Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 51/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2023. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 51/2015 (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

2023.02.03.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a 26. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményezési hatáskörrel felruházott szervvel egyetértésben az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed azon környezethasználóra, aki (amely) az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (továbbiakban: kibocsátó), illetve azokra a környezetterhelő anyagokra, amelyek a környzetbe kerülve körynezetterhelést eredményeznek, és amelyek kibocsátott mennyisége érvényes mérési szabvány, anyagmérleg, műszaki számítás segítségével meghatározható. A kibocsátó a talajba jutatott környezetterhelő anyagok minden egysége után környezetterhelési díjat köteles fizetni.

Eljárási és adatszolgáltatási szabályok

2. § (1) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségről önadózással évente, a tárgyévet követő március 31. napjáig, illetve a közcsatornára kötéstől számított 90 napon belül Sárbogárd Város Jegyzőjéhez, mint Önkormányzati Adóhatósághoz (továbbiakban: Jegyző) tesz bevallást, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, mely a rendelet 1. melléklete. A talajterhelési díjat a tárgyévet követő március 31-ig, vagy a közcsatornára kötéstől számított 90 napon belül kell megfizetni a rendelet 2. § (4) bekezdése alapján. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárási cselekmények elektronikus úton történő végzését nem biztosítja.

(2) A jegyző részére a Fejérvíz Zrt. 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. szám alatti vállalkozás, mint a települési szennyvíz csatornamű üzemeltetője (a továbbiakban: szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:

a) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,

b) minden negyedévet követő hó 10. napjáig a kibocsátók megelőző havi változásáról.

(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó kedvezményben részesülő személyekről a Jegyző nyilvántartást vezet.

(4)1 A Ktd. 18 §-a alapján a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla javára kell befizetni, illetve átutalni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.

(5) [1] A kibocsátót terhelő talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására e rendelet, és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.), az ott nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A talajterhelési díj mértéke és számítási módja

3. § (1) A talajterhelési díj mértékét és számítási módját a Ktd. 12. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak határozzák meg.

(2) [2] Sárbogárd közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó mértéke 1,5.

Díjkedvezmények, mentességek

4. § [3](1) [4]Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek kizárólag kerti csapról, illetve közkútról van vízvételi lehetősége, illetve lakásában a vízvételi lehetőség adott, de fürdőhelyiséggel, WC-vel nem rendelkezik és a vízvételi hely korábban engedélyezett szennyvízszikkasztóhoz vagy zárt szennyvíztárolóhoz nem csatlakozik.

(2) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó, ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a közszolgáltató igazolja.

(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 300.000 Ft bruttó összeget meghaladó kivitelezési + tervezési költséggel tudná a bekötő szennyvíz vezetéket kiépíttetni. A közcsatornára történő rákötés bekerülési költségéről az igazolást a Fejérvíz Zrt (7000 Sárbogárd, Tinódy út 146.-148.) állítja ki.

(4) [5] A talajterhelési díj megfizetésénél 50% kedvezményben részesül az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt – a rákötés évében.

(5) Bevallás alapján tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól az a magánszemély kibocsátó, akinek:

a)2 a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 130%-át

b)3 egyedül élő és a nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 200%-át

c)4 az a 70. életévet betöltött egyedül élő személy – az életkor betöltésének évétől – akinek a nettó jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap 400%-át

d)5 azok a házastársként vagy élettársként közös háztartásban élő személyek, ahol legalább az egyik fél a tárgyévben a 70. életévét betöltötte és az egy főre számított nettó jövedelmük nem éri el a szociális vetítési alap 200%-át.

A díjmentesség feltételeit lakcímkártya másolatával, személyi igazolvány másolatával, házassági anyakönyvi kivonat másolatával, élettársi kapcsolat esetén közjegyző által kiadott igazolással vagy anyakönyvi kivonat másolatával, illetve a tárgyév december 31. napi állapot szerinti jövedelmükre vonatkozó igazolással kell igazolni.

5. § A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a Szolgáltató által számlákkal igazolt mennyiséggel, melyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított személlyel szállíttat el, amely a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (továbbiakban:szennyvíz) külön jogszabályban meghatározott előírások szerinti elhelyezését igazolja. Sárbogárd Város közigazgatási területén a szennyvíz begyűjtésére és szállítására jogosult kezelő Killer Mihály egyéni vállalkozó (7000 Sárbogárd, Árpád u. 60.) mint közszolgáltató.

