Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016 (XI.4..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről

Hatályos: 2016. 11. 05

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016 (XI.4..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről

2016.11.05.

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott fel-hatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Önkormányzati kitüntetések

1. § Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen rendeletével elismerő címeket és ön-kormányzati díjat (a továbbiakban együtt: önkormányzati kitüntetések) alapít; rendelkezik továbbá az azokkal összefüggő anyagi és eljárási jogi szabályokról.

2. § Elismerő címek: Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község kulturális, sport és művészeti értékeinek megőrzéséért és gyarapításáért, gazdasági fejlődésének előmozdításáért, a Gánton élők és a településre érkező vendégek kapcsolatainak, együttműködésének erősítéséért, a helyi közösségi értékek ápolásáért és a helyi közélet színesítéséért végzett kiemelkedő teljesítmények elismerésére a következő önkormányzati elismerő címeket (a továbbiakban: elismerő cím) adományozhat:

a) „Gánt Község Díszpolgára” cím,

b) „Gántért” cím,

c) „Gánt Község Tiszteletbeli Polgára” cím.

3. § Önkormányzati díj: Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gánt község területén lakóingatlannal rendelkező magánszemély – beleértve az ingatlantulajdonost és más, az ingatlant egyéb jogcímen jogszerűen használó személyt – részére ingatlana tiszta, rendezett állapota, harmonikus, kulturált megjelenése alapján „Szebb Gántért” díjat adományozhat.

2. A javaslattétel és az adományozás rendje, általános szabályai

4. § Önkormányzati kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti.

5. § Kitüntetésben részesülő személyre javaslatot – az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – különösen a helyi és nemzetiségi önkormányzat tisztségviselői, az önkormányzati képviselők, a hivatal vezetői, valamint a térség országgyűlési képviselője, a településen működő civil szervezetek, egyházak, intézmények képviselői és magánszemély javaslattevők tehetnek.

6. § Javaslattételi felhívás közzétételére helyben szokásos módon, legkésőbb a rendelet 14. §ába foglalt időpontig sor kerül. Javaslattételre a felhívás hivatalos önkormányzati honlapon történő megjelenésétől számított 30 napig van lehetőség.

7. § Önkormányzati kitüntetés magyar, vagy nem magyar állampolgár részére egyaránt adományozható. Elismerő címmel élő, vagy elhunyt (posztumusz) személy is illethető.

8. § (1) Az önkormányzati kitüntetés adományozásával összefüggő napirendet a képviselő-testület zárt ülésen, a polgármester előterjesztése alapján tárgyalja és hozza meg határozatát.

(2) A képviselő-testület kizárólag határidőben érkezett, az önkormányzati kitüntetésre javaslatot tevő és javasolt személy, vagy közösség nevét, lakcímét/székhelyét, elérhetőségét, továbbá a javaslattal érintett kitüntetés megnevezését és a javaslattétel indokát tartalmazó előterjesztést tárgyalhat. Elismerő címek esetén a javaslat tárgyalásának feltétele a javasolt személy életútjának, munkásságának rövid leírása, méltatása.

(3) Elismerő cím adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt, míg az önkormányzati díj adományozásához egyszerű szótöbbséggel hozott határozat szükséges.

9. § (1) Önkormányzati kitüntetés adományozására – önkormányzati díj kivételével – az arról szóló képviselő-testületi határozat e rendelet 15. §-a szerinti időpontban történő ünnepélyes kihirdetésével, annak nyilvános szóbeli közlésével kerül sor.

(2) Az elismerő címhez oklevél jár, melynek tartalmaznia kell:

a) az adományozás megjelölését,

b) a kitüntetett nevét, megnevezését,

c) az elismerés alapjául szolgáló tény, vagy tevékenység rövid leírását,

d) a képviselő-testületi határozat számát, keltezését,

e) a polgármester és a jegyző aláírását, hivatalos bélyegző lenyomatát.

(3) A (2) bekezdés szerinti oklevelet nem magyar állampolgárnak történő adományozás esetén annak anyanyelvén kell kiállítani, ha pedig az nem lehetséges – német, angol, vagy francia nyelven. Az okirat hiteles fordítását is mellékelni kell.

