Kunfehértó Község Képviselő-testületének 12/2016 (VII.19..) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2016. 07. 20 - 2016. 12. 02

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. fejezetet


 Általános rendelkezések


1.Az önkormányzat és jelképei


1.§


(1) Az önkormányzat megnevezése: Kunfehértó Község Önkormányzata.


(2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe: 6413  Kunfehértó, Szabadság tér 8.


2.§


Az önkormányzat címerét, zászlóját, azok leírását az 1. melléklet tartalmazza.


3.§


Az önkormányzat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására  külön rendeletet alkot.


4.§


Az önkormányzat hivatalos lapja:  Kunfehértói KalauzII. fejezet


Az önkormányzat működésének szabályai


2. Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervei5.§


(1) Az önkormányzat önként vállalt feladatai :

a) Idegenforgalom szervezése,

b)Tófürdő üzemeltetése.


6.§


Az önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. Ennek érdekében az önszerveződő közösségek képviselőinek tanácskozási jogot biztosít a Képviselő-testület és bizottsága ülésein.


7.§


(1) A Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.


(2) A polgármester önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.


(3) A Képviselő-testület (1) és (2) bekezdés alapján hozott határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani.3. A Képviselő-testület működése


8.§


(1) A Képviselő-testület választáskori létszáma 7 fő.


(2) A Képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 4 fő jelen van.


(3) Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 7 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni.


4. A Képviselő-testület üléseinek száma

                         

9.§


A Képviselő-testület évente legalább 10 alkalommal rendes ülést tart.


10.§


(1) A Képviselő-testület féléves munkaterv alapján dolgozik. Az adott félév rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a Képviselő-testület által a tárgy félév előtti hónapban elfogadott terv tartalmazza.


(2) A munkatervet a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján a jegyző állít össze.


(3) A munkaterv tartalmazza:

a) az ülések időpontját,

b) adott ülésen tárgyalandó témákat,

c) az előterjesztő megnevezését,

d) az előterjesztésben közreműködőket,

e)szükség szerint az egyeztetési kötelezettséget,

f) szükség szerint a tartalmi követelményeket.


11.§


A Képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni:

a) a települési képviselők egynegyedének, a Képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének az indítványára, valamint

b) azokban az esetekben, mikor az ülés összehívására a munkatervben meghatározott rendes üléseken kívül egyéb okokból szükség van.5. A Képviselő-testületi ülések összehívása


12.§


(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti.


(2) A polgármester távolléte, akadályoztatása esetében az alpolgármester gondoskodik a Képviselő-testület összehívásáról és a polgármester távollétében vezeti az ülést.


(3) A polgármester és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke hívja össze a Képviselő-testületet és vezeti a Képviselő-testület ülését.


(4) A Képviselő-testület ülését főszabályként az önkormányzat székhelyére kell összehívni.


(5) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a Képviselő-testület ülése a székhelyen kívül máshová is összehívható.


13.§


A Képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni.


14.§


(1) A Képviselő-testület rendkívüli üléseit az ülés összehívására jogosult személy akkor hívja össze, ha a 11.§ -ban foglalt feltételek fennállnak.


(2) Az összehívás szükségességét az összehívásra jogosult személy a 11.§ b) pontja esetében saját maga dönti el.


(3)  A Képviselő-testület eseti határozattal is rendelkezhet rendkívüli ülés megtartásáról.15.§


 (1) A Képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik.


 (2) A meghívónak tartalmaznia kell:

- Képviselő-testület ülésének összehívóját

- az ülés időpontját,

- az ülés helyét,

- a tervezett napirendeket előadókkal,


(3) A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket.


(4) A meghívót és az előterjesztéseket a Képviselő-testületi ülés időpontja előtt legalább 5 nappal előbb elektronikus formában ki kell küldeni.


(5) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni:

a) képviselők,

b) állandó meghívottak:- jegyző,

                                        - önkormányzati intézmények vezetői,

c) nem állandó meghívottak:

 - előterjesztő,

   - akik meghívását törvény vagy önkormányzati rendelet kötelezővé teszi,

 - akit az ülés összehívója megjelöl.


16.§


 (1) A Képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történhet.


 (2) Indokolt esetben lehetőség van a Képviselő-testületi ülés összehívására: telefonon keresztül történő szóbeli meghívással, egyéb szóbeli meghívással. A szóbeli meghívás esetében lehetőség szerint biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatatását. A szóbeli meghívásnak legalább az ülés előtt 6 órával kell megtörténnie.


17.§


(1) A Képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt.


(2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan:

a) a jegyzőt,

b) a bizottság nem képviselő tagját,


(3) Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog a meghívottak közül:

a) az önkormányzat intézményeinek vezetőjét,

b) akit egy-egy napirendi pontra korlátozva hívtak meg.


(4) A Képviselő-testület tevékenységi körében tanácskozási jogot biztosít a

a)”Holdruta” Kunfehértói Fiatalok Egyesülete képviselőjének,

b)Kunfehértói Községi Sportegyesület képviselőjének,

c)„Előre” Horgász Sportegyesület képviselőjének,

d)„Kunfehértóért” Közalapítvány képviselőjének.


18.§


A Képviselő-testület üléséről a lakosságot az önkormányzat hirdetőtábláján elhelyezett meghívó útján tájékoztatni kell.


6. A Képviselő-testület ülésének vezetése


19. §


A Képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok:

a) a Képviselő-testület határozatképességének megállapítása,

b) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,

c)  napirend elfogadása,

d)  zárt ülés bejelentése,

e)  napirendenként:

- vita levezetése, ezen belül kiegészítésekre, kérdésekre, hozzászólásokra a szó megadása,

- a vita összefoglalása,

- a módosító indítványok szavazásra való feltevése,

- határozati javaslatok szavaztatása,

- a szavazás eredményének megállapítása pontosan és számszerűen,

- a napirend tárgyában hozott döntés(ek) kihirdetése,

f)   a rend fenntartása,

g)  ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése,

h)  időszerű kérdésekről tájékoztatás,

j)   az ülés bezárása,

k)  tájékoztatás a következő ülés várható időpontjáról, napirendjéről.


