Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 26- 2022. 06. 30


Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Kehidakustány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:


1. §         

A rendelet hatálya kiterjed Kehidakustány Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési  szerveire:
    - Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal
    - Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda.

2. §     

(1)    A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2016. évi költségvetésének összes bevételét az 1.1 melléklet szerint
280.460 ezer forintban állapítja meg.
A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
I.    Működési célú támogatások államháztartáson belülről:  173.536 ezer forint , melyből
      -    önkormányzat működési támogatásai:  126.249 ezer forint,
      -    egyéb működési célú támogatások:  47.287 ezer forint,
II.    Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:  0 ezer forint
III.    Közhatalmi bevételek: 67.400 ezer forint, melyből
       -    vagyoni típusú adók: 22.000 ezer forint
       -    termékek és szolgáltatások adói: 45.400 ezer forint
IV.    Működési bevételek:  28.816 ezer   
V.     Felhalmozási bevételek:  0 ezer forint
VI.    Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint.
VII.   Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:  0 ezer forint.
Költségvetési bevételek összesen 269.752 ezer  forint
VIII    Finanszírozási bevételek 10.708 ezer forint, melyből
         előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 10.708 ezer forint,
Bevételek összesen: 280.460 ezer forint.
A bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami(államigazgatási) feladatok szerinti bontását az 1.2, 1.3, 1.4 sz. mellékletek tartalmazzák.

(2)    A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit  - 2016. évi költségvetésének összes kiadását 280.460 ezer forintban állapítja meg.  
A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1.1 melléklet összevontan, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3 ,1.4 sz. mellékletek tartalmazzák.


3. §    

(1)    A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9.1-9.3. mellékletben feltüntetettek  szerint   állapítja meg.
(2)    A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


4. §       

(1)    Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak  beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(2)    Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait   felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(3)  Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és   kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
 (4)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.     
 (5)     Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.      
 
5. §   

(1)     A képviselő-testület a Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát  30.507 ezer forintban állapítja meg.

(2)     A tervezett bevételek bevételi nemenként illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 9.3. melléklet tartalmazza.


6. §    

(1)     A képviselő-testület a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal     2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát  51.110 ezer     forintban állapítja meg.

(2)     A tervezett bevételek bevételi nemenként illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 9.2. melléklet tartalmazza.


7. §        

A képviselő-testület 2.092 ezer forint általános tartalékot képez.


8. §                  

A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.


9. §        

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
10. §        

A költségvetési hiány összegét 5.922 ezer forintban, ebből működési költségvetési többletet 20.260 ezer forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 26.182 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési hiány a belső finanszírozásra szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozza.


11. §   

(1)     A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a  gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2)     Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3)   Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(4)    Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(5)     Az önkormányzat költségvetési szervei a Korm. rendelet 42. § figyelembevételével módosíthatják előirányzataikat.
(6)  A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.


12. §  

(1)    Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2)     Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.


13. §    

(1)    Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2)     Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület dönt.


14. §     

(1)     Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(2)     A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a jegyző a felelős.
(3)     A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(4)     Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(5)    A költségvetési szervek a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert kötelesek tájékoztatni.


15. §   

(1)    Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2)     Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

(3)    A költségvetési szervek vezetői haladéktalanul kötelesek az önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni a polgármesternél, ha az elismert, 30 napon túli tartozásállományuk meghaladja a jogszabályban foglalt mértéket.  
(4)     A (3) bekezdés szerinti bejelentést követően a polgármester a képviselő-testületet 8 napon belüli időpontra köteles összehívni, az önkormányzati biztos kirendelésének megtárgyalására.
(5)    Az önkormányzati biztost határozott időre, legfeljebb a beszámoló elfogadásáig lehet kijelölni.
(6)  Az önkormányzati biztos tevékenységéről a polgármesternek havonta – a munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén soron   kívül – köteles beszámolni.  
 


 16. §   

(1)  A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2016. évben ruházati költségtérítésként 10.000 Ft/fő összeget biztosít.
(2)    A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát biztosít.
(3)    A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók - közcélú foglalkoztatottakat ide nem értve - részére étel vásárlására fordítható utalvány formájában 8.000 Ft/fő támogatást biztosít havonta. A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatást 200.000 Ft/fő bruttó összegben állapítja meg.  
(4)    A képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók - közcélú foglalkoztatottakat ide nem értve - részére bankszámla vezetési hozzájárulásként 1000 Ft/fő összeget biztosít havonta.
(5)   Az önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett önkormányzati számlákon teljesítik.
(6)    Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását havi 1/13 részben, illetve feladatellátástól függően, nettó módon finanszírozza, tárgyhó 30-áig.


17. §        

A képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2015. évi költségvetési rendeltnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.


18. §    

(1)    A 2016. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.
(2)    Ez a rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.
 
Kehidakustány, 2016. február  15.


                         Futácsi Lászlóné                                                                      Lázár István
                                 jegyző                                                                             polgármester


A rendelet kihirdetve:    2016. február 25.            Futácsi Lászlóné
                                                                               jegyző

Mellékletek