Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01- 2016. 04. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.04.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, - a 3. §, valamint az 6. § c) és d) pontja tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény a 250. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Aki Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló önkormányzati rendelete mellékletében felsorolt közterületeken – külön jogszabály által engedélyezett kivételekkel - közlekedik, parkol, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg."

2. § A Rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A.
(1) Aki közterületen háziasított állatok gazdátlan egyedét, vagy nem háziasított állatot etet, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható."

3. § A Rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül az alábbiakban felsorolt, és a rendelet 1. melléklete szerint vastag vonallal körülhatárolt önkormányzati tulajdonú közterületeken, a közrend és közbiztonság védelme érdekében:)

"d) Salgótarján, Múzeum tér hrsz.: 3894, 3879/1"

4. § A Rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "temető szabályzatban" szövegrész helyébe a "köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló önkormányzati rendeletben" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a "rendelet" szövegrész helyébe az "önkormányzati rendelete" szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.

6. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 5. §-a,

b) 6. § (4) bekezdésében az "és térburkolatán" szövegrész,

c) 7. § (3) bekezdésében a "rendelet 3. mellékletében felsorolt" szövegrész,

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. április 2. napjával.