Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

Hatályos: 2022. 11. 10

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

2022.11.10.

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. RÉSZ

Általános Rész

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Deszk község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, a rendkívüli települési támogatás vonatkozásában az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira.

II. RÉSZ

Különös Rész

II. Fejezet

Rendszeres települési támogatások

2. § A rendszeres települési támogatás fajtái:

a) lakhatási támogatás,

b) gyógyszertámogatás.

Lakhatási támogatás

3. § (1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez havi rendszerességgel nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram-, a víz és a gázfogyasztás, a szemétszállítás díjához, illetve a tüzelőanyag költségeihez adható.

(2)1 Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek

a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át havi 2.500,- Ft összegben;

b) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át havi 5.000,-Ft összegben;

c) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át havi 10.000,-Ft összegben.

(3) Lakhatási támogatásra való jogosultság megállapításának, valamint folyósításának feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételeket köteles teljesíteni.

(4) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettség:

a) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje tisztán tartása;

b) a kerítéssel kívül határos terület, járda, csapadékvíz-elvezető árok tisztántartása;

c) az ingatlan higiénikus állapotának biztosítása.

(5) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során, vagy hivatalos tudomásszerzés alapján megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a kérelmezőt, illetve a jogosultat annak teljesítésére megfelelő, de legalább 5 napos határidő kitűzésével a jegyző - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - felszólítja.

4. § (1) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás részeit.

(2) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 12 hónapra kell megállapítani. Amennyiben a kérelmező lakhatási támogatásra való jogosultsága még fennáll, a jogosultság megállapítása iránti kérelem legkorábban a jogosultság lejáratának hónapjában adható be, és a lakhatási támogatást a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani.

(3) A lakhatási támogatást a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amelyet a kérelmező a kérelmében megjelöl. A lakhatási támogatást közvetlenül a szolgáltató részére kell folyósítani, kivéve a tüzelőanyag költségeihez való nyújtott támogatást, melyet a kérelmező lakcímére vagy folyószámlájára kell folyósítani.

(4) A lakhatási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.

5. § (1) A lakhatási támogatást meg kell szüntetni, ha a kérelmező

a) lakcíme megváltozott,

b) a 20. § szerinti felülvizsgálat alapján a lakhatási támogatásra már nem jogosult, vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehetett,

c) elhunyt.

(2) A lakhatási támogatást a lakcímváltozás, felülvizsgálat, illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával bezárólag kell megszüntetni.

(3) Nem állapítható meg lakhatási támogatás

a) annak a kérelmezőnek, akinek az Önkormányzat felé 10.000,-Ft-ot meghaladó adó vagy egyéb tartozása van, és a hátralék rendezéssel kapcsolatban megállapodás nem született (pl. részletfizetés)

b) azon ingatlan vonatkozásában, melyre vonatkozóan a magánszemélyek kommunális adója egy éven túl nem került kiegyenlítésre,

c) aki az Sztv. 4. § b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik.

Gyógyszertámogatás

6. § (1) A jövedelmi viszonyai alapján gyógyszertámogatásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, aki a krónikus betegségére tekintettel a járóbeteg - ellátás keretében rendelhető vényköteles gyógyszerek – ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is- költségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.

(2) Gyógyszertámogatásra jogosult az a közgyógyellátásban nem részesülő kérelmező,

a) akinek a családban az egy főre számított havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a 7125,- Ft-ot eléri, vagy meghaladja.

b) egyedül élő esetében havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a 7125,- Ft-ot eléri, vagy meghaladja.

(3)2 A gyógyszertámogatás havi összege családban élő esetén havi 4.000,-Ft, egyedül élő esetében havi 6.000,-Ft.

(4) Amennyiben a kérelmező közgyógyellátással rendelkezik a kérelmét legkorábban a közgyógyellátási jogosultság lejáratának a hónapjában nyújthatja be.

7. § (1) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtásának hónapjától kell megállapítani. Amennyiben a kérelmet a közgyógyellátás lejáratának hónapjában nyújtotta be a kérelmező, a jogosultság a lejáratot követő hónaptól állapítható meg.

