Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 28


Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„61. § (1) A szükséglakásra csak határozott idejű, legfeljebb egy év időtartamú bérleti szerződés köthető.

(2) Ha a műszaki feltételek és a hatósági előírások lehetővé teszik, az üres vagy megüresedett  szükséglakást - annak az (1) bekezdés szerinti bérbeadása helyett - az NLB. döntése alapján csatolási céllal a vele szomszédos ingatlan bérlője részére is bérbe lehet adni. Több jogosult esetén előnyben kell részesíteni azt

  • aki nem a szociális helyzet alapján bérli az ingatlant,
  • aki vállalja, hogy a csatolást követően a lakását korszerűsíti, annak komfortfokozatát emeli,
  • aki jövedelmi és vagyoni helyzete alapján az átalakítással járó kivitelezési és adminisztrációs költségeket biztosabban tudja vállalni,
  • akinek a kérelem elbírálásakor lakott lakásában az egy főre jutó lakóterület kisebb.

A szükséglakásra kötött bérleti szerződés időtartama a jelen bekezdés szerinti esetben megegyezik a csatolással érintett másik lakásra fennálló bérleti szerződés időtartamával.

(3) Az üres vagy megüresedett szükséglakást – amennyiben annak bérbeadására az (1) vagy (2) bekezdés alapján nem kerül sor - külön önkormányzati rendelet szerint értékesíteni lehet vagy azt nem lakás céljára is bérbe lehet adni.”
2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.3. §


Hatályát veszti az ÖR. 117. §-a.Dr. Tahon Róbert

Jegyző


Wintermantel Zsolt

polgármester
Záradék


A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. május 27. napján

Dr. Tahon Róbert

jegyző