20.§


(1) A Képviselő-testület ülése nyilvános.


(2) A Képviselő-testület egyedi döntéssel - egyszerű szótöbbséggel - hozzászólási jogot adhat a Képviselő-testület ülésén megjelent személynek. A döntésében meghatározhatja a hozzászólás maximális időtartamát. Hozzászólási jog nem adható azokban az esetekben, melyeknél a zárt ülés rendelhető el. A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt a Képviselő-testület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonható, ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet.


21.§


 (1)Amennyiben a képviselő a Képviselő-testület döntéshozatala során személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja ellene az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság eljárást kezdeményez.


(2) A bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes meghallgatását, bizonyítékai előterjesztését.


(3) A bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a Képviselő-testület soron következő ülésén előterjeszti. A Képviselő-testület külön határozattal dönt a személyesen érintett képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról. A Képviselő-testület  az érintett képviselőt figyelmeztetésben részesítheti.


7. A vita és a döntéshozatal módja


22.§


(1) A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult.


(2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia.


23.§


(1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a meghívottak kérdést intézhetnek, elmondhatják véleményüket (hozzászólások).


 (2)  A képviselők, meghívottak hozzászólásának időtartama max. 5 perc. Az érintetteknek 2 perc áll rendelkezésre a viszontreagálásra. A bizottsági elnököket további 2 perc illeti meg.


(3) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.


24.§


Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra.


25.§


A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.


26.§


Egyszerű többség esetén a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.


27.§


(1) Minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint a felének a szavazata (legalább 4 képviselő) szükséges. Amennyiben a döntés minősített többségi szavazatot igényel, az azzal kapcsolatos részdöntések is minősített többségi szavazattal hozhatók meg.


(2) Minősített többségi szavazat szükséges a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) meghatározottakon túl:

a) a gazdasági társaságba történő belépéshez, gazdasági társaságban lévő üzletrész elidegenítéséhez;

b) fegyelmi ügyben hozott döntéshez;

c) közfeladat önkéntes felvállalásához, megszüntetéséhez;

d) közalapítvánnyal kapcsolatos alapítói döntések;

e) gazdasági program, közép- és hosszú távú program elfogadásához, és ennek végrehajtásáról szóló beszámolója elfogadásához

f) hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz,  kölcsönfelvétel vagy más adósságkeletkeztető kötelezettségvállaláshoz;

g) titkos szavazás elrendeléséhez ;

h) önkormányzati vagyon ingyenes hasznosításáról vagy tulajdonjogának ingyenes átruházásáról, valamint az ingyenes használatba adott vagyon fenntartására, állagának megóvására vonatkozó kötelezettségek az önkormányzat általi átvállalásához

i) önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó ingatlan forgalomképessé nyilvánításához28.§


(1) A Képviselő-testület általában a döntéseit nyílt szavazással, (igen, nem szavazattal, illetve tartózkodással) kézfelemeléssel hozza.


(2) A Képviselő-testület a jelenlévő képviselők egynegyedének indítványára név szerinti szavazást rendelhet el.


(3) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ (igen, nem tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.


29.§


(1) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46.§ (2) bekezdésében meghatározott döntések esetén. A titkos szavazásról minősített többségű döntés szükséges. Azt kezdeményezheti bármely képviselő.


(2) A titkos szavazás lebonyolításáról az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság gondoskodik.


(3) A titkos szavazás eredményéről a bizottság külön jegyzőkönyvet készít. Ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez.


30.§


A 20-29.§ -ban foglaltak a bizottságokra is vonatkoznak.


8. Az ülés rendje fenntartásának szabályai


31.§


(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik.

(2) A rend fenntartása kapcsán figyelmeztetheti a hozzászólót, hogy eltért a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ.

(3) Ismételt figyelmeztetést követően a szót megvonhatja.

(4) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok rendzavarása esetén a polgármester rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén az érintettet az ülésterem elhagyására szólíthatja fel.


9. Kérdés, interpelláció


32.§


(1) A képviselők az ülésen a polgármestertől, az alpolgármestertől, a bizottságok elnökeitől, valamint a jegyzőtől - az önkormányzat feladatkörébe tartozó témában -  felvilágosítást  kérhetnek, kérdést tehetnek fel.


(2) Felvilágosítás kérésnek az a kérdés-, illetve problémafelvetés tekinthető, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetőleg valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységi körével.


(3) A felvilágosítás kérésre, kérdésre csak abban az esetben kell az ülésen választ adni, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben az ülést követő 30 napon belül írásban kell válaszolni.


33.§


(1) Az interpelláció: az önkormányzat és szervei feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben probléma felvetése, intézkedés kezdeményezése.


(2) A képviselők rendes, munkaterv szerinti ülésén tárgyalt napirendekhez írásban a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz, a bizottság elnökéhez interpellációt terjeszthetnek elő.


(3) Az ülésen előterjesztett interpellációra elsősorban az ülésen szóban, de legkésőbb 30 napon belül kell írásban érdemi választ adni. Az írásos választ minden képviselőnek meg kell küldeni.


(4)  Az interpellációra adott szóbeli, vagy írásbeli válasz elfogadásáról a soron következő rendes, munkaterv szerinti ülésen az interpelláló nyilatkozik, amennyiben nem fogadja el a választ a Képviselő-testület dönt.


(5) Ha az interpellációra adott választ a Képviselő-testület nem fogadja el, a polgármester saját hatáskörében mérlegeli, hogy szükség van-e az interpelláció további vizsgálatára. Amennyiben szükségesnek tartja a vizsgálatot, úgy az interpellációt további vizsgálat céljából kiadja, az ügy tárgya szerint illetékes bizottságnak.