(2) A gyógyszertámogatást 1 évre kell megállapítani, és az első összeg kiutalására a megállapító határozat meghozatalát követő kifizetési hónapban kerül sor.

(3) A jogosult 15 napon belül köteles bejelenteni, ha közgyógyellátásra való jogosultságát megállapították.

(4) A gyógyszertámogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult

a) más településre költözött,

b) a 20. § szerinti felülvizsgálat alapján a gyógyszertámogatásra már nem jogosult, vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehetett,

c) alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult,

d) elhunyt.

(5) A gyógyszertámogatást az (5) bekezdés a)-c) pontjai szerinti esetben a felülvizsgálat, illetve a változás hónapjának utolsó napjával, az (5) bekezdés d) pontja szerinti esetben annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amelyre a támogatás már kiutalásra került.

III. Fejezet

Rendkívüli települési támogatások

8. § (1) Deszk Község Önkormányzata a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújt.

(2) A rendkívüli települési támogatás formái:

a) átmeneti segély

b) pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön

c) temetési segély

9. § (1)3 Rendkívüli települési támogatás állapítható meg - kivéve az (1a) bekezdésben foglaltakat-, ha

a) családban élőkénél az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130 %-át

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

(1a)4 A 15. §-ban meghatározott települési támogatás megállapítható, ha

a) családban élőkénél az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 70.000,-Ft-ot,

b) egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 80.000,-Ft-ot.

(2) Amennyiben a családban súlyos mozgáskorlátozott személyt gondoznak, az (1) bekezdésben megállapított jövedelemhatárt 30 %-kal növelt összegben kell figyelembe venni. A súlyos mozgáskorlátozottság tényét a háziorvosnak kell igazolnia.

(3) Települési támogatás valamely formája állapítható meg elsősorban:

a) orvosilag igazolt hosszan tartó betegség idejére,

b) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére,

c) kiskorú gyermek részére, ha a szülő a szükséges ellátást időszakosan nem képes biztosítani,

d) azon állampolgárok részére, akiknél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van és más forrásból nem származik jelenleg jövedelme,

e) azon állampolgárok részére, akik nem tudják a lakás-fűtési, vagy egyéb rezsi költségét egy-egy alkalommal kiegyenlíteni,

f) egyéb, az előzőekben fel nem sorolt jelentkező nagyobb létfenntartását veszélyeztető kiadások fedezésére.

(4) a 9. § (3) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott esetekben akkor is nyújtható, ha az igénylő jövedelmi viszonyai meghaladják a 9. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket.

(5) A települési támogatás megállapítása előtt indokolt esetben környezettanulmányt kell készíteni.

Átmeneti segély

10. § (1)5 Az átmeneti segély összege alkalmanként a 25.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

(2) Sürgős szükség esetén, - ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali segítséget – az átmeneti segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján készpénzben, a Hivatal házipénztárában kifizethető.

Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön

11. § (1) Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön annak a személynek nyújtható, akinél a kölcsön visszafizetése saját maga, illetve családja létfenntartását nem veszélyezteti.

(2) Kamatmentes kölcsön nyújtható a kérelmezőnek, ha azt

a) igazoltan olyan váratlan kiadása fedezésére kívánja fordítani, mely meg nem fizetése a kérelmező, vagy családja életkörülményeinek tartós romlásához vezetne, vagy

b) közeli hozzátartozója temetési költségek fedezésére igényli.

(3) A kamatmentes kölcsön összege a (2) bekezdés a) pontja esetében a 25.000.Ft-ot, a b) pontja esetében a 100.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

(4) A kölcsön megállapítására, annak visszafizetésére vonatkozó megállapodást a kérelmező és a segély megállapítására jogosult személy írja alá. A kölcsön visszafizetésének határideje a (2) bekezdés a) pontja esetében a megállapodás aláírását követő hónaptól számított 2. hónap utolsó napja, míg a b) pontja esetében a megállapodás aláírását követő hónaptól számított 12. hónap utolsó napja.

(5) Amennyiben a kötelezett ingatlan tulajdonnal rendelkezik, úgy a fennálló tartozás erejéig és idejére Deszk Község Önkormányzata javára jelzálogjog bejegyzése kezdeményezhető a Csongrád Megyei Kormányhivatal Járási Földhivatalánál.