(4) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén az oklevelet az elhunyt családja képviselőjének kell átadni. Amennyiben ez nem lehetséges, a település valamely közösségi funkciót betöltő helyiségében kell elhelyezni.

3. Az egyes önkormányzati kitüntetésekre vonatkozó speciális rendelkezések

10. § (1) Gánt Község Díszpolgára cím a rendelet 2. §-ában és 7. §-ában foglaltakra tekintettel olyan személy részére adományozható, aki valamilyen kiemelkedő munkájával, vagy életművével hozzájárult Gánt község fejlődéséhez, anyagi és szellemi gyarapodásához; elősegítette a község tekintélyének növelését itthon és külföldön, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

(2) Díszpolgári címből évente egy adományozható.

(3) A díszpolgári címmel a rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti oklevél, a község címerével ékesített emlékplakett és – a vonatkozó képviselő-testületi határozatban meghatározott – legfeljebb 50.000 Ft értékű emléktárgy kerül átadásra

(4) A díszpolgár nevét a polgármester a Település Díszpolgárainak Könyvébe bejegyzi, és a bejegyzést a polgármester és a jegyző aláírásával hitelesíti.

(5) A község díszpolgára:

a) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívást kap,

b) a települést képviselő delegáció tagjai sorába felkérhető képviselő-testületi határozat alapján,

c) az önkormányzat művészeti, közművelődési és egyéb rendezvényeit, létesítményeit díjtalanul látogathatja.

11. § (1) Gántért cím a rendelet 2. §-ában és 7. §-ában foglaltak figyelembe vételével olyan személy, közösség részére adományozható, amely folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságával az egészségügy, a szociálpolitika, a sport, az ifjúság, a kultúra, a művészet, az oktatás, a község fejlesztése, a környezetvédelem, a közigazgatás és egyéb területeken végzett tevékenységével kiemelkedő érdemeket szerzett a település fejlődésében.

(2) Gántért címből évente legfeljebb kettő adományozható.

(3) A kitüntető címmel a rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti oklevél mellett emlékplakett és –a vonatkozó képviselő-testületi határozatban meghatározott – legfeljebb 25.000 Ft értékű tárgyjutalom kerül átadásra.

12. § (1) Gánt Község Tiszteletbeli Polgára cím – a rendelet 2. §-ában és 7. §-ában foglaltak figyelembe vételével – annak a nem gánti személynek adományozható, aki munkájával jelentős mértékben elősegítette Gánt és polgárai szellemi, gazdasági fejlődését, gyarapodását.

(2) A kitüntető címből a rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti oklevél átadásával évente legfeljebb egy adományozható.

13. § (1) Szebb Gántért díjból évente legfeljebb tíz adományozható olyan magánszemély és évente egy olyan kiemelkedően rendezett utca közössége részére, amely megfelel 3. §-ban meghatározott feltételeknek.

(2) A díj adományozására egy „Szebb Gántért” és az adott évszám feliratú kerámia emlékplakett és tárgyjutalom átadásával kerül sor.

14. § (1) Az egyes önkormányzati kitüntetésekre vonatkozó javaslattételi felhívást legkésőbb a következő időpontig közzé kell tenni: minden év május 15.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhívásra beérkezett javaslatokat a képviselő-testület a munkaterv szerinti júniusi ülésén tárgyalja.

(3) A javaslattételi felhívás (1) bekezdés szerinti közzétételi időpontjától a képviselő-testület indokolt esetben eltérhet.

15. § Az önkormányzati kitüntetések átadására nap, a Falunap-i rendezvény keretében kerül sor.

4. Méltatlanság miatti visszavonás

16. § (1) A Képviselő-testület által adományozott elismerő címek méltatlanság címén visszavonhatók.

(2) Méltatlan az elismerő címre különösen az a személy:

a) akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek,

b) aki a község jó hírnevét viselkedésével, magatartásával csorbítja,

c) akinek magatartása, tevékenysége a község érdekei ellen irányul,

d) akinek magatartása, viselkedése embertársai jogait sérti.

(3) Méltatlanság miatti visszavonásról a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) A kitüntetett nevét a méltatlanság miatti visszavonást követően törölni kell kitüntetettek nyilvántartásából.

5. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2011. (VI. 10.) önkormányzati rendelete.