Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2016.(IX.27.)önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 19/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 01- 2017. 12. 30

Királd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 19/2014. (XII. 19.) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §


A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 19/2014. (XII. 19.) számú rendelet (továbbiakban: „R”) az alábbi 3. § (5) bekezdéssel egészül ki:


„(5) A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni és Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Koordináló szerv (továbbiakban: Koordináló szerv) részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.”

2. §


A „R” az alábbi 3. § (6) bekezdéssel egészül ki:


„(6) Az ingatlanhasználó köteles az érintett ingatlanon keletkező települési hulladékot elkülönítetten, az elkülönített gyűjtésre rendszeresített és ezen célból átvett gyűjtőedényben gyűjteni.”

3. §


(1) A „R” 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„b) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján

a) a természetes személy ingatlanhasználók két havonta utólag,

b) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint fizetik meg.”


(2) A „R” 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„c) Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Koordináló szerv által kiállított számlán szereplő határidőre megfizetni. Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadott hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a ténylegesen elszállításra kerülő mennyiségről adatot szolgáltatni a Koordináló szerv felé, mely adatszolgáltatás alapján a Koordináló szerv a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően állítja ki a számlát.”


(3) A „R” 10. §-a kiegészül az alábbi (1) bekezdés d) ponttal:


„d) Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított számlák vonatkozásában Közszolgáltató, a 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik. A Közszolgáltató köteles eleget tenni a Ht. 32/A. § (4) bekezdésben foglalt, Koordináló szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének.”


A „R” 10.§ kiegészül az alábbi (1) bekezdés e) ponttal:


„e) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy – az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, valamint adatszolgáltatással él a Koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.”

4. §


A „R” az alábbi 14/A. §-sal egészül ki:


„Az elkülönített gyűjtési rendszer bevezetését követően a jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rend. rendelkezéseinek megfelelően.”

5. §


(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. július 1. napján lép hatályba.


(2) Ezen rendelet 4. §-a 2016. október 1. napjával lép hatályba.

        Zupkó Andrásné sk.                                                            Nagy János sk.

           polgármester                                                                          jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2016. szeptember 27. napján kihirdetésre került.Királd, 2016. szeptember 27.

                                                                                             

                                                                                                    Nagy János sk.

                                                                                                         jegyző