Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 07. 14

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól

2022.07.14.

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdés, a 26. §-ában, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 130. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Ellátások formái és az eljáró hatóságok

1. § A jogosult részére – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint

a) települési támogatás formájában nyújtott ellátás:

aa) lakásfenntartási támogatás,

ab) gyógyszertámogatás,

ac) temetési támogatás,

ad) rendkívüli települési támogatás.

b)1 egyéb szociális ellátások keretében nyújtott ellátás:

ba) gyermekétkeztetési kedvezmény,

bb) beiskolázási segély,

bc) születési támogatás.

2. § (1) A képviselő-testület:

a) a települési támogatás formájában nyújtott ellátások közül a temetési támogatás, rendkívüli települési támogatás megállapításával,

b) az egyéb szociális ellátások keretében nyújtott ellátások megállapításával,

c) az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátások vonatkozásában a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésével

kapcsolatos hatáskört a Humán Ügyek Bizottságára ruházza át.

(2) A képviselő-testület

a) a köztemetés elrendelésével, a megtérítési kötelezettség alóli mentesítéssel,

b) a lakásfenntartási támogatás és gyógyszertámogatás megállapításával,

c) a rendkívüli települési támogatás megállapításával - amennyiben a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn - kapcsolatos hatáskört a Polgármesterre ruházza át.

(3)2 A 2. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a polgármester hatáskörében eljárva maximum 30.000,- Ft/fő/év összegben állapíthat meg települési támogatást.

2. Eljárási rendelkezések

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmet az e célra rendszeresített, az egyes ellátásoknál külön megjelölt, a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell előterjeszteni a Herendi Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) postai úton vagy személyesen. Az eljárás - indokolt esetben – hivatalból is indítható.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles – az igényelt támogatástól függően- a családjában, háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni. Köteles továbbá a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat – illetve ezek hivatalból történő beszerzéséhez szükséges hozzájárulásokat- mellékelni.

(3) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamit a jövedelem számítása tekintetében az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A vagyon fogalmát és értékét az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján kell figyelembe venni.

3 (5) A rendeletben szabályozott szociális ellátásra való jogosultság elbírálása során az igénylők szociális, vagyoni helyzetének vizsgálata érdekében szükség esetén környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmány készítésére a család-és gyermekjóléti szolgálat és a védőnő is felkérhető.
(6) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások természetbeni és pénzbeli formában is nyújthatók, az eljáró hatóság döntése alapján.

4. §4 5]

(1) A lakásfenntartási támogatás, a gyógyszertámogatás, a gyermekétkeztetési kedvezmény havi rendszerességgel nyújtott ellátások, míg a temetési támogatás, rendkívüli települési támogatás, beiskolázási segély és a születési támogatás eseti formában nyújtott ellátások az e rendeletben szabályozottal szerint.

(2) A rendszeres ellátások havi együttes összege személyenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(3) A rendszeres ellátásokat utólag minden hónap 5. napjáig, az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani.

(4) A pénzbeli ellátások folyósítása lakossági folyószámlára történő utalással, postai úton, vagy házi pénztárból történő kifizetéssel, a természetbeni formában megállapított támogatás a közüzemi gazdasági társaságokhoz, gyermekétkeztetést biztosító intézményekhez történő utalással történik.

(5) A kérelmezőt a havi rendszerességgel folyósított szociális ellátás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(6) A jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a megszűnés hónapjára a támogatás teljes összegét kell folyósítani.

6 (7) Meg kell szüntetni a lakásfenntartási támogatás és gyógyszertámogatás folyósítását a jogosult halála, valamint a lakcímváltozása esetén. Továbbá meg kell szüntetni a lakásfenntartási támogatást, ha a jogosult a támogatással érintett ingatlanból kiköltözik.
7 (8) A lakásfenntartási támogatásban és a gyógyszertámogatásban részesülő személy halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

5. § (1) Az e rendeletben megállapított ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelmet a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is be lehet nyújtani. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

(2) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,

b) természetbeni nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

8 (3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális ellátás megtérítésére való kötelezés esetén engedélyezhető:
a) részletfizetés, ha a kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő vagy egyedülálló kötelezett havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
b) csökkentés (maximum a kamattal együtt számított tartozás 50%-ának erejéig), ha a kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő vagy egyedülálló kötelezett havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
c) elengedés, ha a kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő vagy egyedülálló kötelezett havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

