Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 06. 04

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2022.06.04.

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Csákvár Város Önkormányzata /a továbbiakban: Önkormányzat/.

Az önkormányzat székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
(2) A képviselő-testület hivatalos megnevezése: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban: képviselő-testület/
(3) A képviselőtestület hivatala megnevezése: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal /a továbbiakban: Hivatal/ Címe: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
(4) 1 Az önkormányzat költségvetésének végrehajtására szolgáló bankszámla száma: Takarékbank 73611060-10267350 sz. számla.
Az önkormányzat az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó adóalany.
(5) A város honlapjának címe: www.csakvar.hu

A képviselő-testület létszáma

2. §2

A képviselő-testület munkaterve

3. § (1) A képviselő-testület az üléseit az éves munkatervben ütemezi. A munkaterv-tervezet előkészítése a gazdasági program célkitűzései figyelembe vételével a polgármester feladata.

(2) A képviselő-testületi ülés a munkatervtől eltérő időpontban is összehívható.

A képviselő-testület ülései, az ülések összehívásának rendje

4. § (1)3 A képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli ülést és közmeghallgatást tart.

(2) A képviselő-testület munkaterve alapján havonta, vagy szükség szerint ülésezik. A munkaterv szerinti ülések időpontja: a hónap utolsó keddi napján 16,00 óra.

(3) A képviselő-testület augusztus 1. és 31. között rendes ülést nem tart.

5. § (1) A polgármester a képviselő-testület tagjait az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának megjelölését tartalmazó meghívóval hívja össze.

(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a mandátumszerzés sorrendjében a képviselő-testület soron következő tagja hívja össze.

(3) A rendes ülésre szóló meghívó és az írásos előterjesztés a képviselő-testület ülésének napját megelőző 3. napon, a rendkívüli ülésre szóló meghívó és az elkészült írásos előterjesztés – amennyiben az a 6. § (1) bekezdésében foglaltak kezdeményezésére kerül összehívásra – legalább 24 órával előbb kézbesítendő. Sürgős, halasztást nem tűrő esetekben a polgármester legkésőbb az ülést megelőző napon értesítést küld a települési képviselőknek, erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető a következő sorrendben: telefon, e-mail, SMS. Eltekinthet az írásbeliségtől is, a sürgősség okát azonban mindenképpen közli.

(4)4 A képviselő-testület ülésének időpontjáról és napirendjéről a nyilvánosság értesítése a meghívónak a Hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztésével és a város honlapján való megjelentetéssel az ülést megelőzően legalább 72 órával történik.

(5)5 A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, természetbeni juttatását ugyanilyen időtartamra megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, megvonás újra megállapítható.

6. § (1) A képviselő-testület ülésére a polgármester tanácskozási joggal hívja meg:

a) a napirendi pont előterjesztőjét,

b)6 az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőit, a csákvári egyházközségek képviselőit, azon civil szervezetek vezetőit, amelyek működésüket az önkormányzatnak bejelentették.

c) akiket ő vagy a képviselő-testület bizottsága szükségesnek tart meghívni.

7. § (1)7 A meghívóval együtt megküldésre kerül a napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztések mindegyike a települési képviselőknek, valamint a 6. § (1) a)-c) pontja szerint tanácskozási joggal meghívottaknak. A tanácskozási joggal meghívottak részére az őket érintő napirendi pont előterjesztése kerül megküldésre.

(2) A zárt ülésen tárgyalandó napirendhez tartozó előterjesztést csak azok kapják meg, akik jogosultak azon részt venni.

(3) Sürgős esetekben, ha az ügy eldöntése nem tűr halasztást, vagy ahhoz fontos önkormányzati érdek fűződik, legkésőbb az ülés kezdetéig írásban eljuttatható az előterjesztés a meghívottakhoz. Amennyiben csak az ülés kezdete előtt kapják kézhez az előterjesztést a meghívottak, úgy az ülés megnyitása előtt az ülés vezetője lehetőséget annak megismerésére.

