Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2020. 03. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. § a)-e) pontjában, 43. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszter véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §[1]


2. Adómentességek


2. §


(1) Az a vállalkozó, akinek / amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben az 1 millió forintot nem haladja meg, mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól.[2]


(2)[3][4]Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól 2020. január 1-jétől a háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


(3)[5]


(4)[6]


(5)[7]


(6)[8]


(7)[9]


(8)[10]


(9)[11]


(10)[12]


3. Adómérték


3. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adómértéke naptári naponként 5.000 forint.


4. Nyilvántartás


4. §


A vállalkozó a nyilvántartásait úgy köteles vezetni, hogy azok az adó alapjának és a mentességeknek a megállapítására, valamint ellenőrzésére alkalmasak legyenek.


5. Adóelőleg, adó megfizetése


5. §


(1) A vállalkozó az adóelőleg első félévi részletét – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az adóév május 15. napjáig fizeti meg.


(2) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó az adóelőleg első félévi részletét az adóév ötödik hónapjának 15. napjáig fizeti meg.


6. §


Az adóhatóság jogosult a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42. § (5) bekezdésében meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával 5.000 forintot meg nem haladó összegű helyi adóra (adótartozásra) készpénzbefizetést elfogadni.


6. Záró rendelkezések


7. §


(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 14/1991. (VI.24.) Ör. sz. rendelet.

[1]

Hatályon kívül helyezte a 41/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § 1. pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től

[2]

A rendelet szövegét a 41/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § 2. pontja módosította. Hatályos: 2017. január 1-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 41/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § 3. pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től

[4]

Beiktatta a 2/2020 (I.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. március 1-től

[5]

Hatályon kívül helyezte a 41/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § 3. pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től

[6]

Hatályon kívül helyezte a 41/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § 3. pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től

[7]

Hatályon kívül helyezte a 41/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § 3. pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től

[8]

Hatályon kívül helyezte a 41/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § 3. pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től

[9]

Hatályon kívül helyezte a 41/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § 3. pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től

[10]

Hatályon kívül helyezte a 41/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § 3. pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től

[11]

Hatályon kívül helyezte a 41/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § 3. pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től

[12]

Hatályon kívül helyezte a 41/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § 3. pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től