Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Hatályos: 2015. 02. 28- 2016. 02. 26


Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről


Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország címereinek és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján attól az óhajtól vezérelve, hogy a város fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, az itt lévő emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet elismerje a következőket rendeli el.I. fejezet

Általános rendelkezések


 1. §


(1) Gyöngyös Város Képviselő-testülete az alábbi helyi elismeréseket, kitüntetéseket adományozhatja:


 1. „Pro Civitate” egyéni (Díszpolgári Cím) és csoportos kitüntetés
 2. „Gyöngyös Város Kultúrájáért” kitüntetés
 3. „Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa” kitüntetés
 4. „Gyöngyös Város Egészségügyéért” kitüntetés
 5. „Gyöngyös Város Szociális Ügyéért” kitüntetés
 6. „Gyöngyös Közszolgálatáért” kitüntetés
 7. „Gyöngyösi Fiatalok a Tudásért” kitüntetés
 8. „Gyöngyösi Fiatalok a Művészetekért” kitüntetés
 9. „Gyöngyösi Fiatalok a Sportért” kitüntetés
 10. „Gyöngyösi Fiatalok a Közösségért” kitüntetés
 11. „Év Edzője” kitüntetés
 12.  „Év Sportolói” kitüntetés


(2) Az (1) bekezdés a), b) és l) pontjaiban meghatározott kitüntetések egyéneknek és közösségeknek, csapatoknak egyaránt adományozhatók, az (1) bekezdés c) – k) pontjaiban meghatározott helyi elismerések csak egyéneknek adhatók.


 1. §


(1) A helyi elismerések adományozására indokolással ellátott javaslatot tehetnek:

 1. bármely gyöngyösi választópolgár
 2. a Képviselő-testület bizottságai
 3. gyöngyösi székhelyű illetve tevékenységét részben vagy egészben Gyöngyösön kifejtő civil-, vagy gazdálkodó szervezet, valamint alapítvány
 4. az egyes helyi elismeréseknél e rendeletben meghatározottak.

(2) A javaslatokat az egyes kitüntetéseknél megjelölt határidőben a Polgármesternek kell megküldeni.

(3) A javaslatokat a Képviselő-testület illetékes bizottságai tárgyalják meg és véleményezik.

(4) A beérkezett javaslatokat a bizottságok véleményével együtt a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(5) A helyi elismerések odaítéléséről a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(6) Az odaítélt kitüntetést ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át.


 1. §


(1) Ahol a kitüntetés adományozásakor oklevél is jár, az oklevélnek tartalmaznia kell az adományozó határozat számát és keltét, a kitüntetés elnevezését, az adományozó és a kitüntetett nevét, valamint Gyöngyös Város Önkormányzatának bélyegző lenyomatát.

(2)   Az oklevelet a Polgármester és a Jegyző írja alá.


 1. §


(1) Az e rendelet alapján adományozott kitüntetésekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásra kitüntetés-fajtánként díszes almanach szolgál, melynek vezetéséről, a kitüntetettek bejegyzéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek:

 • a kitüntetés megnevezése;
 • a kitüntetett neve, lakhelye (működési helye);
 • az adományozás jogcíme;
 • az adományozásról rendelkező határozat száma;
 • az adományozás időpontja.

(3) Az adományozás bejegyzését a Polgármester és a Jegyző hitelesíti.


 1. §


(1) Amennyiben a kitüntetésre felterjesztett személy ellen büntetőeljárás van folyamatban, az adományozást a jogerős ítélet meghozataláig fel kell függeszteni.

  

(2) Az a kitüntetett, akit a bíróság jogerős ítéletével a közügyek gyakorlásától eltiltott, érdemtelenné válik a kitüntető díjra és tőle azt vissza kell vonni.

(3)   A kitüntetésre egyéb okból méltatlanná vált személytől, valamint közösségtől az elismerés visszavonható.