Előterjesztések

8. § (1) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések lehetnek:

a) döntést igénylő határozati javaslat vagy rendelettervezet

b) beszámoló valamely feladat elvégzéséről, valamely szerv tevékenységéről, átruházott hatáskörben hozott döntésről.

c) tájékoztató anyagok, melyek tudomásulvételt igényelnek.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában írt előterjesztésre jogosultak:

a) képviselő-testület tagjai,

b) képviselő-testület bizottságai,

c) önkormányzati intézmények vezetői.

(3) Az előterjesztések az (1) bekezdés a.) és b.) pontjaiban foglaltak esetében – sürgősség kivételével - az érintett bizottságok véleményének ismeretében tűzhetők napirendre. A bizottság napirenddel kapcsolatos véleményét, vagy határozatba foglalt javaslatát, álláspontját – amely tartalmazza a bizottsági döntés szavazati arányát is- legkésőbb az ülés megkezdéséig a bizottság elnöke részére át kell adni.

9. § (1) A képviselő-testület azon napirendjének megtárgyalásához, melyben érdemi döntést határozatot, rendeletet hoz, általában írásbeli előterjesztés készül. Az előterjesztés tartalmazza a képviselő-testületi ülés meghívójának megfelelő napirendszámot, az előterjesztés készítőjének, előterjesztőjének nevét.

(2) Írásos előterjesztés benyújtása kötelező a következő ügyekben:

a) önkormányzati rendeletalkotás,

b) az önkormányzat alapvető jelentőségű szervezeti és működési rendjének kialakítása, megváltoztatása, szervezeti és működési formák megszüntetése,

c) helyi népszavazás kiírása,

d) az önkormányzat gazdasági programja,

e) fejlesztési koncepciók,

f) az önkormányzat tulajdonával, vagyonával kapcsolatos ügyek,

g) önkormányzati vállalkozással összefüggő ügyek, településrendezési program és rendezési tervek jóváhagyásával kapcsolatos ügyek,

h) polgári jogi jogügyletek, amelyeknél a döntés joga a képviselő-testülethez tartozik,

i)8 nemzeti vagyonnal kapcsolatos polgári jogi jogügyletek,

j) önkormányzati intézmények alapítása, átszervezése, megszüntetése, az intézmények elszámoltatása,

(3)9 A (2) bekezdésben nem szereplő ügyek szóban is előterjeszthetők, a határozati javaslat pontos, szabatos megfogalmazásával.

Képviselő-testület ülése, tanácskozás rendje

10. § (1) A képviselő-testület üléseit a polgármester vezeti.

(2) A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti az ülést.

(3)10 Amennyiben a polgármesteri, alpolgármesteri tisztség egyidejűleg betöltetlen, vagy a polgármester, és az alpolgármester tartósan akadályoztatva van, a helyettesítést a képviselők a mandátumszerzés sorrendjében látják el, ennek megfelelően gondoskodnak az ülések vezetéséről.

(4)11 Az ülés megnyitásakor az ülés vezetője számszerűen megállapítja a határozatképességet.

(5) Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül, a meghívóban szereplő napirend megtárgyalására ismételten össze kell hívni.

(6) A polgármester a meghívó szerinti, valamint a képviselő-testület tagjai által javasolt napirendi pontok figyelembevételével javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyről a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.

(7) Az ülés vezetője a napirend elfogadása után javaslatot tesz két jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. Jegyzőkönyv-hitelesítő kizárólag a képviselő-testület adott ülésén végig jelenlévő képviselő-testületi tag lehet, az ülés vezetőjének személye kivételével.

11. § (1)12 Első napirendként tárgyalja meg a testület:

a) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést (felelőse: a jegyző),

b) a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségről, lakossági vagy civil szervezetektől származó indítványokról szóló polgármesteri beszámolót,

c) átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, bizottsági döntésekről szóló beszámolót,

d) a bizottságok munkájáról szóló tájékoztatót, ha annak témája nem kapcsolódik az ülés valamelyik napirendjéhez,

e) a korábbi testületi ülésen elhangzott interpellációt, kérdést, amennyiben arra írásbeli választ adott az interpellált.

(2) A további napirendek tárgyalása külön-külön történik.

(3) A napirend tárgyalásának kezdetén az ülés vezetője minden napirendi előterjesztés tartalmát röviden ismerteti. A napirendet előzetesen megtárgyaló bizottságok elnökeit mindenképpen szólítani kell hozzászólásra.