(6) A vizsgálat eredményéről a bizottság elnöke a Képviselő-testület soron következő rendes, munkaterv szerinti ülésén ad tájékoztatást.10. Előterjesztés


34.§


(1) Előterjesztésnek minősül a Képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet, határozat-tervezet.


(2) A Képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a meghívóval együtt elektronikus formában meg kell küldeni az érintetteknek.


(3) Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, ha azt a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadta. Az ülés napján, illetve az ülésen a képviselők rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell kezelni.


(4) Előterjesztés nélkül napirend nem tárgyalható. Írásos előterjesztés nélkül nem tárgyalható a rendeletalkotással összefüggő napirend.


35.§


Az előterjesztések tartalmi elemei:

- az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,

- a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott Képviselő-testületi döntések, azok végrehajtásával kapcsolatos információk,

- a téma ismertetése,

- a jogszabályi háttér bemutatása,

- érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban,

- döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok következményeinek ismertetése,

- anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás bemutatása,

- egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt,

- határozati javaslat, illetve határozati javaslatok.


36.§


(1) Az írásos előterjesztéseket a jegyzőnek jogszerűségi szempontból meg kell vizsgálnia.


(2) A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag elektronikus megküldéséről.


(3) Az írásos előterjesztés oldalterjedelmét indokolt esetben a polgármester maximum 20 gépelt oldalra korlátozhatja.


11. Határozati javaslat


37.§


(1) A határozati javaslat az írásos előterjesztésben, illetve a szóbeli előterjesztésben vagy a polgármester által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat.


(2) A határozati javaslat részei:

a) a határozat szövege,

b) végrehajtást igénylő döntéseknél:

- a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve,

- a határozat végrehajtásának időpontja.


12. A Képviselő-testület döntései


38.§


A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt:

a) a napirend meghatározásáról,

b)az ügyrendi kérdésekről,

c) a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a kérdésre adott válasz elfogadásáról.


39.§


A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését.40.§


(1) A Képviselő-testület határozatait naptári év elejétől folyamatos, növekvő egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal időpontját.

(2) A határozatok jelölése a következő formában történik:

"Kunfehértó község Képviselő-testületének ....../20... (testületi ülés időpontja, hónap római számmal, nap) Kt. számú  határozata."


41.§


(1)A jegyző gondoskodik a Képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról.

(2) A határozat-nyilvántartás formái:

- határozatok nyilvántartása sorszám szerint,

- határozat-kivonatok sorszám szerint növekvő sorrendben,

- határozatok betűrendes nyilvántartása,

- határozatok határidő nyilvántartása.


42.§


(1) A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.

(2) Rendelet alkotását a képviselő, a tárgy szerint illetékes bizottság és a jegyző írásban kezdeményezheti a polgármesternél.

(3) A Képviselő-testület elhatározhatja a rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalását is.

(4) A rendelet-tervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(5) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell kihirdetni. Az önkormányzati rendelet helyben szokásos kihirdetési módja Kunfehértói Polgármesteri Hivatal (6413 Kunfehértó, Szabadság tér  8.) hirdetőtáblájára történő kifüggesztés. A kihirdetés időpontjának a hirdetőtáblán történő kifüggesztés napját kell tekinteni.


43.§


(1) A Képviselő-testület rendeleteit naptári év elejétől folyamatos, növekvő egyedi sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját.

A rendeletek jelölése a következő formában történik:

"Kunfehértó község Képviselő-testületének ..../20... (kihirdetés napja, hónap római számmal, nap) önkormányzati rendelete és a jogszabály címe.


(2) A jegyző gondoskodik a Képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartásáról.


(3) A rendelet-nyilvántartás formái:

- rendelet-nyilvántartás sorszám szerint a rendelet tárgyának megjelölésével,

- rendeletek sorszám szerint növekvő sorrendben,

- rendeletek betűrendes nyilvántartása.


(4) A Képviselő-testület ciklusonként felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályosságát.


(5) A jegyző gondoskodik a módosított Képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról.


13. A jegyzőkönyv


44.§

 (1)A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet, kép- és hangfelvételt kell készíteni.  A kép- és hangfelvételt archivált állapotban meg kell őrizni.

(2) Az írásos  jegyzőkönyvnek az Mötv-ben meghatározottakon túl  tartalmaznia kell:

a) az ülésen végig, illetőleg annak egyes napirendi pontjainál, tanácskozási joggal  jelenlévők nevét,

b) napirendi pontonként az előadók nevét, szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát, a  szóban  előterjesztett határozati javaslatokat, döntésenként a szavazás, - név szerinti szavazás esetén annak részletes eredményét,

c) az elhangzott bejelentéseket, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat,

d) a képviselő kérésére, írásos külön véleményét,

e) az elhangzott bejelentések lényegét.


(3) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:

a) a meghívót,

b) a jelenléti ívet,

c) az írásos előterjesztéseket,

d) ülésen elfogadott rendeleteket

e) a névszerinti szavazás névsora,

f) titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzőkönyv,

g) illetve a képviselők kérése alapján: a képviselői indítványokat, a képviselői hozzászólásokat,  a képviselői interpellációkat.


 (4) A Képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik.


III. fejezet

Szervezeti szabályok


14. A települési képviselő


45.§


(1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. Minden települési képviselőnek azonosak a jogai és kötelességei. A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz.


(2) A települési képviselők névsorát a 2. melléklet tartalmazza.


46.§


A települési képviselő jogai különösen:

a) a Képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet

b) a települési képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni; illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;

c) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni;

d) kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek - a Képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését;

e) megbízás alapján képviselheti a Képviselő-testületet;

f) a Képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést;

g) közérdekű ügyben kezdeményezheti a Képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni.