(4) A megvonást azok kezdeményezhetik, akik az egyes helyi elismerések adományozására javaslatot tehetnek.

(5) A visszavonásról a Képviselő-testület a tudomására jutott tények, információk mérlegelése alapján, minősített többséggel dönt.

(6) Visszavonás esetén az adományozott adatait a kitüntetésekről vezetett nyilvántartásból – a polgármester és a jegyző által hitelesített áthúzással - törölni kell. A pénzjutalom és egyéb tárgyi adomány nem követelhető vissza.


 1. §


(1) Az e rendelet alapján adományozott egyéni kitüntetések posztumusz elismerés formájában is megítélhetők.

(2) Posztumusz kitüntetés esetén az e rendeletben meghatározott pénzjutalom összegét - a Képviselő-testület döntésétől függően - az elismerésben részesített személy tevékenységéhez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó szervezet, vagy törvényes örököse részére is megítélheti a Képviselő-testület, amely támogatásként kerül átadásra.II. fejezet

„Pro Civitate” kitüntetés


 1. §


(1) Gyöngyös Város Képviselő-testülete a város érdekében kiemelkedő érdemeket szerzett személyek, valamint közösségek iránti méltó tisztelet elismeréseként „PRO CIVITATE” elnevezéssel kitüntetést adományozhat.


(2)   A „Pro Civitate” kitüntetéssel elismert egyén Gyöngyös Város Díszpolgára.  Ezen megnevezést a kitüntetett neve feletti sorban a „Pro Civitate” kitüntetettekről vezetett almanachba fel kell tüntetni. 1. §


Gyöngyös Város Önkormányzata az általa alapított legrangosabb kitüntetés adományozásával ismeri el különösen azon személyek és közösségek érdemeit:

 1. ) akik Gyöngyös város fejlesztéséért több éven keresztül kiemelkedően dolgoztak, értékteremtésükkel gazdagították a várost, kiérdemelve ezzel a város lakosságának megbecsülését, tiszteletét és szeretetét,
 2. ) akik kimagasló munkásságukkal, életművükkel hozzájárultak a város jelentős fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez – elismerést szerezve ezáltal országosan és nemzetközi viszonylatban is,
 3. ) akik a város és testvérvárosai közötti szerteágazó kapcsolatok elmélyítésén fáradoztak - elősegítve ezzel azt is, hogy a magyarság az európai közösség minél értékesebb tagjává váljon,
 4. ) akik a békét, a kultúrát, a demokráciát és az emberiség egyetemes értékeinek gyarapítását tiszteletreméltóan szolgálták,
 5. ) akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak Gyöngyös épített és természeti környezete védelméhez, megóvásához, a műemlékvédelemhez, a környezeti károk megelőzéséhez, helyreállításához,
 6. ) akik személyes vagy társasági vagyonuk befektetésével a városban ipart telepítettek, szolgáltatást fejlesztettek, munkahelyeket teremtettek.


 1. §


(1) A „Pro Civitate” kitüntetésből közösségek részére legfeljebb évente egy, egyének részére évente legfeljebb kettő adományozható.

       (2) A javaslatokat minden év március 1. napjáig kell a Polgármesterhez eljuttatni.

(3)  A kitüntetés adományozásának időpontja minden évben a Pünkösd előtti vasárnap, a városi kiváltságot adományozó oklevél eredeti szövege szerint: “az Úr mennybemenete-lének napja”.


 1. §


(1) A kitüntetés adományozása során a „Pro Civitate” kitüntetéssel elismert csoportok részére emlékplakett, oklevél, egyének részére aranygyűrű, oklevél és mindkét elismeréssel pénzjutalom jár.

(2) Az emlékplakett és a gyűrű művészi kivitelben készül, amelyen a “Pro Civitate” felirat és Gyöngyös címere látható.

(3) A közösségek részére odaítélt kitüntetéssel bruttó 500 000 Ft, az egyéni kitüntetéssel bruttó 300 000 Ft pénzjutalom jár.

