Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Hatályos: 2020. 03. 01

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló  1995. évi  LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében  kapott felhatalmazás a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX .törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet  hatálya


1. § E rendelet személyi hatálya kiterjed a Úrhida Község Önkormányzata (továbbá: önkormányzat)   tulajdonában  lévő víziközmű létesítményre utólag rácsatlakozni kívánó ingatlan tulajdonosaira, tényleges használóira, azon kivétellel, aki a közműhálózatra  történt  csatlakozásért  az érdekeltségi  hozzájárulás korábbi  megfizetését igazolni tudja.

2. § (1)  E rendelet tárgyi hatálya Úrhida község közigazgatási  területén  az önkormányzat  beruházásában  megvalósult és üzembe  helyezett  víziközmű létesítményekre  (szennyvíz  és ivóvíz) történő  utólagos  rákötésekre terjed ki.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni  akkor is, ha egy  - a közműhálózatra  már rákötött -  ingatlanon új  érdekeltségi egység  létesül, melyre új szolgáltatási szerződést kötnek  a közmű szolgáltatóval vagy új rákötés létesítését vonja maga után.

3. §  E rendelet hatálya nem terjed ki  arra az önkormányzat  által értékesített  ingatlanra, melynek eladási árába a víziközmű – hálózatra történő rácsatlakozás hozzájárulásának mértéke  dokumentáltan  beszámításra  került.

2.Értelmező rendelkezések


4. § E rendelet alkalmazásában:

  1. Közmű  csatlakozási hozzájárulás: az ingatlan  ivóvízzel történő ellátottságának, szennyvízelvezetésének kiszolgálása érdekében az önkormányzat tulajdonában  lévő víziközmű –hálózatra  történő  utólagos rácsatlakozásért az érdekelt által  fizetendő pénzösszeg.
  2. Utólagos csatlakozó: aki  a víziközmű-hálózat megvalósításakor  a költségekhez bármely oknál  fogva nem  járult hozzá, kivéve az 1. § (1) bekezdésében említett esetet.
  3. Ingatlan: az önálló  helyrajzi számmal  rendelkező ingatlan, vagy ha az önálló  helyrajzi  számmal rendelkező  ingatlanon  több önálló  rendeltetési egység  található, az önálló rendeltetési egység.
  4. Érdekeltségi egység:

a) beépített  ingatlan esetében  egy háztartás, vagy más üzemeltetett egység, amely  szolgáltatási  szerződést köt a közmű üzemeltetőjével,

b) beépítetlen ingatlan esetében  a településrendezési tervnek és építésügyi szabályoknak megfelelő méretű kialakított, vagy kialakítható  építési telek.

3. A csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételei


5. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű – hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az érdekeltek  közmű csatlakozási hozzájárulást  kötelesek fizetni.  

(2) A közmű – csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól csak abban az esetben adható felmentés, ha az utólagosan csatlakozni kívánó legalább  20 méter  közmű gerincvezetéket  - víz és, vagy  csatorna -  épít  az ingatlan előtti  közterületen létesítési engedély alapján saját  költségen  és azt üzembe helyezés után ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adja .

(3) A közmű  csatlakozási  hozzájárulás megfizetése a víziközmű –hálózatra  történő  rákötési jogot biztosítja.

(4) A víziközmű – hálózatra történő rácsatlakozási költségeket – különösen tervezés, kivitelezés – a közmű csatlakozási hozzájárulás nem tartalmazza.

(5) A kivitelezés megkezdése előtt szükséges az alábbi dokumentumok beszerzése:

a) az érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata,

b) a közterület felbontásához szükséges  hozzájárulás,

c) közmű szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentáció.

6. §  Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű –hálózatra csak a műszaki átadást követően lehet rácsatlakozni, amennyiben a rácsatlakozás műszaki feltételei a víziközmű –szolgáltató igazolása alapján biztosítottak.

4.A közmű csatlakozási hozzájárulás  megfizetése


7. § A meglévő hálózatra történő utólagos csatlakozás esetén a hozzájárulás mértéke ingatlanonként:

a) ivóvíz – törzshálózatra  történő  csatlakozás esetén: 120.000.- Ft+Áfa.

b) szennyvíz  törzshálózatra  történő csatlakozás  esetén: 120.000.-Ft+Áfa.

8. § (1)  A közmű csatlakozási hozzájárulást - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az érdekelt ingatlan mindenkori tulajdonosa fizeti meg. Közös tulajdon esetén a közmű csatlakozási hozzájárulást a tulajdonostársak megállapodásuknak megfelelő arányban, megállapodás hiányában pedig tulajdoni hányaduk arányában fizetik meg.

(2) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkező változás esetén az ingatlan új tulajdonosát terheli az ingatlanra még meg nem fizetett közmű csatlakozási hozzájárulás.

(3) Az ingatlan  jogcímmel  rendelkező  használója a tulajdonossal  kötött  megállapodás alapján  jogosult a tulajdonos helyett a közmű  csatlakozási hozzájárulás megfizetésére.

9. § Nem lehet a víziközmű hálózatra rácsatlakozni, amíg a csatlakozási hozzájárulás megfizetésére vonatkozó igazolás kiadásra nem kerül.

5. A közmű csatlakozási hozzájárulás megállapítása


10. § (1)  A közmű –csatlakozási hozzájárulás megállapításával kapcsolatos elsőfokú hatáskört a Polgármester gyakorolja. A Polgármester Úrhida Község Önkormányzat Képviselő – testülete által átruházott hatáskörben eljárva, e rendelet alapján rendelkezik a közmű – csatlakozási hozzájárulás pontos összegéről és – erre vonatkozó kérelem esetén – a részletfizetés lehetőségéről.

(2) A kérelmet írásban, az erre rendszeresített formanyomtatványon  az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani a víziközmű szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentációval.

(3) A kérelem illetékmentes, a vízbekötési kérelem nyomtatványt e rendelet 1. melléklete, a csatornabekötési kérelem nyomtatványt e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A 7. § szerinti közmű-csatlakozási hozzájárulás összegét egy összegben kell megfizetni az önkormányzat  által megjelölt  költségvetési számlára. 

(5) A közmű –csatlakozási hozzájárulás megfizetéséről a polgármester igazolást ad ki az érdekelt részére

a) amennyiben egyösszegű fizetés esetén a hozzájárulást az önkormányzat számláján a számlavezető pénzintézet jóváírta, vagy azt jóvá kellett volna írnia,

b) készpénzben történő megfizetés esetén az érdekelt a hozzájárulást az önkormányzat házipénztárába befizette.

(6) Az igazolás kiadása a közmű –csatlakozási  hozzájárulás  teljes összege  megfizetésének megtörténtének igazolásától  számított  5 napon belül történik.

(7) Nem lehet a víziközmű hálózatra rácsatlakozni, amíg a csatlakozási hozzájárulás megfizetésére vonatkozó igazolás kiadásra nem kerül.

(8) A közmű csatlakozási hozzájárulás behajtására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a  rendelet  2020. március 1-én  lép hatályba. 

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor  folyamatban lévő  ügyekben is alkalmazni kell.Bognár József

dr. Pahola Tünde

polgármester

jegyző