Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2022. 05. 13

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

2022.05.13.

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. §(1) és (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Gánt Község Önkormányzata, annak szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: intézmények tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő

a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra, továbbá

b) a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, a közhasznú, illetve gazdasági társaságban Gánt önkormányzatát megillető részesedésekre (a továbbiakban együtt: önkormányzati vagyon).

2. Az önkormányzati vagyon

2. § (1) A helyi önkormányzat törzsvagyonát és üzleti vagyonát e rendelet mellékletei tartalmazzák.

(2) A törzsvagyon

a) forgalomképtelen, kizárólag önkormányzati tulajdonban álló törzsvagyont az 1. melléklet,

b) korlátozottan forgalomképesnek megállapított törzsvagyont a 3. melléklet

tartalmazza.

(3) Az üzleti vagyon felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 18 §. (1) bekezdésében meghatározottak szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná nem minősít tulajdonában álló vagyonelemet.

(5) Az üzleti vagyonba tartozó forgalomképes vagyon olyan gazdasági társaságba apportálható, ahol:

a) az önkormányzat által alapított egyszemélyes társaság az önkormányzat, illetve több önkormányzat többségi tulajdonában, vagy többségi irányítása alatt áll és

b) az érintett vagyontárgy jellege szerinti közszolgáltatási feladatot lát el, valamint

c) az önkormányzat felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

(6) A közmű vagyonnak gazdasági társaságba való beviteléről rendelkező alapító okiratot, társasági szerződést, alapszabályt az önkormányzat képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá. E rendelkezést megfelelően kell alkalmazni az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály módosítására is.

(7) Forgalomképes üzleti vagyon mindaz a vagyon, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.

3. Vagyonkimutatás

3. § (1) A vagyonkimutatás a költségvetési év zárónapján az önkormányzat tulajdonában meglévő vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak számbavétele értékben és/vagy mennyiségben.

(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is és összhangban kell állnia az önkormányzati ingatlanvagyon kataszterben és az éves költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében kimutatott adatokkal.

4. A tulajdonosi jogok gyakorlása

4. § (1) Gánt önkormányzatát megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.

(2) A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. A tulajdonosi jogok gyakorlója az önkormányzat, vagyontárgyait vagyonkezelési szerződéssel e rendelet keretei között bízhatja másra.

(3) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az erre irányuló szerződésben a tulajdonosi jogok egészének, vagy egy részének gyakorlásával megbízza.

(4) Önkormányzati vagyonkezelő szervek: az önkormányzat intézményei, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal).

(5) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnak – az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – a törvények és e rendelet keretei között gazdálkodik.

(6) Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyak létesítésére gazdasági társaságot alapíthat, illetve vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja.

(7) Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási felelősségi körébe tartozik, az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az önkormányzatok együttes tulajdonosai, vagy szavazati aránya 51%-nál kevesebb nem lehet.

(8) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja, attól eltérni csak a képviselő-testület nyilatkozatával lehet.

(9) Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság, cég nevében történő feltüntetéséhez nem járul hozzá.

(10) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a képviselő-testület a Hivatal útján gondoskodik.

(11) Az üzleti vagyonba tartozó forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

5.Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága

5. § (1)1 Az önkormányzati vagyont értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

(2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a hivatal, ingóság nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a vagyonkezelő szerv feladata a versenytárgyalás lebonyolítása.

(3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult.

(4) Az önkormányzat ellenőrzi a nyilvános értékesítést, hasznosítást.

(5) Forgalomképtelen vagyontárgy csak forgalomképessé nyilvánítás után értékesíthető.

6.Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása

6. § (1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó.

(2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) értékpapír esetén a névérték alapján,

b) ingatlanvagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján,

c) örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi.

7.Eljárás a tulajdonos képviseletében

7. § Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.

8.Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása, követelés elengedése

8. § (1) Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni – a törvényben meghatározott eseteken kívül – a következő célra lehet:

a) meghatározott céllal, más önkormányzatnak,

b) kötelezettségvállalással, közérdekű célra,

c) közösségi célra.

(2) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben, vagy egészben követeléséről:

a) csődegyezségi megállapodásban,

b) bírósági egyezség keretében,

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg,

d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg,

e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan ráfordítással) érvényesíthető,

f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított.

9.A felajánlott vagyon elfogadása

9. § (1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, azt a lemondásban megnevezett vagyonkezelő elfogadhatja, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az önkormányzat részére ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képviselő-testület jóváhagyására.

