Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 11. 23

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

2023.11.23.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti keretei, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendeletet alkalmazni kell az önkormányzat közigazgatási területén élő

a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre

e) az Sztv. a 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Vokány közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat által szervezett és nyújtott ellátásokra.

3. Eljárási rendelkezések

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása és a szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalban és az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal Vokányi Kirendeltségén (továbbiakban: hivatal) lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni. A kérelem formanyomtatványon vagy szabad megfogalmazású kérelem formájában nyújtható be.

(2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása társulás keretében történik az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az ellátást végző intézmény vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.

(3) Civil szervezetek, nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, családvédelemmel foglalkozó intézmény, gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet, illetve természetes személy is kezdeményezheti a hivatalból történő eljárást. Eljárás kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő a kérelmét a „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről” szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be.

(5) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

4. § (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:

a) az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. §-ának a) c) h) pontjában szereplő adatait,

b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.

(2) A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

(3) Jövedelem igazolható:

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást,

b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot,

d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról.

(4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,

c) a közfoglalkoztatásból származó jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás legkisebb összegét meghaladó részét.

(5) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.

(6) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a közös hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. §-ának (2)–(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.

5. § (1) A havi rendszeres szociális ellátások folyósítása minden hónap 10. napjáig történik meg. A házipénztárból történő, döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet. Temetési segély, rendkívüli települési támogatás a megállapítást követő 3 napon belül kerül kifizetésre.

(2) Vokány község területén a rendeletben leírt szociális ellátások ügyében az egyes ellátási formáknál szabályozottak szerinti szerv jár el.

(3) A polgármester döntése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezést a hivatalnál kell benyújtani. A hivatal a fellebbezést a szükséges iratok becsatolásával a képviselő-testület soron következő ülése elé terjeszti.

(4) A képviselő-testület döntése ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresettel lehet élni az illetékes bíróságnál. A pert az önkormányzat ellen kell indítani.

6. § (1)2 Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban a szociális vetítési alap összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak a szociális vetítési alap összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező igazolja.

(2) A közös hivatal a kérelem benyújtásakor saját adatbázisa (adónyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás stb.) alapján vizsgálja kérelmező és vele közös háztartásban élő személyek vagyoni helyzetét.

(3) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a közös önkormányzati hivatal már bármely ügyben vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető.

7. § Települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

8. § A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 63/2006.(III.27.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.

9. § A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. Fejezet

Pénzbeli ellátások3

10. § Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselő-testülete az Szt.-ben, illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint

a) települési támogatást és

b) rendkívüli települési támogatást

állapít meg.

4. Települési támogatás

11. § (1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik (közüzemi díjaik) viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete lakhatási támogatást nyújt annak a személynek, akinek

a)4 - egyedül élő esetén - a jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át

a)5 - háztartásban élő esetén - az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-át és az Szt. szerinti vagyona nincs.

(3) A háztartásban élő személynek csak azok számítanak, akik ténylegesen, életvitelszerűen az adott lakásban élnek. Amennyiben az egy háztartásban élők száma vitatott, környezettanulmányt kell készíteni.

(4) Külön háztartásnak számít a különálló közüzemi szolgáltatási hely.

(5) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege

a)6 egyedülélő esetén 5.000,-Ft

b)7 két fős háztartás esetén 5.000 Ft

c)8 három fős háztartás esetén 8.000 Ft

d)9 négy fős, vagy attól több személyből álló háztartás esetén 10.000 Ft.

(6) A rendeletben előírt feltételek esetén a lakhatási támogatás a kérelem benyújtását követő hó első napjától számított 6 hónapra jár.

(7) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatásához csatolni kell a lakásban tartózkodás jogcíméről szóló igazolást (tulajdoni lap, lakásbérleti vagy albérleti szerződés).

(8) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(9) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatását természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.

(10) Megszűnik a támogatás:

a) a megállapított idő elteltével,

b) a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával.

(11) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatásának megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

12. § (1) A polgármester évente maximum három alkalommal a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy részére gyógyszertámogatást állapít meg,ha

a)10 egyedül élő esetén a jövedelme a szociális vetítési alap összegének 300 %-át nem haladja meg,

b)11 családban élő esetén az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 200 %-át nem haladja meg.