47.§


A települési képviselő kötelessége:


a) köteles részt venni a Képviselő-testület munkájában;

b) kapcsolatot tartani a választóival, tájékoztatni őket a Képviselő-testület működése során hozott közérdekű döntésekről;

c) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni;

d) a képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a Képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni;

e) a tudomására jutott állami-, szolgálati-, üzleti-, valamint magántitok megőrzése.

f) vagyonnyilatkozatot tenni.


15. A Képviselő-testület bizottságai


48.§


(1) A Képviselő-testület állandó bizottságai:

 1. Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság (5 fő)
 2. Pénzügyi  és Községfejlesztési Bizottság (5 fő)


(2) A Képviselő-testület állandó bizottságai összetételét a 3. melléklet tartalmazza.


49.§


Bizottságok feladatai:


1. Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság fő feladatai:

 1. részt vesz az SZMSZ és egyéb rendelet kidolgozásában, hatályosulásuk vizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására, hatályon kívül helyezésére;
 2. közreműködik a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választásoknál a szavazás lebonyolításában;
 3. előzetesen véleményezi a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi ügyeket;
 4. javaslatot tesz a polgármester jutalmazására, egyéb személyi jellegű kifizetés engedélyezésére;
 5. megvizsgálja a polgármester és a képviselők által benyújtott vagyonnyilatkozatokat, gondoskodik e nyilatkozatok nyilvántartásáról,
 6. véleményezi a működési körébe tartozó testületi előterjesztéseket, tisztségviselői döntéseket, intézkedéseket,
 7. eljár a személyes érintettség bejelentését elmulasztó képviselővel szemben,
 8. közreműködik a titkos szavazás lebonyolításában,
 9. gondoskodik a polgármester szabadságának nyilvántartásáról,
 10. eljár összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyekben,


2. Pénzügyi  és Községfejlesztési Bizottság fő feladatai:

 1. véleményezi a Képviselő-testület középtávú gazdasági ciklus programját, éves költségvetését, zárszámadási beszámolóit;
 2. véleményezi az Önkormányzat gazdálkodását, településfejlesztését érintő pályázatokat;
 3. folyamatosan figyelemmel kíséri a Polgármesteri Hivatal és az intézmények gazdálkodását;
 4. részt vehet a hivatal által lebonyolított vagyon megállapító leltározásban.16. A képviselők vagyonnyilatkozata


50.§

A polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos részletes szabályokat jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza.

17. A bizottságok működésének általános szabályai


51.§


(1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a Képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, tagja.


(2) A bizottságba indokolt beválasztani a feladatköre szerinti területen szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybevevő más választópolgárt.


52.§


(1) A Képviselő-testület a bizottság létrehozásakor:

a) dönt a bizottság elnevezéséről,

b)rendelkezik a bizottság személyi összetételéről, létszámáról,

c) meghatározza azokat az előterjesztések, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a Képviselő-testületnek,

d) meghatározza  a bizottságok feladat- és hatáskörét.


(2) A Képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak és a bizottság döntését felülvizsgálhatja, önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának.


53.§


A bizottság feladata, hogy:

a) feladatkörében előkészítse a Képviselő-testület döntéseit, szervezze és ellenőrizze a döntések végrehajtását;

b) feladatkörében ellenőrizze a Képviselő-testület hivatalának a Képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a Képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti.


54.§(1) A bizottság szükség szerint ülésezik.


(2) A bizottsági üléseket az elnök hívja össze. A meghívás írásban, vagy elektronikus úton történhet. A meghívóhoz mellékelni kell az írásbeli előterjesztéseket. A meghívókat olyan időpontban kell kiküldeni, hogy azt az érintettek az ülés előtt legalább 3 nappal kézhez ill. elektronikus postafiókjukra érkezően megkapják.


(3) Az üléseket az elnök vezeti.


(4) A bizottság ülése nyilvános, a zárt ülésre vonatkozó szabályok a Képviselő-testületi zárt ülésekre vonatkozó szabályokkal egyeznek  meg.


(5) A bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza.


(6) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


55.§


A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. Ennek elmaradása esetén a képviselők esetében követendő eljárást kell alkalmazni.


56.§


A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a bizottság ülés vezete és egy tagja írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni az illetékes kormányhivatalnak.18. A polgármester


57. §


(1) A polgármester főállású tisztségviselő.

(2) A Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatásköreit a 4. melléklet tartalmazza.


58.§


(1) A polgármester Mötv-ben meghatározott feladatain túl:

a) kapcsolatot tart az üdülőtulajdonosokkal, érdekvédelmi szervezetükkel, évente legalább egyszer Üdülőterületi Fórumot hív össze,

b)az elektromos és papíralapú médián keresztül népszerűsíti a települést, indokolt esetben helyreigazítást kér.

(2) A polgármester két ülés között, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, halaszthatatlan esetekben, az alábbi ügyekben dönthet:

a) önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos megkeresésekkel kapcsolatos állásfoglalás, ha azzal összefüggésben keletkező önkormányzati fizetési kötelezettség a 100.000,-Ft-ot nem haladja meg;

b) 100.000,-Ft-ot meg nem haladó, szociális forrásfelhasználásról.

(3) A rendelet szerint halaszthatatlannak azokat az ügyeket kell tekinteni, melyek késleltetése az önkormányzat, vagy a megkereső fél szempontjából anyagi, erkölcsi vagy egyéb veszteséget okoznának.

(4) A polgármester hosszabb szabadságát előzetesen a Képviselő-testületnek jelenti be. Rövidebb idejű (1-2 nap) szabadságáról az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság Elnökét és az alpolgármestert értesíti. A szabadság nyilvántartásáról a bizottság elnöke a hivatalon keresztül gondoskodik.


19. Alpolgármester


59.§

(1) A Képviselő-testület a polgármester javaslatára a munkájának segítésére és a polgármester helyettesítésére, tagjai sorából 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester feladatait a polgármester irányításával, annak távollétében, vagy akadályoztatása esetén a polgármesterrel egyeztetve látja el.

