Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 25/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2017. 01. 01

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 25/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.01.01.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1 § (1) bekezdése és 6. §-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti az Ör. 1. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § -ában meghatározott adóalanyok, és 6. § -ában meghatározott adótárgyak vonatkozásában a következő helyi adókat vezeti be:

-építményadó,
-telekadó
-magánszemélyek kommunális adója,
-helyi iparűzési adó.

2. § Hatályát veszti az Ör. 7. §. (1) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

Adómentesség

7. § (1) Mentes az adó alól az a magánszemély tulajdonában álló telek:

a) amelynek tulajdonosa kiadott érvényes építési engedéllyel rendelkezik és az építkezést megkezdte, vagy a lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentési kötelezettségének igazoltan eleget tett, az építkezés megkezdése vagy a bejelentés megtétele évének január 1. napjától számított 4 évig. A beépítés tényét az adóalany jogerős használatba vételi engedéllyel, vagy a használatba vétel tudomásul vételére vonatkozó jogerős határozattal, vagy a használatba vétel tudomásul vételéről, megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni az adóhatóságnak.

b) amelynek területén az építési rend szerint főépület azért nem helyezhető el, mert a Helyi Építési Szabályzatban utcanyitásra, vagy védelmi célú erdő területnek van kijelölve.

3. § Hatályát veszti az Ör. 13. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:

Értelmező rendelkezések

13. §

1. vállalkozási tevékenység folytatására szolgáló épületek, épületrészek: mely vállalkozási tevékenység folytatására alkalmas (pl.: üzlet, műhely, raktár, iroda, étterem, konyha, tároló, gépműhely, üzemcsarnok, panzió, hűtőház…stb), továbbá azon építmény is, melyet tulajdonosa vállalkozási tevékenység folytatására bérbe ad, vagy használatra átenged.
2. vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó egyéb épületek, épületrészek: szociális helyiségek (WC, mosdó, fürdő, öltöző, közlekedő helyiségek...stb.), valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakóház udvar, lakás megnevezésű építmény.

4. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.