Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Hatályos: 2022. 11. 01

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról

2022.11.01.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy meghatározza Nagyatád Város Képviselő-testülete által települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának és felhasználása ellenőrzésének szabályait.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed – a 20. § (1) bekezdése, a 21. § és a 22. § kivételével – Nagyatád város közigazgatási területén élő, az Szt. 3. § (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott személyekre. (3)(4)

(2) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 6. §-ban meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Nagyatád város közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte.

3. Fogalom meghatározások

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a.) pontja,

b) vagyon: az Szt. 4. § (1) bekezdés b.) pontja,

c) család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c.) pontja,

d) közeli hozzátartozó: az Szt. 4. § (1) bekezdés d.) pontja,

e) egyedül élő: az Szt. 4. § (1) bekezdés e.) pontja,

f) háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f.) pontja,

g) rendszeres pénzellátás: az Szt. 4. § (1) bekezdés i.) pontja,

h)1 létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzet: különösen a fogyatékosság, a betegség, a baleset, a haláleset, a munkanélküliség, a tartós jövedelemromlás, az elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy körülmény megléte, bekövetkezése

szerinti fogalom.

4. Eljárási rendelkezések

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a polgármesteri hivatal szociális igazgatási ügyekben eljáró irodájához (a továbbiakban: illetékes iroda) lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni.

(2) A benyújtott kérelmek alapján a döntés-előkészítő eljárás lefolytatása az (1) bekezdésben megjelölt szerv feladata.

5. § (1) A kérelmező a kérelmében a saját, a családja, vagy a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, továbbá az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokról köteles nyilatkozni. Az erre vonatkozó iratokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.

(2) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései az irányadóak.

(3) Jövedelem igazolható:

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással, vagy a folyósító szerv által kiállított igazolással,

b) munkanélküli ellátásról a munkaügyi kirendeltség által a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátásról kiállított igazolással,

c) munkanélküli ellátásban nem részesülő, regisztrált munkanélküli esetén a munkaügyi kirendeltség erre vonatkozó igazolásával,

d) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején megküldött, a nyugellátás havi összegére vonatkozó igazolással és az utolsó havi nyugdíjszelvénnyel vagy folyószámla kivonattal,

e) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetében az illetékes adóhatóság által – a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról – kiállított igazolással, az adóbevallással le nem zárt időszakra vonatkozóan a vállalkozó által tett nyilatkozattal,

f) ösztöndíj esetén a kérelem benyújtását megelőző egy évre vonatkozó, a folyósító szerv által kiállított igazolással.

(4) A jogosultsági feltételek megállapításához az e §-ban szabályozottakon túl szükséges igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.

6. § (1) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5. napjáig elsősorban a jogosult bankszámlájára való utalással történik, bankszámla hiányában a házipénztárból vagy postai utalással kerül kifizetésre. A nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat közlését követően a házipénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik.

(2) A települési támogatás egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni.

7. § Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni, e rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal.

II. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni települési támogatások

8. § (1)2 A képviselő-testület települési támogatás keretében – szociális rászorultság esetén – a jogosult számára, e rendeletben meghatározott feltételek szerint:

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás),

b) gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást (a továbbiakban: gyógyszer-támogatás),

c) (8)

d) a helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének viseléséhez nyújtott települési támogatást,

e) a gyermek születésekor, a gyermek neveléséhez nyújtott települési támogatást (a továbbiakban: születési támogatás),

d) rendkívüli települési támogatást

állapít meg.

(2) A képviselő-testület a települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

5. Lakásfenntartási támogatás

9. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) Lakásfenntartási támogatás nyújtható a villanyáram-, a víz- a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, illetve a tüzelőanyag költségeihez.

(3) A támogatást lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

10. § (1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(2) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(3) Ha a háztartás

a) (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

11. § (1) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét – az energiaárak várható alakulására figyelemmel – az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

(2) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(3) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban:TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. A (3) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik.

