Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2017. 11. 29

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezéseit figyelembe véve a települési támogatásról a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városban élő, és ott bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási címmel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint  a külön jogszabályokban meghatározott személyekre. 

2. §.

A rendelet alkalmazásakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 4. §-ában rögzített értelmező rendelkezéseket kell figyelembe venni

Rendkívüli települési támogatás

3. §

(1) Szociális rászorultság esetén a közgyűlés a jogosult számára rendkívüli települési támogatást állapít meg.

(2) Rendkívüli települési támogatás annak a személynek nyújtható, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, illetve a családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul. Ilyen eset különösen a betegség, haláleset, elemi kár, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek beiskolázása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, a gyermek élelmezési költsége, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz megvásárlásához és egyéb nagyobb összegű nem várt és indokolt kiadásokhoz való hozzájárulás.

(3) A támogatás elsősorban természetbeni ellátás formájában biztosítható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.

(4) A kérelmező helyzetére tekintettel – indokolt esetben – a rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás formájában is megállapítható.

(5) Rendkívüli települési támogatás adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel, illetve kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.

(6) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összege nem haladhatja meg az Szt. tv. 45. § (7) bekezdésben foglalt összeget.

4. §

(1) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.

(2) A benyújtott kérelmekről a közgyűlés dönt. Amennyiben a kérelmező olyan élethelyzetben van, hogy kérelmének elbírálása nem tűr halasztást, a kérelemről a polgármester dönt, azzal, hogy döntéséről a közgyűlést soron következő ülésén tájékoztatja.

(3) Önkormányzat minden év február 28. napjáig tájékoztatja az adófizetőket az előző évi települési támogatás összegéről, tekintettel arra, hogy a települési támogatás forrása a lakóingatlanok után fizetendő építményadó.

Általános szabályok

5. §

(1) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a polgármesterhez címezve postai úton vagy ügyfélszolgálati időben, szóban vagy írásban nyújtható be a hivatal ügyfélszolgálati helyiségében, valamint a Népjóléti Csoportnál.

(2) A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek: személyazonosság igazolásához szükséges irat, lakcímkártya, jövedelmet igazoló irat, iskolalátogatási igazolás, illetve minden olyan irat, amely a benyújtott kérelem indokoltságát igazolja, így igazolás a vagyoni helyzetéről és minden olyan állapotról, körülményről, amely alapján a szociális rászorultsága megállapítható.

(3) Amennyiben kérelmező aktív korú és igazolt jövedelemmel nem rendelkezik, a Munkaügyi Központ által kiállított igazolást köteles csatolni arról, hogy regisztrált álláskeresőként nyilvántartott.

6. §

(1) Nem állapítható meg települési támogatás olyan személy részére, akinek, vagy a vele közös háztartásban élő személynek, vagy az életvitelszerű lakhatást szolgáló ingatlanon a kérelem benyújtásakor olyan lejárt helyi adó, illetve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várossal szemben fennálló tartozása van, amelyet nem rendezett. Jelen rendelkezés alkalmazásakor rendezettnek minősül a tartozás, ha azt a kötelezett megfizette vagy arra fizetési könnyítést kapott.

(2) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság feltétele – a rendeletben foglaltakon túl - hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja

a) az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán tartsa, valamint

b) az ingatlant rendeltetésszerűen használja, annak higiénikus állapotát biztosítsa.

(3) A támogatás nem állapítható meg, illetve a már megállapított támogatást meg kell szüntetni, ha a kérelmező vagy a jogosult az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig nem tesz eleget.

(4) Nem állapítható meg települési támogatás, valamint a már megállapított támogatást meg kell szüntetni annak, akinek gyermekével kapcsolatban olyan tartalmú jelzés érkezik az oktatási intézmény részéről, hogy az igazolatlan óráinak száma meghaladja a jogszabályban előírtakat.

7. §

(1) A jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a rendelet megsértésével nyújtott támogatást azonnali hatállyal meg kell szüntetni.

(2) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetben nyújtott támogatás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzbeli egyenérték megfizetésére. A visszafizetési kötelezettség, a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételről való tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül rendelhető el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt.

