Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Hatályos: 2024. 01. 01

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

2024.01.01.

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy Előszállás Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást.

(2)1 Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, a helyi önszerveződő közösségek, valamint természetes személyek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a sport terén végzett tevékenységet.

(3) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásra, és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el az önkormányzat támogatást.

(4) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(5)2 Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek és a természetes személyek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek működéséhez és rendezvényeihez.

(6) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselőtestület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg.

2. A támogatás nyújtásának feltételei

2. § (1) A civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve természetes személy akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Előszállás lakosságának érdekeit szolgálja.

(2) A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,

b) gyermekek táboroztatása,

c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,

d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,

e) természeti és épített környezet védelme, megóvása,

f) közrend- és vagyonvédelem erősítése,

g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,

h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,

i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,

j) kiadványok készítése,

k) helyi sportélet támogatása, sportos életmódra nevelés.

(3) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt.

Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.
II. Fejezet

A pályázat

3. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása

3. § (1) A hatáskörrel rendelkező szerv az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb április 30-ig.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázat kiírójának a megnevezését,

b) a pályázat célját, a támogatandó célokat,

c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,

d) a pályázat tartalmi elemeit,

e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,

f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,

g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,

h) a pályázat elbírálásának rendét, határidejét,

i) az eredményről történő értesítés módját, határidejét,

j) a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat,

k) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,

l) az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét,

m) az ellenőrzés módját.

(3) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin kell közzétenni.

(4) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,

c) az igényelt támogatás célját, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.

(5)3 A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

a) civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;

b) civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;

c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;

d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;

e) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek vagy természetes személynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;

f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;

g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;

h) A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;

i) A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről, a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles tárgyév június 15. napjáig utólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra. Ennek elmulasztása esetén a támogatott civil szervezet a támogatás összegét teljes egészében köteles visszafizetni tárgyév június 30. napjáig.

(6)4 Természetes személy pályázó az (5) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott nyilatkozatok benyújtására köteles.

4. § (1) Pénzügyi támogatást pályázat útján e rendelet keretei között lehet igényelni.

(2) Pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor.

(3) A pályázatokat írásban, egy példányban, a pályázati felhívásban rögzítettek szerint kell benyújtani, e rendelet 1. mellékletét képező pályázati adatlapon.

(4) A pályázatok benyújtási határideje a kiírás megjelenését követő 30. nap.

(5) A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására. A hiányosan benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

(6) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.

(7) A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre.

(8) Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.

4. Egyedi kérelem

5. § (1) Költségvetési év közben egyedi pályázati kérelmet nyújthat be az újonnan alakult szervezet, vagy már meglévő szervezet, természetes személy, amennyiben előre nem látható, váratlan, támogatandó célja keletkezik.

(2) Egyedi kérelem írásban nyújtható be, a képviselőtestületnek címezve. A beérkezett egyedi kérelem elbírálásáról a képviselőtestület határozattal, a következő ülésén dönt.

(3) Az egyedi kérelemre nyújtott támogatás elsősorban pénzintézeti átutalással kerül kifizetésre az egyedi kérelemben megjelölt természetes személy, illetve szervezet, közösség képviselője részére.

(4) A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

5. A pályázat elbírálása

6. § (1) A beérkezett pályázatokat a képviselőtestület bírálja el.

(2) A képviselőtestület a pályázati határidő leteltét követően a soron következő ülésén dönt.

(3) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely

a) benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,

b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 3. §-ban meghatározottakat,

c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,

d) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ába meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

e) amennyiben a 9. §-ban foglaltak alapján kizárásra került a kizárás időpontjáig nem részesíthető támogatásban.

(4) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni:

a) a támogatott szervezet pontos megjelölését,

b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósításának befejezési határidejét,

c) a támogatás összegét,

d) a támogatással történő elszámolás határidejét,

e) a Knyt. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogorvoslatai felhívást.

(5) A pályázatok alapján odaítélt támogatások összege a támogatott pénzintézeti számlájára kerül átutalásra.

III. Fejezet

A támogatás

6. A pénzügyi támogatás felhasználása

7. § (1)5 A támogatás nyújtásáról szóló képviselőtestületi döntés alapján a támogatottal a jelen rendelet 2. mellékletét képező támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül.

(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét,

b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,

c) a támogatott cél pontos meghatározását,

d) a támogatás összegét,

e) azon költségnemek meghatározását, melyre a támogatás felhasználható,

f) támogatással történő elszámolás határidejét, módját.

(3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.

(4) A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá.

7. A támogatással történő elszámolás

8. § (1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni. Folyamatos pályázatbenyújtás esetén az elszámolási határidő egybeesik az újabb pályázat benyújtásának határidejével.

(2)6 A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 3. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.

(3) A támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi iroda, illetve belső ellenőrzés útján – a bemutatott számlák alapján – ellenőrzi. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselőtestületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.

(4) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni a 3. melléklet szerinti adattartalommal.

(5)7 A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „………… Ft Előszállás Nagyközség Önkormányzatával kötött ……….. számú támogatási szerződés terhére elszámolva.”, majd a benyújtott számlamásolatokon tanúsítani kell az eredeti példánnyal történő egyezőséget.

(6) Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, illetve tévedésbe ejtette a támogatást nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni.

(7) Amennyiben a (6) bekezdésben foglaltak szerinti visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a Ptk. 6:48. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani.

(8) Amennyiben a támogatott a támogatás összegét nem használta fel, köteles azt legkésőbb a támogatással való elszámolás határidejéig az önkormányzatnak visszafizetni.

(9)8 Az elszámolásban csak olyan számla számolható el, amely a támogatási szerződés hatálybalépésének évében keletkezett.

8. Kizárás a támogatásból

9. § (1) Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 1 évig a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(2) A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatott

a.) amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 3 évig
b.) amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de kétharmadát meg nem haladó részét a szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 2 évig
c.) amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a támogatási szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 1 évig
a rendelet alapján nem részesülhet önkormányzati támogatásban.

9. A pénzügyi támogatás nyilvánossága

10. § A polgármester a támogatott részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a képviselőtestület döntését követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin való közzététel útján.

IV. Fejezet

Az államháztartáson kívüli forrás átvétele

11. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről a képviselőtestületet a soron következő rendes ülésen, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

4. melléklet12

1

Az 1. § (2) bekezdése az Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (5) bekezdése az Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (5) bekezdése az Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (6) bekezdését az Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 7. § (1) bekezdése az Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 8. § (2) bekezdése az Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 8. § (5) bekezdése az Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. § (9) bekezdését az Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be. A 8. § (9) bekezdése az Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet az Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet az Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet az Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. mellékletet az Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.