Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 10/2016 (X.28.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja város jelképeiről és azok használatáról

Hatályos: 2016. 10. 29

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 10/2016 (X.28.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja város jelképeiről és azok használatáról

2016.10.29.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat jelképei

(1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló (lobogó) és a logó.
(2) Az önkormányzat címere: barokk címerpajzsban címeregyesítéssel keletkezett címerkép. A vágás nélküli képmezőben a pajzsfő két egymással szembeforduló fészkén fiókáit vérével tápláló pelikánt ábrázol. A pajzstalpban zöld halmon lángban álló szívből három fehér színű, öt szirmú vadrózsa nő ki.
(3) Az önkormányzat zászlaja: álló formájú, téglalap alakú, fehér alapon óarany szegéllyel szegélyezett. A téglalap közepén található a címer.
(4) Az önkormányzat logója: egy papírsárkányt eregető kisfiú és kislány felülnézetben, a köröttük lévő földgömbszerű horizonton Jánossomorja jellemzői, a három templom, a szélkerekek és a Hármashalom sziluettje rajzolódik ki. A jobb szélén két sorban a város szlogenje olvasható: "Jánossomorja, ahol mindig jó irányba fúj a szél." A logó és a szlogen együttesen kifejezi a város jellemzőit, földrajzi fekvését, múltját és jövőképét.
(5) A címer, a zászlót és a logó megjelenítését illetve az ezekben alkalmazott színek meghatározását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. §

A címer használatának köre és módja

(1) A város címere - engedély nélkül - utaló és díszítő jelképként az alábbi esetekben használható és alkalmazható:
a) a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal), és az Önkormányzat intézményei épületein és tanácskozótermeiben,
b) Önkormányzat által kiadott kiadványokon,
c) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken, valamint az Önkormányzat által adományozott kitüntetéseken,
d) az Önkormányzat ünnepi rendezvényein, az ezekre kiadott meghívókon,
e) az Önkormányzat nemzetközi, hazai települési kapcsolataiban,
f) az Önkormányzat zászlaján,
g) a polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati képviselők, a jegyző, az aljegyző, az egyes hivatali egységek és vezetőik részére készített levélpapíron, a levélpapír fejlécén, valamint a képviselők és a Hivatal dolgozóinak névkártyáin,
h) a képviselők képviselői minőségükben végzett tevékenysége során,
i) a városba vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán,
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő esetekben a címer csak engedéllyel használható.

3. §

A címerhasználat engedélyezése

(1) Az önkormányzat címerének használatát kérelemre e rendelet alapján a polgármester engedélyezi.
(2) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) a címer felhasználásának célját, módját és mennyiségét,
c) a címer előállításának anyagát,
d) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát,
e) a terjesztés, a forgalomba hozatal módját,
f) a címer használatának időtartamát,
g) a felhasználásárét felelős személy vagy szervezet megnevezését.
(3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését, címét, illetve székhelyét,
b) a felhasználás célját, módját, mennyiségét,
c) engedély érvényességének időtartamát,
d) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára és a felhasználásra vonatkozó esetleges kikötéseket,
e) a felhasználásáért felelős személy megnevezését.
(4) Az engedély érvényessége szólhat:
a) egyszeri alkalomra,
b) meghatározott mennyiségű termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány díszítésére,
c) meghatározott időpontig vagy
d) visszavonásig.
(5) A kiadott engedélyekről a Hivatal nyilvántartást vezet.
(6) A címer használatát, alkalmazását nem szabad engedélyezni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat módja vagy körülményei a várost vagy a város lakosságának jogait vagy jogos érdekeit sérti.
(7) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó e rendeletben vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, illetőleg a megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget.

4. §

A zászló (lobogó) használatának köre és módja

(1) A város zászlója - engedély nélkül -az alábbi esetekben használható és alkalmazható:
a) a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
b) a képviselő-testület ülésének helyszínén,
c) nemzeti, helyi gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve,
d) minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen,
e) a közterületeknek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról szóló 8/2016. (X. 12.) rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
(2) A település zászlaja lobogóként is használható.
(3) A település lobogója a zászló 90 fokkal történő elforgatásával jön létre, a feliratos, színes címer szimmetriatengelye a lobogó hosszának rúdtól mért ½-es osztásvonalával esik egybe. A lobogó kétoldalas. A város címere a lobogó mindkét oldalán szerepel.
(4) Az (1) bekezdésben nem szereplő esetekben a zászló csak engedéllyel használható.

