Vaja város képviselő testületének 11/2016 (VI.09..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2024. 03. 01

Vaja város képviselő testületének 11/2016 (VI.09..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

2024.03.01.

Vaja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ban kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed a tulajdonában lévő, és tulajdonába kerülő ingó és ingatlan dolgokra, vagyoni értékű jogokra, a gazdasági és közhasznú társaságokban az önkormányzatot megillető részesedésekre, valamint az értékpapírokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon)

2. Az önkormányzati vagyon

2. § (1) Az önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a törvény rendelkezéseinek figyelembevételével e rendelet 1. számú melléklete állapítja meg. Kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősíti a 2. számú mellékletben meghatározott vagyontárgyakat.

(2) A törvényben foglaltakon túlmenően korlátozottan forgalomképesek az önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások és közüzemi szolgáltatást végző vállalatok, gazdasági társaságok használatába adott önkormányzati vagyon, amely magában foglalja az ingó és ingatlan vagyontárgyakat is.

(3) A közművagyonnak gazdasági társaságba való beviteléről rendelkező alapító okiratot, társasági szerződét, alapszabályt az önkormányzat képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá.

3. Vagyonnyilvántartás és leltár

3. § (1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő nyilvántartásokat kell vezetni.

(2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) összesített adatokkal az önkormányzatnak be kell mutatni, melyben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is.

II. Fejezet

Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai

4. A tulajdonosi jogok gyakorlása

4. § (1a) A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja, a tulajdonjog egyes részjogosítványainak gyakorlásával szerveit és az önkormányzati vagyonkezelőket e rendelet szerint bízza meg.

(2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az erre irányuló szerződésben a tulajdonosi jogok egészének, vagy egy részének gyakorlásával megbízza.

(3) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal – az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – a törvények, és e rendelet keretei között gazdálkodik.

(4) Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyak létesítésére gazdasági társaságot alapíthat, illetve vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja.

(5) Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy abba tagként, részvényesként belép, amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási felelősségi körébe tartozik, az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy szavazati aránya 51%-nál kevesebb nem lehet.

(6) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja. Attól eltérni csak a képviselő-testület nyilatkozatával lehet.

(7) Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság, cég nevében történő feltüntetéséhez nem járul hozzá.

(8) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, önkormányzat intézményei, e vagyontárgyakat üzemeltető gazdasági társaságok útján gondoskodik.

(9) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

5. Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága

5. § (1) Az önkormányzati vagyont 1 000 000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

(2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a polgármesteri hivatal, ingóság nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a vagyonkezelő szerv feladata a versenytárgyalás lebonyolítása. (3. melléklet)

(3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult.

(4) Az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága ellenőrzi a nyilvános értékesítést, hasznosítást.

6. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása

6. § (1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó.

(2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) értékpapír esetén a névérték alapján,

b) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján.

(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.

(1) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi.

7. Eljárás a tulajdonos képviseletében

7. § Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.

8. Az önkormányzati vagyon ingyenes átruházása

8. § Az önkormányzati vagyont ingyenesen átruházni csak a Ntv.-ben meghatározott esetekben lehet.

9. A felajánlott vagyon elfogadása

9. § (1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett vagyonkezelő elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

10. Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal

10. § (1) A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül:

a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása,

b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése,

c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba,

d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása,

e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása,

f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása,

g) gazdasági és közhasznú társaság alapítása,

h)társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása.

(2) A képviselő-testület egyes hatásköreit a törvényi feltételek szerint átruházhatja – polgármesterre, bizottságaira.

III. Fejezet

Záró rendelkezés

12. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, ezzel egyidejűleg a 1/2013.(I.09.) rendelet hatályát veszti.

2. melléklet a 11/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonban tartandó vagyonelemekről
Többségi önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés:

1a. Vajai Városüzemeltetési Kft 100%

b) Kristályvíz Kft. 5,5 %

1. melléklet1

1

Az 1. mellékletet a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 1/a. mellékletet a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.