Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(III.31.) önkormányzati rendelete

a parkolás szabályozásról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01- 2016. 04. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a parkolás szabályozásról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló

15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15.§ (1) bekezdése, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A.§-a alapján a parkolás szabályozásról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.1.§ A Rendelet 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A DÍJFIZETÉS MÓDJA


10.§ (1) A várakozási díjat minden megkezdett negyedórára előre kell megfizetni a szándékolt várakozási időnek megfelelő parkolójegy, bérlet megvásárlásával vagy telefonos parkolás elindításával, kivéve a P1 Centrumparkoló, ahol a díjak megfizetése utólagosan történik. A parkolójegy megvételét a parkolás megkezdését követően haladéktalanul meg kell kezdeni az igénybevevőnek.  Mobiltelefonnal történő díjfizetés esetén a parkolás megkezdését követően a szolgáltatást azonnal el kell indítani, a gépjárművet csak a visszaigazoló SMS megérkezését követően lehet a parkolóban hagyni.

(2) Az Alapellátási Intézet előtt található (Sopron u. nyugati oldalán a Bástya u. és a Kastély kanyar közötti szakaszon) parkolóhelyek kizárólag a rendelőintézet igénybe vétele céljából az Alapellátási Intézet portáján átvehető – az üzemeltető által kiállított - parkolási engedéllyel (napijeggyel) vehetők igénybe. Ezen a területen Keszthely város díjköteles parkolóira megváltott parkolási bérletek, engedélyek nem érvényesek.

(3) A Vörösmarty Utcai Tagóvoda előtt található (Keszthely, Vörösmarty u. 1/b), táblával jelölt 2 db parkolóhely kizárólag ún. „Óvodai bérlet” használatával vehetők igénybe. A bérlet a rendelet 2. számú mellékletének 6. pontjában meghatározott térítési díj megfizetése mellett, az Óvoda által kiállított igazolás alapján adható ki. Az előzőekben meghatározott időszakon túl a kijelölt parkolók az (1) pontban megjelölt módon vehetők igénybe.

 (4) Fizető parkolóhelyen a váltható legrövidebb idő 15 perc, kivéve a P1 Centrumparkoló, ahol a minimális várakozási idő 30 perc.

(5) Fizető parkolóhelyen a váltható leghosszabb idő:

a)kiemelt díjövezetben 3 óra,

b)az I. díjövezetben 4 óra, kivételt képez a Balaton- part, ahol 5 óra

c)a II. díjövezetben nincs korlátozás,

d)a tömbparkolókban nincs korlátozás.

(6) A Balaton parti parkolókban, valamint a tömbparkolókban napijegy is váltható.

(7) Utólagos fizetés csak pótdíj ellenében lehetséges, kivéve a P1 Centrumparkoló, ahol a díjak megfizetése a parkolóból kihajtást megelőzően történik.

(8) Alapdíj és pótdíj fizetés megtagadása vagy a díjfizetés ellenőrzésének megakadályozása esetén, üzemeltető az érvényben levő polgári jog szabályai szerint járhat el.

(9) Ha az igénybevevő parkolójegyet azért nem tud vásárolni, mert a parkolójegy automata meghibásodott, köteles másik automatánál, vagy egyéb módon (pl. mobiltelefon segítségével) jegyet vásárolni.

(10) A várakozási díj és pótdíj EURO-val is megváltható.”2.§ A Rendelet 11.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK IGAZOLÁSA


11.§ (1) A várakozási díj megfizetését érvényes - és egyszerűsített számlaként is használható - parkolójeggyel vagy bérlettel kell igazolni. A mobiltelefonnal történő díjfizetés a gépjármű helyszíni ellenőrzésekor a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszeréből történő lekérdezés útján kerül visszaigazolásra.

(2) A megváltott jegy a rajta feltüntetett díjövezetre és időtartamra; a bérlet pedig a bérleten és a vele együtt kiadott tájékoztatón feltüntetett korlátozásokkal érvényes.