3. Értelmező rendelkezések

6. § (1) A rendelet alkalmazásában időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd a kérelmező, ha

a) legalább két hónapos közüzemi díj tartozása van,

b) közgyógyellátásra nem jogosult és a gyógyszerköltségét nem képes kifizetni,

c) nyugdíjazása folyamatban van, de ellátásban nem részesül,

d) egyéb igazolt rendkívüli kiadása keletkezett,

e) gyermeke iskoláztatása, étkeztetése nem megfelelő,

f) lakhatásának elvesztése, közüzemi szolgáltatás megszűnése áll fenn,

g) gyermeke betegsége, kezelése miatt váratlan kiadásai merülnek fel

(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen,

a) a hosszabb ideig történő kórházi gyógykezelés, tartós betegség, baleset miatti jelentős jövedelem kiesés,

b) elemi kár, baleset, bűncselekmény miatti anyagi kár,

c) közeli hozzátartozó halálesete miatti rendkívüli kiadás.

II. Fejezet

Települési támogatások

1. Lakásfenntartási támogatás

7. § (1)9 Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy,

a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője, jogcím nélküli használója, és

b) akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg

ba) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át,

bb) kétszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 270%-át,

bc) többszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 220%-át, és

c) akinek háztartása egyik tagjának sincs vagyona és

d) a lakásfenntartási költsége meghaladja a 8.000,- Ft-ot.

(2)10 A támogatás havi összege 8.000,- Ft.

(3) A támogatást elsősorban természetbeni formában a közüzemi szolgáltatónak való közvetlen ki fizetéssel kell megállapítani.

(4) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.

8. § (1) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás részeit.

(3) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(4)11

12 (5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem során lakás fenntartási költségként a kérelmező vagy a lakás tulajdonosa nevére szóló villamos energia, gáz, fűtőanyag, víz és csatorna, hulladékszállítás díja, albérleti díj, közös költség vehető figyelembe.

2. Gyógyszertámogatás

9. § (1)13 Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a vényköteles havi rendszeres gyógyszerköltsége legalább 6.000,- Ft és az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg

a) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,

b) egyedül élő, vagy egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.

(2)14 A gyógyszertámogatás havi összege 6.000,- Ft.

(3) A gyógyszertámogatást egy évre kell megállapítani.

(4) Gyógyszertámogatásra nem jogosult az, aki közgyógyellátásra jogosult

(5) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(6) A gyógyszerköltséget a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon igazolja le a háziorvos.

3. Temetési támogatás

10. § (1) Temetési támogatás állapítható meg annak a személynek

a) aki meghalt – Ptk. szerinti- hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, és

b)15 családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetében 370 %-át, és

(2)16 A temetési támogatás összege a koporsós temetés esetében 50.000,- Ft, hamvasztásos temetés esetében 40.000,- Ft.

(3) Nem jogosult temetési támogatásra, aki az eltemettetésre – ellenszolgáltatás fejében- szerződésben vállalt kötelezettséget.

(4) A temetési támogatás összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a a kérelmező részére vissza kell adni.

(5) A temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 90 napos, jogvesztő határidőn belül kell benyújtani a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon.

4. Rendkívüli települési támogatás

11. § (1)17 Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek,

a) akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,

b) egyedül élő vagy egyedülálló kérelmező esetén a 300%-át.

(2)18

(3)19 A rendkívüli települési támogatás összege- a (4) bekezdésben szabályozott esetek kivételével – családonként nem haladhatja meg évente az 50.000,- Ft-ot.

(4)20 Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállása esetén jövedelemhatártól függetlenül rendkívüli települési támogatás adható kérelemre, vagy hivatalból évi egy alkalommal a rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja esetben maximum 40.000,- Ft, a b) és c) pontja szerinti esetben maximum 50.000,- Ft értékben.

21 (5) A rendkívüli települési támogatás természetben is nyújtható: étkezés,- és térítési díj átvállalásával, élelmiszer-ellátás, tüzelősegély formájában, illetve közüzemi díj szolgáltató részére történő közvetlen átutalásával.
(6) 22
(7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
III. Fejezet

Egyéb szociális ellátások

5. Gyermekétkeztetési kedvezmény

12. §23 24]

(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának kifizetéséhez adott tanév időtartamára a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek gyermekétkeztetési kedvezményre jogosult,

a)25 ha a gyermek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg

aa) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, a kedvezmény mértéke 50 %,

ab) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, a kedvezmény mértéke 25 %,

b) ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli a gyermek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg

ba) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, a kedvezmény mértéke 50 %,

bb) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, a kedvezmény mértéke 25 %.