(4) A „Pro Civitate” egyéni kitüntetés külföldi állampolgárnak is adományozható.

(5) A „Pro Civitate” kitüntetésben részesülő egyéneket és közösségeket, a 4.§ (2) bekezdés szerinti tartalommal, a „Pro Civitate” kitüntetettekről vezetett díszes almanachba kell bejegyezni. 1. §


(1) A „Pro Civitate” kitüntetéssel elismert egyént (Gyöngyös Város Díszpolgárát) és közösséget a város megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti.

(2) A „Pro Civitate” kitüntetéssel elismert egyén és a közösség nevében annak mindenkori vezetője

 • jogosult az önkormányzat kiadványainak egy-egy tiszteletpéldányára,
 • az önkormányzat által rendezett vagy az önkormányzat támogatásával megvalósuló jelentősebb ünnepségek és rendezvények állandó meghívottja,
 • felkérhető a Gyöngyös Várost képviselő delegációk résztvevőjének.III. fejezet

„Gyöngyös Város Kultúrájáért” kitüntetés


 1. §


Gyöngyös Város Képviselő-testülete Gyöngyös város kulturális, közművelődési, közgyűjteményi, művészeti életében elért kimagasló érdemek elismerésére „GYÖNGYÖS VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT” elnevezéssel kitüntetést adományozhat.


 1. §


(1) A „Gyöngyös Város Kultúrájáért” kitüntetés adományozható:

 1. ) olyan személyeknek, akik Gyöngyös város kulturális életét érintően maradandó értéket teremtő, kimagasló munkát, vagy jelentős elismerést kiváltó eredményt értek el,
 2. ) azon személyeknek és közösségeknek, akik a város kulturális életében kiemelkedő munkát végeztek, vagy jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a városi kulturális élet színvonalának emeléséhez,
 3. ) azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a kulturális munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, akik művészetükkel, alkotó és szervező munkájukkal magas színvonalon járultak hozzá a város kulturális, művészeti értékeinek ápolásához, jelentős gazdagításához, országos és nemzetközi megismertetéséhez,
 4. ) azoknak, akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak a város építészeti kultúrájának alakításához, védelméhez, megóvásához, műemlék-védelméhez.

(2) A kitüntetésből évente legfeljebb kettő adományozható.

(3) A kitüntetés adományozására a 2. § (1) a)- c) pontjaiban meghatározottakon felül az intézményi érdekképviseletek is javaslatot tehetnek.

(4) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év november 1. napja.

(5)  A kitüntetések átadására minden évben a Magyar Kultúra Napja (január 22.)alkalmából kerül sor. 1. §


(1) A kitüntetéssel emlékplakett vagy emlékérem, oklevél és pénzjutalom jár.

(2) Az emlékplakett (emlékérem) művészeti alkotás, kör alakú, körben „Gyöngyös Város Kultúrájáért” felirat és Gyöngyös város címere található.

(3) A közösségek részére odaítélt kitüntetéssel bruttó 300 000 Ft, az egyéni kitüntetéssel bruttó 200 000 Ft pénzjutalom jár.IV. fejezet

„Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa”  kitüntetés


 1. §


Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyös városban a gyermekek és az iskolai tanulók fejlődése érdekében hosszabb időn át folytatott kiemelkedő pedagógiai tevékenység elismerésére „GYÖNGYÖS VÁROS ÉRDEMES PEDAGÓGUSA” elnevezéssel kitüntetést adományozhat.


 1. §


(1) A "Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa” kitüntetés olyan személyeknek adományozható, akik Gyöngyös városban az ifjúság érdekében a felterjesztés időpontját megelőző időszakban vagy nyugdíjba vonulásukat megelőzően több éven keresztül kiemelkedő nevelő-oktató munkát végeztek, akik a gyermekek, tanulók érdeklődését, fejlesztését szem előtt tartják és akik az alkalmazott módszereikben követendő példaként szolgálnak a többi pedagógus számára.

