Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2015. 11. 16

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése és 13. § (1) bekezdés 8) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja.I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya 


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Szigliget községben állandó lakóhellyel rendelkező Szigliget községben élő magyar állampolgárokra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), 3. § (1) - (2) bekezdések és a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személyekre, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott személyekre is.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátások fedezetét az Önkormányzat az éves költségvetésében tervezi és megállapítja a támogatási forma összegét.


2. Ellátási formák


2. §


(1) Pénzbeni és természetbeni települési támogatásként nyújtható:

 1. lakhatási támogatás,
 2. rendkívüli települési támogatás,
 3. otthon-támogatás,
 4. krízis-támogatás,
 5. újszülöttek támogatása,
 6. óvodai-, tanulói-, hallgatói jogviszonyban állók támogatása, mely

            fa) óvodáztatási támogatás

fb) alapoktatási támogatás

            fc) középoktatási támogatás

            fd) felsőoktatási támogatás

 1. temetési támogatás

 (2) Természetbeni támogatásként nyújtható:

 1. Köztemetés

(3) Szociális szolgáltatások:

 1. étkeztetés
 2. házi segítségnyújtás
 3. családsegítés

 (4) Gyermekvédelmi szolgáltatások:

 1. gyermekjóléti szolgáltatás
 2. gyermekek napközbeni ellátása


3. Eljárási rendelkezések

3. §


A szociális és gyermekvédelmi ellátás (a továbbiakban: települési támogatás) megállapítása iránti eljárás kezdeményezésével, lefolytatásával, kérelmező és családja jövedelmi- és vagyoni helyzetének vizsgálatával, az ellátás folyósításával, felhasználásának ellenőrzésével és a jogorvoslati eljárással kapcsolatban az Szt., a Gyvt., a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer.), a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseit, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit - az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.


4. §


(1) A hatáskörök gyakorlását a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

(2) A 2. § (3) bekezdésében és (4) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatásokat a Lesencetomaj, Kossuth Lajos utca 91. szám alatti székhelyű „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Szociális intézmény) biztosítja.

(3) A 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott gyermekek napközbeni ellátását, a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda (Szigliget, Kossuth Lajos utca 51.) és Szigligeti Általános Iskola (Szigliget, Kossuth Lajos utca 53.) nyújtja.  


5. §


(1) A 2. §-ban meghatározott ellátások iránti kérelmeket - a 2. § (3) - (4) bekezdéseiben megjelölt szolgáltatások kivételével - a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (a továbbiakban: Jegyző) 8264 Szigliget, Kossuth L. u. 54. kell benyújtani, az egyes ellátásoknál szabályozottak és a rendelet mellékletében foglaltak szerint. A jövedelmi-, illetve vagyoni körülményektől függő ellátások megállapításának kezdeményezése, illetve elbírálása során, az Szt. 10. § (2) – (9) bekezdéseiben szabályozottak szerint kell eljárni.

(2) Ha a kérelmező életét, testi épségét veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a Jegyző a határozat kiadását követően haladéktalanul megvizsgálja a nyilatkozat valódiságát, és a jogtalanul felvett támogatás visszafizetésére a hatáskör gyakorlójának javaslatot tesz. A hatáskör gyakorlója elrendelheti a szociális ellátás megtérítését, illetve amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, méltányosságból elengedheti, csökkentheti vagy részletekben fizettetheti meg

(3) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatások igénybevétele iránti eljárást a Szociális intézmény vezetőjénél kell kezdeményezni. A (4) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatást az intézmény kérelem nélkül, rendeltetésénél fogva biztosítja. 

(4) A 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott gyermekvédelmi szolgáltatás igénybevételét közvetlenül az oktatási intézmény vezetőjénél kell kezdeményezni.


6. §.


(1) A megállapított támogatásokat, a döntést követő 15 napon belül kell kifizetni.

(2) A pénzben megállapított ellátás kifizetése az önkormányzat székhelyén, Szigliget, Kossuth L. u. 54. sz. alatt a házipénztárból történik, vagy a jogosult fizetési számlaszámára történő átutalással.