(3) Az érvényes jegyet vagy bérletet, illetve a díjmentességet igazoló engedélyt, mozgáskorlátozott igazolványt a gépjárműben az első szélvédő mögött, kívülről is jól látható módon kell elhelyezni, hogy érvényességéről az ellenőr megbizonyosodhasson. Ennek elmulasztása díj- és pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

(4) Az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolási engedély (parkolójegy, bérlet, mozgáskorlátozott igazolvány) utólagos bemutatása mentesít a várakozási díj és pótdíjfizetési kötelezettségtől. Bemutatás esetén a felmerült és igazolt járulékos költségek megtérítését a szolgáltató a polgári jog szabályai szerint kérheti.

(5) A P1 Centrumparkolóban a díjak megfizetését a parkolóból történő kihajtáskor automata rendszer ellenőrzi.”3.§ A Rendelet 14.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„LAKOSSÁGI KEDVEZMÉNYEK


14.§ (1) A 3. számú mellékletben meghatározott címeken (a parkoló övezetben) lakó gépjármű tulajdonos vagy üzembentartó egy db 5,50 m-nél nem hosszabb járműve a lakásához közeli fizető parkolókban időkorlátozás nélkül elhelyezhető.

            a) Keszthelyen állandó lakcímmel rendelkező számára:

aa) A díjmentes használatra jogosító éves bérletet az üzemeltető a kedvezményezett kérésére a bérlet előállítási költségeinek megtérítése ellenében állítja ki.

ab) A lakossági kedvezményt a tulajdonos vagy az üzembentartó állandó lakóhelye alapján kell elbírálni. Az állandó lakóhelyet személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával, a gépjármű tulajdonjogát vagy üzemeltetői jogát forgalmi engedéllyel kell igazolni.

ac) A díjmentes használatra jogosító bérlet a járműre (rendszámra), a bérleten feltüntetett parkoló(k)ra érvényes.

ad) A díjmentes használatra jogosító bérletet tárgyévenként meg kell újítani.

b) Keszthelyen tartózkodási hellyel rendelkező számára:

ba)            A díjmentes használatra jogosító havi bérletet az üzemeltető a kedvezményezett kérésére az adott díjövezetre vonatkozó díjnak, továbbá a bérlet előállítási költségeinek megtérítése ellenében állítja ki.

bb) A lakossági kedvezményt a tulajdonos vagy az üzembentartó bejelentett tartózkodási helye alapján kell elbírálni. A tartózkodási jogviszonyt személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával vagy bérleti szerződéssel vagy a tulajdonjogot igazoló dokumentummal, a gépjármű tulajdonjogát vagy üzemeltetői jogát pedig forgalmi engedéllyel kell igazolni.

bc) A díjmentes használatra jogosító bérlet a járműre (rendszámra), a bérleten feltüntetett parkoló(k)ra érvényes.

bd) A díjmentes használatra jogosító bérletet a tartózkodási időszak alatt havonta meg kell újítani.

(2) Ha a kedvezményezett lakóhelye, illetve a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója az érvényességi időszak alatt megváltozik, akkor a bérletet 8 munkanapon belül vissza kell szolgáltatni.”4.§ A Rendelet 15.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„BÉRLETRENDSZER


15.§ (1) A várakozási díjak megfizetése bérletrendszerben is lehetséges. Bérlet az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárműre éves, havi és heti időtartamra is váltható, a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint.

(2) Kedvezménnyel a

a)Keszthelyen állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek keszthelyi lakossági bérlet,

b)Keszthelyen munkahellyel rendelkező természetes személyek munkahelyi bérlet, valamint a keszthelyi székhellyel, telephellyel rendelkező iparűzési adót Keszthely városnak fizető vállalkozások (beleértve a természetes személyek és természetes személyiség nélküli vállalkozókat) és intézmények keszthelyi közületi bérlet,

c)Keszthelyen bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek saját tulajdonában, vagy üzemeltetésében álló járművek esetében keszthelyi ideiglenes lakossági bérlet,

d)Keszthelyen állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek nem keszthelyi munkáltatójának tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő járművek esetében lakossági-vállalkozói kombinált bérlet,

vásárlására jogosultak a (3) bekezdésben foglaltak szerint.