(2) A kitüntetésből évente legfeljebb három adományozható.      

(3)  A kitüntetés adományozására a 2. § (1) a)- c) pontjaiban meghatározottakon felül javaslatot tehetnek:

 • Gyöngyös városban székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények fenntartói,
 • az önkormányzati intézményvezetők, pedagógusok,
 • az iskolaszékek, intézményi tanácsok,
 • az érdekképviseletek,
 • az intézményi diákönkormányzatok

(4) A javaslatokat minden év március 1. napjáig kell a Polgármesterhez eljuttatni.

(5) A kitüntetés átadására minden évben a Pedagógus Nap alkalmából kerül sor.


 1. §


(1) A kitüntetés adományozása során emlékérem, oklevél és pénzjutalom jár.

(2)  Az érem egyedi műalkotás, kör alakú, körben a "Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa" szöveg, középen egy könyv, melynek borítóján Gyöngyös város címere látható.

(3)  A kitüntetéssel bruttó 200 000 Ft pénzjutalom jár.V. fejezet

„Gyöngyös Város Egészségügyéért” kitüntetés


 1. §

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyös városban az egészségügyi ellátás területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére „GYÖNGYÖS VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” elnevezéssel kitüntetést adományozhat.


 1. §

(1) A kitüntetés azon személyeknek adományozható, akik a városban az egészségügyi ellátás területén a felterjesztés időpontját megelőző időszakban vagy nyugdíjba vonulásukat megelőzően hosszabb ideig kiemelkedő munkát végeztek és ezzel hozzájárultak az ellátás színvonalának emeléséhez.

(2) A kitüntetésből évente legfeljebb kettő adományozható.

(3) A kitüntetések adományozására a 2. § (1) a)- c) pontjaiban meghatározottakon felül a gyöngyösi székhelyű (telephelyű) egészségügyi intézmények vezetői, valamint az intézményi érdekképviseletek is javaslatot tehetnek.

(4) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év május 1. napja.

(5) A kitüntetések átadására minden évben, a Semmelweis Napon (július 1.) kerül sor.


 1. §


(1) A kitüntetéssel emlékplakett vagy emlékérem, oklevél és pénzjutalom jár.

(2) Az emlékplakett (emlékérem) művészi kivitelben készül, kör alakú, körben ”Gyöngyös Város Egészségügyéért” felirat és Gyöngyös város címere található.

       (3) A kitüntetéssel bruttó 200 000 Ft pénzjutalom jár.VI. fejezet

„Gyöngyös Város Szociális Ügyéért” kitüntetés


 1. §

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyös városban a szociális
ellátás területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére „GYÖNGYÖS VÁROS SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT” elnevezéssel kitüntetést adományozhat.


 1. §

(1) A kitüntetés azoknak a személyeknek adományozható, akik a városban a szociális ellátás területén a felterjesztés időpontját megelőző időszakban vagy nyugdíjba vonulásukat megelőzően hosszabb ideig kiemelkedő munkát végeztek, és ezzel hozzájárultak az ellátás színvonalának emeléséhez.

(2) A kitüntetésből évente legfeljebb egy adományozható.

(3)  A kitüntetések adományozására a 2. § (1) a)- c) pontjaiban meghatározottakon felül a szociális intézmények vezetői és az intézményi érdekképviseletek is javaslatot tehetnek.

(4) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év szeptember 30. napja. 

(5) A kitüntetések átadására minden évben, a Szociális Munka Napján (november 12.) kerül sor.


 1. §

(1) A kitüntetéssel emlékplakett vagy emlékérem, oklevél és pénzjutalom jár.

(2) Az emlékplakett (emlékérem) művészi kivitelben készül, kör alakú, körben „Gyöngyös Város Szociális Ügyéért” felirat és Gyöngyös város címere, középen két egymásba fonódó kéz található.

       (3) A kitüntetéssel bruttó 200 000 Ft pénzjutalom jár.


