Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Hatályos: 2020. 03. 01- 2022. 07. 31

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

2020.03.01.

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX .törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet személyi hatálya kiterjed a Úrhida Község Önkormányzata (továbbá: önkormányzat) tulajdonában lévő víziközmű létesítményre utólag rácsatlakozni kívánó ingatlan tulajdonosaira, tényleges használóira, azon kivétellel, aki a közműhálózatra történt csatlakozásért az érdekeltségi hozzájárulás korábbi megfizetését igazolni tudja.

2. § (1) E rendelet tárgyi hatálya Úrhida község közigazgatási területén az önkormányzat beruházásában megvalósult és üzembe helyezett víziközmű létesítményekre (szennyvíz és ivóvíz) történő utólagos rákötésekre terjed ki.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni akkor is, ha egy - a közműhálózatra már rákötött - ingatlanon új érdekeltségi egység létesül, melyre új szolgáltatási szerződést kötnek a közmű szolgáltatóval vagy új rákötés létesítését vonja maga után.

3. § E rendelet hatálya nem terjed ki arra az önkormányzat által értékesített ingatlanra, melynek eladási árába a víziközmű – hálózatra történő rácsatlakozás hozzájárulásának mértéke dokumentáltan beszámításra került.

2. Értelmező rendelkezések

4. § E rendelet alkalmazásában:

1. Közmű csatlakozási hozzájárulás: az ingatlan ivóvízzel történő ellátottságának, szennyvízelvezetésének kiszolgálása érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű –hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az érdekelt által fizetendő pénzösszeg.

2. Utólagos csatlakozó: aki a víziközmű-hálózat megvalósításakor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá, kivéve az 1. § (1) bekezdésében említett esetet.

3. Ingatlan: az önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan, vagy ha az önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanon több önálló rendeltetési egység található, az önálló rendeltetési egység.

4. Érdekeltségi egység:

a) beépített ingatlan esetében egy háztartás, vagy más üzemeltetett egység, amely szolgáltatási szerződést köt a közmű üzemeltetőjével,

b) beépítetlen ingatlan esetében a településrendezési tervnek és építésügyi szabályoknak megfelelő méretű kialakított, vagy kialakítható építési telek.

3. A csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételei

5. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű – hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az érdekeltek közmű csatlakozási hozzájárulást kötelesek fizetni.

(2) A közmű – csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól csak abban az esetben adható felmentés, ha az utólagosan csatlakozni kívánó legalább 20 méter közmű gerincvezetéket - víz és, vagy csatorna - épít az ingatlan előtti közterületen létesítési engedély alapján saját költségen és azt üzembe helyezés után ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adja .

(3) A közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetése a víziközmű –hálózatra történő rákötési jogot biztosítja.

(4) A víziközmű – hálózatra történő rácsatlakozási költségeket – különösen tervezés, kivitelezés – a közmű csatlakozási hozzájárulás nem tartalmazza.

(5) A kivitelezés megkezdése előtt szükséges az alábbi dokumentumok beszerzése:

a) az érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata,

b) a közterület felbontásához szükséges hozzájárulás,

c) közmű szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentáció.

6. § Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű –hálózatra csak a műszaki átadást követően lehet rácsatlakozni, amennyiben a rácsatlakozás műszaki feltételei a víziközmű –szolgáltató igazolása alapján biztosítottak.

4. A közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetése

7. § A meglévő hálózatra történő utólagos csatlakozás esetén a hozzájárulás mértéke ingatlanonként:

a) ivóvíz – törzshálózatra történő csatlakozás esetén: 120.000.- Ft+Áfa.

b) szennyvíz törzshálózatra történő csatlakozás esetén: 120.000.-Ft+Áfa.

8. § (1) A közmű csatlakozási hozzájárulást - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az érdekelt ingatlan mindenkori tulajdonosa fizeti meg. Közös tulajdon esetén a közmű csatlakozási hozzájárulást a tulajdonostársak megállapodásuknak megfelelő arányban, megállapodás hiányában pedig tulajdoni hányaduk arányában fizetik meg.

(2) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkező változás esetén az ingatlan új tulajdonosát terheli az ingatlanra még meg nem fizetett közmű csatlakozási hozzájárulás.

(3) Az ingatlan jogcímmel rendelkező használója a tulajdonossal kötött megállapodás alapján jogosult a tulajdonos helyett a közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetésére.

9. § Nem lehet a víziközmű hálózatra rácsatlakozni, amíg a csatlakozási hozzájárulás megfizetésére vonatkozó igazolás kiadásra nem kerül.

5. A közmű csatlakozási hozzájárulás megállapítása

10. § (1) A közmű –csatlakozási hozzájárulás megállapításával kapcsolatos elsőfokú hatáskört a Polgármester gyakorolja. A Polgármester Úrhida Község Önkormányzat Képviselő – testülete által átruházott hatáskörben eljárva, e rendelet alapján rendelkezik a közmű – csatlakozási hozzájárulás pontos összegéről és – erre vonatkozó kérelem esetén – a részletfizetés lehetőségéről.

(2) A kérelmet írásban, az erre rendszeresített formanyomtatványon az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani a víziközmű szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentációval.

(3) A kérelem illetékmentes, a vízbekötési kérelem nyomtatványt e rendelet 1. melléklete, a csatornabekötési kérelem nyomtatványt e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A 7. § szerinti közmű-csatlakozási hozzájárulás összegét egy összegben kell megfizetni az önkormányzat által megjelölt költségvetési számlára.

(5) A közmű –csatlakozási hozzájárulás megfizetéséről a polgármester igazolást ad ki az érdekelt részére

a) amennyiben egyösszegű fizetés esetén a hozzájárulást az önkormányzat számláján a számlavezető pénzintézet jóváírta, vagy azt jóvá kellett volna írnia,

b) készpénzben történő megfizetés esetén az érdekelt a hozzájárulást az önkormányzat házipénztárába befizette.

(6) Az igazolás kiadása a közmű –csatlakozási hozzájárulás teljes összege megfizetésének megtörténtének igazolásától számított 5 napon belül történik.

(7) Nem lehet a víziközmű hálózatra rácsatlakozni, amíg a csatlakozási hozzájárulás megfizetésére vonatkozó igazolás kiadásra nem kerül.

(8) A közmű csatlakozási hozzájárulás behajtására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2020. március 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.