Meszes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (VII.30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2022. 03. 01

Meszes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (VII.30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2022.03.01.

Meszes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) Meszes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) biztosításáról a település közigazgatási területén.

(2) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (székhely: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2. sz.) útján látja el.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában: közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül elérhető vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek forgalom elől el nem zárt részét is.

(2) Egyéb fogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése az irányadó.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

3. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.

(2) A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a Közszolgáltató részére a közszolgáltatás díját megfizetni.

(3)1 Meszes település közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft (3527 Miskolc, Besenyői u. 26. sz. látja el (továbbiakban: Közszolgáltató), melynek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése során a közszolgáltató által bevont alvállalkozója a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje

4. § (1)2 Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye vagy az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonatkozásában a közszolgáltatási szerződést írásba kell foglalni, mely szerződés annak mindkét fél általi kölcsönös aláírásával jön létre.

(2) A gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladék tekintetében külön szerződést kell kötni és külön közszolgáltatási díjat kell fizetni azoknak az ingatlanhasználóknak, akik a rendszeresen gyűjtésbe bevont ingatlanon gazdálkodási tevékenységet is folytatnak.

5. § (1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről Közszolgáltató az ingatlanhasználót a helyben szokásos módon köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni.

(2) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt írásban értesíteni köteles.

(3) A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját), a közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát az ingatlanhasználónál keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési, ürítési gyakoriság figyelembevételével Közszolgáltató az Önkormányzattól kapott adatszolgáltatás alapján az Önkormányzattal együttműködve határozza meg.

(4) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.

(5) Amennyiben a települési hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély jogosultja köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni.

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot gyűjteni és a közszolgáltatónak jelen rendeletben meghatározott időközönként átadni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja az arra rendszeresített gyűjtő edényzetben vagy zsákban;

b) a közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizesse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;

d) a tárolóedények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról és megőrzéséről gondoskodjon.

(2) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó nevének és címének a Közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a települési hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a nyilvántartásban szereplő ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(3) Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök az öröklés arányában kötelezettek, amennyiben nem kérik a közszolgáltatás 9. § szerinti szüneteltetését.

(4) Az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(5) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodnak, illetve nem folytatnak gazdálkodó tevékenységet, így hulladék sem keletkezik.

(6) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendszeresített, külön térítés ellenében rendelkezésre bocsátott műanyag zsák felhasználásával is jogosult.

(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területeken tilos

a) a mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladék,

b) a kerti hulladék, nyesedék, gally,

c) az avar,

d) az ipari eredetű hulladék,

e) a kommunális hulladék,

f) az árkok, töltések növényzetének égetése.

A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai

7. § (1) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által kiállított számla alapján

a) a természetes személy ingatlanhasználók két havonta utólag,
b) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint
fizetik meg.
(2) A lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek stb.) által közösen használt gyűjtőedények után a közszolgáltatás díja – Közszolgáltató által kiállított számla ellenében – lakóegységek alapján fizetendő.
(3) Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Közszolgáltató által megállapított határidőre kiegyenlíteni. Díjhátralék keletkezése esetén Közszolgáltató a Ht. 52. § -a alapján köteles a beszedésről gondoskodni.
(4) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetén – melyekről az Önkormányzat köteles adatot szolgáltatni Közszolgáltató részére– a fizetendő közszolgáltatási díj az éves közszolgáltatási díj 50%-a.
(5) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében a közszolgáltatás időtartama minden év április 1. napjától szeptember 30. napjáig tart heti ürítési gyakoriság mellett.
(6) A közszolgáltatás igénybevételének módja az üdülőingatlanok esetében is gyűjtőedény vagy a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsák, melyek űrtartalma nem lehet kevesebb 120 l-nél.
(7) 3 Az üdülőövezetbe tartozó utcák:
a) Csóka út,
b) Daru út,
c) Fácános út,
d) Fecske út,
e) Rigó út.

Eltérő űrtartalmú gyűjtőedény igénylése, a díjfizetés szüneteltetése

8. § (1) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a Közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 15. napjáig írásban kell közölnie.

(2) Ha az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít, amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.

9. §4 (1) Ingatlanhasználó igényelheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant tartósan, legalább 30 napot meghaladó tartamban nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást, vagy az ingatlan hasznosítási lehetőségét nem biztosítja.

(2) Az ingatlantulajdonos legalább 30 nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, írásban kérelmezheti Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését.

(3) Az ingatlantulajdonosnak utólag közüzemi számlákkal (víz-, gáz-, áramfogyasztás) kell igazolnia azt, hogy az ingatlanát tartósan nem használta.

