Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a játszótér használati rendjéről

Hatályos: 2015. 09. 01

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a játszótér használati rendjéről

2015.09.01.

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja, hogy biztosítsa a fertőszéplaki játszóteret használók számára a kellemes időtöltést, hozzájáruljon a zavartalan kikapcsolódásukhoz, gondoskodjon egészségük védelméről, a hatósági rendelkezések érvényesítéséről, ezen szabályok betartásáról és betartatásáról.

2. § (1) A rendelet területi hatálya Fertőszéplak Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Fertőszéplak, 70/3 helyrajzi számú ingatlanon található játszótérre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott területen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. játszótér: a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/3003. (XI. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § a) pontjában meghatározott tér;

2. játszótéri eszköz: a Rend. 2. § b) pontjában meghatározott eszköz;

4. § A játszótér használati rendjét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

5. § A rendelet 2015. szeptember 1-én lép hatályba.