Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelete

a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 31 - 2016. 07. 31

Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének

16/2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet

módosításáról


Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze véleményének kikérésével, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség; Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság; Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága; Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve; Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal; Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége; Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ; Járási Hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala; Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatal; Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság; Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal; Pécsi Bányakapitányság; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala; Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész; Elsőfokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1.§


Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a a következő, m) ponttal egészül ki:


m) Építménymagasság az építmény valamennyi, a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendő építmény kontúrvonalára állított függőleges felületre vetített homlokzati vetületi-felület összegének (F) valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték. Az épület egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani. Az építménymagasság megállapítása során:

ma) az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott felületi síknak és a legfelső teljes építményszint záró szerkezetének felső síkjának metszésvonala vagy érintővonala és a síknak a rendezett tereppel való metszésvonala közötti magassággal kell megállapítani, legfeljebb 6,0 m magasságú két oromfal kivételével, amelyek nem az építmény hosszoldalán állnak,

mb) az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani – a kémény, a tetőszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem haladó felületű padlásvilágító ablak és az 1,0 m2-t meg nem haladó felületű reklámhordozók kivételével – mindazoknak az építményrészeknek (attikafal, torony, kupola, tető, tetőrész vagy egyéb építményrész) a felületét, amelyek az ma) pont szerinti metszésvonalra vagy érintővonalra az építmény irányában emelkedő 45 fok alatt vont – az előzővel párhuzamos – síkkal történő vetítéssel meghatározott magasságával,

mc) a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belső udvar homlokzat felületeit, valamint a loggiák belső oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen kívül kell hagyni,

md) az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe venni.”


2. §


A rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

(4) A Vt-R1 jelű övezetben a telkek beépítése során az előkert méretét környezetében meglévőhöz alkalmazkodóan kell biztosítani, melyet Komló Város főépítészével véleményeztetni kell.”


3. §


A rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

(5) A Gi-T jelű övezetekben, a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek helyezhetők el.”


4. §


A rendelet 7. § (4) és (8) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (9) bekezdésében, 10. § (2) és (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 20. § (3)-(4) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 22. § (4) bekezdésében, 25. §-ában, 28. § (2) bekezdésében, 28/1. § (2) bekezdésében, 28/2. § (1) bekezdésében, 28/3. § (1) bekezdésében és 1. sz. mellékletének „Beépítésre szánt területek övezeti paraméterei” című táblázatában az „épületmagasság” szövegrész helyébe az „építménymagasság” szöveg lép.


5. §

A rendelet 1. sz. mellékletének „Beépítésre szánt területek övezeti paraméterei” című táblázatában a Gi-R-2 jelű övezeti sorában a legkisebb kialakítható teleknagysága 10 000 m2-ről 5000 m2-re módosul.


6. §


A rendelet 1. sz. mellékletének „Beépítésre szánt területek övezeti paraméterei” című táblázata a következő építési övezetekkel egészül ki:


Területfelhasználás

Övezet

Beépítési mód

Legkisebb teleknagyság

(m2)

Beépítettség %

Építmény-

magasság

(m)

övezet

betűjele

sorszáma

Gi


T

1

SZ

4000

50

9,0


2

SZ

10 000

50

9,0


7. §


A rendelet 1. sz. mellékletének „Az egyes teleknagysághoz megengedett legkisebb telekmélység és -szélesség” című táblázata helyébe a következő táblázat lép:Az egyes teleknagysághoz megengedett legkisebb szélesség

Telek terület (m2)

Legkisebb szélesség

(m)


Z

O

SZ

IKR

100

8

-

-

-

400

12

14

14

-

600

16

16

16

16

700

18

18

18

18

800

18

18

18

18

900

18

18

18

18

1000

20

20

20

20

1500

-

20

20

-

2000

-

-

30

-

4000

-

-

30

-

5000

-

-

30

-

10000

-

-

50

-8. §


A rendelet 2. sz. mellékletének belterületi szabályozási tervlapjai 4,6,7,8,9 és 11 számú szelvénye helyébe az 1. számú melléklet 4,6,7,8,9 és 11 számú szelvénye lép.


9. §


(1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


(2)   Rendelkezéseit a hatályba lépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.Komló, 2016. július 14.


dr. Vaskó Ernő

Polics József

címzetes főjegyző

polgármester