(4) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos írásban köteles azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelenteni.

(5) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó korábban szüneteltetett közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége feléled.

9/A. §5 (1) Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe vennie és azért díjat fizetnie azon gazdálkodó szervezet - gazdálkodó szervezett alatt értetendő a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § 6. pontjában felsorolt szervezet - vagy egyéni vállalkozó ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba kerül bejegyzésre, ahol a szervezet tulajdonosa, ügyvezetője, vagy az egyéni vállalkozó, illetve azok közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. Egy lakóingatlan kapcsán legfeljebb három gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozó vonható ki így a díjfizetési kötelezettség alól.

(2) Ha az ingatlan gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó székhelyeként, telephelyeként, fióktelephelyeként bejegyzésre került, de a gazdálkodó szervezet illetve egyéni vállalkozó azt kizárólag bérbeadás útján hasznosítja a bérbeadó és egyben tulajdonosi joggal rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó nem köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni és ezért díjat fizetni. A bérbeadás útján történő hasznosítás tényét a gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó a bérbeadásra vonatkozó jogviszonyt magába foglaló okirattal köteles igazolni a szolgáltató felé.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

10. § (1) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.

(2) Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni, kötelessége az ürítés közbeni állagmegóvás, valamint a szakszerűtlen ürítésből eredő rongálások megakadályozása.

(3) A Közszolgáltató a gyűjtőedényt kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni, és az ürítés során esetlegesen kihullott hulladékot a szállító jármű személyzete köteles összetakarítani.

11. § (1) A közszolgáltatással kapcsolatos, a Ht. 35. § g) pontja szerinti személyes adatok nyilvántartását és kezelését Meszes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közszolgáltató feladatkörébe utalja.

(2) Az ezen rendelet alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

(3) Közszolgáltató a magánszemélyek személyes adatait, valamin a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók Ht. 38. § (3) bekezdése szerinti cégadatait elsősorban az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg.

A lomtalanítás alá tartozó szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések

12. § (1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról lomtalanítás keretében a közszolgáltató, a polgármesterrel egyeztetett módon évente egy alkalommal gondoskodik.

(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban, helyen és módon helyezheti ki elszállítás céljából.

(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

13. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint gyűjtőedény hiányában a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott, hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe. Az igénybeveendő gyűjtőedények űrtartalom szerinti tipizálását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot köteles igénybe venni.

(3) A hulladék ürítésének gyakorisága családi házas területeken, magánházaknál minimum heti 1 alkalom. Amennyiben a hulladék szállítása a közszolgáltató hibájából elmarad, azt 24 órán belül pótolni köteles.

(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter /fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.

(5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl, ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően számlát kiállítani.

(6) Azon családi házas ingatlanok használói, ahol a hatósági nyilvántartás alapján a bejelentett lakosok száma legfeljebb 2 fő, 60 literes gyűjtőedény használatát kérelmezhetik. A jogosultság fennállását az igénylő ingatlanhasználónak kell a Közszolgáltató felé igazolnia, a Központi Személyadat és Lakcímnyilvántartó rendszer nyilvántartása alapján.

A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

14. § (1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles tárolni. A gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a nem közterületen tárolt gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, és azt az ürítés napján a közterületről eltávolítani. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

15. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg.

b) 110-120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,

c) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

d) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,

e) 1 100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

f) 4000 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 3000 kg lehet.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, állati tetemet, állati ürüléket, fertőző anyagot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely veszélyezteti a gyűjtőedények ürítését végző személyek testi épségét vagy egészségét, illetve a hulladékgyűjtő járműben rongálódást okozhatnak.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

16. § (1) A települési hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását Közszolgáltató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban végzi el.

(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

17. § Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot – negyedévente 250 kg mennyiségben – a 16. § (1) bekezdésében meghatározott létesítménybe saját maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya, valamint a közszolgáltatás megfizetését igazoló készpénz átutalási megbízás feladóvevény felmutatásával.

18. § A hulladékká vált fenyőfák térítésmentes összegyűjtését és ártalmatlanításra történő elszállítását Közszolgáltató oly módon végzi el, hogy a lakossági gyűjtőedény mellé kihelyezett fenyőfákat külön díj felszámolása nélkül minden év január 31. napjáig elszállítja.

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Meszes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról.

1

A 3. § (3) bekezdése a Meszes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a Meszes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. § (7) bekezdését a Meszes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

4

Módosította a a 3/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. április 15-tól.

5

A 9/A. §-t a Meszes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.