5. §

A zászló használatának (lobogó használatának) engedélyezése

A zászló használatának engedélyezésére e rendelet címerhasználat engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. §

A logó használatának köre és módja

A logó használatára e rendelet címerhasználatára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. §

A logó használatának engedélyezése

A logó használatának engedélyezésére e rendelet címerhasználat engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Jánossomorja Nagyközség Önkormányzatnak a helyi címer alapításáról és használatának rendjéről szóló 9/1992. (XII. 6.) rendelete.

1. melléklet

Jánossomorja város címerének megjelenítése:
Jánossomorja város címerének színkódjai:
kék: C=72, M=58, Y=7, K=0
Pantone+ Solid Coated 7456 C

piros: C=0, M=100, Y=100, K=0
Pantone+ Solid Coated 485 C

sárga: C=6, M=0, Y=84, K=0
Pantone+ Solid Coated 101 C

zöld: C=89, M=21, Y=100, K=7
Pantone+ Solid Coated 7731 C

fekete: C=75, M=68, Y=67, K=90
Pantone+ Solid Coated Black C

Jánossomorja város zászlójának megjelenítése:
Jánossomorja város zászlójának színkódjai:
Zászló arany színe:
C=41, M=45, Y=96, K=17
Pantone+ Solid Coated 4495 C
Jánossomorja város logójának megjelenítése:
Jánossomorja város logójának színkódjai:

JÁNOSSOMORJA:
betűtípus: Edo Regularszín: C=100, M=93, Y=36, K=47

AHOL MINDIG JÓ IRÁNYBA FÚJ A SZÉL:
betűtípus: Edo Regular
szín: C=53, M=0, Y=0, K=31

Papírsárkány:
fekete: C=100, M=100, Y=100, K=100
kék szín: C=53, M=0, Y=0, K=31

Gyerekek:
s. zöld szín: C=58, M=25, Y=95, K=6
zöld szín: C=50, M=4, Y=100, K=0piros szín: C=15, M=100, Y=100, K=5
kék szín: C=79, M=29, Y=29, K=1
okker szín: C=18, M=39, Y=100, K=1
barna szín: C=40, M=58, Y=100, K=29
arc szín: C=0, M=8, Y=25, K=0"
Függelék a ….. /2016. (…...) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Jánossomorja város címerének használatához

A kérelmező neve és címe (székhelye/telephelye):

A címer felhasználásának célja és mennyisége

A címer előállításának anyaga

A terjesztés, a forgalomba hozatal módja:

A címer használatának időtartalma:

A felhasználásért felelős személy vagy szervezet megnevezése:

A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányáról készített fotót vagy fénymásolatot!
Kelt:
………………………………………
aláírás
(bélyegző)
KÉRELEM
Jánossomorja város zászlajának használatához

A kérelmező neve és címe (székhelye/telephelye):

A zászló felhasználásának célja, módja és mennyisége

A zászló előállításának anyaga

A terjesztés, a forgalomba hozatal módja:

A zászló használatának időtartalma:

A felhasználásért felelős személy vagy szervezet megnevezése:

A kérelemhez mellékelni kell a zászlóval díszítendő tárgy mintapéldányáról készített fotót vagy fénymásolatot!
Kelt:
………………………………………
aláírás
(bélyegző)
KÉRELEM
Jánossomorja város logójának használatához

A kérelmező neve és címe (székhelye/telephelye):

A logó felhasználásának célja, módja és mennyisége

A logó előállításának anyaga

A terjesztés, a forgalomba hozatal módja:

A logó használatának időtartalma:

A felhasználásért felelős személy vagy szervezet megnevezése:

A kérelemhez mellékelni kell a logóval díszítendő tárgy mintapéldányáról készített fotót vagy fénymásolatot!
Kelt:
………………………………………
aláírás
(bélyegző)