Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2015. 03. 01

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

2015.03.01.

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1. § A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a Képviselő-testület meghatározza az általa biztosított szociális ellátások formáit, hatálya kiterjed Zichyújfalu község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Zichyújfalu községben élő személyekre.

2. A hatáskör gyakorlásának szabályai

2. § (1) E rendeletben szabályozott ellátásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester jogosult dönteni.

(2) A szociális támogatásokról a kérelem beérkezését követő 20 napon belül kell dönteni.

3. Általános eljárási rendelkezések

3. § (1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelem e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatvány kitöltésével és az azon feltüntetett dokumentumok csatolásával postai úton, vagy a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Zichyújfalui Kirendeltségében (továbbiakban: Hivatal) terjeszthető elő személyesen.

(2) A jövedelem számításának és igazolásának módjára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak irányadóak. A benyújtott jövedelemnyilatkozatban és igazolásokban szereplő adatatok valódisága a lakókörnyezet megtekintésével, környezettanulmány készítésével ellenőrizhető.

(3) Az 5. §-ban foglalt ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles írásban bejelentést tenni a Hivatalhoz.

(4) A kérelem benyújtásakor mellékelni kell:

a) a jövedelemigazolást vagy a tárgyévi nyugdíjról szóló igazolást,

b) a társadalombiztosítási ellátás esetében a havi járandóságról szóló igazolást,

c) egyéb forrásból származó jövedelem esetén – különösen ingatlan-, üdülő-, lakás hasznosítása, alkalmi munka – személyes nyilatkozatot szükséges mellékelni,

d) a támogatás megállapításához előírt egyéb igazolásokat.

4. § (1) A rendkívüli települési támogatás összegét a határozat meghozatalát követő öt munkanapon belül kell kifizetni a jogosult részére a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Zichyújfalui Kirendeltségének házipénztárában.

(2) A házipénztári úton történő kifizetés a jogosult részére, illetve írásbeli meghatalmazás alapján a jogosult meghatalmazottjának is teljesíthető.

(3) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást az Önkormányzat minden hónap ötödik napjáig kifizeti a jogosult részére.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelésére az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint a hatáskört gyakorló jogosult.

II. Fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli támogatások

4. Települési támogatás

5. § (1) A Képviselő-testület havi rendszerességgel települési támogatást nyújt a gyógyszerköltségek viseléséhez annak a rászoruló személynek, aki nem jogosult alanyi vagy normatív közgyógyellátásra, és

a) akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 210%-át, egyedülálló vagy egyedül élő esetén 270%-át, és

b) a részére megállapított havi rendszeres gyógyszerköltség térítési díjának összege az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 15%-át meghaladja.

(2) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtandó települési támogatás 1 év időtartamra kerül megállapításra, összege havi 3.000.- Ft.

(3) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(4) A települési támogatási iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a háziorvos, vagy szakorvos által felírt, a kérelmező által rendszeresen szedett gyógyszerekről a gyógyszertár igazolását a felírt gyógyszerek térítési díjának összegéről.

5. Rendkívüli települési támogatás

6. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a Zichyújfaluban állandó lakóhellyel rendelkező személy, aki önhibáján kívül időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási gondnak minősül, ha a kérelmező:

a) lakhatását veszélyeztető elemi kár elszenvedése miatt anyagi segítségre szorul, vagy

b) elhunyt személy eltemettetése miatt anyagi segítségre szorul, vagy

c) hirtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő betegség legalább 8 napos kezelésre szorul

d) bűncselekmény, vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés, stb.) következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került.

(3) Rendkívüli települési támogatásra jogosult a kérelmező, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj 200 %-át nem haladja meg és vagyona (Szt. 4. § (1) b) pontja szerint) nincs.

(4) A rendkívüli települési támogatás összege a (2) bekezdés a), b), c), d), pontjaiban meghatározott esetekben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át és egy naptári évben ugyanannak a személy kérelmezőnek legfeljebb 4 alkalommal adható.

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti települési támogatásra (továbbiakban: temetési támogatás) jogosult az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott. A segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni, a kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, a kérelmező nevére kiállított temetési számlát, az eltemettető családjának jövedelemigazolásait.

(6) A temetési segély összege a jogosult nevére kiállított számlával igazolt temetési költség 10 %-a, de legalább 15.000,-Ft. és legfeljebb 40.000,-Ft. az (3) bekezdésben megfogalmazott szociális helyzet, illetve rászorultság figyelembevételével.

