Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. ( III.1.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 28- 2016. 11. 02

10 /2016. (IX.28.) számú önkormányzati  rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. ( III.1.)

szóló önkormányzati rendelet

módosításáról


Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi módosításokat rendeli el:


1.§

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. ( III.1.) szóló önkormányzati rendelet- továbbiakban R.- 9. §-a hatályát veszti.

2.§

A R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 11. §

(1)A települési támogatás a Képviselő-testület által adható juttatás.

(2)A Képviselő-testület a települési támogatás megállapítása hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza.

(3)A jogosultság megállapítására, összegére, felülvizsgálatára, megszüntetésére a polgármester a Szoctv. és e Rendelet rendelkezéseit alkalmazza.

  1. Települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át.

(5)Különös méltánylást érdemlő esetben települési támogatás nyújtható annak a kérelmezőnek is, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át. Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül az elemi csapás vagy a természeti katasztrófa.

(6)A települési támogatás egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegében lehet megállapítani. Különös méltánylást érdemlő esetben az önkormányzati segély összege legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszerese.

(7)A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(8)A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást a lakásban együtt élők száma alapján kell megállapítani úgy, hogy az egy főre eső összege nem lehet kisebb 1000.-Ft-nál, és háztartásonként nem haladhatja meg a 4000.-Ft-ot, egyedülállók esetén 2500.-Ft.

(9)A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére akkor állapítható meg támogatás, ha nincs a Szoc.törvény szerinti jövedelme, valamint az ápolt, gondozott személynek a jövedelme 50.000.-Ft-nál nem nagyobb, és  a háziorvosa igazolja az ápolásra való rászorultságot.

(10)A gyógyszerkiadások viseléséhez csak természetbeni ellátás állapítható meg.

(11)A települési támogatás egészben vagy részben természetben is nyújtható. Természetbeni ellátás lehet különösen az élelmiszer, tüzelő, ruházat, közüzemi díjak kifizetése.”

3.§

A  R. 15. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 15. § (3) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást társulásban történő fenntartással Tolna és Környéke Szociális Alapszolgáltatási, Gyermekjóléti és Helyettes Szülői Hálózat útján, míg a családsegítést Paks Kistérségi Szociális Központja  útján biztosítja.”


4.§

A  R. 16. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 16. § (4) Az étkeztetés iránti kérelmet a Hivatalban lehet benyújtani. Az étkeztetés iránti kérelem elbírálásáról a polgármester dönt.


5.§

A R. 20. § (3) (4) bekezdése hatályát veszti.

6.§

A R. 21. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 21. § (1) Az intézményvezető, vagy a képviselő-testület által meghatározott személyi térítési díjat

a)a szociális étkeztetés tekintetében havonta utólag kell megfizetni.”


7.§

A R. 21. § (2) bekezdése hatályát veszti.


8.§

(1)A R. 2016. szeptember 28-án lép hatályba

(2)A R. kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik
                         Gerő Attila                                                   Garai László

                        polgármester                                                       jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került:

Sióagárd, 2016. szeptember 28-án.

                                                                                                

      Balogh Györgyi

                                                                                                          aljegyző