TM = 0,3 –

J– 0,5 NYM

x0,15

YM

Ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(5) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A kérelmezőt a támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

12. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

13. § (1) A lakásfenntartási támogatás megállapítása kérelem – elsősorban – e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be, amelyhez csatolni kell e rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem-nyilatkozatot.

(2)3 Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumokon kívül csatolni kell e rendelet 4. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását, valamint a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az Szt. 18. § l) és la) pontja szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló iratot vagy másolatát.

14. § (1) A természetbeni ellátás formájában megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, és annak összegét a támogatással érintett költségek tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadáshoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § l) pontja szerinti azonosító adatokat.

(2) (2)

(3) (3)

(4) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

6. Közműfejlesztési támogatás

15. §

7. Gyógyszer-támogatás

16. § (1) Gyógyszer-támogatás adható a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében.

(2) Gyógyszer-támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg

a) családban élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a háziorvos vagy szakorvos által kiállított, krónikus betegségeivel összefüggő rendszeresen szedett gyógyszereinek havi költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.

b) egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háziorvos vagy szakorvos által kiállított, krónikus betegségeivel összefüggő rendszeresen szedett gyógyszereinek havi költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.

(3) Nem állapítható meg gyógyszer-támogatás annak a kérelmezőnek, aki az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdései alapján közgyógyellátásban részesül.

(4) A gyógyszer-támogatás megállapítása iránti kérelem – elsősorban – e rendelet 5. melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be, amelyhez csatolni kell e rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem-nyilatkozatot.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott dokumentumokon kívül – a jogosultsági feltételek igazolásaként – be kell nyújtani a kérelmező krónikus betegségével összefüggő, rendszeresen szedett, egy havi gyógyszereiről a háziorvos vagy szakorvos által, és ezen gyógyszerek havi költségéről a gyógyszertár által kiállított igazolásokat.

(5) A gyógyszer-támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától számított egy évre kell megállapítani.

(6) A támogatás éves összege 48.000.- Ft., folyósítása három havonta, egyenlő részletekben történik.(2)

7/A.4 Helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének támogatása

16/A. § (1) Az önkormányzat a helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének támogatására bérletjegyet biztosít annak, aki Nagyatád város közigazgatási területén működő köznevelési intézményben, nappali rendszerű iskolai oktatásban, tanulói jogviszonyban áll, és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenhatszorosát nem haladja meg.

(2) A helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének támogatására irányuló kérelmet minden év augusztus 1. napjától május 31. napjáig lehet benyújtani a 8. melléklet szerinti nyomtatványon.

(3) A kérelemhez csatolni kell az 1. melléklet szerinti jövedelem nyilatkozatot és a 16. életévét betöltött tanuló esetében a tanulói jogviszony igazolásáról kiállított iratot.

(4) A támogatást a szeptember 10. napjáig benyújtott kérelmek esetében szeptember 1. naptól, a szeptember 10. napját követően benyújtott kérelmek esetében a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell megállapítani a következő év június 30. napjáig.

(5) A bérletjegyet negyedévenként a polgármesteri hivatal pénzügyi irodája vásárolja meg.

7/B.5 Születési támogatás

16/B. § (1) Az önkormányzat a gyermek születésekor, a gyermek neveléséhez egyösszegű születési támogatást nyújt, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenhatszorosát nem haladja meg.

(2) A támogatás gyermekenkénti összege 30.000.- Ft, továbbá egy – legfeljebb 5.000.- Ft értékű – babanapló.

(3) A születési támogatásra – az alábbi jogosultsági feltételek együttes fennállása esetén – az a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkező, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám (a továbbiakban: szülő) jogosult, melynek családjában:

a) legalább az egyik szülő a gyermek születésének időpontjában és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban, megszakítás nélkül Nagyatádon bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Nagyatádon él,

b) a támogatást kérő a gyermeket saját háztartásában neveli.

