakásfenntartási támogatás


8.§/1/ A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.


/2/ A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

 

a./ a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b./  a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c./ a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d./ a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e./ a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.


/3/ A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata./4/ A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság

 

a./  ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b./  ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c./  ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d./  ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e./  ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és        minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága./5/ A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

 

     a./ a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,


b./ a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni./6/ Az  (5) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
TM = 0,3-

J-0,5 NYM
─────


x 0,15,

 


NYM


 

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.


/7/ A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.


/8/ A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek, háztartások számától. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a háztartás többi tagjának a lakáshasználat jogcímére, valamint a lakáshasználat  tényére vonatkozó igazolást. (pl. tulajdoni lap, bérleti szerződés, lakcímkártya, stb.)


/9/ A lakásfenntartás 1 m2-re jutó elismert havi költség 450,- Ft.


/10/ Meg kell szüntetni a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságát annak, aki a 7.§ /1/ bekezdése szerinti kötelezettségének felszólítás ellenére – az 5 napos határidőben – nem tett eleget.Rendkívüli települési támogatás


9.§


/1/ A Képviselőtestület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési támogatást eseti jelleggel, elsősorban a Szoc.tv. 45.§ /3/-/4/ bekezdésében meghatározott feltételek fennállásakor.


/2/ Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni a Szoc.tv. 45§./4/ bekezdésében foglaltakon túl, ha a kérelmező

         a./ bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,

         b./ nyugdíjának kifizetése valamely ok miatt késik (pl. nyugdíjazás elhúzódása).


/3/ Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező, vagy családja megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van.


10.§


/1/ Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki a 9.§ szerinti létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamink időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetében 400%-át nem haladja meg. 


/2/ A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 3.000,- Ft.


/3/ Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára  a rendkívüli települési támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.


/4/ A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli települési támogatás nem  állapítható meg.


/5/ A rendkívüli települési támogatásban részesült személy a támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta, stb.) becsatolására hívható fel.


/6/ A rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátásként vagy természetbeni ellátásként (pl. élelmiszercsomag, téli tüzifa stb.) állapítható meg.


/7/ A pénzbeli ellátásként megállapított rendkívüli települési támogatás kifizetéséről a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálata gondoskodik.


/8/ A természetbeni ellátásként megállapított rendkívüli települési támogatást, a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatónak családgondozónak bevonásával ellenőrzi. 

Elhunyt személy temetési költségeihez hozzájárulás


11.§


/1/ Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás állapítható meg annak az eltemettetőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.


/2/ Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének


a./ 10%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,


b./ 15%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át


nem haladja meg.


/3/ A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150.000,- Ft.


/4/ Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás iránti kérelmet, az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be. 

Karácsonyi támogatás


12.§


/1/ Karácsonyi támogatásban részesülhet az a személy, vagy család, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.


/2/ A karácsonyi támogatás összegét a Képviselőtestület a tárgyévi költségvetésében határozza meg.


/3/ A karácsonyi támogatás hivatalból is megállapítható.


Beiskolázási támogatás


13.§


/1/ Beiskolázási támogatásban részesülhet

                       a./ az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató kiskorú, vagy

b./ az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, 23. életévének betöltéséig,

c./ az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25. életévének betöltéséig,

           akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori                     legkisebb összegének 500%-át, s hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok folytatását. (iskolalátogatási                   igazolás stb.)


/2/ A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal adható, melynek összegét a Képviselőtestület a tárgyévi költségvetésében határozza meg./3/ A támogatás iránti kérelem benyújtási határideje évente szeptember 01-től, október 31-ig.III.Fejezet


Természetbeni ellátások


Hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás


14.§


/1/ A hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulásban részesülhetnek azon háztartások, amelyekben az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át nem haladja meg.


/2/ A hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás mértéke elérheti az éves hulladékszállítási díj 100%-át.


/3/ A hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás hivatalból is megállapítható.Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés


15.§


/1/ Köztemetés elrendelése esetén a Szoc.tv. 48.§-ában foglaltak szerint kell eljárni.


/2/ Az eltemetésre köteles személy kérelmére részben vagy egészben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól, ha

           

a./ annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, így a vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy az eltemettetés költségeinek megfizetése létfenntartását veszélyeztetné, vagy


b./ az eltemettetés költségeinek megtérítése annak az ingatlannak az értékéből várható, amelyben kiskorú örökösök élnek, vagy


c./ a közös tulajdon örökösei közül valamelyik életvitelszerűen az ingatlanban él, s háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 

IV.Fejezet


Záró rendelkezések


16.§/1/ Jelen rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.


/2/ Hatályát veszti a 14/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet.


Dr. Kovács Zoltán                                                         Varga Sándor

        jegyző                                                                     polgármester

Mellékletek