(3) Közüzemi költségek enyhítésére megállapított természetbeni támogatás utalása közvetlenül a jogosult közüzemi szolgáltatójának a részére történik, a jogosult kötelezettségeinek jóváírása végett.

(4) A 2. § (1) bekezdés e) – g) pontjában meghatározott ellátások kifizetése az erre irányuló kérelem, jövedelem- és vagyonnyilatkozat nélkül, az anyakönyvi eseményről kiállított eredeti anyakönyvi kivonat bemutatását, illetve az óvodai-, tanulói-, hallgatói jogviszony fennállásáról kiállított oktatási intézményi igazolás bemutatását követően haladéktalanul, a házipénztárból történik.   

(5) A körülmények mérlegelése esetén a jogosult részére elszámolási kötelezettség írható elő, melynek során az ellátás felhasználását, a megállapítás céljához igazodva számlával, vagy egyéb hitelt érdemlő módon köteles bizonyítani. A települési támogatás felhasználásának eredményességében, a szociális intézmény közreműködhet. 


7. §


A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a tartalmazza.


II. Fejezet


Pénzbeni és természetbeni települési támogatás


4. Lakhatási támogatás


8. §


(1) A Képviselő-testület lakhatási támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás, albérlet, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. Megállapításának jövedelmi-, vagyoni- és egyéb feltételei:

 1. a háztartás tagjainak egy főre eső jövedelme a mindenkori legkisebb nyugdíj összegének kétszeresét nem  haladja meg,
 2. vagyonnal a háztartás egyik tagja sem rendelkezik, és
 3. a háztartás havi áram-, ivó- és szennyvízdíja (továbbiakban együtt: lakásfenntartási kiadás), az egy főre eső jövedelem 20 %-át nem haladja meg.

A lakásfenntartási kiadás megállapítása a kérelem benyújtását megelőző 3 egymást követő hónap közüzemi számlái, részszámlái alapján történik.

(2) Albérlet fenntartására irányuló lakhatási támogatás-kérelem esetén, az albérleti szerződésben megjelölt lakásfenntartási kiadást, a bérelt helyiségre vonatkozó közüzemi számlával kell igazolni.

(3) A háztartás és a vagyon fogalmánál az Szt. 4. § (1) bekezdés f) és b) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Lakhatási támogatás nem állapítható meg:

 1. ha a háztartást a lakásfenntartási kiadási fizetési kötelezettség együttesen nem terhelik, vagy közüzemi számlákkal az nem bizonyítható, vagy
 2. a lakást, annak egy részét, vagy ahhoz tartozó épületet idegenforgalmi szálláshely-, üzlet-, albérlet céljára hasznosítják, vagy
 3. ha a rendkívüli települési támogatás adott naptári évben megállapítható 9. § (6) bekezdésben meghatározott összegét, a kérelem benyújtásakor a háztartás bármelyik tagja kimerítette.

(5)  A lakhatási támogatás 4 hónapra állapítható meg, összege 10.000 Ft. A jogosultság kezdete, a kérelem benyújtását követő hónap első napja.

(6) A lakhatási támogatás megállapítására irányuló kérelemhez (1. melléklet) csatolni kell a kérelmező és a háztartás tagjainak vagyoni körülményeiről a 4. melléklet szerinti nyilatkozatot, és a lakásfenntartási kiadás (1) bekezdésben megjelölt időszakra vonatkozó közüzemi számláit, albérleti szerződést.


5. Rendkívüli települési támogatás


9. §


(1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, és családjukban az egy főre számított havi családi jövedelem, nem haladja meg a 20. 000 Ft-ot.   

(2) Rendkívüli élethelyzet különösen: betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadás.

(3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási és szociális intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.

(4) Adható eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra szóló havi rendszerességgel.

(5) Összegét a rászorultsághoz igazodóan, egyéni elbírálás alapján kell megállapítani, mely személyenként és alkalmanként legalább 5. 000 Ft és legfeljebb 20. 000 Ft lehet.