(4) A születési támogatás iránti kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon a gyermek születését követő 120 napos jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani.

(5) A kérelemhez csatolni kell:

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

b) a gyermek és a szülő(k) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát,

c) a támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy életvitelszerűen Nagyatádon tartózkodik,

d) a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló okiratot,

e) a szülő(k) 1. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatát.

8. Rendkívüli települési támogatás

17. § (1) A rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére állapítható meg, feltéve, hogy családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén a 300%-át nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározottakon túl rendkívüli települési támogatásban részesíthető – a temetés költségéről szóló számla kiállítását követő 60 napon belül – az a személy, aki az elhunyt személy eltemetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén a 400%-át nem haladja meg.(7)

(3) A rendkívüli települési támogatás egy naptári éven belül legfeljebb hat alkalommal állapítható meg.

(4)6 A természetbeni ellátásként, tűzifára biztosított rendkívüli települési támogatás megállapítására vonatkozó kérelem október 1. napjától április 1. napjáig nyújtható be.

(4a)7 Amennyiben a kérelmező személy a (4) bekezdés szerinti határidőn belül több kérelmet nyújt be, azok benyújtásának időpontja között

a) legalább 60 napnak kell eltelni, ha a kérelmező háztartása kizárólag fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel rendelkezik, vagy

b) legalább 90 napnak kell eltelni, ha a kérelmező háztartása az a) pontban megjelölt mellett egyéb fűtési móddal is rendelkezik.

(4b)8 A támogatás egy naptári évben

a) három alkalommal állapítható meg, ha a kérelmező háztartása kizárólag fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel rendelkezik, vagy

b) kettő alkalommal állapítható meg, ha a kérelmező háztartása az a) pontban megjelölt mellett egyéb fűtési móddal is rendelkezik.

(4c)9 Egy alkalommal legfeljebb 3 űrméter mennyiségű tűzifa adható.

(5) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem – elsősorban – e rendelet 6. melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be, amelyhez csatolni kell e rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatot.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott dokumentumokon kívül – a jogosultsági feltételek igazolásaként – betegség esetén a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást, a kérelmező krónikus betegségével összefüggő, rendszeresen szedett, egy havi gyógyszereiről a háziorvos vagy szakorvos által, és ezen gyógyszerek havi költségéről a gyógyszertár által kiállított igazolásokat, várandós anya részére nyújtott támogatás esetén a terhesgondozásról szóló igazolást, elemi kár esetén a helyreállítás költségéről készített kimutatást, a temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás esetén a temetési költségről kiállított számlát, a lakhatással kapcsolatos kiadások támogatása esetén a szolgáltató által kiállított számlát kell csatolni.(2)

18. § (1) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb 2000.- Ft-nál, legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladhatja meg.

(2) A temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás összege alkalmanként 30.000.- Ft.(2)

(3) Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a készpénzben megállapított rendkívüli települési támogatást nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult, akkor azt a házi gondozó, vagy a családsegítő szolgálat részére kell kifizetni. A házi gondozó, illetve a családsegítő szolgálat gondozója a felvett készpénz összegének felhasználásáról 15 napon belül köteles elszámolni.

III. Fejezet

Egyéb ellátások

9. Köztemetés

19. § (1) (1) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül,

a) ha családjában az egy főre jutó havi, nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén a 150 %-át nem haladja meg;

b) ha a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.

(2) A képviselő-testület a köztemetés megállapításával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.(1)

10.10

20. §

11.11

21. §

22. §

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

23. § (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 6/2008. (II. 15.) és az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 14/2006. (III.31.) önkormányzati rendeletek.

1. melléklet12

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ......................................................................................................................................................
Születési neve: ......................................................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................................................................
Lakóhely: ...............................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..................................................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz.,

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................................. (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz.,

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):

- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),

- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz.,

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

.................................................... (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):

- megnevezése: ......................................................................................................................

- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím hiányában: ...................... helyrajzi szám),

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

........................................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű adatai:

a)személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:

igen nem

(a megfelelő aláhúzandó).

b)tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:

................................................................................................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..............................................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

............................................................................................... (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).

III. Nyilatkozatok

5. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ......................................................................................................................................................

fizetési számla száma: ....................................................................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ....................................................................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ......................................................................................................................................................

fizetési számla száma: ....................................................................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ....................................................................................................................................................

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):

6. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .....................................................................................................................................................

fizetési számla száma: ....................................................................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ....................................................................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .....................................................................................................................................................

fizetési számla száma: ....................................................................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ....................................................................................................................................................

a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):

7. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg tekintetében.

8. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

................................................

aláírás

Megjegyzés:

A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget.

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.”

2. melléklet

Környezettanulmány
Készült: Nagyatád, _______________________________________________sz. alatti címen ________________________________________________________________án/én ______________________________________ügyben.
Ügyfél adatai:
neve:_____________________________________ln:______________________________
szül.helye , ideje: ___________________________________________________________
an:_______________________________________________________________________
neme: nő / férfi ; állampolgársága : magyar / ___________bevándorolt/menekült
Nagyatád, ______________________________________________szám alatti lakos,
(nem) bejelentett tart.helye:____________________________________________________
lakcímig. száma:_____________________________________________________________
postai címe: ________________________________________________________________
aki személyazonosságát a felmutatott ______________________________számú személyi igazolványával igazolta ;
Ügyfél havi jövedelme ______________________________________________________
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik: igen/nem
A lakás / családi ház adatai:
Alapterülete: kb. ________ m2
- A lakást az ott élők tulajdonosként, főbérlőként, albérlőként, ____________ használják.
- Albérlet esetén havi albérleti díj összege______________________________________
- A lakás havi rezsi kiadásainak összege_______________________________________
- Lakáscélú hitel havi törlesztő részletének összege:______________________________
A család gépjárművel rendelkezik / nem rendelkezik.
A gépjármű tulajdonosa:___________________________________________________
A gépjármű típusa: _______________________________________________________
A gépjármű kora :________________________________________________________
A gépjármű kérelmező által becsült forgalmi értéke:_____________________________
Részletfizetés esetén a havi törlesztő részlet összege:____________________________
___________________ ____________________
ügyfél ügyintéző
A család/háztartás tulajdonában álló ingatlanok (lakás, családi ház, telek, nyaraló, stb.):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

1. Tulajdonos neve, tulajdoni hányad:___________________________________________

Ingatlan címe:___________________________________________________________

Ingatlan becsült forgalmi értéke:_____________________________________________

Ingatlan becsült forgalmi értéke:_____________________________________________

A család havi jövedelme, amely ingatlan bérbeadásából származik:____________________

Ügyintéző megállapításai: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________ ____________________

ügyfél ügyintéző

A vele közös háztartásban élők adatai és jövedelmi viszonyai:

név:

születési hely, idő:

an:

családi állapota:

rokoni kapcsolat:

munkahelye,
foglalkozása

jövedelem összege / Ft/ hó:
Tartásdíjat kapok/fizetek ___________________________________________havi összesen_____________ összegben
_____________________________ __-tól/nak ____________________________________________________________ nevű gyermek után.
Nagyatád, 20 . __________________________
____________________ _____________________

3. melléklet

KÉRELEMlakásfenntartási támogatás megállapítására
Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:.......................................................................................................................................................

Születési neve: .......................................................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................................

Születés helye, ideje: ............................................................................................................................

Lakóhely: ………… irányítószám ......................................................................................... település .......................................utca/út/tér ............... házszám ............ épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó

Tartózkodási hely………… irányítószám ............................................................................. település .......................................utca/út/tér ............... házszám ............ épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………………………….

Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): …………………………………………………………….....

2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ………… fő

3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő

- aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő

- aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő

Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások (pl. gyes, csp)

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem


7.