Temetési segély

12. § (1) A temetési segély annak a személynek nyújtható, aki az elhalt személy eltemettetéséről gondoskodott, bár arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2)6 Létfenntartást veszélyeztető helyzetnek kell tekinteni, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a) kettő, vagy több személy együttélése esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át,

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit a képviselő-testület minden év december 31. napjáig állapítja meg a községben működő temetési tevékenységet ellátó szervezet által közölt összegeket figyelembe véve.

(4) A (3) bekezdés szerinti temetési költséget minden év január 1. napjától kell alkalmazni, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.

(5) A temetési költségekhez való hozzájárulás összege elérheti a helyben szokásos legolcsóbb temetés teljes költségének az összegét, de nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál.

(6) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

IV. Fejezet

Köztemetés

13. § (1) Deszk Község Önkormányzata az Sztv. 48. §-ban meghatározottak alapján gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.

(2) Az önkormányzat az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek a megtérítésére kötelezi.

(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az önkormányzat mentesítheti egészben vagy részben az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek a megtérítése alól, amennyiben az elhalt hagyatékából öröklés jogcímén nem részesült.

V. Fejezet

Tűzifa támogatás

15. §7 (1)8 Szociális tűzifa támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek jövedelme nem haladja meg a 9. § (1a) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárokat. A 9. § (3) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása esetén tűzifa támogatás akkor is nyújtható, ha az igénylő jövedelmi viszonyai meghaladják a 9. § (1a) bekezdésében meghatározott feltételeket.

(2) Háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítható, melynek ingyenes kiszállításáról a Deszki Teleplés-üzemeltetési Nonprofit Kft. gondoskodik.

VI. Fejezet

Eljárási rendelkezések

16. § (1) A települési támogatások iránti kérelem a Deszki Polgármesteri Hivatalban terjeszthető elő.

(2) A kérelemhez csatolandó igazolások települési támogatás típusonként:

1. Lakhatási támogatás:

a) jövedelemnyilatkozat

b) jövedelemigazolások az Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint

c) vagyonnyilatkozat

d) közüzemi számla másolata

2. Gyógyszertámogatás

a) jövedelemnyilatkozat

b) jövedelemigazolások az Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint

c) havi rendszeres gyógyszerköltséget tartalmazó háziorvosi, vagy kezelőorvosi és gyógyszertári igazolás

3. Átmeneti segély

a) jövedelemnyilatkozat

b) jövedelemigazolások az Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint

c) vagyonnyilatkozat

d) 9. § (3) bek. a)-b) pontjaiban szabályozott esetekben a gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz költségeinek igazolása- vagy az eljárás során hivatalból ismert szakhatósági állásfoglalás- 18 hónapnál nem lehet régebbi, illetve orvosi beutaló vagy kezelőorvos javaslata, zárójelentés.

e) 9. § (3) bek. c)-d) pontjaiban meghatározott esetekben a tartós jövedelemcsökkenést igazoló okirat pl: munkaviszony, rendszeres pénzellátás megszűnéséről igazolás, napi munkaidő csökkenéséről igazolás, álláskeresési támogatást megállapító határozat.

f) 9. § (3) bek. e) pontjában meghatározott esetben a szolgáltatási díjhátralékról szóló igazolás vagy kifizetetlen számla.

4. Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön

a) jövedelemnyilatkozat

b) jövedelemigazolások az Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint

c) vagyonnyilatkozat

d) 11. § (2) bekezdés b) pontban meghatározott esetben csatolandó az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata, valamint az eredeti temetési számla.

5. Temetési segély

a) jövedelemnyilatkozat

b) jövedelemigazolások az Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint

c) vagyonnyilatkozat

d) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata,

e) az eredeti temetési számla.