(3) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésére a Bizottság javaslatára méltányosságból, indokolt esetben legfeljebb hat havi részletfizetés engedélyezhető.

(4) A jóhiszemű támogatott a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetése alól méltányosságból, különösen indokolt esetben mentesíthető a Bizottság javaslata alapján.

8. §

(1) Amennyiben a rendkívüli települési támogatásban részesülő személy a megítélt támogatást indokolatlanul nem veszi át, vagy a felajánlott munkát indokolás nélkül nem fogadja el, vagy neki felróható módon olyan magatartást tanúsít, amely miatt a közfoglalkoztatott munkaviszonyát rendkívüli felmondással, vagy azonnali hatállyal a próbaidő alatt megszünteti a munkáltató, az önkormányzat az érintett személyes adatait (név, születési idő, lakcím) az érintett önkéntes hozzájárulása esetén a felelősséglista nyilvántartásban 1 éves időtartamra felfekteti és nyilvánosságra hozza. Az adatkezelés célja a visszatartás attól, hogy visszaéljenek a szociális támogatásokkal, illetve kárt okozzanak a közvagyonban.

(2) A nyilvánosságra hozatalt megelőző 15 napon belül tájékoztatni kell az érintettet. Nincs helye a nyilvánosságra hozatalnak, ha az érintett magatartását megfelelően megindokolja.

(3) A hozzájárulás önkéntes, annak megtagadása nem eredményezheti a kérelmezett ellátásból való kizárást. A hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozatot a kérelem nyomtatványra kell felvezetni.

9. §

(1) A Népjóléti Csoport a döntés előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről tájékozódik, a helyszínen tapasztaltakról feljegyzést készít.

(2) Ha a kérelmező szociális helyzete hivatalból már ismert, új kérelme kapcsán az (1) bekezdésben foglalt eljárási cselekményt megismételni nem szükséges.

(3) Ha a kérelmezőnél a környezettanulmány másodszori alkalommal sem végezhető el, a közgyűlés a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti.

10. §.

(1) A rendkívüli települési támogatás felhasználását a polgármester ellenőrizheti. Rendszeresen folyósított ellátás esetén a folyósítás ideje alatt, eseti ellátás esetén az igénybevételt követő 3 hónapon belül végezhet ellenőrzést.

(2) A támogatásban részesülőnek az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie.

(3) Az együttműködés hiánya vagy az ellátásban részesülő rosszhiszemű magatartása, melynek eredménye a jogosulatlan igénybevétel az ellátás megszüntetését, vagy az igénybe vett ellátás visszakövetelését vonhatja maga után.

Köztemetés

11. §

(1) Az elhunyt személynek közköltségen történő eltemettetéséről (továbbiakban: köztemetés) kell gondoskodni a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül, ha Hódmezővásárhely közigazgatási területén hunyt el és

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy vagy,

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

a) aki a temetést szerződésben vállalta,

b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,

c) végintézkedés hiányában, az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa,

d) az elhunyt közeli hozzátartozója.

(3) Ha a temetésre kötelezett nem tesz eleget, vagy jövedelmi helyzete miatt nem tud eleget tenni kötelezettségének, az elhunytat közköltségen kell eltemettetni. A temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell.

(4) Az elhunytat a temetésre kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell eltemetni abban az esetben, ha a megjelölt temetési hely felett a kérelmezőnek rendelkezési joga van.

(5) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemettetésre köteles személynek - kérésére - ki kell adni.

(6) A köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni.

(7) A szociális törvény 48. §. (2) bekezdése szerint amennyiben a köztemetett Hódmezővásárhelyi lakóhellyel nem rendelkezett az utolsó lakhelye szerinti települési önkormányzattól a köztemettetés költségeit vissza kell igényelni.

(8) A temetésre köteles személyt vagy az örököst a köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni. A visszafizetésre legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető. Különösen indokolt esetben a közgyűlés a köztemetés költségét részben vagy egészben elengedheti.

Záró rendelkezések

11. §.

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztemetéssel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(2) Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép életbe. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelete, valamint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2013. (12.11.) Kgy. sz. rendelete.