(7) Rendkívüli települési támogatás szociális kölcsön formájában is megállapítható a (2) bekezdésben a) vagy b), vagy c), vagy d) bekezdések fennállása esetén abban az esetben, ha a visszafizetésének feltételei vélelmezhetőek. A szociális kölcsön felső határa legfeljebb 40.000,- Ft./naptári év és legfeljebb 1 évre adható kamatmentesen.

(8) A rendkívüli települési támogatás és szociális kölcsön egyidejű megállapítására csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.

III. Fejezet

Szociális szolgáltatások

7. § . (1) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák a következők:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés.

6. Étkeztetés

8. § (1) Az önkormányzat szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosít az arra rászorultaknak.

(2) Szociálisan rászorultnak tekinthető az a személy, aki:

a) vagyonnal nem rendelkezik és

b) tartásra képes vagy köteles hozzátartozója nincs, vagy tartási kötelezettségét nem teljesíti;

c) eltartási, öröklési, gondozási szerződéssel nem rendelkezik, és

d) jövedelmi viszonyai alapján étkezését önmaga más módon nem képes megoldani.

(3) A szociális étkeztetést és házhoz szállítást az önkormányzat biztosítja, a térítési díjakat külön rendeletben szabályozza.

IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

7. Gyermekjóléti szolgáltatás

9. § Zichyújfalu Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton (székhely: 2481 Velence, Zárt utca 2.) (továbbiakban: Szolgálat) keresztül biztosítja.

8. Gyermekek napközbeni ellátása

10. § Zichyújfalu Község Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátásáról a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Fekete István Tagiskolája (8112 Zichyújfalu, Iskola u. 6.), valamint a Gárdonyi Óvoda Zichyújfalui Napraforgó Tagóvodája (8112 Zichyújfalu, Kastélykert 3.) ellátásának keretében gondoskodik.

9. Gyermekek átmeneti gondozása

11. § Zichyújfalu Község Önkormányzata a gyermekek átmeneti gondozásáról helyettes szülőnél történő elhelyezés útján gondoskodik a Szolgálat közreműködésével.

10. Térítési díjak

12. § A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjakat az önkormányzat külön rendeletben határozza meg.

V. Fejezet

11. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti A szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Kérelem települési támogatás megállapításához

I. Igénylő adati

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Neve: ........................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................

Lakóhely: .................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ...................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: …………………………………………

Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.

(a megfelelő rész aláhúzandó),

2. Állampolgársága: magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező , hontalan vagy oltalmazottként elismert

Státusz elismerő határozat száma: ……………………………………………………………

(a megfelelő rész aláhúzandó)

3. Családi állapota:

egyedülálló: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával él együtt

(a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Igénylővel közös háztartásban élők:

A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

Név

Születési hely

Születési idő

Anyja neve

Rokoni fok

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.

II. A települési támogatás igénylésének indoka:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A települési támogatás megállapítását
a)lakhatását veszélyeztető elemi kár elszenvedése miatt anyagi segítségre szorul
b)elhunyt személy eltemettetése miatt anyagi segítségre szorul, vagy
c)hirtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő betegség legalább 8 napos kezelésre szorul
d)bűncselekmény, vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés, stb.) következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került.
e)havi gyógyszerkiadások viseléséhez kérem.
(Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg, a megfelelő betűjel bekarikázandó.)

III. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban:


A jövedelmek típusai

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban elő egyéb rokon jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó
jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás
egyéb nyugdíjszerű ellátások

5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

6. Önkormányzat és a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátás,FHT, RSZS stb.)

7. Föld bérbe adásából származó
jövedelem

8. Egyéb ( ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, stb.)

9. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki: ………………………… Ft/hó.
(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

IV. Egyéb nyilatkozatok

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ...................................................................., ......................................................

.....................................................

.....................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása


Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén, kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.)
Kelt: ...................................................................., ......................................................

.....................................................

.....................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

I. Személyi adatok

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

II. Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni

Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatokat alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

III. Mellékletek:

Az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyája és a vele egy háztartásban lakó személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
Csatolandó mellékletek:
,A jövedelme igazolására:
a)a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,
b)vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
c)álláskeresési támogatás esetén a Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,
d)nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat,
e)a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,
f)a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g)a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
h)a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,
i)állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Járási Kormányhivatal Járási Gyámhivatal határozata,
j)ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
k)nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l)amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
m)egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat,
n)14 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolása.
- Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.
- minden olyan okirat (pl. kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet
- A gyógyszerkiadások viseléséhez való hozzájárulás igénylése esetén a gyógyszertár igazolását a rendszeresen szedett gyógyszerek térítési díjáról.