(4) A vita előtt az előadó írásos előterjesztését szóban kiegészítheti, majd a napirend kapcsán illetékes bizottság elnöke ismerteti a bizottság véleményét, javaslatát, állásfoglalását.

(5) Ezek után az ülés vezetője megnyitja az adott napirendre vonatkozó vitát. A vita során a hozzászólásra jelentkező képviselő-testületi tagok, egyéb meghívottak hozzászólásai, kérdései következnek.

12. § (1) A vita lezárása előtt a napirend előadója válaszolhat a hozzászólásokra. Erre reagálhat az a képviselő, aki hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket akarja tisztázni.

(2) A vitát az ülés vezetője zárja le, amennyiben nincs több hozzászólásra jelentkező. A vita lezárására bármely képviselő javaslatot tehet, melyről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.

(3) Szavazás előtt az ülés vezetője összegzi a vita lényegét és az elhangzott módosító, vagy kiegészítő javaslatokat.

(4) A képviselő-testület a vita lezárása után szavazással rendeletet alkot, vagy határozatot hoz, melyet a polgármester a szavazás eredményének megfelelően állapít meg.

(5) Amennyiben az önkormányzati képviselő az Mötv. 49. §. (1) bekezdésében meghatározott személyes érintettséget nem jelenti be, a képviselő-testület a tudomására jutását követő ülésen felülvizsgálja döntését. A személyes érintettséget be nem jelentő képviselő-testületi tagot írásos figyelmeztetésben részesíti határozat formájában. Amennyiben egyidejűleg kár keletkezett, az okozott kár megtérítése iránt igényt támaszthat.

Kérdés

13. § (1)13 Az összes napirendi pont tárgyalása után a képviselő-testület tagjainak lehetősége nyílik a napirendekhez nem kapcsolódó kérdés feltevésére, interpellációra.

(2)14 Kérdésfeltevésre – vagyis az önkormányzat hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, döntési, döntés-előkészítési jellegű felvetésre, 15 tudakozódásra – a képviselő-testület tagjainak lehetősége van az adott napirendhez kapcsolódóan, napirenden kívül egyéb témában. A napirendekhez nem kapcsolódó kérdést az ülés végén szóban, vagy az ülés vezetőjénél írásban terjeszthetik elő a testület tagjai. Kérdés intézhető:

a) polgármesterhez, alpolgármesterhez,

b) jegyzőhöz,

c) bizottság elnökéhez,

d) önkormányzati intézmények vezetőjéhez.

(3) A kérdésre megkérdezett azonnal,- amennyiben további tájékozódást igényel, legkésőbb 5 munkanapon belül - érdemben válaszol.

(4) A kérdések előterjesztése és ezek megválaszolása után az ülés vezetője az ülést berekeszti.

Szavazás módjai, rendje

14. § (1) Az ülésen a szavazás személyesen történik.

(2) A határozati vagy rendeleti javaslatok szavazásra bocsátása egyenként történik oly módon, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd az előterjesztésben szereplő javaslatról döntsön a testület.

(3) A szavazás módja lehet:

a) nyílt szavazás – amely kézfeltartással történik - és név szerinti szavazás

b) titkos szavazás.

(4) A szavazás módjának – jogszabályok keretei közötti – megváltoztatását adott napirend tárgyalása során bármelyik képviselő kérheti, arról a testület vita nélkül egyszerű többséggel határoz.

15. § (1) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik „Igen”, „Nem”, „Tartózkodom” szavazattal.

(2) A szavazatok összeszámlálásáról az ülés vezetője gondoskodik. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, vagy valamelyik képviselő kéri, kötelező a szavazást egyszer megismételtetni.

16. § (1) A képviselő-testület név szerinti szavazást tart, ha

a) azt törvény előírja,

b) azt bármelyik képviselő, vagy a polgármester indítványozza, s a képviselő-testület egyszerű többséggel elfogadta.

(2) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők az „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavazhatnak. A jegyző a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét – a névsorral együtt – átadja a polgármesternek. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

17. § (1) A képviselő-testület

a) titkos szavazást tart, a kitüntető címek, díjak adományozásánál, amennyiben bármelyik képviselő-testületi tag kifejezetten kéri a titkos szavazást.

b) titkos szavazást tarthat zárt ülésén.

