Borsodszirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (IX.15.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2016. 10. 01- 2021. 10. 21

Borsodszirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekjóléti alapellátási formák:

a) család- és gyermekjóléti szolgálat

b) intézményi gyermekétkeztetés.


2.§


Borsodszirák Község Önkormányzata a fenntartásában működő Bartók Béla Általános Művelődési Központ konyháján keresztül biztosítja a településen a gyermekétkeztetést a Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola és a Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ óvodás gyermekei részére.

3.§


A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:


a) Óvodai ellátás esetében: 215.- Ft + ÁFA

                       

b) Iskolai ellátás esetében:

ebéd: 210.- Ft + ÁFA

háromszori étkezés: 315.- Ft + ÁFA


4.§


A normatív kedvezményre nem jogosultak térítési díjkedvezményre jogosultak, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem:

  1. az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 170%-át nem haladja meg, a kedvezmény az intézményi térítési díj 25%-a,
  2. az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, a kedvezmény az intézményi térítési díj 50%-a,


5.§


  1. A rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba.
  2. Hatályát veszti a 3/1999.(II.10.) önkormányzati rendelet.
                      Tóth Attila                                                     Némethné Fodor Szilvia

                      polgármester                                                              jegyző