Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.20.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01- 2016. 04. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.20.) rendelet módosításáról1

2016.04.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § (1) A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon felügyelet mellett, a tűzoltásra megfelelő eszközök biztosításával 8 óra és 18 óra között lehet."
"(4) Az égetendő hulladék nem lehet szennyezett, vegyi anyaggal kezelt, kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert) nem tartalmazhat.
(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.
(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.
(7) Szeles időben, tűzgyújtási tilalom vagy szmoghelyzet alatt az égetés tilos."

2. § Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 5-6. §-a,

b) 9. §-a,

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. április 2. napjával.