(2)16 A titkos szavazást a Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság bonyolítja le. A titkos szavazás szavazólapon, urna igénybevételével történik.

(3) A titkos szavazásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a szavazás helyét, napját, a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, a szavazás során felmerült rendkívüli körülményeket, a szavazás eredményét.

(4)17 A titkos szavazás eredményét a Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, vagy az általa megbízott bizottsági tag ismerteti. A testület így hozott döntését a képviselő-testület jegyzőkönyvében határozati formában is rögzíteni kell.

(5) A titkos szavazás eredményéről készült jegyzőkönyvet a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

Döntéshozatal

18. § A képviselő-testület döntéseit ülésén hozza, határozatba vagy rendeletbe foglalja.

Határozatok

19. § (1) A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

(2) A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges:

a)18

b) önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletekhez,

c) kitüntető cím adományozásához,

d) a képviselő-testület munkáltatói jogainak gyakorlásához,

e) polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költség-térítésüknek megállapításához,

f) közalapítvány alapító okiratának módosításához,

g)19 vállalkozás alapításához, vállalkozásban gazdasági társaságban való részvételhez.

(3) A határozat tartalmazza a végrehajtás, vagy a megteendő intézkedés határidejét, a végrehajtásért felelős személy nevét.

Rendeletek

20. § (1) Az önkormányzati rendelet-tervezet írásban nyújtható be a képviselő-testületnek.

(2) A tervezet előkészítésére a képviselő-testület szükség esetén ideiglenes bizottságot hozhat létre, vagy szakértőket is felkérhet.

(3)20 A képviselő-testület a lakosság széles körét érintő rendelet-tervezet elfogadása előtt a társadalmi véleményeztetésen túl elrendelheti, hogy lakossági fórum keretén belül, vagy a Csákvári Hírmondó útján ismerteti a lakossággal a tervezett intézkedést. A rendelet-tervezettel kapcsolatban az érdekeltek észrevételt, javaslatot tehetnek, kifogást emelhetnek ellene. Ezen javaslatok, észrevételek, kifogások tárgyában a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati rendelet alkotását, módosítását kezdeményezheti a polgármester, a képviselő a képviselő-testület bizottsága, az önkormányzati intézmény vezetője, a jegyző, valamint a társulási tanács elnöke.

(5)21 A polgármester a jegyző útján gondoskodik arról, hogy a rendelet-tervezet a törvényességi követelményeknek megfelelően legyen előkészítve. A rendelet-tervezeteket – a jegyző véleményével együtt – megvitatás céljából a Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a képviselő-testület szakterület szerint illetékes bizottsága elé kell terjeszteni.

Jegyzőkönyv

21. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az Mötv. 52. §-ában foglaltakat, valamint, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, napirendenként a tanácskozás lényegét, a szavazás módját, számszerű eredményét, szó szerinti megfogalmazásban a hozott döntéseket, továbbá az ülésen történt főbb eseményeket tartalmazza.

(2) A hozzászóló kérheti, hogy a jegyzőkönyv az általa elmondottakat szó szerint tartalmazza.

22. § A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, a jelenléti ívet, az írásos előterjesztéseket, titkos szavazási jegyzőkönyv egy példányát, név szerinti szavazásról készült névsort, a képviselő írásban benyújtott hozzászólását, interpellációját, kérdését, arra adott írásos választ.

23. §22

Az ülés, vagy a napirend tárgyalásának elhalasztása

24. § A már összehívott képviselő-testületi ülést rendkívüli esemény, ok bekövetkezésére való hivatkozással – az összehívást követően – a polgármester vagy a települési képviselők felének javaslatára legfeljebb évi egy alkalommal lehet elhalasztani.

25. § (1) Bármely napirend tárgyalása – az idő előrehaladtára figyelemmel, vagy előkészítetlenség okából – elhalasztható, erről és az új tárgyalás időpontjáról a képviselő-testület egyszerű többséggel határoz.

(2) A Képviselő-testület ülése 16,00 órától legfeljebb 19,00 óráig tarthat. A meghatározott idő lejártát követően az ülés további folytatásáról a polgármester szavazást rendel el, melynek során a képviselő-testület egyszerű többséggel határoz az ülés folytatásáról vagy a meg nem tárgyalt napirendek elhalasztásáról.