Értelmező rendelkezések

6. § (1) Kibocsátó: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaz, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is.

(2) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: az ingatlant határoló közterületen található szennyvízelvezető törzshálózat, amelybe a házi szennyvízhálózat bekötése gravitációsan, kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés esetén házi beemelő vagy vákumszelep közbeiktatásával biztosítható.

Záró rendelkezések

7. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

(2) Ezen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével a talajterhelési díjról szóló 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet a 51/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez6

BEVALLÁSa helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshezkapcsolódó díjhoz
Érkezett:......... év........................ hó....... nap .....................................................aláírás
.......... évről

I. A díjfizető (kibocsátó):
Talajterhelési díj fizetésére kötelezett (továbbiakban: kibocsátó)
Neve:...............................................................................................................................
Születési helye, ideje:......................................................................................................
Leánykori neve:..............................................................................................................
Anyja neve:.....................................................................................................................
Adószáma:......................................................................................................................
Adóazonosító jele:..........................................................................................................
Statisztikai számjele:.......................................................................................................
Lakóhelye: Sárbogárd......................................................................... út................. hsz.
Levelezési címe:..............................................................................................................
Telefonszáma:.................................................................................................................

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Fogyasztási hely címe Sárbogárd:...................................................... út................. hsz.
Fogyasztási hely helyrajzi száma:....................................................................................

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel):
Neve (cégneve):..............................................................................................................
Leánykori neve:..............................................................................................................
Születési helye, ideje:......................................................................................................
Anyja neve:.....................................................................................................................
Lakcíme: Sárbogárd............................................................................ út................. hsz.
Levelezési címe:..............................................................................................................
Telefonszáma:.................................................................................................................

IV. Bevallási időszak: ........... január 1-től ........... december 31-ig
A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség: ............................ m3
Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: ............................ m3
Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége: ............................ m3
Az Önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség: ............................ m3
A talajterhelési díj alapja: ........................... m3
A talajterhelési díj egységmértéke: 1200 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó: 1,5
A számított talajterhelési díj (5. sor * 6. sor * 7. sor): ............................ Ft
Tárgyévre a kibocsátónak a 8. pontban megállapított talajterhelési díj 50 %-át kell megfizetnie, ha a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára ............. évben rákötött: ............................ Ft
FIZETENDŐ TALAJTERHELÉSI DÍJ: ............................ Ft
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek kizárólag kerti csapról, illetve közkútról van vízvételi lehetősége, illetve lakásában a vízvételi lehetőség adott, de fürdőhelyiséggel, WC-vel nem rendelkezik és a vízvételi hely korábban engedélyezett szennyvízszikkasztóhoz vagy zárt szennyvíztárolóhoz nem csatlakozik.
Továbbá nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót sem, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 300.000 Ft bruttó összeget meghaladó kivitelezési + tervezési költséggel tudná a bekötő szennyvíz vezetékét kiépíteni.
A közcsatornára történő rákötés bekerülési költségéről az igazolást a Fejérvíz Zrt. (7000 Sárbogárd, Tinódy út 146-148.) állítja ki.
Tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól az a magánszemély kibocsátó, akinek:
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 130 %-át egyedül élő és nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 200 %-át az a 70. életévet betöltött egyedül élő személy - az életkor betöltésének évétől – akinek a nettó jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap 400 %-át azok a házastársként vagy élettársként közös háztartásban élő személyek, ahol legalább az egyik fél a tárgyévben a 70. életévét betöltötte és az egy főre számított nettó jövedelmük nem éri el a szociális vetítési alap 200 %-át.
A díjmentesség feltételeit lakcímkártya másolatával, személyi igazolvány másolatával, házassági anyakönyvi kivonat másolatával, élettársi kapcsolat esetén közjegyző által kiadott igazolással vagy anyakönyvi kivonat másolatával, illetve a tárgyév december 31. napi állapot szerinti jövedelmükre vonatkozó igazolással kell igazolni.
A díjmentesség feltételeit bizonyító igazolások fénymásolásához hozzájárulok.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Benyújtandó Sárbogárd Város Önkormányzat adóhatósághoz tárgyévet követő év március 31-ig.
Sárbogárd, ...............év ....................hó...........nap
aláírás7
1

A 2. § (4) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (5) bekezdés a) pontja a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (5) bekezdés b) pontja a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (5) bekezdés c) pontja a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (5) bekezdés d) pontja a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Módosította: a 23/2020. (XI. 9.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. 01. 01-től. Az 1. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet cím szövege a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.