Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete

Az építészeti örökség, a városképi jelentőségű épületek és a helyi védelem alatt álló természeti értékek fenntartásának támogatásáról

Hatályos: 2015. 07. 01 - 2015. 10. 24

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete

az építészeti örökség, a városképi jelentőségű épületek és a helyi védelem alatt álló természeti értékek fenntartásának támogatásárólGyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Étv. 57. § (2) és (3) bekezdéseivel összhangban, a következő rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések


A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya Gyöngyös város közigazgatási területén lévő

 1. ) országos építészeti örökségre (műemlékek, műemléki környezetek);
 2. ) helyi építészeti örökségre (helyi védelem alatt álló ingatlanok);
 3. ) városképi jelentőségű ingatlanokra (az országos főutak mentén fekvő belterületi ingatlanok, a városszerkezeti  jelentőségű területen elhelyezkedő nem védett ingatlanok, a nem védett területen lévő belterületi sarokingatlanok);
 4. ) helyi védelem alatt álló természeti értékekre;

valamint azok tulajdonosaira (kezelőire) és használóira (üzemeltetőre, bérlőre) terjed ki.


A támogatás rendszere


2. §


(1) Az 1. § szerinti, országos vagy helyi védelem alatt álló, illetve városképi jelentőségű objektumok fenntartásához, felújításához, a természeti értékek kezeléséhez a tulajdonos vagy használó az Önkormányzat anyagi támogatását kezdeményezheti.


(2) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben – a pénzügyi lehetőségek függvényében – az (1) bekezdésben meghatározott célok támogatására keretet biztosít. A keret felhasználására a Főépítész tesz javaslatot, a támogatás mértékéről a településfejlesztési ügyekben illetékes bizottság dönt.


(3) A költségvetésből vissza nem térítendő támogatás adható, melynek mértéke nem haladhatja meg a teljes kivitelezési költség 30%-át, illetve lakóingatlan, közhasznú szervezetek, valamint egyházak tulajdonában lévő, alaptevékenységüket szolgáló ingatlan esetében 70%-át.


(4) A támogatás pályázat útján igényelhető. A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően, a településfejlesztési ügyekben illetékes bizottság írja ki. A pályázatot a Főépítészhez kell benyújtani. A pályázatok benyújtása tárgyév szeptember 30-ig folyamatosan történhet. A támogatást az épület, építmény tulajdonosa (közös tulajdon esetén a társtulajdonos hozzájárulásával), használója (a tulajdonos hozzájárulásával) igényelheti.


(5) Az elbírálásnál előnyben részesül:

 1. ) a helyi védelem alatt álló, vagy városképi jelentőségű épület felújítása;
 2. ) lakás céljára szolgáló, zártsorú épületek esetében a védelemre érdemes főhomlokzat felújítása;
 3. ) a város védett területén fekvő pince, illetve borház felújítása (pl. homlokzati megjelenés, homlokzati nyílászárók);
 4. ) nagy közönségforgalmat bonyolító épületek (pl. kereskedelmi, szolgáltató épület stb.) védelemre érdemes homlokzatának felújítása, belső terek rehabilitációját igénylő, de az eredeti állapotot tükröző rekonstrukciója;
 5. ) az a pályázó, aki igazolt módon legalább a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor esedékes építményadó összegét elérő mértékű felújítási, karbantartási munkát kíván elvégezni az ingatlanon. 


(6) ​Nem nyújtható támogatás annak, aki a védett ingatlan után kivetett építményadó alanya, az építményadót az esedékesség időpontjáig maradéktalanul megfizette, egyéb helyi adótartozása – ideértve a pótlékot is – nincs.


(7) Támogatás még el nem végzett munkálatokra ítélhető meg.


(8) A pályázatok tartalmi követelményei:

 1. ) a pályázó adatai (név, lakcím/székhely, telefonszám, adószám, számlaszám),
 2. ) tulajdonosi hozzájárulás (használó esetén), társtulajdonosi hozzájárulás (közös tulajdon esetén),
 3. ) a pályázat tárgyának adatai (a felújítandó épület, építmény vagy a kezelendő természeti érték pontos megnevezése, címe, helyrajzi száma, történetének, állapotának rövid leírása)
 4. ) fotók a munka elvégzését megelőző állapotról,
 5. ) felújítási, korszerűsítési tervek rajzi és szöveges formában, építési vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött munka esetén építész tervdokumentáció és műszaki leírás a tervezett munkálatokról.
 6. ) az előirányzott költségek bemutatása az elvégzendő munkák függvényében (költségvetés, kivitelezői ajánlat vagy tervezői becslés),
 7. ) a munka elkészültének tervezett határideje,
 8. ) az igényelt támogatás összege, megjelölve a saját erőből elvégzendő munkák értékét,
 9. ) a pénzösszeg felhasználásának tervezett módja és határideje,
 10. ) magánszemély részéről nyilatkozat, társasház, vállalkozás vagy közület részéről banki igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázónak a kivitelezéshez szükséges önerő rendelkezésére áll;
 11. ) igazolás arról, hogy a pályázónak helyi adó tartozása nem áll fenn.


(9) A pályázatokat a Főépítész előterjesztésében a településfejlesztési ügyekben illetékes bizottság bírálja el, valamint dönt a támogatás mértékéről, elsősorban műszaki indokoltság alapján.


(10) A támogatást elnyert pályázókkal a Polgármester támogatási szerződést köt, melynek tartalmaznia kell:

 1. ) a támogatás nyertesének megnevezése, lakcíme, székhelye, adóazonosítója,
 2. ) a támogatott számlaszáma vagy címe (ahová a támogatás utalható),
 3. ) a támogatási döntésről szóló határozat száma, a támogatás összege,
 4. ) a felhasználás feltételei és határideje,
 5. ) a munkálatok szakszerűségére, műszaki ellenőrzésére vonatkozó szabályok,
 6. ) az elvégzett munka átvételének módja,
 7. ) a felmerült költségekről szóló számlák kollaudálásának menete.


(11) Építési vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött munka esetén a támogatási szerződés aláírásának feltétele az engedély jogerőre emelkedése. A jogerős engedély és építészeti tervmásolatát a támogatási szerződés megkötéséig be kell nyújtani, a szerződés mellékletét kell képeznie.


(12) A támogatás abban az esetben folyósítható, ha a pályázatban szereplő támogatott munkarész(ek) elkészült(ek).


(13) A pályázat megvalósulásának műszaki tartalmára vonatkozó ellenőrzési feladatokat a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság végzi. A munkálatok befejezésekor a műszaki ellenőr nyilatkozik a munka elkészültéről, és igazolja a támogatás célnak megfelelő felhasználását.


(14) A felújítási, illetve karbantartási munka megítélése szempontjából a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.


Záró rendelkezések


7. §


(1) Ez a rendelet a 2015. július 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az épített és a természeti környezet helyi védelméről szóló 13/2012.(III.30.) önkormányzati rendeletének 5. § és 5/A. §-a.


Gyöngyös, 2015. június 23.
 Hiesz György sk.                                              Dr. Kozma Katalin sk.

   polgármester                                                            jegyző