Összes jövedelem

Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m2
A lakásban tartózkodás jogcíme: …………………………………(pl. tulajdonos, bérlő, stb.)
Nyilatkozatok

1. A kérelemmel érintett lakásba előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék került-e felszerelésre:

igen - nem (a megfelelő rész aláhúzandó)

Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót: ……………. ………………………………

2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.


Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Nagyatád, ……….....................................

..................................................................
kérelmező aláírása

.................................... ......................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

4. melléklet

KÉRELEM
közműfejlesztési támogatás megállapítására

1. Kérelmező személyes adatai:

Kérelmező neve (leánykori név is): ...............................................................................................................

Anyja neve: ....................................................................................................................................................

Születési helye, ideje: ....................................................................................................................................

Családi állapota: egyedülálló / házastársával él / élettársával él

Lakcímigazolvány adatai alapján: Lakóhelye: ............................................................................................

Tartózkodási helye:...............................................................................

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): __ __ __ - __ __ __- __ __ __

Telefonszám (nem kötelező megadni) : ………………………………………………………..

2. Kérelmező családjának személyi adatai:

Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ száma

Kérelmező házastársaKérelmező
élettársaGyermeke

GyermekeGyermekeGyermeke3. A család jövedelmi adatai

Kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és gyermekeinek havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező havi nettó jövedelme

Házastársa/élettársa havi nettó jövedelme

Gyermekei jövedelme, az utánuk folyósított ellátás havi nettó összege

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó (ebből: közfoglalkoztatásból származó)

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (gyes, gyed, gyet, családi pótlék, tartásdíj, árvaellátás stb.)

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.Járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem


7. Összes jövedelem


Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.

5. Nyilatkozatok

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 3. §. (3) bekezdés alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.

A feltüntetett adatokban bekövetkezett változást köteles vagyok 15 napon belül az eljáró hatóságnak bejelenteni.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Alulírott kérelmező felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek és a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (a megfelelő rész aláhúzandó!)

Alulírott, mint kérelmező házastársa / élettársa / nagykorú gyermeke felelősségem tudatában kijelentem, hogy

életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek és a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (a megfelelő rész aláhúzandó!)

A kérelemhez csatolni kell a család jövedelméről kiállított igazolásokat.

A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző utolsó havi nettó jövedelem igazolását.

A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelmet (egyéni vállalkozó esetén a NAV igazolása)

Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy folyószámla kivonat és a nyugdíjfolyósító által év elején megküldött igazolást.

Dátum: ……………………………………………

________________________ __________________________ ________________________

kérelmező házastárs / élettárs nagykorú gyermek

5. melléklet

KÉRELEM
gyógyszer-támogatás megállapítására

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ............................................................................................................................

Születési neve: .............................................................................................................

Anyja neve: …..............................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................

Lakóhelye: ……...........................................................................................................

Tartózkodási helye: .....................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …….................................................................

Állampolgársága:……………………………………………………………………..

Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................

2. Alulírott büntetőjogi felelőségem tudatában nyilatkozom, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (1)-(2) bekezdései alapján közgyógyellátásra jogosult vagyok:

IGEN NEM (megfelelő aláhúzandó)

A megállapító / elutasító határozat száma: ……………………………………………….

Nem kértem a közgyógyellátás megállapítását:…………………………………………...

3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

A kérelmező családi körülménye:

egyedül élő

családban élő

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:.........fő.

4. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

A

B

C

D

1.

Közeli hozzátartozó neve

születési helye, ideje

anyja neve

TAJ száma

2.

3.

4.

5.

6.


* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

5. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

1.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

6.

Járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem

6. Kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

7. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

8. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.

Kelt: .................................................................

....................................................
kérelmező aláírása


................................. ………………………
kérelmező házastársának/élettársának/nagykorú gyermekének aláírása

6. melléklet

KÉRELEM
rendkívüli település támogatás megállapítására

1. Kérelmező személyes adatai:

Kérelmező neve (leánykori név is): ...............................................................................................................

Anyja neve: ....................................................................................................................................................