(6) A rendkívüli települési támogatás személyenkénti, egy naptári évben megállapítható összege, nem haladhatja meg a 20. 000 Ft-ot.

(7) A körülmények mérlegelése esetén a jogosult részére elszámolási kötelezettség írható elő. Felhasználásának biztosításában a szociális intézmény közreműködhet.  

(8) A rendkívüli települési támogatás megállapítására irányuló kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi körülményeiről a jövedelemnyilatkozatot (3. melléklet), és igazolni kell a körülményt, amely a rendkívüli települési támogatás megállapítását indokolja.

(9) Elhunyt személy eltemettetési költségeire irányuló települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez be kell mutatni a temetés költségeiről kiállított számla eredeti példányát, melyre kedvező elbírálás esetén, rá kell vezetni a megállapított önkormányzati segély összegét, az arról szóló határozat ügyszámával együtt.

(10) A temetési költségek megállapításához benyújtott települési támogatás iránti kérelmet, a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül lehet benyújtani.


6. Otthon-támogatás


10. §


(1) A Képviselő-testület a Szigligeten megvásárolt, építeni, bővíteni és felújítani kívánt lakáshoz vagy családi házhoz vissza nem térítendő, és visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújthat. 

(2) Vissza nem térítendő támogatásban részesíthetők azok a családok, akik megszerzendő első lakásuk építéséhez vagy vásárlásához (a továbbiakban: Első lakás) kívánják azt felhasználni. Vissza nem térítendő támogatás egy család részére egy esetben, maximum 100. 000 Ft összegben adható.

(3) Szigligeten bővíteni vagy felújítani kívánt lakáshoz, vagy családi házhoz, első lakáshoz visszatérítendő kamatmentes támogatás igényelhető. A támogatás megállapítása egy család részére egy esetben 300. 000 Ft-ig terjedhet.

(4) A vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatás keretösszegét a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg.

(5) Visszatérítendő támogatás megállapítását követően az Önkormányzat a támogatás összegére kölcsönszerződést köt a jogosulttal. A támogatást 36 hónap alatt kell visszafizetni, havonta egyenlő részletekben, a tárgyhónap 5. napjáig. A visszafizetés kezdete, a kölcsönszerződés megkötését követő 7. hónap. 

(6) A törlesztő részletek visszafizetésének elmaradása esetén, az Önkormányzat kezdeményezi a jogosultak jövedelméből történő letiltással az elmaradt kötelezettségük teljesítését.

(7) A kölcsönszerződés ideje alatt az ingatlan elidegenítése esetén, a fennálló kölcsöntartozást egy összegben kell az eladónak az Önkormányzat részére visszafizetnie.

(8) A vissza nem térítendő támogatás kezdeményezéséhez be kell nyújtani a lakásvásárlási szerződést, illetve a kérelmezők nevére kiállított jogerős építési engedélyt, a 2. melléklet szerinti nyilatkozatukat arról, hogy a kérelemben megjelölt megvásárolt, illetve megépíteni kívánt lakás, családi ház az első lakásuk, családi házuk.

(9) Visszatérítendő támogatás igénylése esetén a (8) bekezdésben megjelölt iratokat kell mellékelni, valamint a kérelmező és családja jövedelmi körülményeiről a Rendelet 3. mellékletének a jövedelemnyilatkozatát.  


7. Krízis-támogatás


11. §


(1) A Képviselő-testület krízis-támogatást állapíthat meg annak a rászorulónak, aki felhalmozódott közüzemi fizetési kötelezettségének teljesítése, vagy nem várt és nélkülözhetetlen többletkiadása miatt segítségre szorulhat és családjában az egy főre jutó jövedelem a 30. 000 Ft-ot nem haladja meg, és a kérelmezőnek és családjának vagyona nincs.  

(2) A krízis-támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönként nyújtható. 

(3) A kamatmentes kölcsön 350. 000 Ft összeghatárig állapítható meg.

