Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Hatályos: 2016. 01. 01

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. §


(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – kiterjed Etyek közigazgatási területén működő, vendéglátást folytató üzletekre.


(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a szálláshely-szolgáltatás részeként üzemeltett, kizárólag szállóvendégeket kiszolgáló vendéglátó üzletre,

b) élelmiszer-, vagy vegyeskereskedés üzletekre,

c) üzemanyagtöltő állomáson üzemeltetett üzletekre,

d) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényre.

2. Az éjszakai nyitva tartás részletes szabályai


2. §


(1) A rendelet hatálya alá tartozó üzletek:

a) hétfőtől csütörtökig valamint vasárnap és munkaszüneti napokon 22.00 órától 06.00 óráig nem tarthatnak nyitva,

b) pénteken és szombaton 02.00 órától 06.00 óráig nem tarthatnak nyitva.


(2) Az (1) bekezdéstől eltérő nyitva tartás engedélyezéséről a jegyző dönt.


(3) A jegyző az eltérő nyitva tartást kérelemre engedélyezheti (a továbbiakban: állandó éjszakai nyitvatartási engedély) legfeljebb 05.00 óráig a vendéglátást folytató üzletnek:

a) amely ellen a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül panaszt nem tettek, vagy panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott,

b) az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú, illetőleg az üzlet homlokzatának környezetében lévő, lakáscélú épületek homlokzatától számított 100 méteres távolságban lévő ingatlanok tulajdonosai – többségükben – tulajdoni arányuk szerint, írásban hozzájárultak és

c) az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon reggel 08.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik. 


(4) Alkalmi rendezvény idejére a jegyző a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt feltételek megléte esetén, a rendezvény időpontját megelőzően legalább 5 nappal korábban írásban benyújtott kérelemre, eltérő nyitva tartást engedélyezhet (továbbiakban: alkalmi éjszakai nyitvatartási engedély) legfeljebb 05.00 óráig.


(5) Az eltérő nyitva tartás engedélyezéséről szóló határozatot a vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles a kézhezvételt követő napon az eltérő nyitva tartás végéig a közterületről is jól látható helyre kifüggeszteni.


(6) Az állandó éjszakai nyitvatartási engedélyt vissza kell vonni, ha

a) több lakossági panasz érkezik, és a jegyző által végzett hatósági ellenőrzés során a panasz megalapozottnak tekinthető, vagy

b) a hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak ezt indokolják.


(7) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapig a vendéglátó üzlet sem állandó, sem alkalmi éjszakai nyitvatartási engedélyt nem kaphat.


(8) Amennyiben a nyitvatartási engedély ismételten kerül visszavonásra, az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig a vendéglátó üzlet sem állandó, sem alkalmi éjszakai nyitvatartási engedélyt nem kaphat.

3. Üzletnyitás, üzemeltető-váltás


3. §


(1) Új, vendéglátást folytató üzlet nyitása esetében a 2.§ (1) bekezdése az irányadó.


(2) Az új, vendéglátást folytató üzlet tevékenységének megkezdését követő 3 hónapon belül, az üzemeltető részére kizárólag alkalmi éjszakai nyitvatartási engedélyt adhat ki a jegyző.


(3) Amennyiben az új, vendéglátást folytató üzlet tevékenységével kapcsolatban 3 hónapon belül panaszt nem tesznek, a 2.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az állandó éjszakai nyitvatartási engedély kiadható.


(4) Üzemeltető-váltás esetén az új üzemeltetőnek a 2.§ (2) bekezdés szerinti állandó éjszakai nyitvatartási engedélyt újra meg kell kérnie.

4. Értelmező rendelkezések


4. §


(1) E rendelet alkalmazásában:

a) szálláshely-szolgáltatás: kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. (a továbbiakban: kereskedelmi törvény) 2. § 23. pontjában meghatározott szolgáltatások nyújtása;

b) üzlet: a kereskedelmi törvény 2. § 27. pontjában meghatározattak szerint;

c) vendéglátás: a kereskedelmi törvény 2. § 30. pontjában meghatározott tevékenység;

d) zenés, táncos rendezvény: a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá ételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet 2. § 2 pontjában meghatározott esemény.

e) eltérő nyitva tartás iránti kérelem: a jelen rendelet 1. melléklete szerinti írásbeli kérelem,

f) hozzájárulás: jelen rendelet 2. melléklete szerinti írásbeli hozzájárulás,

g) visszavonás kezdeményezése: jelen rendelet 3. melléklete szerinti írásbeli visszavonás.

5. Záró rendelkezések


5. §


(1) Ez a rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.

            Garaguly Tibor                                                          Dr. Ivanyik Andrea             

                                    polgármester                                                                        jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2015. november 14. napján kihirdetésre került.

                                                                                  Dr. Ivanyik Andrea

                                                                                  jegyző


1. melléklet a 37/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelethezEtyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló

__/2015. (_______.) önkormányzati rendeletéhez


ELTÉRŐ NYITVATARTÁS IRÁNTI KÉRELEM
Alulírott, ……………........................................................................................................, mint a ............................................................................................ elnevezésű és Etyek, ................................. utca ........ szám alatti vendéglátó üzlet üzemeltetőjének vezetője ezúton kérem az általam üzemeltetett vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezését a következők szerint:

hétfő:              .................-tól ....................-ig

kedd:              .................-tól ....................-ig

szerda:            .................-tól ….................-ig

csütörtök:       .................-tól ….................-ig

péntek:            .................-tól ....................-ig

szombat:         .................-tól ....................-ig

vasárnap:        .................-tól ....................-ig


A vendéglátó üzletem hatásterületén élők többségének hozzájárulását csatolom.

Kijelentem és vállalom, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 08.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodom.


Etyek, 20….év ……………………… hónap ……nap.……………………………………………….

kérelmező üzemeltető aláírása


2. melléklet a 37/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelethezEtyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló

__/2015. (_______.) önkormányzati rendeletéhez


HOZZÁJÁRULÁS VENDÉGLÁTÓ ÜZLET ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁHOZ
Alulírott, ……………................................................................, Etyek,................................. utca ........ szám alatti lakos hozzájárulok a(z) ……………………………………. elnevezésű, Etyek, ,................................. utca ........ szám alatt működő üzlet éjszakai eltérő nyitva tartásához, a következők szerint:

hétfő:              .................-tól ....................-ig

kedd:              .................-tól ....................-ig

szerda:            .................-tól ….................-ig

csütörtök:       .................-tól ….................-ig

péntek:            .................-tól ....................-ig

szombat:         .................-tól ....................-ig

vasárnap:        .................-tól ....................-ig


Etyek, 20….év ……………………… hónap ……nap.
……………………………………………….

                  aláírás
3. melléklet a 37/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelethezEtyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló

__/2015. (_______.) önkormányzati rendeletéhezVENDÉGLÁTÓ ÜZLET ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY VISSZAVONÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE
Alulírott, ……………................................................................, Etyek,................................. utca ........ szám alatti lakos hozzájárulok a(z) ……………………………………. elnevezésű, Etyek, ,................................. utca ........ szám alatt működő üzlet éjszakai eltérő nyitva tartásához kiadott engedély visszavonását kezdeményezem.


Etyek, 20….év ……………………… hónap ……nap.

……………………………………………….

 tulajdonos/bérlő/használó

              aláírása