Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete a Kötegyán Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2013. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 30 - 2021. 03. 18

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete


a Kötegyán Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról.



Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991.évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1.§ (1)A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint intézményei együttes 2013. évi költségvetésének teljesítését


 422.462  ezer Ft költségvetési bevétellel

379.715 ezer Ft költségvetési kiadással

jóváhagyja.


(2) A 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. sz. melléklet szerint

jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat, valamint az intézmények szakfeladatonkénti bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.


2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát

                                                                1.105.743  e Ft

a 4. sz. melléklet szerint jóváhagyja.


3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013.évi pénzmaradványát

                                                                    88.170 e Ft

 a 6. sz. melléklet szerint jóváhagyja.


4.§ A képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámát 122 fővel fogadja el a 7. sz. melléklet szerint.


5.§ Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét az 5. sz. melléklet szerint, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.


6.§ A normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatásokkal való elszámolást a

8. sz. melléklet tartalmazza.


7.§ (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kötegyán, 2014. április 25.





                   Nemes János                                                         Dr. Tóth Albert

                   polgármester                                                                jegyző


Kihirdetési záradék:



Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 30-án alkotta a 7/2014. (IV) önkormányzati rendeletét, amely 2014. április 30. napján kihirdetésre kerül.



                  

                                                                                                 Dr. Tóth Albert

                                                                                                       jegyző