Gór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2022. 01. 01

Gór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2022.01.01.

Gór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egyes helyi adók vonatkozásában a következőket rendeli el:

A bevezetett helyi adók

1. § Gór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) építményadót,

b) idegenforgalmi adót,

c) telekadót,

d) helyi iparűzési adót vezet be.

Az építményadó alapja1

2. § Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az építményadó mértéke2

3. § (1) Az adó mértéke 400 Ft/m2/év.

(2)3

Az építményadóra vonatkozó adómentesség4

4. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) meghatározott adómentességen túl mentes az adó alól minden lakás, melyben ténylegesen életvitelszerűen laknak, és az ahhoz kapcsolódó valamennyi nem lakás céljára szolgáló épület.

(2) Az adómentesség nem terjed ki, ha az adótárgy vonatkozásában az adóalany a vállalkozó, és az adótárgy üzleti célt szolgál.

Az idegenforgalmi adó alapja5

5. § A megkezdett vendégéjszakák száma.

Az idegenforgalmi adó mértéke6

6. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 50 Ft.

A telekadó alapja7

7. § Az adó alapja a telek m2-ben meghatározott alapterülete.

A telekadó mértéke8

8. § Az adó mértéke 10 Ft/m2.

A telekadóra vonatkozó adómentesség9

9. § (1) Adómentes a Htv-ben foglaltakon túl az épülethez, épületrészhez tartozó telek teljes területe.

(2) Az adómentesség nem terjed ki, ha az adótárgy vonatkozásában az adóalany a vállalkozó, és az adótárgy üzleti célt szolgál.

(3)10 Adómentes a falu területén lévő beépítetlen telek, ahol a telekhatár nem utcafronti, továbbá a közmű (villany, víz) alaphálózat nem kiépített, amely a rákötés lehetőségét biztosítja.

A helyi iparűzési adó mértéke11

10. § (1)12 A helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 1,5%-a.

(2)13

(3)14 Mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.Egyidejűleg hatályát veszti Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 12/1995. (XII.12.) önkormányzati rendelete, az idegenforgalmi adóról szóló 7/1991.(XII.30.) önkormányzati rendelete, a telekadóról szóló 10/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete, valamint a helyi iparűzési adóról szóló 10/1999. (XII.18.) önkormányzati rendelete.

1

Az „Az építményadó alapja” alcím címe a Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az „Az építményadó mértéke” alcím címe a Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Hatályon kívül helyezte a 10/2020.(XI.26.)ÖR. Hatálytalan: 2020.11.27-től

4

Az „Az építményadóra vonatkozó adómentesség” alcím címe a Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

Az „Az idegenforgalmi adó alapja” alcím címe a Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

6

Az „Az idegenforgalmi adó mértéke” alcím címe a Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

7

Az „A telekadó alapja” alcím címe a Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

8

Az „A telekadó mértéke” alcím címe a Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

9

Az „A telekadóra vonatkozó adómentesség” alcím címe a Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

10

A 9. § (3) bekezdését a Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-a iktatta be.

11

Az „A helyi iparűzési adó mértéke” alcím címe a Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

12

Módosította a 11/2020.(XII.15.)Ör. Hatályos: 2021.01.01-től

13

Hatályon kívül helyezte a 11/2020.(XII.15.)Ör. Hatálytalan: 2021.01.01-től

14

Beiktatta a 21/2017.(XII.15.)Ör.Hatályos: 2018.01.01-től