Születési helye, ideje: ....................................................................................................................................

Családi állapota: egyedülálló / házastársával él / élettársával él

Lakcímigazolvány adatai alapján: Lakóhelye: ............................................................................................

Tartózkodási helye:...............................................................................

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): __ __ __ - __ __ __- __ __ __

Telefonszám (nem kötelező megadni) : ………………………………………………………..

2. Kérelmező családjának személyi adatai:

Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ száma

Kérelmező házastársaKérelmező élettársaGyermekeGyermekeGyermekeGyermeke2

3. A család/ háztartás jövedelmi adatai

Kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és gyermekeinek havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező havi nettó jövedelme

Házastársa/élettársa havi nettó jövedelme

Gyermekei jövedelme, az utánuk folyósított ellátás havi nettó összege

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó (ebből: közfoglalkoztatásból származó)

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (gyes, gyed, gyet, családi pótlék, tartásdíj, árvaellátás stb.)

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.Járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem


7. Összes jövedelem


Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.

4. A rendkívüli települési támogatás megállapítását azért kérem, mert családunkban az alábbi okokhoz kapcsolódó váratlan kiadások merültek fel:

□ betegség (csatolni kell a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást, a gyógyszerköltséget tanúsító háziorvosi és gyógyszertári igazolásokat)

□ haláleset (csatolni kell kérelmező vagy családtagja nevére kiállított temetési számla eredeti példányát)

□ elemi kár elhárítása (csatolni kell a helyreállítás költségeiről készített kimutatást)

□ válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása (csatolni kell a terhes-gondozásról szóló igazolást)

□ gyermek fogadásának előkészítése (csatolni kell a terhes-gondozásról szóló igazolást)

□ iskoláztatás

□ nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás

□ a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése

□ gyermek hátrányos helyzete

□ egyéb: ………………………………………….………………………………………………..

(a megfelelőt kérem X-el jelölni)

3

5. Nyilatkozatok

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 3. §. (3) bekezdés alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.

A feltüntetett adatokban bekövetkezett változást köteles vagyok 15 napon belül az eljáró hatóságnak bejelenteni.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Alulírott kérelmező felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek és a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (a megfelelő rész aláhúzandó!)

Alulírott, mint kérelmező házastársa / élettársa / nagykorú gyermeke felelősségem tudatában kijelentem, hogy

életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek és a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (a megfelelő rész aláhúzandó!)

A kérelemhez csatolni kell a család jövedelméről kiállított igazolásokat.

A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző utolsó havi nettó jövedelem igazolását.

A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelmet (egyéni vállalkozó esetén a NAV igazolása)

Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy folyószámla kivonat és a nyugdíjfolyósító által év elején megküldött igazolást.

Dátum: ……………………………………………

________________________ __________________________ _________________________

kérelmező házastárs / élettárs nagykorú gyermek

7. melléklet13

KÉRELEM
születési támogatás megállapításához

1. Kérelmező személyes adatai:

Kérelmező neve (születési név is): ………………………………………………………….

Anyja neve: …………………………………………………………………………………..

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………...

Családi állapota: egyedülálló / házastársával él / élettársával él: ……………………………...

Lakcímigazolvány adatai alapján:

Lakóhelye: ............................................................................................

bejelentkezés ideje: …………………………………………….

Tartózkodási helye:...............................................................................

bejelentkezés ideje: ……………………………………………

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): __ __ __ - __ __ __- __ __ __

Telefonszám (kötelező megadni) : ………………………………………………………..

Számlaszám: ……………………………………………………………………………………

2. A gyermek adatai, akire tekintettel a támogatás megállapítását kéri:

Gyermek neve

Születési helye

Születési ideje

Anyja neve

Bejelentett lakóhelye

TAJ száma

3. Kérelmező családjának személyi adatai:

Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

Bejelentett lakóhelye

TAJ száma

Kérelmező házastársaKérelmező élettársaGyermekeGyermekeGyermekeGyermeke4. A család/ háztartás jövedelmi adatai

Kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és gyermekeinek havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező havi nettó jövedelme

Házastársa/élettársa havi nettó jövedelme

Gyermekei jövedelme, az utánuk folyósított ellátás havi nettó összege

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó (ebből: közfoglalkoztatásból származó)

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (gyes, gyed, gyet, családi pótlék, tartásdíj, árvaellátás stb.)

