Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 15- 2022. 04. 15

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2015.05.15.

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § . Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2014.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 283.906 ezer forint bevételi főösszeggel

b) 250.682 ezer forint kiadási főösszeggel

c) 33.244 ezer forint záró pénzkészlettel

jóváhagyja.

2. § A kiadások teljesítését, ezen belül

a) a személyi kiadások előirányzatát

b) a dologi kiadások előirányzatát

c) a működési célú kiadások előirányzatát

d) a beruházási kiadások előirányzatát az 1. melléklet

szerint hagyja jóvá.

3. § A bevételek teljesítését, ezen belül

a) az önkormányzatok működési támogatását,

b) a működési célú támogatások átvételét

c) a termékek és szolgáltatások adóit

d) működési bevételeket

e) egyéb felhalmozási célú pénzeszközök átvételét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 3-4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A költségvetési kiadásokat cofog szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

6. § A költségvetési bevételeket cofog szerinti bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

7. § A maradvány-kimutatását 7. melléklet tartalmazza.

8. § A központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

9. § . A könyvviteli mérlegét az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Ez a rendelet 2015. május 15-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata
2014. évi a Kl.K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséról
adatok ezer ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségváll
Tárgyévben esedékes

Teljesítés

Törv.szerinti illetménvek

45.227

67.933

62.693

62.693

Munkaadókat terh. járulékok

13.292.

13.292

10.829

10.829

Szakmai anya besz.

I .352

I .352

520

520

Üzemeltet. Anyag besz.

2.516

2.600

I .467

I .467

Készlet besz.

3.868

3.952

1.987

1.987

Inform szolg.
igénybevétele

140

115

115

Egyéb kommunik.szolg

850

1000

905

_Közüzemi díjak

8.090

3.090

2.608

2.608

Vásárolt élelmezés

24.900

24.900

24.230

24.230

Karbantartás

6.890

3.790

3.610

3.610

Szakmai tevék. segítő szolg.

1.730

6.900

6.852

6.852

Egyéb szolg

1.500

1.475

1.475

Szolgáltatási kiadások

41.610

43.307

39.795

29.795

Kiküldetés kiadásai

170

170

Műik célú Aĺh

3 .344

9.744

9.744

Kamatkiadások

70

70

70

Pénzügyi múv.kiadásai

270

270

Dolo i kiadások

50.382

59.922

56.471

56.471

Családi támogatások

4.346

4.346

3.596

3.596

Betegséggel kapcs. ellátások

2.662

2.662

60

60

Foglalk. hely. Tám.
Lakhatással kapcs ellátások

35.568

33.568

17.389

17.389

7.620

2.574

7.620

6.888

6.888

Egyéb nem intézm.
Ellát.

6.500

6.485

6.485

Ellátottak pénzbeli uttatásai

52.770 56.696

34.418

34.418

Elvonások és befizetések

16.283

16.283

Egyéb múk célú tám államháztart kívülre

27.705

18.423

11.211

11.211

Egyéb múk célú tám. államháztart kívülre

1.30

I .480

1.479

I .479

Egyéb múködési célú kiadások

29.135

44.070

28.973

28.973

Ingatlanok besz

433

900

857

857

Tárgyi eszközök besz

158

1.100

1.076

I .076

Beruházások AFA

159

300

290

290

BERUHÁZÁSOK

750

2300

2.223

2.223

Ingatlanok felújítása

25.210

25.210

8.522

8.522

Felújítások Afa
FELÚJÍTÁSOK

6.807

6.807

2.415

2.415

32.017

32.017

10.937

10.937

Egyéb felhalm. kiadás

198

198

198

Költségvetési kiadások

223.573

276.428

206.742

206.472

2. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata
2014. évi a BI-B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséról
adatok ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés tárgyévben esedékes

Teljesítés

Helyi önkormányz. működési támogatása

26.285

26.285

26.285

26.285

Egyes köznevelési feladatok támogatása

24.497

24.497

24.497

24.497

Települési önkorm szociális és gyermekjóléti felad

25.028

52.668

52.668

52.668

Települési önkorm.kultúrális felad

1 .306

1 .306

1 .306

Központosított elöiránvzatok

3.895

3.895

3.895

Helyi önkorm. Kieg. támogatása

15.402

15.042

15.042

Önkormányzatok
működésének támogatása

77.116

1 24.053

123.693

123.693

Elvonások és befizetések bevételei

11.798

11.798

11.798

Egyéb mák. célú támogatások bevételei államházt.