(3) a) Havi bérlet a 2. számú melléklet 4.) pontjában meghatározottak szerint

      b) Éves bérlet a 2. számú melléklet 6.) pontjában meghatározottak szerint vásárolható.

ba) A II. díjövezetre egész évre szóló keszthelyi lakossági bérlet az I. díjövezet és a kiemelt díjövezet területeire egész évben 1 (egy) órai időtartamra is érvényes, akkor és amennyiben az üzemeltető által díjfizetés ellenében – a lakossági bérletre jogosultaknak díjmentesen – biztosított időjelzőt (kartonóra) kihelyezi az első szélvédő mögé jól látható helyre, és azon a várakozási idő kezdetét beállítja. Az időjelző beállításával a kiemelt és I. díjövezetben 1 óra időtartamra biztosított kedvezmény ugyanazon várakozóhelyen legfeljebb naponta 1 alkalommal vehető igénybe.

bb) Az I. díjövezetre egész évre szóló keszthelyi lakossági bérlet a kiemelt díjövezet területeire egész évben 1 (egy) órai időtartamra is érvényes, akkor és amennyiben az üzemeltető által díjfizetés ellenében – a lakossági bérletre jogosultaknak díjmentesen – biztosított időjelzőt (karton óra) kihelyezi az első szélvédő mögé jól látható helyre, és azon a várakozási idő kezdetét beállítja. Az időjelző beállításával a kiemelt díjövezetben 1 óra időtartamra biztosított kedvezmény ugyanazon várakozóhelyen legfeljebb naponta 1 alkalommal vehető igénybe.

bc) A lakossági-vállalkozói kombinált bérlet a kiemelt és az I. díjövezethez tartozó várakozóhelyeken adható ki a járművet rendszeresen használó keszthelyi állandó lakos lakhelyéhez legközelebbi parkolóra. A bérlet munkanapokon a parkolási üzemidő kezdetétől számított első 2 órában – egész évben 8-10 óráig -, az üzemidő végét megelőző 2 órában – szezonális időszakban 16-18 óráig, szezonon kívüli időszakban 14-16 óráig – használható. Szabadnapokon és munkaszüneti napokon a bérlet időkorlátozás nélkül használható. Az előbbiekben felsorolt időszakokon túl a parkolási bérlet nem érvényes.

 (4) A havi, az éves kedvezményes és díjmentes használatot biztosító, naptári évre szóló bérleteket az üzemeltető térítési díj ellenében állítja ki. A bérlet kiállításának előfeltétele, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezőnek nincs Keszthely Város Önkormányzata, illetve Keszthely Város Önkormányzata tulajdonát képező VÜZ Kft. és HUSZ Kft. felé lejárt idejű tartozása. Az erről szóló igazolást a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Adócsoportjától lehet igényelni. A VÜZ Kft-től az igazolást a parkolási ügyfélszolgálat a kedvezmény igénybevételekor biztosítja.

(5) Amennyiben az adott évben bérlettel már rendelkező az érvényesség időtartama alatt járművet cserél, úgy jelen rendelet 1. sz mellékletének 4. pontjában megállapított térítési díjat a bérlet megújításával egyidejűleg meg kell fizetni.

(6) A bérlet kizárólagos használatra nem, csak az éppen üres férőhely elfoglalására jogosít.

(7) Közfeladatot ellátó intézmények vezetőinek írásos kérelme alapján – az adott intézmény költségvetésének terhére - a polgármester a város területén található díjköteles parkolók igénybevételére alkalmas bérlet kiadását engedélyezheti. A bérlet a rendelet 2. számú mellékletének 6. pontjában meghatározott térítési díj megfizetése mellett adható ki.”5.§ A Rendelet 18.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18.§ (1) A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését az üzemeltető bármikor jogosult ellenőrizni.

 (2) Azon jármű tulajdonosokkal, üzemeltetőkkel szemben, akik nem a kijelölt várakozóhelyen, de a parkolási övezeten belül szabálytalanul várakoznak, az üzemeltető helyszíni ténymegállapítási jegyzőkönyv alapján szabálysértési eljárást, illetve a közterület-felügyelet és a közlekedés-rendészet intézkedését kezdeményezheti.”6. § A Rendelet 1. sz. melléklete 4.) VÉDŐ ZÓNA (II. díjövezet) 13. francia bekezdése az alábbiak szerint kiegészül:

- Vörösmarty utca (kivéve Vörösmarty u. 1/b.)7. § Záró és átmeneti rendelkezések

(1)Jelen rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

(2)A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3)Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 4. számú melléklete hatályát veszti.