(2)26

27 (3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetési kedvezmény iránti kérelmet lehetőleg a tanév megkezdése előtt 15 nappal, de év közben folyamatosan is be lehet nyújtani. A tanév megkezdése után benyújtott kérelem esetén a jogosultság a döntés meghozatalát követő hónap 1. napjától kezdődik.
(4) Az önkormányzat által működtetett gyermekétkeztetést biztosító intézményekben kéthavonta tájékoztatást adnak a megállapított kedvezményekről az önkormányzati támogatás elszámolására és a bevételi kiesés ellentételezésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
(5) A nem önkormányzat által működtetett gyermekétkeztetést biztosító intézménybe beíratott jogosult részére megállapított kedvezmény, az arról szóló határozat kiküldésével egyidejűleg kerül havonta folyósításra, a gyermekétkeztetést biztosító intézmény számlájára történő utalással számla ellenében.
(6) A gyermekétkeztetési kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
28 (7) Meg kell szüntetni a gyermekétkeztetési kedvezményt,
a) ha a gyermek a Gyvt. 21/B. (1) bekezdése alapján az intézményi gyermekétkeztetés ingyenes igénybevételére szerez jogosultságot,
b) ha a gyermek nem veszi igénybe az intézményi gyermekétkeztetést.”
29 (8) Ha a jogosult gyermek jogosultság időszaka alatt oktatási intézményt vált, jogosultsága az új intézményben változatlanul fennáll.

6. Beiskolázási segély

13. §30 31]

(1)32 Beiskolázási segély állapítható meg annak a családnak, ahol a gyermek általános, középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, és a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, egyedülálló szülő (törvényes képviselő) esetén a 250%-át

(2)33 A beiskolázási segély összege tanévenként 8.000,- Ft/gyermek.

(3)34

(4) A kérelmet a tankönyv vagy iskolaszer számlák becsatolásával együtt adott tanévben augusztus 31. napjáig kell benyújtani a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon.

7.35 Születési támogatás

13/A. § (1)36 Születési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%-át, és

a) legalább az egyik szülő – a gyermek születésekor, és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban – megszakítás nélkül Herenden bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy

b) akinek legalább az egyik szülője Herend közigazgatási területén lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik és életvitelszerűen itt is él.

(2) A születési támogatás egyszeri pénzbeli támogatás, összege gyermekenként ötvenezer forint.

(3) A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

(4) A támogatást a gyermek születését követően 180 napos jogvesztő határidőn belül lehet igényelni. A kérelemhez csatolni kell a gyermek (gyermekek) születési anyakönyvi kivonatának, a gyermek és szülője lakcímkártyájának, szülő ingatlan tulajdonjogát igazoló tulajdoni lap, valamint gyermeküket egyedül nevelő szülők esetén a gyermek (gyermekek) elhelyezéséről szóló dokumentumok másolatát.

(5) A születési támogatás vonatkozásában a szülőre vonatkozó szabályokat a törvényes képviselőre is alkalmazni kell.

(6)37 A születési támogatás iránti kérelmet a 8. számú melléket szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

IV. Fejezet

8.38 Köztemetés

14. § (1) Köztemetés elrendelése esetén az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól annak ötven százaléka erejéig mentesíthető a különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül, amennyiben az eltemettetésre köteles személynek a családjában számított egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és a fizetésre kötelezett, illetve családja nem rendelkezik olyan értékű forgalomképes vagyonnal, amelyből a köztemetés költsége kiegyenlíthető (ide értve a hagyatéki vagyont is).

(3) A köztemetés költségének legfeljebb húsz havi egyenlő részletekben történő megtérítése engedélyezhető, amennyiben annak egy összegben történő megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2013. (XII. 27.) önkormányzati rendelete.