Az ülés tanácskozási rendjének fenntartása

26. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében az ülés vezetője jogosult

a) figyelmeztetni azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy aki a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő magatartást tanúsít,

b) rendreutasítani azt, aki a képviselő-testülethez, az üléshez méltatlan magatartást tanúsít.

(2) Ha olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az ülés vezetője az ülést berekeszti.

(3) A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet, és tetszést vagy nem tetszést nem nyilváníthat.

A képviselő-testület működésének nyilvánossága

27. §23 A lakosság széles körét érintő tervezett intézkedéseket, a jogok gyakorlásához, a kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó hirdetményeket a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, a honlapon teszik közzé.

A lakossággal való közvetlen kapcsolattartás

28. § (1)24 A képviselő-testület tagjai a lakossággal fogadóórákon tartanak kapcsolatot. A fogadóórák megtartására havonta egyszer, szükség szerint kerül sor. A fogadórák időpontját és helyét a város honlapján, hirdetményi úton közzé kell tenni. A polgármester hetente egyszer tart fogadóórát.

(2) A képviselő-testület munkatervi ütemezés vagy év közbeni elhatározás alapján, a lakosság széles körét érintő ügyekben legalább évente egy alkalommal közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek. Kötelező közmeghallgatást tartani a képviselők legalább ½-ének írásban benyújtott, vagy a képviselő-testület ülésén előterjesztett és ilyen arányban megszavazott javaslata alapján a lakosság széles körét érintő ügyben.

(3)25 A közmeghallgatás idejéről, helyéről a lakosságot legalább a közmeghallgatás tervezett időpontjától számított 15 nappal előbb a Hivatalban és a városi hirdetőtáblákon kifüggesztett hirdetmény, a város honlapján történő közzététel útján tájékoztatja a képviselő-testület.

(4) Az évi egy alkalommal megtartandó közmeghallgatáson túlmenően az igényeknek megfelelően lakossági fórumot is lehet tartani, melyről a (3) bekezdésben foglalt módon történik a lakosság tájékoztatása.

(5)26 A közmeghallgatást, a lakossági fórumot a polgármester vezeti.

(6) A közmeghallgatásról, és a lakossági fórumról jegyzőkönyv továbbá videofelvétel készül.

Rendeletek, határozatok, jegyzőkönyvek közzététele

29. § (1)27 A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban kerül elhelyezésre a helyi rendeletek, határozatok és jegyzőkönyvek tára, amely a zárt üléseken készült jegyzőkönyvek, zárt ülésen hozott határozatok kivételével minden helyi rendeletet, határozatot és 1 évre visszamenőleg minden nyilvános bizottsági és testületi ülés jegyzőkönyvét tartalmazza.

(2) A hatályos rendeleteket egységes szerkezetben, valamint a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét az elkészülést követően haladéktalanul fel kell tölteni a város honlapjára.

(3)28

Helyi újság

30. §29 Az Önkormányzat által a köztájékoztatás érdekében kiadott újság elnevezése: Csákvári Hírmondó.

A település honlapja

31. § (1) A város honlapját folyamatosan frissíteni kell.

(2)30 A város honlapjára feltöltésre kerül a képviselő-testületi ülésekről, lakossági fórumról készült jegyzőkönyv, a lakosságot, a települést látogatni kívánó magánszemélyeket érintő információ.

Kábeltelevízión keresztül történő közvetítés

32. § A képviselő-testület nyilvános üléséről felvétel készül, amelyet a kábeltelevízió vágatlan formában sugároz.

Bizottságok működése

33. §31

Állandó bizottságok

34. § (1) A képviselő-testület tagja egy állandó bizottságnak lehet elnöke, és több bizottságnak a tagja.

(2) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:

a)32 Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság amely 7 főből áll: 5 fő képviselő, 2 fő nem képviselő.

b)33

c) Humán Erőforrások Bizottsága amely 5 főből áll: 3 fő képviselő, 2 fő nem képviselő.

(3) Az állandó bizottságok tagjait a bizottság javaslatára a bizottság elnökének - indokolást tartalmazó - beterjesztésére a képviselő-testület visszahívhatja. A bizottság elnökét a bizottság tagjai többségének javaslata alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület visszahívhatja.

