Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 12/2016. (IX.21.) önkormányzati Rendelete

Mártély Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi szabályairól szóló 1/2016 (II.15.) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 4. sz. módosításáról.

Hatályos: 2016. 09. 21- 2016. 09. 21

Mártély Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével a következőket rendeli el:


1. §

(1) Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a R. 3. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

bevételi főösszegét408 336 e Ft-ban

kiadási főösszegét408 336 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A R. 4. §. 1-5. bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak:

  1. ) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú –
  2. ) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet2. számú –
  3. ) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe, e rendelet3.számú –
  4. ) bekezdésének 4. számú melléklete helyébe, e rendelet 4. számú –
  5. ) bekezdésének 5. számú melléklete helyébe, e rendelet 5. számú –

melléklete lép.

(2) A R. 6-11. melléklete változatlan tartalommal van hatályban.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Borsos József                      Dr. Ambrus Norbert                   polgármester                                                                 Jogi Iroda vezető


Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2016. szeptember 21.


Dr. Ambrus Norbert

Jogi Iroda vezető