20. Jegyző, aljegyző


60.§


(1) A jegyző ellátja az Mötv.-ben, valamint ágazati jogszabályokban számára meghatározott önkormányzati és államigazgatási feladatokat.

(2)  A polgármester a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására  - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – aljegyzőt nevez ki.

(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal  munkaügyi ügyintéző munkakört  ellátó köztisztviselője látja el.


21. Képviselő testület hivatala


61.§


 (1) A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, a polgármester, jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, személyi és tárgyi feltételeit éves költségvetésében biztosítja.


(2) A hivatal hivatalos elnevezése: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal

Rövid neve: Polgármesteri Hivatal

(3) A Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület által meghatározott  önkormányzati ügyeket készíti elő, az önkormányzati döntéseket hajtja végre és végzi a képviselő-testület, valamint a bizottságok  működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

(4) A Polgármesteri Hivatalt a polgármester irányítása mellett a  jegyző vezeti.

(5) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét a jegyző javaslata alapján a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé jóváhagyás végett.


IV. fejezet


Közmeghallgatás és lakossági kapcsolattartás


22. A lakossággal való kapcsolati formák, lakossági fórumok,

a közmeghallgatás


62.§


(1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer - általános - közmeghallgatást tart.


(2) Közmeghallgatást kell tartani az (1) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi tárgykörökben, kérdésekben:

- helyi adó bevezetése,

- éves költségvetés,

- a település szempontjából kiemelkedően fontos beruházás.


63.§

(1) A közmeghallgatást előre meg kell hirdetni.

(2) A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét.

(3) A közmeghallgatás kihirdetésére a Képviselő-testület rendes ülése összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


64.§


A közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.


65.§


A közmeghallgatást a polgármester vezeti.


66.§


A Képviselő-testület évente egy alkalommal falugyűlés tart, amely a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálja.


V. fejezet

Az önkormányzat költségvetése, vagyona


23. Az önkormányzati gazdálkodás


67.§


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről, a költségvetés végrehajtásáról - a vonatkozó jogszabályok alapján - rendeletet alkot.


68.§


A Képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére, megterhelésére, vállalkozásba vitelére, illetőleg más célú hasznosítására külön rendeletet alkot.


69.§


Az önkormányzat gazdálkodását a jegyző által készített, a polgármester által jóváhagyott pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok alapján végzi.


VI. fejezet

Helyi népszavazás


24.Helyi népszavazás


70.§


A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma a település választópolgárainak 25%-a.


VII. fejezet


Záró rendelkezések


71.§


(1) Ezen a  rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

1. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2003. (X.03.) önkormányzati rendelete

2. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2003. (X.03.) önkormányzati rendeletét módosító 17/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet.

3. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2003. (X.03.) önkormányzati rendeletét módosító 2/2006. (II.02.) önkormányzati rendelet.

4. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2003. (X.03.) önkormányzati rendeletét módosító 10/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet.

5. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2003. (X.03.) önkormányzati rendeletét módosító 13/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelet.

6. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2003. (X.03.) önkormányzati rendeletét módosító 15/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelet.

7. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2003. (X.03.) önkormányzati rendeletét módosító 15/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelet.

8. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2003. (X.03.) önkormányzati rendeletét módosító 14/2011. (VII.11.) önkormányzati rendelet.

9. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2003. (X.03.) önkormányzati rendeletét módosító 9/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet.

10. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2003. (X.03.) önkormányzati rendeletét módosító 9/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet.


Kunfehértó, 2016. július 18.


Csupity Zoltán címzetes főjegyző távollétében:

                       (: Huszár Zoltán :)                                               (: Kristóf Andrea :)

                            polgármester                                                           aljegyző

ZÁRADÉK:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Kunfehértó, 2016. július 19.

                                                                    
(: Kristóf Andrea :)

aljegyző

1. melléklet a 12/2016 (VII.19.) önkormányzati rendelethez


Címer, zászló leírása


Image2

A címer leírása


Ezüst verettel keretezett, álló, ezüst hullámvonallal felében vágott tárcsapajzs. A felezővonal felett hasított jobb oldali arany mezőben fekete színű gyékény torzsavirág (buzogány) stilizált rajza látható.


A bal oldali kék mezőben ezüst színű virgíniai holdruta grafikus ábrája foglal helyet.


A pajzs alsó, kék színű mezejében zöld leveles, arany színű szőlőfürt található. A címerpajzs három mezejét szőlőindára emlékeztető rajzolat köti össze.A címer jelentése


A címerképek az 1952-ben alapított községre leginkább jellemző szimbólumokat kívánják összefogni.


A címerben így kaptak helyet a természetes, szélvájta tóra utaló jelképek:

- a pajzsmezők meghatározó kék színe,

- a gyékényvirágok,

- valamint a hullámokat stilizáló pajzsot felező vonal.


Ugyancsak a természeti környezetre utal a Közép-Európában egyedül Kunfehértó határában honos virgíniai holdruta grafikus ábrája.


A leveles szőlőfürt rajza a terület meghatározó mezőgazdasági kultúráját, a szőlőtermesztést szimbolizálja.


A zászló leírása


Alakja: fekvő, haránt osztott téglalap.

Színe: kék és arany, díszítése: a rúdtól távolabbi oldalán a sarkokban arany bojtok.