10.Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal

10. § A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül:

a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása,

b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése,

c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba.

d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékául nyújtása.

e) értékpapír vásárlása,

f) gazdasági és közhasznú társaság alapítása,

g) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása.

11. § (1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függően az önkormányzat hatáskörébe tartoznak.

(2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik:

a) vagyontárgy vásárlása, értékesítése,

b) vagyon használatának, illetve hasznosítási jogának átengedése,

c) vagyontárgy cseréje, biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése.

(3) A vagyonkezelő szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik a képviselő-testület jóváhagyásával:

a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon – két évet meg nem haladó – határozott időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása

b) a használatban, kezelésben lévő, 100 ezer forint értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyak, vagyoni értékű jog értékesítése,

c) 50,0 ezer forint– a számviteli szabályok szerint számított – egyedi értéket meghaladó elavult ingóságok értékesítése,

d) az 50,0 ezer forint értékhatár alatti vagyontárgyak hasznosítására a Helyi Számviteli rend előírásai vonatkoznak.

(4) A polgármester jogosult:

a) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére.

b) megkötni a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződéseket,

c) megkötni a képviselő-testület véleményének figyelembevételével a biztosítási szerződéseket.

11.Záró rendelkezések

12. § E rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba.

13. § Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Helyrajzi szám

Címe

Megnevezés

Területe m2

Tulajdonosi arány

1.

57

Táncsics Mihály utca

közterület

1790

1/1

2.

131

Névtelen utca

út

1051

1/1

3.

165/4

Hegyalja utca

közterület (járda+buszmegálló)

504

1/1

4.

165/5

Hegyalja utca

közterület (járda)

1781

1/1

5.

165/7

Balás Jenő utca

közterület (közút+közpark)

12799

1/1

6.

204

Petőfi utca

közterület (járda)

9923

1/1

7.

217

József A. utca

árok

595

1/1

8.

250/1

József A. utca

közterület

10256

1/1

9.

269

temető

5514

1/1

10.

280/2

névtelen utca (temető felett)

út

704

1/1

11.

280/3

temető felett zöldterület

közterület

8542

1/1

12.

280/4

temető felett zöldterület

közterület

227

1/1

13.

281

Névtelen utca

út

868

1/1

14.

282

Kossuth utca

út

327

1/1

15.

283

temető felett zöldterület

közterület

7397

1/1

16.

284

Kossuth utca

közterület

9644

1/1

17.

285/1

Névtelen

közterület (járda+parkoló)

1418

1/1

18.

285/4

Béke tér

közterület (tulajdoni lapon gázcseretelep)

197

1/1

19.

285/5

Béke tér

közterület

20726

1/1

20.

269

József Attila utca

temető

5514

1/1

21.

313

Vértes utca

utca

2723

1/1

22.

335

Petőfi utca

utca (közterület+járda)

3865

1/1

23.

401/12

Bányatelep

út

2525

1/1

24.

401/15

Bányatelep

saját használatú út

636

1/1

25.

401/19

Bányatelep

saját használatú út

367

1/1

26.

401/22

Bányatelep

saját használatú út

410

1/1

27.

533

Vérteskozma

út

329

1/1

28.

560

Vérteskozma

út

599

1/1

29.

565/1

Vérteskozma

út

52

1/1

30.

589

Vérteskozma

beépítetlen terület

2564

1/1

31.

1303

Gránás

közút

1596

1/1

32.

1414/2

Gránás

út

44

1/1

33.

1528/2

Gránás

közút

635

1/1

34.

1615/3

Gránás

közút

1993

1/1

35.

1616

Gránás

árok

390

1/1

36.

1617

Gránás

közút

4760

1/1

37.

1628

Gránás

közút

1063

1/1

38.

1802

Gránás

saját használatú út

252

1296/1728

39.

1815/2

Gránás

saját használatú út

148

1/1

40.

1817/3

Gránás

saját használatú út

156

1/1

41.

1818/2

Gránás

közút

80

1/1

42.

1831

Gránás

fásított terület és út

3797

1/1

43.

1910/1

Gránás

közút

282

1/1

44.

1925/7

Gránás

közút

472

1/1

45.

1926

Gránás

közút

402

1/1

46.

1938/3

Gránás

közút

178

1/1

47.

2003

Gránás

közút

3217

1/1

48.

2004

Gránás

közút

2760

1/1

49.

50.