(2)12 Gyógyszertámogatás összege a kiváltandó recepten (recepteken) meghatározott gyógyszerek ellenértéke, de alkalmanként legfeljebb maximum 10.000,-Ft lehet. A gyógyszertámogatás kifizetését követő három munkanapon belül a támogatott személy köteles benyújtani a hivatalhoz a gyógyszerek kifizetését igazoló számlát, vagy nyugtát. Amennyiben a támogatott személy a bemutatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás összegét 8 munkanapon belül az önkormányzat házipénztárába visszafizetni köteles. Bemutatási kötelezettség elmulasztása esetén az adott naptári évben újabb gyógyszertámogatás a mulasztó személynek nem nyújtható.

5. Rendkívüli települési támogatás

13. § (1) A település képviselő-testülete rendkívüli települési támogatásban részesíti

a)13 azt az egyedül élő személyt, akinek jövedelme a szociális vetítési alap 150 %-át nem haladja meg,

b)14 azt a családot, ahol az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 130 %-át nem haladja meg

és a kérelmezőnek/családnak vagyona nincs.

(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a kérelmezőnek

a) tartós betegség miatt jelentős jövedelem-kiesése van,

b) elemi kár, baleset, tragikus helyzet miatt anyagi segítségre szorul,

c) körülményeihez képest jelentős beiskolázási kötelezettségek merülnek fel,

d) rendszeres pénzellátás iránti kérelme folyamatban van, és megélhetését ezen időszak alatt más jövedelemből, megtakarításból biztosítani nem tudja,

e) gyermek fogadásának előkészítéséhez nem rendelkezik megtakarítással,

f) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,

g) nevelt gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez anyagi segítségre szorul,

h) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.

(3)15 A polgármester különös méltánylást érdemlő esetben - a képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva- értékhatárra, jövedelemre és egyéb pénzbeli ellátásokra tekintet nélkül, - a rendkívüli körülmények figyelembevételével – rendkívüli települési támogatásban részesítheti a kérelmezőt.

14. § (1)16 A rendkívüli települési támogatás egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan 5.000,-Ft-nál alacsonyabb összegben nem lehet megállapítani.

(2) Rendkívüli települési támogatás évente legfeljebb három alkalommal nyújtható ugyanazon személy részére.

(3) Amennyiben az egy határozattal megállapított összegeket részletenként kell kifizetni, a határozatban fel kell sorolni a későbbi kifizetések időpontját és a kifizetendő összeget. Az ilyen kifizetések egy alkalomnak számítanak a (3) bekezdés alkalmazása szempontjából.

(4)17 Különös méltánylást érdemlő esetben az egyszeri kifizethető összeg legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 300 %-a. A különös méltánylást érdemlő esetekről a polgármester a soron következő ülésen beszámol a képviselő-testületnek. A kifizetés naptári évében egy család részére kifizetett rendkívüli települési támogatások összege ebben az esetben sem haladhatja meg a 100.000,-Ft-ot.

(5)18 Katasztrófahelyzet estén a polgármester maximum 300.000,-Ft rendkívüli települési támogatást biztosíthat mindenféle jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül. Katasztrófahelyzet esetén nyújtott támogatásról a polgármester a képviselő-testületnek a következő ülésen beszámol.

(6) A megállapított támogatás folyósítása készpénzben, vásárlási utalványban vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával valósulhat meg. Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a kérelmező a készpénz-támogatás nem a rendeltetésének megfelelően használja fel, a segélyt részben vagy egészben utalvány, illetve közvetlen számlakiegyenlítés formájában kell adni. Az utalvány élvezeti cikkek, alkohol vásárlására felhasználni tilos.

(7) A rendkívüli települési támogatás megállapítását követően a természetbeni ellátás jogosult számára történő biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a jegyző gondoskodik.

(8) Rendkívüli települési támogatás kérelemre vagy hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.

(9) A rendkívüli települési támogatás kifizetése házipénztár útján történik.

5/A.19 Időskorúak támogatása

14/A. § A képviselő-testület a vokányi állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a lakcímen élő 60 év feletti személyek részére pénzbeli támogatást nyújthat az idősek hónapja alkalmából. A támogatáshoz szükséges fedezetet a képviselő-testület a tárgyévben a szociális előirányzatok között tervezi meg a költségvetésről szóló rendeletben.

5/B.20 Adventi támogatás

14/B. § A képviselő-testület a vokányi állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a lakcímen élő személyek részére pénzbeli támogatást nyújthat. A támogatáshoz szükséges fedezetet a képviselő-testület a tárgyévben a szociális előirányzatok között tervezi meg a költségvetésről szóló rendeletben.

6. Temetési segély

15. § (1)21 A Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként rendkívüli önkormányzati segélyt (temetési segélyt) nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott

a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti,

és akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 450%-át és aki nem részesült a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV tv. alapján temetési hozzájárulásban.

