Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01

Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Bő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egyes helyi adók vonatkozásában a következőket rendeli el:

A bevezetett helyi adók

1. § Bő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) építményadót,

b) telekadót,

c) idegenforgalmi adót,

c) helyi iparűzési adót

vezet be.

Az építményadó alapja1

2. §2 Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az építményadó mértéke3

3. § (1) Az adó mértéke 600 Ft/m2/év.

(2)4

Az építményadóra vonatkozó adómentesség5

4. § (1) Mentes az építményadó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) meghatározott adómentességeken túl minden lakás melyben ténylegesen életvitelszerűen laknak, és az ahhoz kapcsolódó valamennyi nem lakás céljára szolgáló épület.

(2) Az adómentesség nem terjed ki az adótárgyra, ha az adóalany vállalkozó és ez az adótárgy üzleti célt szolgál.

(3)6 Adómentes az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény, kivéve, ha az adóalany vállalkozó és ezen adótárgy vállalkozási célt szolgál.

A telekadó alapja7

5. § A telek m2-ben számított területe.

A telekadó mértéke8

6. § Az adó mértéke 20 Ft/m2/év.

A telekadóra vonatkozó adómentesség9

7. §10 Mentes a telekadó alól a Htv-ben meghatározott adómentességeken túl

a) az épülettel, épületrésszel azonos helyrajzi számon lévő telek teljes területe,

b) a beépítés alatt álló telek az építés megkezdésétől számított 2 évig,

c) az árvízi védekezés miatt nem beépíthető telek,

d) a temető ingatlanával közvetlenül határos, a temető védőtávolsága miatt korlátozottan beépíthető telek,

e) az épülettel, épületrésszel természetes egységet képező (egy ingatlanként bekerített) telek, ha az épületet, épületrészt ténylegesen életvitelszerűen lakás céljára használják,

f) a falu területén lévő beépítetlen telek, ahol a telekhatár nem utcafronti, továbbá a közmű (víz, villany) alaphálózat nem kiépített, amelyre a rákötés lehetőségét biztosítja.

Az idegenforgalmi adó alapja11

8. § A megkezdett vendégéjszakák száma.

Az idegenforgalmi adó mértéke12

9. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 120 forint.

A helyi iparűzési adó mértéke13

10. § (1)14 A helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 2%-a

(2)15

(3)16 Mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti Bő Község Önkormányzata képviselő-testületének az építményadóról szóló 15/1995. (XII.13.), a telekadóról szóló 8/2002.(XII.18.), az idegenforgalmi adó bevezetéséről szóló 3/1991.(III.25.), a helyi iparűzési adóról szóló 10/1998.(XII.8.) önkormányzati rendelete.

1

Az „Az építményadó alapja” alcím címe a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az „Az építményadó mértéke” alcím címe a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Hatályon kívül helyezte a 10/2020. (XI.26.) ÖR. Hatálytalan: 2020.11.27-től

5

Az „Az építményadóra vonatkozó adómentesség” alcím címe a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdését a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

7

Az „A telekadó alapja” alcím címe a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

8

Az „A telekadó mértéke” alcím címe a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

9

Az „A telekadóra vonatkozó adómentesség” alcím címe a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

10

A 7. § a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

11

Az „Az idegenforgalmi adó alapja” alcím címe a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

12

Az „Az idegenforgalmi adó mértéke” alcím címe a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

13

Az „A helyi iparűzési adó mértéke” alcím címe a Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

14

Módosította 11/2020. (XII.15) ÖR Hatályos: 2021.01.01-től

15

Hatályon kívül helyzete a 11/2020.(XII.15.) ÖR. Hatálytalan: 2021.01.01

16

Beiktatta 23/2017. (XII.15.) ÖR.Hatályos:2018.01.01-től