Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

2023.01.01.

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezés

1. § Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mályinka község illetékességi területén telekadót vezet be.

Az adó alapja, mértéke, adómentesség

2. § (1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

(2) Az adó mértéke: 250 Ft/m2/év.

(3) Mentes az adó alól az a magánszemély adóalany, aki Mályinka község közigazgatási területén lévő ingatlana után kommunális adó fizetésére kötelezett.

(4) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telek az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 3 évig. A tulajdonos köteles az adóhatóságnál az építés megkezdését jogerős építési engedély, az ezt követő 3 év elteltével az építés befejezését jogerős használatbavételi engedély bemutatásával igazolni.

(4a) Ha a magánszemély a jogerős építési engedély megszerzésétől számított 3 éven belül a vállalt építkezést nem kezdi meg és az építkezést nem fejezi be, és/vagy a telket elidegeníti a telekadót az eredeti esedékességtől számítottan – késedelmi pótlékkal növelten – visszamenőleg köteles megfizetni.

(4b) Erről az adóhatóság – az adózó igazolásának hiányában – határozattal rendelkezik.

(5) Mentes az adó alól a magánszemély adóalany külterületen fekvő telke.

Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a 2015. november 1. napján lép hatályba.

(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről és a helyi adókról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.