VII. fejezet

„Gyöngyös Közszolgálatáért” kitüntetés


 1. §

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyös városban a közszolgálat területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére „GYÖNGYÖS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elnevezéssel kitüntetést adományozhat.25. §


(1)   A kitüntetés azon köztisztviselőknek adományozható, akik Gyöngyös városban a közszolgálat területén a felterjesztés időpontját megelőző időszakban vagy nyugdíjba vonulásukat megelőzően több éven keresztül kiemelkedő színvonalú munkát végeztek, elnyerve ezzel a város lakosságának közmegbecsülését.

      (2)  A kitüntetésből évente legfeljebb kettő adományozható.

(3) A kitüntetések adományozására a 2. § (1) a)- c) pontjaiban meghatározottakon felül az államigazgatási szervek vezetői és az érdekképviseletek is javaslatot tehetnek.

(4) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év május 1. napja.

(5)   A kitüntetések átadására minden évben, a Köztisztviselők Napja (július 1.) alkalmából ünnepélyes keretek között kerül sor.

26. §

(1) A kitüntetéssel emlékplakett vagy emlékérem, oklevél és pénzjutalom jár.

(2) Az emlékplakett (emlékérem) művészi kivitelben készül, kör alakú, körben ”Gyöngyös Közszolgálatáért” felirat és Gyöngyös város címere található.

       (3) A kitüntetéssel bruttó 200 000 Ft pénzjutalom jár.


VIII. fejezet

A tanulmányokban, művészetekben, sportban, közösségi munkában

 kimagasló eredményeket elért fiatalok elismerése és kitüntetése


27. §


Gyöngyös Város Képviselő-testülete a tanulmányokban, művészetekben, sportban, közösségi munkában kimagasló eredményeket elért fiatalok elismerésére “GYÖNGYÖSI FIATALOK A TUDÁSÉRT”, “GYÖNGYÖSI FIATALOK A MŰVÉSZETEKÉRT”, “GYÖNGYÖSI FIATALOK A SPORTÉRT”, “GYÖNGYÖSI FIATALOK A KÖZÖSSÉGÉRT” elnevezéssel kitüntetéseket adományozhat.


28. §


(1) A kitüntetés azoknak a fiataloknak adományozható, akik a tanulmányokban, a művészetekben, sportban, közösségi (ifjúságot, lakóközösséget, tanulóközösséget összetartó, szervező) munkában, a felterjesztés időpontját megelőző időszakban kimagasló eredményt értek el.

(2) A kitüntetés Gyöngyösön élő, vagy városunkban tanulmányokat folytató, sportoló, alkotó, közösségi munkában aktívan tevékenykedő továbbá településünkről elszármazott fiatalnak adományozható legfeljebb 30 éves korig.

(3) Évente összesen négy – kategóriánként egy – kitüntetés odaítélésére kerülhet sor. Kategórián belül lehetőség van megosztott kitüntetés odaítélésére is.

(4) A kitüntetés adományozására a 2. § (1) a)- c) pontjaiban meghatározottakon felül javaslatot tehetnek:

 • az intézményi diákönkormányzatok,
 • az intézmények vezetői, pedagógusai,
 • az iskolaszékek, intézményi tanácsok,
 • az érdekképviseletek,
 • a sportegyesületek.

(5)  A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év november 1. napja.

(6)  A kitüntetés átadására a Városi Diáknapon, ünnepélyes keretek között kerül sor.


29. §


(1) A kitüntetés adományozását – valamennyi kitüntetett részére átadásra kerülő- emlékplakett vagy emlékérem és díszes oklevél tanúsítja.

(2) Az emlékplakett (emlékérem) egyedi műalkotás, kör alakú, körben – kategóriánként - a „Gyöngyösi Fiatalok a Tudásért”, „Gyöngyösi Fiatalok a Művészetekért, „Gyöngyösi Fiatalok a Sportért”, „Gyöngyösi Fiatalok a Közösségért” felirat és Gyöngyös város címere található.