(4) A megállapított kamatmentes kölcsön összegének és kérelmező szociális- és jövedelmi körülményeinek figyelembe vételével legfeljebb 36 hónap visszafizetési határidő állapítható meg, mely szükség esetén kérelemre, 12 hónappal meghosszabbítható.

(5) Az első törlesztő részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követő második hónaptól esedékes. A törlesztő részleteket havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell az önkormányzat számlájára megfizetni, vagy házipénztárába befizetni.

(6) A törlesztő részletek visszafizetésének elmaradása esetén, az Önkormányzat kezdeményezi a jogosultak jövedelméből történő letiltással az elmaradt kötelezettségük teljesítését.

(7) A krízis-támogatás keretösszegét a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg.

(8) A krízis-támogatás megállapítására irányuló kérelemhez csatolni kell kérelmező és családja jövedelmi- és vagyoni körülményeiről a nyilatkozatot (3. és 4. melléklet), és számlával vagy egyéb módon igazolni kell annak a körülménynek a fennállását, ami a kamatmentes kölcsön megállapítását indokolhatja.


8. Újszülöttek támogatása


12. §


(1) Újszülöttek támogatására jogosult a szigligeti lakóhellyel rendelkező újszülött vele azonos lakcímen lakó szülője, a gyermek születéséről kiállított eredeti anyakönyvi kivonat bemutatásával.

(2) A támogatás összege 30. 000 Ft.

(3) Az újszülöttek támogatása a születés anyakönyvezését követő 30 napon belül fizethető ki.


9. Óvodai-, tanulói-, hallgatói jogviszonyban állók támogatása


13. §


(1) A Képviselő-testület óvodáztatási támogatásban részesítheti az óvodai nevelésben részesülő gyermeket, és alap-, közép- és felsőoktatási támogatásban az alap-, közép- vagy felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanulói jogviszonyban álló gyermeket, illetve fiatal felnőttet.

(2) A támogatás keretösszegét a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben határozza meg.

(3) A támogatás kifizetése az önkormányzat házipénztárából évi egy alkalommal, augusztus 1. és szeptember 30. közötti időpontban történik, az oktatási intézmény igazolásának a csatolásával.

(4) Természetbeni ellátás formájában történő megállapítása esetén a támogatás a tanulással összefüggő kiadások csökkentésére fordítható.

10. Temetési támogatás


14. §


(1) Temetési támogatásra jogosult – a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesülő személy – az eredeti anyakönyvi kivonat bemutatásával, aki szigligeti lakos eltemettetéséről gondoskodott.

(2) A támogatás összege 20. 000 Ft.

(3) A temetési támogatás a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül fizethető ki.


III. Fejezet

Természetbeni támogatás


11. Köztemetés


15. §


Köztemetésként a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg.


IV. Fejezet

Szocilis szolgáltatások


12. Étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés


16. §


A személyes gondoskodást a Szociális intézmény - külön rendeletben szabályozottak szerint - biztosítja, a szolgáltatás igénybevételének kezdeményezése az 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint történik. A szolgáltatásért fizetendő térítési díj mértékéről, megfizetésének módjáról, külön rendeletben foglaltak az irányadók.


V. Fejezet

Gyermekvédelmi szolgáltatások


13. Gyermekjóléti szolgáltatás


17. §


A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a Gyvt. 39. §-ában szabályozottak hatékony alkalmazásával, a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése. 


14. Gyermekek napközbeni ellátása


18. §


(1) A gyermekek napközbeni ellátásának célja biztosítani a gyermek korának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését.

(2) Az étkeztetés rendjére, igénybevételének módjára és az intézményi térítési díj mértékére, és megfizetésének módjára, külön önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.


VI. Fejezet

Záró rendelkezések


19. §


(1) Ez a rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 12/013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 13/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 2015. február 28-án hatályos 9. §-a alapján ápolási díjban részesülő személynek az ápolási díjat 2015.  április 30-áig tovább kell folyósítani.
Balassa Balázs                                                                       Lutár Mária

 polgármester                                                                            jegyző