Bizottságok feladat- és hatásköre

35. §34 Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság

a) Döntési jogkörében eljárva:

aa) ellátja a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket,

ab) dönt a város címerének használatával kapcsolatos kérelmekről,

ac) ellátja a képviselők vagyonnyilatkozatának és összeférhetetlenségének vizsgálatával, méltatlanságának megállapításával kapcsolatos feladatokat.

b) Általános feladatai:

ba) közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésében,

bb) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, /különös tekintettel a saját bevételekre/ a vagyonváltozás /vagyonnövekedés, csökkenés/ alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,

bc) közreműködik a vagyongazdálkodást, településrendezési terveket, településüzemeltetést érintő döntések előkészítésben,

bd) vizsgálja és ellenőrzi a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, hitel felvételére,

be) előkészíti, véleményezi a szakterületét érintő pályázatokat,

bf) figyelemmel kíséri a beruházásokat, szükség esetén javaslattal él a Képviselő-testület felé,

bg) együttműködik a rendvédelmi- honvédelmi és egyéb szervezetekkel a velük kötendő együttműködési megállapodások tervezetét véleményezi.

bh) véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő rendelettervezeteket,

bi) javaslatot tesz a Kulturált környezetű lakóház elismerő cím adományozására,

bj) véleményezi a belső ellenőrzi munkatervet, javaslatot tehet célirányos ellenőrzésre,

bk) véleményezi a Képviselő-testület állásfoglalását igénylő oktatási, nevelési, kulturális és szociális intézmények vezetői pályázatait,

bl) közreműködik az önkormányzat tulajdonát képező intézmények, lakások fejlesztéséhez, felújításához, karbantartásához kapcsolódó pályázatok, azok kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi felhívások összeállításában,

bm) előkészíti, véleményezi a vállalkozási, kereskedelmi, informatikai és közbiztonsági területet érintő testületi előterjesztéseket,

bn) foglalkozik minden olyan feladattal, melynek véleményezésére, kidolgozására a képviselő-testület felkéri.

36. §35

37. §36 Humán Erőforrások Bizottsága

a) Döntési jogkörben eljárva

aa) dönt a polgármester hozzátartozóit érintő szociális támogatások ügyében,

ab) dönt a nevelési, kulturális intézmények zárva tartásáról,

ac) dönt a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat odaítéléséről.

b) Általános feladatai

ba) véleményezi a tevékenységi körébe tartozó előterjesztéseket,

bb) véleményezi az önkormányzat által alapított kitüntető címek, díjak odaítélésére érkező javaslatokat, ajánlást tesz azokra,

bc) közreműködik a testvérvárosokkal, intézményekkel, civil szervezetekkel való együttműködés tartalmas fenntartásában,

bd) együttműködik az oktatási, nevelési, kulturális és szociális intézményekkel, véleményezi az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői pályázatát,

be) foglalkozik minden olyan feladattal, melynek véleményezésére, kidolgozására a képviselő-testület felkéri, vagy feladatkörét érintő tárgykörnek ítéli.

Ideiglenes bizottságok

38. § (1) A képviselő-testület esetenkénti feladatokra ideiglenes bizottságot hozhat létre, melynek működésére az állandó bizottságok működésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) Az ideiglenes bizottság működése, megbízatása, feladatának elvégzéséig, az erről szóló jelentésnek, előterjesztésnek a képviselő-testület által történő elfogadásáig tart.

A bizottságok működése

39. § (1) A bizottságok működésére - az e §.-ban foglalt eltérésekkel - a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(2)37 A bizottságok üléseiket szükség szerint, a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan tartják. Az ülést a bizottság elnöke a napirendet tartalmazó meghívóval, és az írásbeli előterjesztések együttes megküldésével hívja össze legkésőbb az ülést megelőző 3. napig

a) A Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság ülését a képviselő-testületi rendes ülést megelőző hét keddi napjára

b) A Humán Erőforrások Bizottsága ülését a képviselő-testületi rendes ülést megelőző hét keddi napjára,

Sürgős esetekben legkésőbb az ülést megelőző napon értesíteni kell a tagokat, erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető a sürgősség okát azonban mindenképpen közölni kell.