(2)22 A temetési segély összege 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint.

(3) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül kell előterjeszteni. A kérelemhez a halotti anyakönyvi kivonatot és az eredeti temetési számlát kell bemutatni.

(4) Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges információk rendelkezésre állnak a döntés lehetőleg azonnal meghozatalra kerül, egyébként az eljárási határidő l5 nap.

(5) A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

7. Szociális tűzifa támogatás

16. §23 (1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatást állapíthat meg a képviselő-testület annak a tűzifával fűtő vokányi lakosnak, aki

a)24 egyedül él, jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250 %-át és vagyona nincs,

b)25 családban él, családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250 %-át és a család tagjai egyikének sincs vagyona,

c)26 egyedül élő nyugdíjas, jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 450%-át és vagyona nincs.

(2) A támogatásra való jogosultság megállapításánál a (1) bekezdésre figyelemmel előnyt élvez

a) az a család, amely halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

b) az a személy vagy az, akinek családjában élő hozzátartozója

ba) aktív korúak ellátásában

bb) időskorúak járadékában

bc) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatásban részesül.

(3) Az kérelmet a közös önkormányzati hivatalnál kell benyújtani, a kérelemről a képviselő-testület dönt.

(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.27

(5) Az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.28

(6) Jövedelem és vagyon tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése a)-b) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.29

8. Köztemetés

17. § A köztemetéssel kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

8/A.30 Tartós élelmiszercsomag

17/A. § (1) A képviselő-testület természetbeni hozzájárulásként - élelmiszercsomag formájában - élelmiszer adományt oszthat. Az élelmiszer adományokhoz szükséges fedezetet a képviselő-testület a tárgy évben a szociális előirányzatok között tervezi meg a költségvetésről szóló rendeletben.

(2) Élelmiszercsomagban a településen állandó lakcímmel rendelkező és azon életvitelszerűen tartózkodó személy részesülhet.

IV. Fejezet

Alapszolgáltatások

18. § Az Szt. értelmében az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés.

9. Szociális étkeztetés

19. § (1) A község képviselő-testülete szociális étkeztetést biztosít azoknak a rászorult személyeknek, akik:

a) a reájuk irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötték,

b) súlyos fogyatékosok, vagy pszichiátriai betegek,

c) szenvedélybetegek,

d) hajléktalanok,

e) egészségi állapotukból kifolyólag rászorultak,

f) aktív korú, egészségkárosodási támogatásban vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, munkanélküliek

és önmaguk, illetve eltartottjaik részére az étkezést tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) A szociális étkeztetésre való rászorultság bizonyítására az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

a) súlyos fogyatékosságról szóló ORSZI szakvélemény

b) pszichiátriai betegségről szóló szakorvosi igazolás

c) szenvedélybetegségről szóló szakorvosi igazolás

d) munkaképesség csökkentésről szóló ORSZI igazolás

e) munkaügyi központ igazolása (regisztrációról)

f) egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolás

g) egészségkárosodási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításáról szóló határozat.

(3) Nem kell külön igazolni azokat a tényeket, amelyek a közigazgatási hatóság rendelkezésére állnak (így különösen: életkor igazolása, rendszeres szociális segély tényének igazolása).

(4) Az étkezés keretében a jogosult részére legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, lehetőleg lakó-, vagy tartózkodási helyéhez legközelebbi főzőhelyen.

(5) Az étkezés igénybevételéért személyi térítési díjat kell fizetni.

(6) Megszűnik az étkeztetés:

a) ha arról a gondozott lemond,

b) az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn,

c) a jogosult halálával,

d) ha a jogosult személyi térítési díj fizetési kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget.

(7) Az ellátás iránti kérelemről a polgármester dönt.

10. Házi segítségnyújtás

20. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

(3) Az ellátás iránti kérelmet a helyi házigondozón keresztül a Beremendi Szociális Alapszolgáltatási Társulás vezetőjéhez lehet benyújtani. Az ellátás iránti kérelemről a központ vezetője dönt. Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az intézményvezető intézkedése alapján az Szt. rendelkezéseinek megfelelően történik.

11. Családsegítés

21. § (1) A családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása.

