Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (X.7.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (X.7.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)12 A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként 16.000 forint.

(2)3 Mentes az adó alól

a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,

b) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-a szerinti adótárgy,

c) a Htv. 17. §-a szerinti adótárgy.

(3) 50%-os adókedvezmény illeti meg a magánszemély adóalanyt, ha ténylegesen életvitelszerűen Kondorfa községben lakik.

(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést az önkormányzati adóhatóság ellenőrzési, illetve adóigazgatási eljárása során ellenőrzi.

2. §4 A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2 %-a.

3. §56 (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 forint.

(3) Mentes az idegenforgalmi adó alól a nem szálláshelynek minősülő ingatlanon eltöltött vendégéjszaka.

4. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

Módosította a 13/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018.01.01-től.

2

Az 1. § (1) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

Módosította a 15/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019.01.01-től.

4

Módosította a 9/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2021.01.01-től.

5

Hatályát vesztette a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján, hatálytalan 2016.01.02-től.

6

A 3. §-t a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.