Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 01. 13

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hszr.) 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Eseti települési gyógyszertámogatás a jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez nyújtható:

a) gyógyszerkiváltáshoz, amennyiben a gyógyszerköltség akut betegséghez kötődik, vagy

b) gyógyászati segédeszköz kiváltásához, ha az eseti jellegű vagy

c) orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátások igénybevételéhez.”


(2) A Hszr. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:


„(4) Havi rendszeres gyógyszertámogatás mellett eseti települési gyógyszertámogatás kizárólag eseti jellegű gyógyászati segédeszközre biztosítható, amennyiben az a választott gyógyszertárban nem kapható és a 29. § (1) bekezdés szerinti igazolásban nem szerepel.”


2. §


A Hszr. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az eseti települési gyógyszertámogatás mértéke:

a) 27. § (3) bekezdés a) és b) pontja esetén az összeget úgy kell meghatározni, hogy az vényenként felhasználható legyen. A mindenkori nyugdíjminimum alatti jövedelem esetén 100 %, egyéb esetben 50 %. Az 50 % megállapítása esetén a vényenkénti összeget felfelé kell kerekíteni.


b) 27. § (3) bekezdés c) pontja esetén az összeget úgy kell megállapítani, hogy azt a vény alapján, kezelésenként konkrét számban kell meghatározni. A mindenkori nyugdíjminimum alatti jövedelem esetén 100 %, egyéb esetben 50 %. Az 50 % megállapítása esetén a vényen szereplő kezelések számát felfelé kell kerekíteni.”3. §


A Hszr. 29. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:


„(3) Az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátások költségét a vény és a Paksi Gyógyászati Központ térítési díj táblázata alapján az ügyintéző határozza meg.”


4. §


A Hszr. 31. § (3) – (4) bekezdése helyébe a következő (3) és (4) bekezdés lép:


„(3) A támogatást megállapító határozatot a támogatással érintett szolgáltatónak meg kell küldeni, aki a kérelmező felé a támogatás összegét természetben érvényesíti.


(4) A gyógyszertárakkal, gyógyászati segédeszköz forgalmazóval és a Paksi Gyógyászati Központtal történő elszámolásról külön szerződés rendelkezik.”


5. §


(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és 2016. január 15-én hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Hszr.28. § (3) bekezdése.

(3) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.


Paks, 2015. december 18.


                        Süli János                                                                                       Dr. Blazsek Balázs

                 polgármester                                                                                      címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. december 18.


                               Dr. Blazsek Balázs

                                           címzetes főjegyző