Dunabogdány Község Önkormányzata 14/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 18/2007. (XII. 19.) önk. rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2017. 01. 01

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 43. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1. §


A helyi adókról szóló 18/2007. (XII.19.) önk. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) felhatalmazó rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép:


„Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:”


2. §


A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke

a) a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 1.000,- Ft

b) a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 5.000,- Ft.      


3. §


Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.