Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016.(XI.9.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2022. 01. 02

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016.(XI.9.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2017.01.01.

Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. § b) - c) pontjában, 39/C. §(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete illetékességi területén a következő helyi adókat vezeti be:

a) magánszemélyek kommunális adója,

b) helyi iparűzési adó.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás.

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

3. Magánszemélyek kommunális adója

3. § Az adó évi mértéke 4000 Ft/adótárgy.

4. § (1) Mentes a kommunális adó alól

a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,

b) a telek,

c) az épülettel egy helyrajzi számon lévő minden további adótárgy,

d) a szükséglakás,

e) az ingatlan-nyilvántartásban kereskedelmi üzletként vagy vendéglátóhelyként bejegyzett épület,

f) a nem közműves beépítetlen belterületi földrészlet,

g) az építési tilalom alatt álló beépítetlen belterületi földrészlet.

(2) Mentes az adó alól

a) az az egyedül élő magánszemély, aki a mentesség évét megelőző évben a 65. életévét betöltötte és nincs vele együtt élő eltartásra kötelezhető közeli hozzátartozója,

b) az a házaspár, akik a mentesség évét megelőző évben a 65. életévüket betöltötték és nincs velük együtt élő más eltartásra kötelezhető közeli hozzátartozójuk.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben megnevezett adóalanynak több adófizetésre kötelezett adótárgya van, úgy a mentesség csak egy adótárgy után illeti meg.

(4) Az adómentességet az adóalany – nyilatkozata alapján - azon adótárgy után veheti igénybe, amely rá nézve kedvezőbb.

3. Helyi iparűzési adó

5. § (1) Állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke az adóalapjának 1,8 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 3000 forint.

6. § (1) Az önkormányzat adómentességet állapít meg annak a vállalkozó háziorvosnak és védőnőnek, akinek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(2) Az 5. § (1) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(3) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(8) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.

(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) E rendelet 2017. január 1-én lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti egyidejűleg Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 5/2008. (XII. 29.) számú, valamint az azt módosító 7/2011. (XII. 29.) számú rendelete.

(3) Ez a rendelet 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek való megfelelést biztosítja.