(2) A családsegítő szolgálat tevékenysége körében

a) közreműködik az igénylőcsaládi gondjainak rendezésében,életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, illetve megszüntetésében,mentális problémáinak megoldásában,

b) az igénylő kérelmére, problémáinak rendezése érdekében életvezetési és egyéb tanácsokat ad, segítséget nyújt,

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális helyzetét,

d) kezdeményezi a települési önkormányzatnál az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás helyben történő megszervezését,új szociális ellátások bevezetését, egyes szociálisan rászoruló csoportok, személyek e törvényben meghatározott vagy más speciális ellátását.

(3) A családsegítést az önkormányzat a Beremendi Szociális Alapszolgáltatási Társulás keretében látja el.

V. Fejezet

Személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak

12. Térítési díjak megállapítása

22. § (1) Ha az Szt. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért személyi térítési díjat kell fizetni.

(2) A személyi térítési díjat

a) az ellátást igénybe vevő jogosult,

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,

c)31 a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja a szociális vetítési alap összegének két és félszeresét,

d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,

e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)–e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)

köteles megfizetni (az a)–e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).

(3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

(4) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme

a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni;

b)32 a szociális vetítési alap összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

23. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál

a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,

b) kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.

(2) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem

a) 30 %-át étkeztetés,

b) 25%-át házi segítségnyújtás,

c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a képviselő-testület évenként kétszer állapíthatja meg.

(4) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

(5) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Szt. 114-119. §-ában foglaltak az irányadók.

13. A személyi térítési díjak megfizetése

24. § (1) A személyi térítési díjat 33tárgyhónap 20. napjáig kell megfizetni.

(2) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés alkalmával korrigálni kell.

(3) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybe vételének szüneteltetését az alábbiak szerint kell bejelenteni az intézményvezetőnek, illetve a polgármester felé az alábbiak szerint: a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal korábban írásban kell a bejelentést megtenni; (az ellátást szüneteltetni csak tartós kórházi elhelyezés, átmeneti elhelyezés, 1 hétnél hosszabb időtartamú távollét esetén lehet).

14. Alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó megállapodás

25. § Étkeztetés igénybevétele esetén a polgármester, házi segítségnyújtás igénybevétele esetén az intézményvezető írásban megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki kell térni az Szt. –ben foglaltakon túl az alábbiakra is:

a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára;

b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára;

c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára;

d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira;

e) az ellátás megkezdésének időpontjára

f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre

g) a döntések elleni jogorvoslat módjára.

15. Alapellátás megszűnése

26. § (1) Az alapellátás megszűnik, ha az igénylõ:

a) a térítési díjat az esedékességet követő felszólításban megjelölt határidőig nem fizeti meg,

b) a szolgáltatást 1 hónapon keresztül nem veszi igénybe,

c) elhalálozik,

d) kéri az ellátás megszüntetését,

e) a havi étkezési napok 10 %-át meghaladó mértékben az étkezést nem veszi igénybe.

(2) Az alapellátás megszüntetése az alapellátásra vonatkozó kérelem elbírálójának hatásköre. Az ellátás megszűnéséről írásban kell értesíteni az ellátásban részesülőt.

(3) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

27. § (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet. A rendelet rendelkezéseit a határozattal jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és e törvény végrehajtására hozott jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

1

A bevezető a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 6. § (1) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A II. Fejezet címe a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 11. § (5) bekezdés a) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 11. § (5) bekezdés b) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 11. § (5) bekezdés c) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 11. § (5) bekezdés d) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 12. § (2) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

14

A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

15

A 13. § (3) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

16

A 14. § (1) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 14. § (4) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. § (4) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 14. § (5) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Az 5/A. alcímet (14/A. §-t) a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

20

Az 5/B. alcímet (14/B. §-t) a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

21

A 15. § (1) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

22

A 15. § (2) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

23

Módosította a 9/2018.(X.25.) ör. 1.§. Hatályos: 2018.X.26-tól

24

A 16. § (1) bekezdés a) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 16. § (1) bekezdés a) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

25

A 16. § (1) bekezdés b) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 16. § (1) bekezdés b) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

26

A 16. § (1) bekezdés c) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 16. § (1) bekezdés c) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

27

Beiktatta: 12/2015.(IX.24.) ör. 1.§. Hatályos: 2015.IX.25-től.

28

Beiktatta: 12/2015.(IX.24.) ör. 1.§. Hatályos: 2015.IX.25-től.

29

Beiktatta: 9/2018.(X.25.) ör. 2.§. Hatályos: 2018.X.26-tól

30

A 8/A. alcímet (17/A. §-t) a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

31

A 22. § (2) bekezdés c) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 22. § (4) bekezdés b) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

Módosította 7/2021.(V.27.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2021.V.28-tól.