Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2015.(VI.29.)önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 19/2014.(XII.19.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 06. 29- 2015. 07. 03

Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

közszolgáltatás ellátásáról szóló

19/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról


Királd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 19/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§


A 19/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Királd Község Önkormányzata a hulladékkezelési közszolgáltatást Királd közigazgatási területén az Észak-magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel továbbiakban: Közszolgáltató- láttatja el.”

2.§


A 19/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet az alábbi 14/A.§-sal és 14/B.§-sal egészül ki:


„14/A.§


(1.) A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell.

(2.) Az avar és a kerti hulladék égetése a (3.) bekezdésben foglaltak kivételével tilos.

(3.) Az avar és kerti hulladék égetése március 15 – november 15 közötti időszakban megengedett.                                   (4.) Az égetést 6,00 – 18,00 óra közötti időszakban lehet végezni, szélcsendes időben.

(5.) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés és annak hőátadása a személyi biztonságot és az emberi egészséget nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(6.) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak elhárításáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható.

14/B.§


(1.) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.

(2.) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi vegyszer, festék stb.) A tűz élesztésére, szítására kőolajszármazékot (benzin, gázolaj, petróleum, stb.), vagy egyéb vegyszert használni tilos.

(3.) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól ez a rendelet nem ad felmentést.

(4.) Az országosan elrendelt – erdőterületekre és azok 200 m-es körzetére vonatkozó, általános tűzgyújtási tilalom alól ez a rendelet ugyancsak nem ad felmentést.”

3.§


Ez a rendelet 2015. július 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.            Zupkó Andrásné sk.                                      Nagy János sk.

              polgármester                                                     jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2015. június 29. napján kihirdetésre került.


Királd, 2015. június 29.

                                                                                                          Nagy János sk.

                                                                                                              jegyző