(3)39 A rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben a rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. melléklet

KÉRELEM Lakásfenntartási támogatás megállapításához
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………..
Születési neve: ………………………………………………………………………………….
Szül.helye, ideje: ………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………..
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………...
Életvitelszerűen a …................................................................................................…..címen élek.
Kérelmező telefonszáma: …..........................................................................................................
Állampolgársága:
 magyar,
 bevándorolt/letelepedett,
 menekült/hontalan/oltalmazott.
A kérelmező családi körülménye:
 egyedül élő (egyszemélyes háztartásban lakik)
 házastársával, élettársával lakik együtt
 egyedülálló (hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, házastársától külön él)
A kérelmező háztartásában* élők száma: ......... fő

Közeli hozzátartozó neve

Születési hely, idő

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ száma


Kérelem indoka:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
* Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége
A kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmi adatai*:

A jövedelmek típusai

Kérelmező

Házastárs,
élettárs

A kérelmező háztartásában élő egyéb személyek jövedelme

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások (pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás)

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások


6. Egyéb jövedelem


7. A család összes jövedelme

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………………… Ft
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, kivéve a családtámogatási támogatások és FOT. )
Egyéb nyilatkozatok:
A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos, albérlő, haszonélvező, szívességi, egyéb: …...............
( A megfelelő rész aláhúzandó)
A lakás havi fenntartási költsége: …....................................................................................................
(számlákat be kell csatolni)
A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadások: …............................................................................................................................................................
A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz, vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik, nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó)
Nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó)
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a vagyonnyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kijelentem, hogy a lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kérelemhez csatolni kell:
- vagyon nyilatkozat (63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. melléklete)
- jövedelemigazolások
- lakás tulajdoni lapja, adásvételi szerződése, albérleti szerződés, lakáshasználati szerződés
- lakásfenntartási kiadásokat (víz- és szennyvíz, villany, gáz, fűtőanyag, hulladékszállítás díja, albérleti díj, közös költség) igazoló számlák, bizonylatok, iratok

2. melléklet

KÉRELEM Gyógyszertámogatás megállapításához
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………..
Születési neve: ………………………………………………………………………………….
Szül.helye, ideje: ………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………..
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………...
Életvitelszerűen a …................................................................................................…..címen élek.
Kérelmező telefonszáma: …..........................................................................................................
Közgyógyellátásban részesülök: ﹇  igen ﹇ nem
Állampolgársága:
 magyar,
 bevándorolt/letelepedett,
 menekült/hontalan/oltalmazott.
A kérelmező családi körülménye:
 egyedül élő (egyszemélyes háztartásban lakik)
 házastársával, élettársával lakik együtt
 egyedülálló (hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, házastársától külön él)
A kérelmező családjában élők száma: ......... fő

Közeli hozzátartozó neve

Születési hely, idő

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ száma


Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége
Kérelem indoka:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A kérelmező és családjának jövedelmi adatai*:

A jövedelmek típusai

Kérelmező

Házastárs,
élettárs

A kérelmező családjában egyéb személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások (pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás)

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások


6. Egyéb jövedelem


7. A család összes jövedelme

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………………… Ft
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, kivéve a családtámogatási támogatások és FOT. )
Havi vényköteles rendszeres gyógyszerköltség: …………………………………………………….
Nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó)
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a vagyonnyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kijelentem, hogy a gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kérelemhez csatolni kell:
- a 3. melléklet szerinti házi orvosi igazolás a havi vényköteles állandó gyógyszerköltségekről
- jövedelemigazolások

3. melléklet

IGAZOLÁSA kérelmező vényköteles havi rendszeres gyógyszerköltségéről ( Háziorvos tölti ki!)
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………..
Születési neve: ………………………………………………………………………………….
Szül.helye, ideje: ………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………...
Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e:  ﹇ igen  ﹇ nem
Kérelmező rendszeresen szedett havi vényköteles gyógyszerei:
Gyógyszer neve: biztosított által fizetendő térítési díj:
Herend, ……… év………………..hónap…….nap
Ph.
…………………..
Háziorvos aláírása

4. melléklet

KÉRELEM Temetési támogatás megállapításához
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………..
Születési neve: ………………………………………………………………………………….
Szül.helye, ideje: ………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………….
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………...
Életvitelszerűen a …................................................................................................…..címen élek.
Kérelmező telefonszáma: …..........................................................................................................
Állampolgársága:
 magyar,
 bevándorolt/letelepedett,
 menekült/hontalan/oltalmazott.
A kérelmező családi körülménye:
 egyedül élő (egyszemélyes háztartásban lakik)
 házastársával, élettársával lakik együtt
 egyedülálló (hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, házastársától külön él)
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő

Közeli hozzátartozó neve

Születési hely, idő

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ száma


Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége
Kérelem indoka:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A kérelmező és családjának jövedelmi adatai*:

A jövedelmek típusai

Kérelmező

Házastárs,
élettárs

A kérelmező háztartásában élő egyéb személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások (pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás)

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások


6. Egyéb jövedelem


7. A család összes jövedelme

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………………… Ft
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, kivéve a családtámogatási támogatások és FOT. )
Elhunyt személy neve: ….................................................................................................................
Rokonsági fok: ….............................................................................................................................
Haláleset ideje: …............................................................................................................................
Nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a vagyonnyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kijelentem, hogy a temetési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kérelemhez csatolni kell:
- vagyon nyilatkozat (63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. melléklete)
- jövedelemigazolások
- halotti anyakönyvi kivonat
- temetéssel kapcsolatos kérelmező nevére szóló számlák

5. melléklet

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………..
Születési neve: ………………………………………………………………………………….
Szül.helye, ideje: ………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………….
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………...
Életvitelszerűen a …................................................................................................…..címen élek.
Kérelmező telefonszáma: …..........................................................................................................
Állampolgársága:
 magyar,
 bevándorolt/letelepedett,
 menekült/hontalan/oltalmazott.
A kérelmező családi körülménye:
 egyedül élő (egyszemélyes háztartásban lakik)
 házastársával, élettársával lakik együtt
 egyedülálló (hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, házastársától külön él)
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő

Közeli hozzátartozó neve

Születési hely, idő

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ száma


Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége
Milyen célra kéri a segélyt:
 időszakos vagy tartós létfenntartási gond
 létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet
Kérelem indoka:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
A kérelmező és családjának jövedelmi adatai*:

A jövedelmek típusai

Kérelmező

Házastárs,
élettárs

A kérelmező háztartásában élő egyéb személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások (pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás)

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások


6. Egyéb jövedelem


7. A család összes jövedelme

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………………… Ft
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, kivéve a családtámogatási támogatások és FOT. )
Nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a vagyonnyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntése elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kérelemhez csatolni kell:
- jövedelemigazolások
- rendkívüli kiadásokat igazoló számlák, bizonylatok, igazolások

6. melléklet

Kérelem Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………
Szül.helye, ideje: ………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………….
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………
TAJ száma: …………………………………………………………………………………….
Életvitelszerűen a …................................................................................................…..címen élek.
Kérelmező telefonszáma: …..........................................................................................................
Állampolgársága:
 magyar,
 bevándorolt/letelepedett,
 menekült/hontalan/oltalmazott.
A kérelmező családi körülménye:
 házastársi, élettársi kapcsolatban él
 egyedülálló (hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, házastársától külön él)
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő

Közeli hozzátartozó neve

Születési hely, idő

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ száma


Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége
Kérelem indoka:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
A kérelmező családjának jövedelmi adatai:

A jövedelmek típusai

A kérelmező

Házastárs,
élettárs

Gyermekek
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások (pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás)

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások


6. Egyéb jövedelem


7. A család összes jövedelme

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………………………. Ft
Gyermek adatai, aki után támogatást igényel:
Neve: …………………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………………
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………………
Intézmény neve:…………………………………………………………………………………….....
Intézmény címe: ………………………………………………………………………………………
(*A tanulói jogviszony igazolás csatolása a 16. életévét betöltött gyermekek esetén kötelező!)
Intézmény igazolása
Étkezés napi térítési díja:........................Ft/nap
Gyermekétkeztetési kedvezmény:.........................................................................................................
Tanulói jogviszony várható befejezése: 20...........................................................................................
Oktatási/nevelési intézmény neve, címe: ….........................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Étkezést biztosító intézmény neve, címe: ….........................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Az étkezést biztosító intézmény számlaszáma:.....................................................................................
…...................... hely................év.................. hónap............ nap
Ph.
………………………………
Intézmény igazgatója
Nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kijelentem, hogy a gyermekétkeztetési kedvezmény megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntése elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kérelemhez csatolni kell:
- jövedelemigazolások
- tanulói jogviszony igazolás 16. életévet betöltött gyermek esetén
7 melléklet
Kérelem
Beiskolázási segély megállapításához
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………
Szül.helye, ideje: ………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………….
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………
TAJ száma: …………………………………………………………………………………….
Életvitelszerűen a …................................................................................................…..címen élek.
Kérelmező telefonszáma: …..........................................................................................................
Állampolgársága:
 magyar,
 bevándorolt/letelepedett,
 menekült/hontalan/oltalmazott.
A kérelmező családi körülménye:
 házastársi, élettársi kapcsolatban él
 egyedülálló (hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, házastársától külön él)
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő

Közeli hozzátartozó neve

Születési hely, idő

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ száma


Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége
Kérelem indoka:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
A kérelmező családjának a jövedelmi adatai:

A jövedelmek típusai

A kérelmező

Házastárs,
élettárs

Gyermekek
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások (pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás)

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások


6. Egyéb jövedelem


7. A család összes jövedelme

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………………………. Ft
Nappali oktatás munkarendje szerint általános, vagy középiskolában tanuló gyermek adatai, iskolájának neve és címe*:
Gyermek adatai, aki után támogatást igényel:
Neve: …………………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………………
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………………
Oktatási intézmény neve: …………………………………………………………………………….
Oktatási intézmény címe: ……………………………………………………………………………
Csatolt számlák száma:………………………………………………………………………….
(*A tanulói jogviszony igazolás csatolása a 16. életévét betöltött gyermekek esetén kötelező!)
Nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kijelentem, hogy a beiskolázási segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntése elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kérelemhez csatolni kell:
- jövedelemigazolások
- tanulói jogviszony igazolás 16. életévet betöltött gyermek esetén
- tanszer, tankönyvvásárlást igazoló kérelmező (gyermek) nevére szóló számlák

7. melléklet

Kérelem Beiskolázási segély megállapításához
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………
Szül.helye, ideje: ………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………….
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………
TAJ száma: …………………………………………………………………………………….
Életvitelszerűen a …................................................................................................…..címen élek.
Kérelmező telefonszáma: …..........................................................................................................
Állampolgársága:
 magyar,
 bevándorolt/letelepedett,
 menekült/hontalan/oltalmazott.
A kérelmező családi körülménye:
 házastársi, élettársi kapcsolatban él
 egyedülálló (hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, házastársától külön él)
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő

Közeli hozzátartozó neve

Születési hely, idő

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ száma


Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége
Kérelem indoka:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
A kérelmező családjának a jövedelmi adatai:

A jövedelmek típusai

A kérelmező

Házastárs,
élettárs

Gyermekek
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások (pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás)

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások


6. Egyéb jövedelem


7. A család összes jövedelme

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………………………. Ft
Nappali oktatás munkarendje szerint általános, vagy középiskolában tanuló gyermek adatai, iskolájának neve és címe*:
Gyermek adatai, aki után támogatást igényel:
Neve: …………………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………………
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………………
Oktatási intézmény neve: …………………………………………………………………………….
Oktatási intézmény címe: ……………………………………………………………………………
Csatolt számlák száma:………………………………………………………………………….
(*A tanulói jogviszony igazolás csatolása a 16. életévét betöltött gyermekek esetén kötelező!)
Nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kijelentem, hogy a beiskolázási segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntése elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező

nagykorú hozzátartozók aláírása

Kérelemhez csatolni kell:
- jövedelemigazolások
- tanulói jogviszony igazolás 16. életévet betöltött gyermek esetén
- tanszer, tankönyvvásárlást igazoló kérelmező (gyermek) nevére szóló számlák

8. melléklet40

KÉRELEM
születési támogatás megállapításához

1. Kérelmező szülő adata:

Neve: ………………………………………………………………………………...................

Születési neve: ………………………………………………………………………………….

Szül.helye, ideje: ………………………………………………………………………………..

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..

Bejelentett lakóhelye: …………………………………………………………………………...

Lakóhely bejelentés ideje: ……………………………………………………………………….

TAJ száma: ……………………………………………………………………………………....

Telefonszáma: …............................... e-mail címe:.......................................(megadása önkéntes)

A támogatást (a megfelelő betűjel bekarikázandó)

a) házi pénztárból felvéve kérem

b) folyószámla utalással kérem a ..................................... számú......... pénzintézetnél vezetett számlámra.