(3) A bizottság elnöke a nyilvános bizottsági ülésre meghívja a képviselő-testület minden tagját és a jegyzőt. A nyilvános bizottsági ülésekre tanácskozási joggal meghívja azokat, akiket a bizottság elnöke indokoltnak tart.

(4)38 Az elnök összehívja a bizottságot a képviselő-testület határozata alapján vagy a bizottsági tagok ¼-ének napirendet tartalmazó, írásban benyújtott indítványára.

(5) A bizottság elnökének távolléte esetén a megjelent tagok egyszerű többséggel levezető elnököt választanak.

(6) A bizottsági ülések nyilvánosak, zárt ülést azokban az ügyekben tart, melyekben a képviselő-testületnek is ilyen irányú kötelezettsége lenne.

(7)39 A bizottsági ülésekről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá

(8) A jegyzőkönyv az önkormányzati hivatalban kerül elhelyezésre, melyet az állampolgárok - a zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével- ügyfélfogadási időben megtekinthetnek.

(9) A bizottságok elnökei megállapodhatnak egy adott téma együttes ülés keretében történő megtárgyalásáról, a megtárgyalásra kerülő napirendekről, az összehívás és az ülés levezetésének módjáról.

40. § (1) A bizottságnak az előzetes tárgyalásra, véleményezésre kiadott, napirendekkel kapcsolatos bizottsági állásfoglalását a bizottság elnöke szóban vagy írásban terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A bizottságok átruházott hatáskörében hozott döntéseikről a legközelebbi testületi ülésen kötelesek jelentést tenni. Írásos beszámoló esetén a bizottság elnöke a rendes ülés várható napját megelőző 15. napig köteles az iratot a Hivatalban leadni.

A bizottsági elnökök értekezlete

41. §40

A tanácsnok

42. §41

Polgármester

43. § A polgármester a megbízatását főállásban látja el.

44. § (1) A polgármester alapvető feladata a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése.

(2)42 Átruházott hatáskörben dönt

1. az átmeneti segélyről,

2. a szociális kölcsönről,

3. a temetési segélyről,

4. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról,

5. a rendszeres nevelési segély ügyekben,

6. a köztemetésről,

7. a költségvetési rendelet keretein belül gazdálkodva, az 500.000,- Ft alatti értékű szerződések megkötéséről,

8. a közterület használati kérelemről,

9. az önkormányzati jelkép, valamint a „Csákvár” névhasználat engedélyezésével kapcsolatos hatáskör egyszeri alkalomra szóló engedélyezéséről,

10. a város címerének huzamosabb időre történő engedélyezéséről,

11. a zászló városi jelképként való használatáról egyházak, társadalmi szervezetek és csákvári alapszervezettel rendelkező pártok számára,

12. a gyermekek napközbeni ellátása keretében a normatív- és intézményi kedvezmény iránti kérelmekről,

13. a lakásbérleti szerződés megkötéséről rendkívüli szociális krízishelyzet esetén,

14. a lakásbérleti szerződés hosszabbításáról rendkívüli szociális krízishelyzet esetén,

15. a megüresedő bérlakás bérbeadása esetén a pályázat kiírásáról,

16. a megüresedő piaci alapon bérbe adható bérlakás esetén a pályázat kiírásáról,

17. a város érdekében kiemelkedően fontos közérdekű célra biztosított bérlakás költségalapú lakbére összegének mérsékléséről,

18. a lakás korszerűsítésének engedélyezéséről,

19. a szerződés megkötése időpontjának, legfeljebb 30 nappal történő meghosszabbításáról bérletek esetében,

20. a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér egy napos rendkívüli zárva tartási kérelméről,

21. tulajdonosi hozzájárulásról az önkormányzat tulajdonában lévő közterületet érintő ingatlan útcsatlakozás esetén közmű bekötésről közterület burkolásához, járda építéshez,

22. utak karbantartásáról

23. csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartásáról,

24. tulajdonosi hozzájárulásról közterületi csapadékvíz rendszer átalakításához,

25. tulajdonosi hozzájárulásról az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen fás szárú növények kivágásához, telepítéséhez,