6. Köztemetés

a) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata

b) halottvizsgálati bizonyítvány temetést intéző példánya eredetben

c) amennyiben a halálesettel kapcsolatban hatósági eljárás indult, rendőrségi temetési engedély eredetben

d) hamvasztás esetén nyilatkozat a hamvaszthatóságról, valamint az elhalton lévő nemesfémnek vélt tárgyakról, melyet a bejelentő vagy a hozzátartozó tesz

e) ismeretlen elhunyt esetén személyleírást tartalmazó irat

f) nem kórházi halott esetén boncolás nélküli hamvasztáshoz a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv engedélye

g) Amennyiben az elhunytnak van eltemettetésre köteles hozzátartozója, a fentebb felsoroltak, továbbá: jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint, nyilatkozat arról, hogy van-e olyan személy, aki az elhunyt temetését szerződésben vállalta, illetve akit az elhunyt végrendelete temetésre kötelez.

7. Tűzifa támogatás

a) jövedelemnyilatkozat

b) jövedelemigazolások az Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint

c) vagyonnyilatkozat

17. § (1) Ahol a rendelet melléklete szerint jövedelemigazolás benyújtására van szükség, a jövedelem

a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén az erre rendszeresített — a béren kívüli juttatásokat is tartalmazó — formanyomtatványon,

b) álláskeresési támogatás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással,

c) nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, illetve egyéb nyugdíjszerű ellátás esetén a kifizetett ellátás igazoló szelvényével, banki átutalási igazolással, amennyiben az ellátást levonás terheli, a fenti igazolásokon felül a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy az ellátást megállapító határozattal.

d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével, vagy banki átutalási igazolással, vagy a folyósító szerv igazolásával,

e) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolással, vagy a benyújtott adóbevallás másolatával, az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan havi bontásban könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával,

f) ösztöndíj esetén a közép-, ill. felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott és a hallgató aláírásával ellátott adatlappal,

g) egyéb jövedelem esetén az erre rendszeresített formanyomtatványon tett nyilatkozattal igazolható.

(2) Az e rendeletben szabályozott ellátások esetén a jövedelemszámításnál a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni.

(3) Lakhatási támogatás esetén a 36. § (5) bekezdésben szabályozott jövedelemszámításnál család alatt háztartást kell érteni.

18. § (1) A tényállás tisztázásához a jegyző a kérelemben megjelölt lakcímen környezettanulmányt végezhet. Környezettanulmány készítése különösen akkor indokolt, ha

a) a jelenlegi és a korábban benyújtott bármely szociális ellátás iránti kérelmek adattartalma ellentmondásban áll egymással,

b) az adatfeldolgozó programban szereplő, a kérelem elbírálásához nélkülözhetetlen adatok eltérőek a kérelemben foglaltaktól,

c) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti adatok eltérnek a kérelemben szereplő adatoktól,

d) ellátás visszafizetése ügyében méltányossági kérelmet nyújtottak be.

(2) A helyszínen történő környezettanulmányozás megtagadása esetén az együttműködés hiánya miatt az eljárást meg kell szüntetni.

(3) Ha a hatáskör gyakorlója a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, akkor a Sztv. rendelkezésein alapuló ellátásoknál a Sztv. 10. § (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

19. § (1) A támogatásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyai, családi állapota, lakhelye, stb.) megváltozását, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles a jegyzőnek bejelenteni. E kötelezettségről a megállapító határozatban tájékoztatni kell a jogosultat.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében a jövedelmi viszonyok megváltozásának a Sztv. 25. § (7) bekezdésében meghatározott tartós jövedelemváltozás számít.

(3) A települési támogatások megállapítását határozatban kell rögzíteni. A határozatban, a támogatásban részesülőt tájékoztatni kell arra vonatkozóan, hogy a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tényeket 15 napon belül köteles írásban bejelenteni, továbbá fel kell hívni a figyelmét a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás visszafizetésére

(3) A határozatban megállapított kifizetésekről, átutalásokról a Deszki Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja intézkedik.

(4) Amennyiben törvény, rendelet vagy az Ör. rendelet másként nem rendelkezik a megállapított rendszeres ellátást havonta utólag legkésőbb minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.

(5) Nem rendszeres támogatások folyósítása a határozat jogerőre emelkedést követő 15 napon belül történik segélypénztáron keresztül.