(4)E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                                   Ruzsics Ferenc                                       Dr. Horváth Teréz

                                     polgármester                                                  jegyző


  1. számú melléklet


„A fizető parkolást szabályozó önkormányzati rendelet szerinti alkalmazandó

díjak mértéke


1.) DÍJSZABÁLYOK


A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi két díjosztály egyikébe kell sorolni:

A) díjosztály

Az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművek és rendszámos motorkerékpárok.

(Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók, stb.)

B) díjosztály

Egyéb 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg tömeget meghaladó járművek

(Autóbuszok, teherautók, járműszerelvények, stb.).


2.) ALAPDÍJ ÓRÁNKÉNT


a.) Közterületi várakozóhelyeken:

Idegenforgalmi szezonban: május 15 - szeptember 15. között:


           Díjövezet                       Díjosztály A.)                        Díjosztály B.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiemelt díjövezet                        280,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                           840,- Ft / óra

Az I. díjövezetben                      240,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                           720,- Ft / óra

A II. díjövezetben                       200,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                           600,- Ft / óra

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Napijegy:

csak Balaton-parton          az adott díjövezeti díj ötszöröse              napijegy háromszorosa


A Keszthely Kártyával rendelkező vendégek a Balaton-parti parkolókban a napijegy árából 50% kedvezményben részesülnek.


Szezonon kívül: szeptember 16-tól május 14-ig:


           Díjövezet                       Díjosztály A.)                        Díjosztály B.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiemelt díjövezet                        200,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                           600,- Ft / óra

Az I. díjövezetben                       160,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                           480,- Ft / óra

A II. díjövezetben                        100,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                           300,- Ft / óra

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Mobiltelefonos díjfizetés esetén a díjak az automatánál történő díjakkal megegyeznek.


aa.) Belvárosi „kék” kiemelt övezet:

június 15. – augusztus 25. között:


               Időszak                       Díjosztály A.)                        Díjosztály B.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Minden órában                         280,- Ft / óra       A.) díjosztály háromszorosa: 840,- Ft / óra


augusztus 26-tól június 14-ig:


               Időszak                       Díjosztály A.)                        Díjosztály B.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az 1. megkezdett órában             20,- Ft / óra       A.) díjosztály háromszorosa: 60,- Ft / óra

Minden további órában              200,- Ft / óra       A.) díjosztály háromszorosa: 600,- Ft / óra


b.) P1 Centrumparkoló területén:

Idegenforgalmi szezonban: május 15. - szeptember 15. között:              150,-Ft/óra

Szezonon kívül: szeptember 16-tól május 14-ig:                                       100,-Ft/óra

Napijegy:                                                                                                     díj négyszerese

Az első megkezdett órában, továbbá heti piacnapokon (szerda és szombat) a piac működési ideje alatt – 7-13 óráig – a parkolás díjmentes.

A várakozási díjat a díjmentes első órát követően minden megkezdett fél órára (30 perc) meg kell fizetni.


c.) P2 Kastély és P3 Vásár téri tömbparkoló esetén:

                                                   Díjosztály A.)                        Díjosztály B.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idegenforgalmi szezonban: május 15. - szeptember 15. között:

80,- Ft / óra                         A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                           240,- Ft / óra

Szezonon kívül: szeptember 16-tól május 14-ig:

50,- Ft / óra                      A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                           150,- Ft / óra

Napijegy                                 az adott díjövezeti díj         napijegy háromszorosa

ötszöröse  

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Mobiltelefonos díjfizetés esetén a díjtételek a jegykiadó automatánál fizetendő díjakkal megegyeznek.3.) PÓTDÍJAK


a.) Tömbparkolón kívüli várakozóhelyeken:

Az 1988. évi I. törvény alapján, a tény megállapításának időpontjától számított:


Övezet

SZEZONBAN: május 15-szeptember 15 között


SZEZONON KÍVÜL: szeptember 16- május 14 között

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

a.) 15 napon belüli fizetés esetén

Kiemelt

3.360,- Ft

10.080,- Ft

2.000,- Ft

6.000,- Ft

I díjövezet

2.880,- Ft

8.640,- Ft

1.600,- Ft

4.800,- Ft

II. díjövezet

2400,- Ft

7.200,- Ft

1.000,- Ft

3.000,- Ft

b.) 15 napon túli fizetés esetén

Kiemelt

11.200,- Ft

33.600,- Ft

8.000,- Ft

24.000,- Ft

I díjövezet

9.600,- Ft

28.800,- Ft

6.400,- Ft

19.200,- Ft

II. díjövezet

8.000,- Ft

24.000,- Ft

4.000,- Ft

12.000,- Ft

A pótdíjon felül az övezetre vonatkozó egy órai várakozási díjat is meg kell fizetni.