Ábra: középen Kunfehértó község címere, alatta köríves Kunfehértó felirat.2. melléklet a 12/2016 (VII.19.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati képviselők

n é v s o r a
Huszár Zoltán polgármester

Harnóczi Sándor alpolgármester

Czagány-Mákos Roberta képviselő

Dr. Hegyes Edina képviselő

Lukács Tamás képviselő

Sarok Tibor képviselő

Szalai László képviselő3. melléklet a 12/2016 (VII.19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bizottságaiÜgyrendi és Idegenforgalmi Bizottság (5fő)


Lukács Tamás                                        elnök

Czagány-Mákos Roberta                         tag

Sarok Tibor                                            tag

Czagány-Mákosné Móczár Gertrúd          külső tag

Juhász-Vedressné Szabó Ibolya              külső tag 

Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság (5 fő)


Dr. Hegyes Edina                                    elnök

Lukács Tamás                                        tag

Szalai László                                         tag

Ádám Dóra                                            külső tag

Turán Istvánné                                       külső tag


4. melléklet a 12/2016 (VII.19.) önkormányzati rendelethezKépviselő-testület átruházott hatásköreinek

felsorolásaKunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke


 1. dönt rendkívüli települési támogatásról,
 2. dönt gyógyszertámogatásról
 3. lakásfenntartási támogatásról,
 4. köztemetésről,
 5. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról,
 6. étkezési térítési díj hozzájárulás megállapításáról,
 7. közüzemi ivóvízhálózat létesítésével kapcsolatos hozzájárulás részletfizetésének engedélyezése
 8. dönt üzleti ingóvagyon értékesítéséről 100.000,- forint értékhatárig,
 9. dönt önkormányzat követeléséről történő lemondásról 99.999,- forint összeghatárig
 10.  dönt a munkavállalókkal szembeni különféle követelések lemondásáról értékhatár nélkül
 11. dönt 500.000,- forint piaci értéket el nem érő vagyon, illetve térítés nélkül kapott vagy felajánlatott vagyon elfogadásáról
 12. jogosult az önkormányzat nevében pályázatot benyújtani abban az esetben, ha az önkormányzati önerőt nem igényel és az elnyert támogatás a későbbiekben működési többletköltséget nem eredményez,
 13. az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról gondoskodik,
 14. jogosult megkötni a biztosítási szerződéseket,
 15. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati hatáskörbe tartozó közútkezelői feladatok, kivéve: forgalmi rend kialakítása és felülvizsgálata
 16. jogosult az önkormányzati tűzvédelmi, munkavédelmi és biztonságtechnikai szerződések megkötésére,5. melléklet a 12/2016.(VII.19.) önkormányzati rendelethezKunfehértó Község Polgármestere, valamint Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő­-testülete tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos eljárásról


Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011- évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 39.§-ban, foglaltak alapján Kunfehértó Község Polgármestere valamint Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos eljárási szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:


I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


 1. Az Mötv, 39.§ (1), valamint 72.§ (4) bekezdésében foglaltak értelmében a polgármester, valamint az önkormányzati képviselő (a továbbiakban együtt: képviselő) a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül köteles az Mötv 2. mellékletében meghatározott tartalmú vagyonnyilatkozat megtételére.
 2. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához köteles csatolni a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének az Mötv. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát is.
 3. A képviselő - az Mötv 39.§ (2) bekezdése alapján - a vagyonnyilatkozat­ tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - képviselői jogait nem gyakorolhatja,  tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.
 4. A vagyonnyilatkozatot az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata  -az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.


II.


A VAGYONNYILATKOZAT ÁTVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS

FELADATOK


 1. A képviselői vagyonnyilatkozatokkal összefüggő feladatokat az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság látja el. Ebből következően a vagyonnyilatkozatok őrzéséért felelős is e bizottság.
 2. A  vagyonnyilatkozat-tételére   kötelezett   képviselő   a   „Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi   kötelezettségről" nyomtatvány átvételétől számított 5 napon belül az „Igénylő nyilatkozat" kitöltésével nyilatkozik arról, hány fő részére igényel az Mötv. alapján „Vagyon-, jövedelem- és gazdasági    érdekeltségi    nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester, valamint a vele közös háztartásban élő házas-, vagy élettársa és gyermeke számára"(a  továbbiakban: vagyonnyilatkozat) nyomtatványt. (1-2. melléklet)
 3. A Bizottság 3 napon belül a képviselő rendelkezésére bocsátja az igényelt számú vagyonnyilatkozatot.
 4. A képviselő a saját vagyonnyilatkozatát nyitott, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat lezárt borítékban adja át előre egyeztetett időpontban a Bizottság elnökének és a technikai feladatok ellátásával megbízott hivatali dolgozónak. Az átvételről a bizottság elnöke átvételi elismervényt ad. A borítékra rávezeti a vagyonnyilatkozat-tételére kötelezett képviselő, vagy hozzátartozó nevét és nyilvántartási sorszámát. Az átvétellel összefüggésben a Bizottságnak további feladata nincs. Az átvételről a Bizottság elnöke a Bizottságot soron következő ülésén tájékoztatja.


III.