20. § (1) E rendeletben szabályozott rendszeres települési támogatások esetén a jogosult bejelentése vagy hivatalból történő tudomásszerzés alapján az ellátásra való jogosultság felülvizsgálatának elrendelésére van lehetőség. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a támogatás összege megváltozik, az új összeget a bejelentést követő hónaptól kell folyósítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét. E rendeletben szabályozott települési támogatások jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a Sztv. 17. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) E rendeletben szabályozott ellátási formáknál a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését elrendelő jogerős határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhető részletfizetés, ha a kötelezett személy

a) egyedülélő és havi jövedelme a nyugdíjminimum 250 %-át nem éri el, vagy

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem éri el.

VII. Fejezet

Hatásköri szabályok

21. § (1) Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen rendelet II. fejezetében meghatározott támogatásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a jegyzőre, míg a III. és IV. fejezetben szabályozott hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

(2) a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át:

a) az ellenőrzéshez kapcsolódó, e rendeletben meghatározott ellenőrzési és felülvizsgálati feladatkört,

b) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésével, az összeg követelésével, részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos hatásköreit.

VIII. Fejezet

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal

22. § (1) Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal hoz létre az Sztv. 58/B §-ban meghatározottakra tekintettel, melynek szavazati joggal rendelkező tagjai:

a) a polgármester,

b) a Deszki Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője,

c) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyi vezetője.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal alakuló ülését a rendelet hatályba lépését követő 3 hónapon belül a polgármester hívja össze. Az alakuló ülés dönt a Kerekasztal ügyrendjéről.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. Az ülést a polgármester hívja össze a meghívó kiküldésével. A Kerekasztal ülései nyilvánosak.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában döntenek. A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok egyharmada jelen van. Az érvényes határozathoz a megjelent és szavazásban résztvevők egyszerű szótöbbsége szükséges.

(5) A Szociálpolitikai Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról a Deszki Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője gondoskodik.

IX. Fejezet

Értelmező rendelkezések

23. § (1) E rendelet értelmében az Sztv. 4. §-ában meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A 3. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a kérelmező vagy a jogosult személy udvarát, kertjét abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha

a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 15 cm-t,

b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 15 %-ánál nem foglal el több területet és a magasságuk nem haladja meg a 30 cm-t,

c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet (120 literes kuka) kétszeres űrtartalmánál több - felhalmozott - háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban,

d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek a tisztasága is megfelelő (nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a trágyalé),

e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását és a kisgyermekek járdára, vagy utcára kiszaladását,

f) a tüzelőnek való rendezett formában felhalmozva, nem szétszórtan található,

g) a ház előtti csapadékvíz-elvezető árok tiszta, hulladékmentes, a csapadékvíz lefolyását építési törmelék, föld, és növények sem akadályozzák,

h) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat és a kilátást az úttestre,

i) a művelésre alkalmas - nem parkosított - földterületen zöldség, gyümölcs, vagy az állatok takarmányozására szánt növényeket termesztenek.

X. Fejezet

Záró rendelkezések

24. § (1) Jelen rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2)9

(3) A méltányossági közgyógyellátással 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben a Szoc. Rend. 2015. február 28-án hatályos szabályai szerint kell eljárni.

1. melléklet

A helyben szokásos temetési költségekről

1. Helyben szokásos legolcsóbb temetés: (temetkezési kellékek, temetkezési szolgáltatások, sírhely, sírásás, urnaelhelyezés)

1.1. Testtemetés esetén: 200.000,- forint

1.2. Hamvasztásos temetés esetén: 200.000,- forint

(Nem tartalmazza: a búcsúztatás, a szállítási díj – kivéve a hamvasztóba és a sírhoz szállítás díját -, a hűtés, az öltöztetés, a hirdetés, a koszorú, a temetői rendtartási díj költségeit.)

1

Módosította a 17/2016. (XI. 22.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. november 23. napjától.

2

Módosította a 17/2016. (XI. 22.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. november 23. napjától.

3

A 9. § (1) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 9. § (1a) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

Módosította a 17/2021. (X. 26.) önk. rendelet. Hatályos: 2021. 10. 27.

6

Módosította a 17/2016. (XI. 22.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. november 23. napjától.

7

Módosította a 20/2015. (XII. 15.) Önk. rendelet. Hatályos 2015. december 16. napjától.

8

A 15. § (1) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

Hatályát vesztette a Jat. 12. § (2) bekezdése értelmében.