Szabadkígyós Község Önkormányzata

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról

Hatályos: 2015. 04. 01 - 2020. 12. 31

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokrólSzabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdésének, továbbá a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (2) és (3) bekezdésének figyelembe vételével a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzati rendelet célja és hatálya


1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabálynak a megállapítása, amely a levegő tisztaságának védelmét biztosítja.


2. § A rendelet területi hatálya Szabadkígyós Község közigazgatási belterületére terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések


3. § E rendelet alkalmazásában: 

(1) Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok).

(2) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek tulajdonában, birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon avar és kerti hulladék keletkezik, vagy más módon a birtokába kerül.

(3) Hasznosítás: kerti hulladék komposztálása.

(4) Tároló edény: hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.


3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai


4. § (1) A település területén az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

(2) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.

(3) Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos kivéve, ha erre a jegyző engedélyt ad.

(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait).


4. Az avar és kerti hulladék égetés időpontja


5. § (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése – vasárnap és ünnepnapok kivételével – március 1-től április 30-ig, október 1-től november 30-ig hétfőtől szombatig naponta 18.00 – 21.00 óra között engedélyezett, más napon és időpontban az égetés tilos.

(2) Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

 

5. Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó egyéb előírások


6. § (1) A tűzgyújtási tilalomra, és a meteorológiai viszonyokra nyílttéri égetés során figyelemmel kell lenni.

(2) Az avart és kerti hulladékot égetni csak a környezet zavarása nélkül, olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(3) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra veszélyt ne jelentsen.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(5) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, illetve földréteggel történő lefedéséről.

(6) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(7) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani és levegőszennyezést megszüntetni.

(8) Egyszerre nagyobb mennyiségű – előre láthatólag 1 órát meghaladó égetési időt igénylő –avar és kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról és tartamáról. Az égetés egy alkalommal maximum 3 óráig tarthat.


6. Szabadtéri tűzgyújtás szabályai


7. § A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés használat kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos előírások szigorú betartásával történhet.


7. Záró rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló 2/2003 (II. 18.) rendeletének 8. és 9. §-a hatályt veszti.

(3) Aki a kerti hulladék égetését az e rendeletben foglaltaktól eltérően végzi az a közösség együttélésének szabályait szegi meg, ezért a 2004. évi CXL. tv. (Ket) 94/A § (1) és (4) bek. alapján közigazgatási bírságolási eljárás alá vonható.


Szabadkígyós, 2015. március 31.


                          Balogh József                                                             Balog Gábor

                          polgármester                                                                 aljegyző