2006

Gránás

közút

2477

1/1

51.

2007

Gránás

közút

2075

1/1

52.

070

Kápolna

temető

998

1/1

53.

0105

Kőhányáspuszta

temető

1353

1/1

54.

0117

Kőhányáspuszta

saját használatú út

4664

1/1

55.

0126

Kőhányáspuszta

saját használatú út

3488

1/1

56.

0131

Vérteskozma

árok

717

1/1

57.

0137

Vérteskozma

saját használatú út

1680

1/1

58.

0140

Vérteskozma

saját használatú út

13699

1/1

59.

0142

Vérteskozma

saját használatú út

1776

1/1

60

084

Gánt, külterület

kert és kivett út, vízállás

4730

1/1

61

2005/1

Gánt, zártkert

kivett közút

3726

1/1

62

2005/2

Gánt, zártkert

kivett közút

4680

1/1

2. melléklet

Gánt Község Önkormányzatának nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen nemzeti vagyona

Helyrajzi szám

Címe

Megnevezés

Területe m2

Tulajdonosi arány

1

8

Béke tér 11.

lakóház (Tájház)

154

1/1

2

9/2

Béke tér 11.

közös udvar

1295

1/2

3. melléklet

Gánt Község Önkormányzatának korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai

Sorszám

Helyrajzi szám

Címe

Megnevezés

Területe m2

Tulajdonosi arány

1.

7

Béke tér 20.

Iskola

4802

1/1

2.

7/A/1

Béke tér 20.

művelődési ház

271

1/1

3.

7/A/2

Béke tér 20.

általános iskola

304

1/1

4.

7/B/1

Béke tér 20.

raktár

15

1/1

5.

65

Táncsics u. 4.

Óvoda

717

1/1

6.

178

Hegyalja út 25.

polgármesteri hivatal, udvar (tulajdoni lapon tanácsház)

1712

1/1

7.

200

Hegyalja út 67.

Orvosi Rendelő

510

1/1

9.

1101/2

Gránás

vízmű

303

1/1

10

039/2

Gánt külterület

szennyvízátemelő

101

1/1

4. melléklet

Gánt Község Önkormányzatának üzleti vagyontárgyai

Helyrajzi szám

Címe

Megnevezés

Területe m2

Tulajdonosi arány

1.

2.

2/3

Béke tér

beépítetlen terület

510

1/1

3.

10

Béke tér 11.

beépítetlen terület (Tájház mögötti kert)

1532

1/1

4.

73

Balás Jenő utca

gazdasági épület, udvar

3038

1/1

5.

83/2

Balás Jenő u. 15/1.

lakóház

121

10/64

6.

87/2

Balás Jenő utca

beépítetlen terület

1686

1/1

7.

135

Balás Jenő utca

beépítetlen terület

321

74/90

8.

202

Hegyalja út

beépítetlen terület

127

1/1

9.

205

József Attila utca

beépítetlen terület

575

1/1

10.

206

József Attila utca

beépítetlen terület

707

10/300

11.

12.

280/1

temető mellett

(tulajdoni lapon közterület)

2232

1/1

13.

401/13

Bányatelep

Beépítetlen terület (volt vendéglő)

2581

1/1

14.

401/17

Bányatelep

beépítetlen terület

4609

1/1

15. 2

16.

29/1

Gánt, Béke tér

beépítetlen terület

2088

1/1

17.

165/6/A/1

Gánt, Hegyalja út

üzlethelység (buszváró)

24

1/1

18.

165/6/A/2

Gánt, Hegyalja út

egyéb helyiség

48

1/1

19.

1119/3

Gránás

fásított terület

1081

1/1

20.

1905

Gránás

kert

2368

2/4

21.

1921

Gránás

szántó

2728

1/1

22

404

Bányatelep

erdő, kivett út

12428

1/1

23

02/1

Gánt külterület

erdő

5052

1/1

24

02/3

Gánt külterület

erdő

4503

1/1

25

03/3

Gánt külterület

legelő

158

1/1

26

03/5

Gánt külterület

legelő

234

1/1

27

03/10

Gánt külterület

legelő

234

1/1

28

040

Gánt külterület

lakóház, udvar, árok, legelő

7107

1/1

29

041

Gánt külterület

lakóház, udvar, gazdasági épület (vadászház)

1681

1/1

30

05

Gánt külterület

legelő

21040

1/1

1

Az 5. § (1) bekezdése a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. mellékletben foglalt táblázat 15. sorát a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.