(3)   Az elismeréssel bruttó 160 000 Ft pénzjutalom kerül átadásra. Amennyiben az egyes kategóriákon belül megosztott elismerés odaítélésére kerül sor, a pénzjutalom összege egyenlően oszlik meg a kitüntetettek között.IX. fejezet

„Év Sportolói” és „Év Edzője” kitüntetés30. §


(1) Gyöngyös Város Képviselő-testülete a város sportmozgalmában kifejtett kimagasló sportmunkának, a sportolók eredményes felkészítésének, a sportban kimagasló eredményeket elért személyek és csapatok sportteljesítményének elismerésére „ÉV SPORTOLÓI” , „ÉV EDZŐJE” elnevezéssel kitüntetéseket adományozhat.


(2) A kitüntetés azoknak a sportszakembereknek, sportolóknak adományozható, akik a sportban a tárgyévben kimagasló eredményt értek el.


31. §


(1)  „Év Sportolói” kitüntetés adományozható a tárgyévben gyöngyösi sportegyesület színeiben versenyző sportolónak az alábbi kategóriák szerint:

a) női felnőtt korosztály,

b) férfi felnőtt korosztály.

 „Év Sportolói” kitüntetés adományozható továbbá a tárgyévben gyöngyösi sportegyesület színeiben versenyző csapatnak.

(2) Az év sportolóinak elismerése névre szóló serleg, díszoklevél és pénzjutalom formájában történik.

(3) Évente összesen legfeljebb három – kategóriánként legfeljebb egy – kitüntetés odaítélésére kerülhet sor. Kategórián belül lehetőség van megosztott kitüntetés odaítélésére is.

(4) A csapatok részére odaítélt kitüntetéssel bruttó 300 000 Ft, az egyéni kitüntetéssel bruttó 200 000 Ft pénzjutalom jár. Amennyiben az egyes kategóriákon belül megosztott elismerés odaítélésére kerül sor, a pénzjutalom összege egyenlően oszlik meg a kitüntetettek között.


32. §


(1) „Év Edzője” kitüntetés adományozható annak a személynek, aki gyöngyösi sportegyesület színeiben versenyző sportoló felkészítése során a tárgyévben kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

(2) Az edzői munka elismerése díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom formájában történik.

(3) A kitüntetésből évente legfeljebb egy adományozható.

(4) A kitüntetéssel bruttó 200 000 Ft pénzjutalom jár.


33. §


(1) A kitüntetésekre való felterjesztés határideje minden év október 1. napja.


(2) A kitüntetések átadására a Városi Évzáró Karácsonyi Ünnepségen ünnepélyes keretek között kerül sor.
X. fejezet

Átmeneti és vegyes rendelkezések


34. §


(1) Az e rendeletben szereplő kitüntetésekkel járó juttatások költségvetési fedezetét a mindenkori éves költségvetési rendeletben kell biztosítani.

(2)  Az e rendeletben meghatározott kitüntetések adományozásáról, valamint azok esetleges visszavonásáról szóló határozatot a helyben szokásos módon, a díjazottakról szóló méltatást pedig az önkormányzat lapjában kell közzétenni.  

  (3) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően adományozott címek és kitüntetések tovább viselhetők.

  (4) A „Gyöngyös Város Szociális Ügyéért” kitüntetésből a 2015. évben kettő adományozható.


35. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

 1. a „Pro Civitate” kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: kitüntetési rendelet),
 2. a kitüntetési rendelet módosításáról szóló 32/2007.(X.19.) önkormányzati rendelet,
 3. a kitüntetési rendelet módosításáról szóló 3/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet,
 4. a kitüntetési rendelet módosításáról szóló 21/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet.


 Gyöngyös, 2015. február 27.
                     Hiesz György                                       Dr. Kozma Katalin

                     polgármester                                                   jegyző