ÁFA-t csak a várakozási díj tartalmaz.

b.) P1 Centrumparkoló területén:

Az 1988. évi I. törvény alapján, a tény megállapításának időpontjától számított:


SZEZONBAN: május 15-szeptember 15 között


SZEZONON KÍVÜL: szeptember 16- május 14 között

15 napon belüli fizetés esetén

2.880,- Ft

2.000,- Ft

15 napon túli fizetés esetén

9.600,- Ft

8.000,- Ft

Elveszett parkolójegy pótdíja

2.880,- Ft

2.000,- Ft

A pótdíjon felül a parkoló területére vonatkozó egy órai várakozási díjat is meg kell fizetni.

ÁFA-t csak a várakozási díj tartalmaz.


c.) P2 Kastély és P3 Vásár téri tömbparkoló területén

Az 1988. évi I. törvény alapján, a tény megállapításának időpontjától számított:SZEZONBAN: május 15-szeptember 15 között


SZEZONON KÍVÜL: szeptember 16- május 14 között

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

a.) 15 napon belüli fizetés esetén

960,- Ft

2880,- Ft

500,- Ft

1500,- Ft

b.) 15 napon túli fizetés esetén

3200,- Ft

9600,- Ft

2.000,- Ft

6000,- Ft

A pótdíjon felül a parkoló területére vonatkozó egy órai várakozási díjat is meg kell fizetni.

ÁFA-t csak a várakozási díj tartalmaz.


4.) HAVI BÉRLETÁRAK

Ft/hó


Bérlet csak az „A” díjosztályba tartozó járművekre váltható


övezet

teljes árú

keszthelyi kedvezményes


lakossági

közületi

lakossági

közületi

keszthelyi ideiglenes

lakossági

kiemelt (lila)

övezet

9.450

21.000

5.670

8.400

2.835

I. (piros) övezet

6.300

15.750

3.780

6.300

1.890

II. (sárga) övezet

5.250

10.500

3.150

4.200

-

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A bérlet térítési díja: 600,- Ft/frsz

időjelző kartonóra térítési díja: 600,- Ft/dbHeti bérletár:                            LAKOSSÁGI                           KÖZÜLETI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiemelt díjövezetre                                                                                         

       I. díjövezetre                      5.000,- Ft / hét                      8.000,- Ft / hét

     II. díjövezetre                      4.000,- Ft / hét                      6.000,- Ft / hét

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A heti bérlet ár tartalmazza az első bérlet térítési díját.


5.) A KIZÁRÓLAGOS HASZNÁLATI JOGOK ÉVES DÍJAI


                                                    LAKOSSÁGI                           KÖZÜLETI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiemelt díjövezetre                157.500,- Ft / év                    315.000,- Ft / év

       I. díjövezetre                      98.700,- Ft / év                    197.400,- Ft / év

     II. díjövezetre                      73.500,- Ft / év                    147.000,- Ft / év

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az árak az áfát tartalmazzák, a parkolásgátló kihelyezésének költségei nélkül.6.) ÉVES BÉRLETÁRAK

Ft/év


Bérlet csak az „A” díjosztályba tartozó járművekre váltható

övezet

teljes árú

keszthelyi kedvezményes


lakossági

közületi

lakossági

közületi

munkahelyi

lakossági-vállalkozói kombinált

kiemelt (lila) övezet

113.400

252.000

-

90.720

-

24.800

I.(piros) övezet

75.600

189.000

45.360

68.040

56.700

16.500

II.(sárga) övezet

63.000

126.000

6.200

24.800

12.400

-


Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A bérlet térítési díja: 600,- Ft/frsz

időjelző kartonóra térítési díja: 600,- Ft/db”Mellékletek