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.Járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem


7. Összes jövedelem


A család egy főre jutó havi nettó jövedelme (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.

5. Nyilatkozatok

Nyilatkozom, hogy újszülött gyermekemet saját háztartásomban nevelem.

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 3. §. (3) bekezdés alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Alulírott kérelmező felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek és a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (a megfelelő rész aláhúzandó!)

Alulírott, mint kérelmező házastársa / élettársa / nagykorú gyermeke felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek és a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (a megfelelő rész aláhúzandó!)

A kérelemhez csatolni kell:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

- a gyermek és a szülő(k) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát,

- a támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy Nagyatád városban életvitelszerűen tartózkodik,

- a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló okiratot

- a szülő(k) 1. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatát.

Nagyatád, _________________________

____________________ __________________________ ________________

kérelmező házastárs / élettárs nagykorú gyermek

aláírása aláírása aláírása

8. melléklet14

KÉRELEM
a helyi autóbusz közlekedés utazási költségének támogatásához

1. A helyi autóbusz-közlekedés utazási költsége támogatásának megállapítását kérő szülő, törvényes képviselő vagy a 18. életévét betöltött, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulói jogviszonyban álló személy személyi adatai:

- neve: ________________________________________________________________________________

- születési neve:_________________________________________________________________________

- születési helye, ideje:____________________________________________________________________

- anyja neve:____________________________________________________________________________

- lakóhelye:_____________________________________________________________________________

- tartózkodási helye:______________________________________________________________________

2. A bérletjegyre jogosult, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulói jogviszonyban álló személy személyi adatai:

- neve:________________________________________________________________________________

- születési helye, ideje:____________________________________________________________________

- anyja neve:____________________________________________________________________________

- lakóhelye:_____________________________________________________________________________

- tartózkodási helye:______________________________________________________________________

- oktatási azonosítója:____________________________________________________________________

3. A bérletjegyre jogosult, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulói jogviszonyban álló személy iskolájának, és osztályának megnevezése:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Az autóbuszra történő felszállás helyének (a megállónak) a megnevezése:

Henész, Bodvica, Kivadár (A megfelelőt aláhúzással jelölje)

5. A kérelmező családjának személyi adatai:

Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

Bejelentett lakóhelye

TAJ száma

Kérelmező házastársa


Kérelmező élettársa


Gyermeke


Gyermeke


Gyermeke


Gyermeke


6. A család/ háztartás jövedelmi adatai:

Kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és gyermekeinek havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező havi nettó jövedelme

Házastársa/élettársa havi nettó jövedelme

Gyermekei jövedelme, az utánuk folyósított ellátás havi nettó összege

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó (ebből: közfoglalkoztatásból származó)

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (gyes, gyed, gyet, családi pótlék, tartásdíj, árvaellátás stb.)

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.Járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem


7. Összes jövedelem


A család egy főre jutó havi nettó jövedelme (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.

7. Nyilatkozatok

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 3. §. (3) bekezdés alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje.

Alulírott kérelmező felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek és a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (a megfelelő rész aláhúzandó!)

Nagyatád, _________________________

____________________________________

kérelmező aláírása

1

A 3. § h) pontját a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 8. § (1) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 13. § (2) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7/A. alcímet (16/A. §) a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

5

A 7/B. alcímet (16/B. §) a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

6

A 17. § (4) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 17. § (4a) bekezdését a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 17. § (4b) bekezdését a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 17. § (4c) bekezdését a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 10. alcímet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 11. alcímet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. mellékletet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.