A VAGYONNYILATKOZAT ELLENŐRZÉSÉVEL ÉS A VAGYONNYILATKOZATI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS

SZABÁLYOK


 1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzése. Az Mötv. 39. § (4) bekezdése alapján a képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Bizottságnál bárki kezdeményezheti.
 2. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Abban az esetben, ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem határozza meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a Bizottság a kezdeményezőt hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a kezdeményező a hiánypótlásnak tíz napon belül nem tesz eleget, a Bizottság az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. Azonos módon jár el a Bizottság abban az esetben, ha megállapítja a kezdeményezésről, hogy az nyilvánvalóan alaptalan.
 3. Ugyanazon képviselő esetében a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás  megismétlésének  csak  abban  az  esetben van helye, amennyiben az eljárásra irányuló kezdeményezés új  tényállást (konkrét adatot) tartalmaz. Új tényállás nélkül a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos megismételt eljárásra irányuló kezdeményezést a Bizottság eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.
 4. A képviselő vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatok - az azonosító adatok kivételével   -   nyilvánosak,   azt   bárki   megtekintheti,   míg   a   képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozata nem nyilvános, abba csak a Bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából.
 5. A Bizottság eljárására a Képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 6. Abban az esetben, ha a képviselővel szemben vagyoni helyzetére vonatkozóan bejelentés érkezik, a Bizottság a bejelentést követő 5 napon belül írásban tájékoztatja a képviselőt - a bejelentés és „Az ellenőrzési eljárással kapcsolatos adatlap" megküldésével - a bejelentés tartalmáról. (5. melléklet)
 7. A képviselő a Bizottság írásbeli felhívására köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a saját, valamint hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat, az abban szereplő tényállításokat bizonyító okiratokat.
 8. Az azonosító adatokat csak a Bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő 8 napon belül a nyilvántartásból törölni kell.
 9. A Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás eredményéről írásban tájékoztatást ad a Képviselő-testület soron következő ülésén.
 10. A Bizottság vagyonnyilatkozattal kapcsolatos technikai tevékenységét a Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal munkaügyi ügyintézői feladatokat ellátó köztisztviselő (továbbiakban: ügyintéző) végzi.
 11. A vagyonnyilatkozatba történő betekintést a „Betekintési nyilvántartás”-ban dokumentálni kell. (6. melléklet)
 12. Abban az esetben, ha a vagyonnyilatkozat-tételére kötelezett képviselő írásban bejelenti a Bizottsághoz, hogy házas- vagy élettársa, gyermeke a közös  háztartásból  kikerült,  a Bizottság  az  általa kezelt  hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat   haladéktalanul   visszaadja   a   képviselőnek   és   a nyilvántartásból törli.
 13. A képviselő megbízatásának megszűnését követő 30 napon belül a Bizottság a  vagyonnyilatkozat-tételére kötelezett képviselő részére a saját és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat  visszaadja.  A képviselő  az  átvétel tényét aláírásával igazolja.
 14. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos egyéb iratokat az iratkezelési szabályzatban megjelölt időpontig kell megőrizni.


IV.


ADATVÉDELMI SZABÁLYOK


 1. A   vagyonnyilatkozat-tételi   kötelezettséggel   kapcsolatban   adatvédelmet igénylő iratok az alábbiak:
  1. a képviselő tájékoztatása a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről,
  2. a képviselő igénylő nyilatkozata (a vele közös háztartásban élő házas­, vagy  élettárs és gyermekei részére történő vagyonnyilatkozat igényléséről),
  3. a képviselői vagyonnyilatkozat,
  4. a hozzátartozói vagyonnyilatkozat,
  5. igazolás a vagyonnyilatkozat átvételéről,
  6. betekintési nyilvántartás,
  7. az ellenőrzési eljárással kapcsolatos adatlap.
 2. A képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok kezelése
  1. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az egyéb iratoktól elkülönítetten, biztonsági zárral ellátott szekrényben az ügyintéző irodájában egységesen kell kezelni,
  2. a szekrény kulcsával az ügyintéző rendelkezhet,
  3. a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokat külön iktatószámra kell iktatni.


 1. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatban keletkezett iratokat kezelők személyi felelőssége
 1. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért a Bizottság elnöke felelős.
 2. A vagyonnyilatkozat-tételi eljárásban keletkezett iratokkal összefüggő dokumentumokat kezelők felelőssége:
 • A Bizottság elnöke felelős a vagyonnyilatkozattal összefüggő  adatok   védelmére   és   kezelésére   vonatkozó   jogszabályok, valamint   e   szabályzatban rögzített előírások  megtartásáért, illetve e követelmények teljesítésének ellenőrzéséért.
 • A Polgármesteri Hivatal ügyintézője felelős azért, hogy a kezelt egyéb iratok (adatok) kezelése megfeleljen a Szervezeti és Működési Szabályzatban és e Szabályzatban foglaltaknak.
 • A képviselő felelős azért, hogy az általa bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek, továbbá felelős azért, hogy a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos  nyomtatványok   a   hozzátartozóhoz   eljussanak, illetve a kitöltött nyomtatványok a Bizottság részére átadásra kerüljenek.


V.


A BETEKINTÉSI JOG GYAKORLÁSÁNAK RÉSZLETES

SZABÁLYAI


 1. A  betekintési jog   gyakorlását   a Bizottság biztosítja az alábbiak szerint:
 1. az  állampolgár  írásban jelzi  a Bizottság   elnökének,  mely képviselő(k) vagyonnyilatkozatába  kíván betekinteni,
 2. a Bizottság elnöke az állampolgárral egyeztetett  időpontban  -  az  elnök,  vagy  az el- nök  által  megbízott bizottsági  tag jelenlétében  -  5   napon  belül  biztosítja  a képviselői vagyonnyilatkozat(ok)ba történő betekintést,
 3. a betekintésről az érintett képviselő(ke)t utólag értesíteni kell.


 1. A betekintési lapon fel kell tüntetni:
  • a betekintő nevét,
  • a betekintés időpontját (év, hó, nap)
  • a betekintő aláírását, esetleges megjegyzését.


VI.


ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Jelen szabályzat mellékletei:

 1. Tájékoztatási vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről (polgármester részére),
 2. Tájékoztatási vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről (képviselő részére),
 3. Igénylő nyilatkozat,
 4. Igazolás vagyonnyilatkozat átvételéről,
 5. Ellenőrzési eljárással kapcsolatos adatlap
 6. Betekintési nyilvántartás,
1. melléklet a Szabályzathoz


Önkormányzat neve:                                                       Kunfehértó Községi Önkormányzat

Címe:                                                                                6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.

Vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság neve:            Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság

Iktató szám:                                                                                                                          

Polgármester

Neve:

       Születési neve: Anyja neve: Születési helye: Lakcím:

TÁJÉKOZTATÁS VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL

(polgármester részére)

Tájékoztatom, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 72.§ (4) bekezdése, valamint 39. §-a, értelmében a polgármester megválasztásakor, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint.  A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – polgármesteri  tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Mötv. 39. § (1) bekezdése alapján saját vagyonnyilatkozatához köteles csatolni az Önnel közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát is.

Kérem, hogy e tájékoztatáshoz mellékelt IGÉNYLŐ NYILATKOZAT-ot vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének mielőbbi teljesítése érdekében szíveskedjék kitöltve visszajuttatni.

