Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete

A városi címek és kitüntetések adományozásáról

Hatályos: 2016. 02. 05 - 2020. 09. 10

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A Közgyűlés által adományozható díszpolgári cím és kitüntetések

1. §

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése „Hódmezővásárhely díszpolgára” címet adományoz annak a magánszemélynek, aki a város anyagi és szellemi értékeit gyarapította, vagy tevékenységével a város jó hírnevét növelte.

(2) A „Hódmezővásárhely díszpolgára” címhez a Közgyűlés művészi kivitelű, egyoldalas, bronz plakettet adományoz.

2. §

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése "Pro Urbe" (A Városért) kitüntetést adományoz  annak a természetes és jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek, aki vagy amely tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a város anyagi és szellemi értékeinek növeléséhez, vagy a település gazdasági, társadalmi fejlődése, illetve a szellemi élet területén, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át – a Közgyűlés eltérő döntésének hiányában legalább 10 éven keresztül – eredményes tevékenységet végzett.

(2) A kitüntetést évente legfeljebb három személy kaphatja.

(3) A „Pro Urbe” kitüntetéshez a Közgyűlés művészi kivitelű, egyoldalas, bronz plakettet adományoz.

3. §

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése „Signum Urbis Honorantis” (A Város Megbecsülésének Jele) kitüntetést adományoz, azon személyeknek, akik kiemelkedő érdemeket szereztek a város anyagi és szellemi javainak gyarapításában, a város kapcsolatainak, jó hírnevének kiterjesztésében és növelésében.

(2) A kitüntetést évente legfeljebb hét személy kaphatja.

(3) A „Signum Urbis Honorantis” kitüntetéshez a Közgyűlés művészi kivitelű, egyoldalas, bronz plakettet adományoz.

Általános rendelkezések

4. §

(1) A díszpolgári címet, a „Pro Urbe” és a „Signum Urbis Honoran s” (továbbiakban együttesen: kitüntetések) kitüntetéseket a Közgyűlés adományozza.

(2) A díszpolgári címhez és a kitüntetésekhez a bronz plakett mellett, a Közgyűlés díszoklevelet adományoz.

(3) A díszoklevél tartalmazza:

 • az adományozó megjelölését,

 • a kitüntetett nevét,

 • az adományozás jogcímét,

 • az adományozásról szóló határozat számát és keltét,

 • a város címerét,

 • a polgármester és a jegyző aláírását és bélyegzőlenyomatát.

(4) A díszpolgári cím és a kitüntetések adományozását kezdeményezhetik:

 • Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának bizottságai,

 • Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményei,

 • a városban működő egyházak, civil szervezetek,

 • magánszemélyek.

(5) A javaslatnak tartalmaznia kell a díszpolgári címre és kitüntetésekre felterjesztett nevét, címét, elektronikus és telefonos elérhetőségét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.

(6) A javaslatot elektronikusan, vagy postai úton kell eljuttatni a polgármesternek.

(7) A polgármester a beérkezett javaslatokat - döntés céljából - a Közgyűlés elé terjeszti.

(8) A Közgyűlés az előterjesztett javaslatokról zárt ülésen dönt.

(9) A díszpolgári cím és a kitüntetések átadása közgyűlésen, ünnepélyes keretek között történik.

(10) A díszpolgári címet és a kitüntetéseket a polgármester adja át.

(11) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén az adományozásról szóló díszoklevelet, valamint a bronz plakettet a kitüntetett házastársának, vagy örökösének kell átadni.

(12) A díszpolgári cím és a kitüntetések átadásának médiában való közzétételéről a jegyző gondoskodik.

(13) A polgármester munkáját segítő iroda látja el a díszpolgári címekkel és a kitüntetésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, valamint a nyilvántartás naprakész vezetését.

(14) A díszpolgári cím és a kitüntetések adományozásáról szóló határozat egy példányát –a kitüntetett életrajzával és fényképével – a megyei levéltárnak továbbítani szükséges.

(15) A díszpolgári címmel és kitüntetésekkel kapcsolatos összes költséget az önkormányzat viseli.

A díszpolgári cím és a kitüntetések visszavonása

5. §

(1) A Közgyűlés a díszpolgári címet és a kitüntetéseket visszavonhatja azoktól, akik bűncselekményt követnek el, akiket a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, vagy magatartásukkal más módon arra méltatlanná váltak.

(2) A díszpolgári cím és kitüntetések megfosztásáról szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.

(3) A Közgyűlés a díszpolgári címek és a kitüntetések visszavonásáról szóló határozatának egy példányát meg kell küldeni a megyei levéltárnak és az érdekeltnek. A visszavonás tényét a nyilvántartáson át kell vezetni.

(4) A díszpolgári címhez és kitüntetésekhez járó plakettet és oklevelet nevezett köteles visszaszolgáltatni.

A tiszteletbeli polgár cím adományozásáról

6. §

(1) A képviselőtestület "Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgára" címet adományoz Magyarország határain kívül élő magyarok részére.

(2) A tiszteletbeli polgár címet írásban, vagy elektronikus úton benyújtott kérelem alapján, a Közgyűlés adományozza.

(3) A tiszteletbeli polgár cím adományozását a város lakosai is – az (1) bekezdésben meghatározott módon – kezdeményezhetik.

(4) A tiszteletbeli polgár cím adományozására a javaslatot, a polgármester terjeszti - a kérelem beérkezését követően ülésező – Közgyűlés elé.

(5) A Közgyűlés ülésén a polgármester ismerteti a tiszteletbeli polgár címben részesülő személy(ek) nevét, valamint a tiszteletbeli polgár cím adományozását tanúsító oklevél tartalmát.

(6) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén a tiszteletbeli polgár cím adományozásáról szóló díszoklevelet a tiszteletbeli polgár házastársának, vagy örökösének kell megküldeni.

(7) A díszoklevél tartalmazza:

 • az adományozó megjelölését,

 • a tiszteletbeli polgár nevét és lakóhelyét,

 • a város címerét,

 • a polgármester és a jegyző aláírását és bélyegzőlenyomatát.

(8) A tiszteletbeli polgár cím adományozásáról szóló határozat egy példányát – a tiszteletbeli polgár címben részesülő, vagy elhunyt személy esetén az (5) bekezdésben meghatározott személy egyidejű értesítése mellett – a városi levéltárnak kell átadni.

(9) A tiszteletbeli polgárokról a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

Záró rendelkezések

7. §

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

(1) A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a díszpolgári-, valamint a tiszteletbeli polgár cím adományozásáról szóló 3/1990. (11.20.) számú, a "Pro Urbe" kitüntetés alapításáról szóló 2/1993. (01.11.) számú valamint a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek kitüntetéséről szóló 20/1997.(10.29.) számú Kgy. rendelet.