2. Házastárs, élettárs adatai:

Neve: ………………………………………………………………………………...................

Születési neve: ………………………………………………………………………………….

Szül.helye, ideje: ………………………………………………………………………………..

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..

Bejelentett lakóhelye: …………………………………………………………………………...

Lakóhely bejelentés ideje: ……………………………………………………………………….

TAJ száma: ……………………………………………………………………………………....

Telefonszáma: …................................ e-mail címe:.......................................(megadása önkéntes)

3. A gyermek adatai, akire tekintettel a támogatást igényli:

Gyermek neve

Születési helye

ideje

Anyja neve

Bejelentett lakóhelye

TAJ száma

4. A kérelmező családjában élők száma: ......... fő

Közeli hozzátartozó neve

Születési hely, idő

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ száma


5. A kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmi adatai*:

A jövedelmek típusai

Kérelmező

Házastárs,
élettárs

A kérelmező háztartásában élő egyéb személyek jövedelme

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások (pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás)

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások


6. Egyéb jövedelem


7. A család összes jövedelme

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………………… Ft
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, kivéve a családtámogatási támogatások és FOT. )

6. Nyilatkozatok

Nyilatkozom, hogy gyermekemet saját háztartásomban nevelem.

Hozzájárulok, hogy személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák. Hozzájárulok személyi azonosító okmányaim fénymásolásához.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező aláírása

házastárs, élettárs aláírása

Kijelentem, hogy a születési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Herend, ……év ……………hónap……nap

....................................................

.............................................................

kérelmező aláírása

Házastárs, élettárs aláírása

Kérelemhez csatolni kell:
- gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek(ek) és a szülő, házastárs, élettárs lakcímkártyája
- a szülő ingatlanának tulajdoni lapja
- a gyermek elhelyezéséről szóló dokumentum másolata
1

Módosította a 6/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2018. március 29-től.

2

A 2. § (3) bekezdése a Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Módosította az 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2017. május 1-től.

4

Módosította az 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2017. május 1-től.

5

Módosította a 6/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2018. március 29-től.

6

Kiegészítette az 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2017. május 1-től.

7

Kiegészítette az 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2017. május 1-től.

8

Kiegészítette az 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2017. május 1-től.

9

A 7. § (1) bekezdése a Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 7. § (2) bekezdése a Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

11

Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 17.§-a. Hatályos: 2017. május 1-től.

12

Kiegészítette az 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 2017. május 1-től.

13

A 9. § (1) bekezdése a Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 9. § (2) bekezdése a Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

15

Módosította a 6/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 2018. március 29-től.

16

A 10. § (2) bekezdése a Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

17

A 11. § (1) bekezdése a Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 11. § (2) bekezdését a Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A 11. § (3) bekezdése a Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 11. § (4) bekezdése a Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Módosította a 6/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos: 2018. március 29-től. A 11. § (4a) bekezdése a Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

22

Hatályon kívül helyezte az 5/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 17.§-a. Hatályos: 2017. május 1-től.

23

Módosította az 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos: 2017. május 1-től.

24

Módosította a 14/2017.(IX.8.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2017. szeptember 8-tól.

25

Módosította a 6/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos: 2018. március 29-től.

26

Hatályon kívül helyezte az 5/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 17.§-a. Hatályos: 2017. május 1-től.

27

Módosította az 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos: 2017. május 1-től.

28

Kiegészítette az 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályos: 2017. május 1-től.

29

Kiegészítette az 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályos: 2017. május 1-től.

30

Kiegészítette az 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos: 2017. május 1-től.

31

Módosította a 6/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályos: 2018. március 29-től.

32

A 13. § (1) bekezdése a Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

33

Kiegészítette az 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos: 2017. május 1-től. A 13. § (2) bekezdése a Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

34

Hatályon kívül helyezte a 14/2017.(IX.8.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2017. szeptember 8-tól.

35

Kiegészítette a 6/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos: 2018. március 29-től.

36

A 13/A. § (1) bekezdése a Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 13/A. § (1) bekezdése a Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

37

A 13/A. § (6) bekezdését a Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

38

Kiegészítette a 6/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet 11.§-a. Hatályos: 2018. március 29-től.

39

A 15. § (3) bekezdését a Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

40

A 8. melléklet a Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.