Kunfehértó, 20…... hó  ….nap

Melléklet: 2 pld IGÉNYLŐ NYILATKOZAT

P.H.

vagyonnyilatkozatot kezelő bizottság elnöke


A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót és az annak mellékletét képező IGÉNYLŐ NYILATKOZAT-ot átvettem.

Kunfehértó, 20…... hó  ….nap

                                                                                                     Vagyonnyilatkozatra kötelezett
Készült:    2 pld

1 pld vagyonnyilatkozatra kötelezett

1 pld vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság2. melléklet a Szabályzathoz


Önkormányzat neve:                                                       Kunfehértó Községi Önkormányzat

Címe:                                                                                6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.

Vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság neve:         Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság

Iktató szám:                                                                                                                          

Önkormányzati képviselő

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye:

Lakcím:

TÁJÉKOZTATÁS VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI

KÖTELEZETTSÉGRŐL

(önkormányzati képviselő részére)

Tájékoztatom, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 39. §-a értelmében Ön vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozati dokumentum kitöltésével kell eleget tennie. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – önkormányzati képviselői tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Mötv. 39. § (1) bekezdése alapján saját vagyonnyilatkozatához köteles csatolni az Önnel közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát is.

Kérem, hogy e tájékoztatáshoz mellékelt IGÉNYLŐ NYILATKOZAT-ot vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének mielőbbi teljesítése érdekében szíveskedjék kitöltve visszajuttatni.

Kunfehértó, 20…... hó  ….nap

Melléklet: 2 pld IGÉNYLŐ NYILATKOZAT

P.H.

vagyonnyilatkozatot kezelő bizottság elnöke

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót és az annak mellékletét képező IGÉNYLŐ NYILATKOZAT-ot átvettem.

Kunfehértó, 20…... hó  ….nap

vagyonnyilatkozatra kötelezett
Készült:           2 pld

1 pld vagyonnyilatkozatra kötelezett

1 pld vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság 


Vagyonnyilatkozatra kötelezett

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye:

Lakcím:

Önkormányzat neve:                         


                  3. melléklet a SzabályzathozKunfehértó Községi Önkormányzat


IGÉNYLŐ NYILATKOZAT

Alulírott kérem, hogy a vagyonnyilatkozat-tétel teljesítése céljából a vagyonnyilatkozathoz szükséges dokumentumokat 2 példányban az alábbiak szerint szíveskedjék részemre biztosítani:

önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester**


(név)

(név

(név)

(név)
 

Kunfehértó, 20…... hó……nap 
házas- /élettárs

gyermek

gyermek

gyermek
vagyonnyilatkozatra kötelezett

A nyilatkozat átvételét igazolom:


Kunfehértó, 20…... hó  ….nap


P.H.Készült:2 pld

1 pld vagyonnyilatkozatra kötelezett

1 pld vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság


vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság elnöke


**A megfelelő szöveg aláhúzandó.

               4. melléklet a Szabályzathoz

Önkormányzat neve:                                                       Kunfehértó Községi Önkormányzat

Címe:                                                                                6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.

Vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság neve:            Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság

Iktató szám:                                                                                                                          


IGAZOLÁS

vagyonnyilatkozat

átvételéről

Igazolom, hogy vagyonnyilatkozatának 1 példányát az alábbiak szerint vettem át:

önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* Nyilvántartási szám:


......................................................................................................... házas-/élettárs

(név) Nyilvántartási szám:

........................................................................................................ gyermek

(név Nyilvántartási szám:

........................................................................................................ gyermek

(név Nyilvántartási szám:

........................................................................................................ gyermek

(név Nyilvántartási szám:

Tájékoztatom, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-a értelmében Ön vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozati dokumentum kitöltésével kell eleget tennie.

Kunfehértó, 20……hó ….nap

P.H.

Vagyonnyilatkozatot kezelő bizottság elnöke

Készült:           2 pld

1 pld vagyonnyilatkozatra kötelezett

1 pld vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság

A megfelelő szöveg aláhúzandó.


5. melléklet a Szabályzathoz

ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS

A D AT L AP

a polgármester, a helyi önkormányzati képviselő, valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatok

közléséhez

1.    A nyilatkozatot adó [1]:

 1. helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester[2] (a továbbiakban együtt:
  képviselő)
 2. a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-
  /élettárs)
 3. a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)

2.    A képviselő neve:.....................................................................................................

Szül. helye:......................................................... ideje:.............................................

Anyja neve:...............................................................................................................

Állandó lakásának címe:...........................................................................................

Egyéb azonosító adatai:...........................................................................................

3.    A házas-/élettárs neve:...............................................................................................

Szül. helye:......................................................... ideje:.............................................

Anyja neve:...............................................................................................................

Állandó lakásának címe:...........................................................................................

Egyéb azonosító adatai:...........................................................................................

4.    A gyermek neve:.........................................................................................................

Szül. helye:......................................................... ideje:.............................................

Anyja neve:...............................................................................................................

Állandó lakásának címe:...........................................................................................

Egyéb azonosító adatai:...........................................................................................


6. melléklet a Szabályzathoz


Önkormányzat neve:                                                       Kunfehértó Községi Önkormányzat

Címe:                                                                                6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.

Vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság neve:            Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság

Iktató szám:                                                                                                                          


BETEKINTÉSI NYILVÁNTARTÁS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (5) bekezdése alapján ellenőrzési célból a vagyonnyilatkozathoz kapcsolódó „ADATLAP"-ba az alábbi személyek tekintettek be:

BETEKINTÉSI JOG GYAKORLÁSA


KI

MIKOR

MEGJEGYZÉS

(név)

(dátum)


(név)

(dátum)


(név)

(dátum)


(név)

(dátum)


(név)

(dátum)


(név)

(dátum)


(név)

(dátum)


(név)

(dátum)


(név)

(dátum)


(név)

(dátum)


(név)

(dátum)


(név)

(dátum)


(név)

(dátum)


[1]

Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki

[2]

A megfelelő szövet aláhúzandó