26. tulajdonosi hozzájárulásról az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen növény telepítéséhez, eltávolításához

(2a)43 A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(3) A polgármester tájékoztatással, kommunikációval összefüggő főbb feladatai:

1. beszámol a képviselő-testületnek minden ülésen az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a két ülés között történt eseményekről,

2. tájékoztatja a képviselő-testületet minden olyan ügyben, amely a település jövője, lehetőségei szempontjából jelentőséggel bírhat,

3. az alpolgármester bevonásával ellátja a bizottságok tájékoztatásával kapcsolatos feladatait,

4.44 amennyiben tagja a megyei önkormányzatnak, Társulási Tanácsnak, egyéb, a települést érintő szervezetben képviseleti joggal rendelkezik, köteles az ezeken az üléseken felmerült, a település jövőjét érintő ügyekről a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni,

5. nyilatkozik a sajtónak, hírközlő szerveknek,

6. véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben.

(4) A polgármester együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel:

1. kapcsolatot tart a település társadalmi és lakossági szerveivel, annak vezetőivel,

2. elősegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közreműködését.

(5) A polgármester ügyfélfogadása: minden héten szerdán: 8 órától 12 óráig tart.

Alpolgármester

45. § (1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ

(2) Az alpolgármester kapcsolatot tart a civil szervezetekkel, egyházakkal, társadalmi szervezetekkel, testvértelepülésekkel.

46. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az esetleges forráskiesés, többletfeladatok, áremelkedések, valamint a pályázati önrészek fedezetéül kötelező tartalékot képezni.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a Csákvári Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A gazdálkodás vizsgálatára külső szakértő, könyvvizsgáló is igénybe vehető.

(3)45 Amennyiben az önkormányzat a működési területén lévő vállalkozásban kíván részt venni, előzetesen szakértői véleményt kér, költség-hozam elemzést végeztet. Ennek hiányában a napirend nem tárgyalható.

Záró rendelkezés

47. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelet.

1. függelék46

2. függelék47

3. függelék48

1

Az 1. § (4) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (4) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (5) bekezdését a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.

6

A 6. § b) pontja a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 7. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 9. § (2) bekezdés i) pontjának második mondatát a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 9. § (3) bekezdés második mondatát a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 10. § (3) bekezdése a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg.

11

A 10. § (4) bekezdés második mondatát a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 11. § (1) bekezdése a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés e) pontjával megállapított szöveg.

13

A 13. § (1) bekezdése a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontjával megállapított szöveg.

14

A 13. § (2) bekezdése a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontjával megállapított szöveg.

15

A 13. § (2) bekezdése a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontjával megállapított szöveg.

16

A 17. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 17. § (4) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 19. § (2) bekezdés a) pontját a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 19. § (2) bekezdés g) pontja a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontjával megállapított szöveg.

20

A 20. § (3) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 20. § (5) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 27. § a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

24

A 28. § (1) bekezdés a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontjával megállapított szöveg.

25

A 28. § (3) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

26

A 28. § (5) bekezdés a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontjával megállapított szöveg.

27

A 29. § (1) bekezdés a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontjával megállapított szöveg.

28

A 29. § (3) bekezdését a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 14. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 30. § a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

30

A 31. § (2) bekezdés a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés g) pontjával megállapított szöveg.

32

A 34. § (2) bekezdés a) pontja a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

33

A 34. § (2) bekezdés b) pontját a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 35. § a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

35

A 36. § a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg. A 36. §-t a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 14. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 37. § a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

37

A 39. § (2) bekezdése a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés j) pontjával megállapított szöveg. A 39. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.

38

A 39. § (4) bekezdése a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

39

A 39. § (7) bekezdése a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

41

A 42. §-t a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 14. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 44. § (2) bekezdése a 17/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

43

A 44. § (2a) bekezdését a 17/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.

44

A 44. § (3) bekezdés 4. pontja a 4/2017. (II. 1. ) önkormányzati rendelet 8. § -a szerint módosított szöveg.

45

A 46. § (3) bekezdése a 4/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés k) pontjával megállapított szöveg.

46

Az 1. függeléket a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 14. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 2. függeléket a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 14. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 3. függeléket a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 14. § g) pontja hatályon kívül helyezte.