95.100

95.100

52.197

52.197

Működési célú tám.államházt.
belülről

172.216

230.951

187.688

187.688

Felhalm. önkorm támogat

5.610

5.610

5.610

Magánszem kommunális adója

450

450

484

484

Iparűzési adó

14.000

20.100

20.040

20.040

Gépjármúadó

2.300

2.400

2.274

2.274

Termékek és szol áltatások adói

16.300

22.500

22.314

22.314

Egyéb közhatalmi bevétel

100

400

Szol áltat. ellenért

1.740

1.740

263

263

Kamatbevételek

1.680

1.680

1.680

Működési bevételek

1.740

3.420

1.943

1.943

Ingatlanok értékesítése

3.000

3.000

Egyéb működési célú átvett pénzeszk

6.227

6.227

6.277

Egyéb felhalmo célú átvett pénzeszk

29.767

29.767

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

223.573

302.325

224.316

224.316

3. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata
2014. évi a K9. Finanszírozási kiadások elóirányzaíának teljesítéséről
adatok ezer ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezetts.váll végleges

Teljesítés

Allamháztartáson belüli megelőleg ezések

2.124

Központi irányító szervi támogatások

28.021

21.970

21.970

Belföldi finanszírozás kiadásai

28.021

24.094

21.970

4. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata
2014. évi a B8. Finanszírozási bevételek elóirányzaíának teljesítéséról
adatok ezer ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követeléses

Teljesítés

Allamháztartáson belüli megelöle ezések

2.124

2.124

Finanszírozási bevételek

2.124

2.124

2.124

5. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata
2014. évi a Kl.K8. Költségvetési kiadások COFOG szerinti bontásban
Adatok ezer ft-ban

Kormányzati funkció

Kiadások

Önkormányzatok igazg. Tev

33.708

Köztemető fenntartási tev.

205

Vagyonnal való gazdálkodás
Önkormányzatok elszámolásai

857

38.253

Hosszabb időtartamú közfoglal.

48.332

Út-auópálya építés

12.741

Víztermelés- és kezelés

723

Közvilágítás

1.183

Zöldterület kezelés

4.233

Város-és községgazdálkodás

14.907

Háziorvosi alapellátás

440

Ifúság egészségügy

26

Sportlétesítmények üzemeltetése

23

Könyvtári könyv állomány gyarapítása
Civil szervezetek mák. támogatása

1.306

1.479

Óvodai ellátás

2.530

Óvodai intézményi étkeztetés

8.465

Iskolai intézményi étkeztetés

20.612

Betegséggel kapcs. ellátások

60

Lakásfenntartási támogatás
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

6.888

28.187

KIADÁSOK ÖSSZSEN

228.712

6. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata
2014. évi Költségvetési bevételek COFOG szerinti bontásban
Adatok ezer ft-ban

Kormányzati funkció

Bevétel

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

2.124

Önkormányzatok elszámolásai
Család-és nóvédelmi eü. Ellátás

220.350

3.608

Ifjúság-egészségügyi ellátás
BEVÉTELEK ÖSSZSEN

95

226.440

7. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata
2014. évi Maradvány-kimutatása
Adatok ezer ft-ban

Megnevezés

Összeg

Alaptevékenység költségvetési bevételei

224.306

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

206.752

Alaptevékenység költségvetési
egyenlege

17.554

Alaptevékenység finanszírozási
bevételei

2.114

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

21.960

Alaptevékenység finanszírozási
egyenlege

-19.846

Alaptevékenység maradványa

-2.292
-2.292

Alaptevékenység szabad maradványa

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

-2.292

8. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata
2014. évi központosított és egyéb kötött felhasználású támogatása
Adatok forintban

Megnevezés

Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Gyermekszegénység elleni program keretében tám

3.864.520

3.864.520

2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

30.226

30.226

Központosított előirányzatok

3.894.746

3.894.746

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

28.1 19.380

28.1 19.380

Települési önkormányzatok nyílvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

1.306.440

1.306.440

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

1.500.000

1.500.000

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja

66.929

66.929

közbiztonságot növelő fejl.
Támogatás

5.609.883

Tárgyévet követően elszámolandó

A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokra

26.284.555

24.284.555

Köznevelési feladatok összesen

24.496 800

24.496.800

Egyes szociális és gyermekjóléti támogatás

1.146.000

1.146.000

Gyermekétkeztetés támogatás

23.403.116

23.360.086

9. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata
2014. évi Mérlege
Adatok ezer forintban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

Szellemi termékek

5.176

5.176

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok

131.390

140.443

Gépek berendezések felszerelések

4.647

Tárgyi eszközök

136.037

144.751

Pénzeszközök

35.516

33.244

Költségvetési évben esedékes követelések

7.553

Adott előlegek

245

245

Követelések

7.798

245

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

4.136

Eszközök összesen

184.527

187.552

Nemzeti vagyon induláskori értéke

160.967

160.967

Egyéb eszközök induláskori értéke

35.516

35.516

Felhalmozott eredmény

-19.651

-19.651

Mérleg szerinti eredmény Saját tőke

-59

176.832

176.773

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra

7.695

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásra

2.124

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

8.655

Források összesen

184.527

187.552