Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 28 - 2016. 05. 28

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról


Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában rögzített, valamint a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdés felhatalmazása alapján a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.


1. § A Rendelet 1.§ (6) bekezdése az alábbi új c.) ponttal egészül ki:

„1.§ (6)

c.) a 69/2016. (III. 31.) Korm.rendelet által meghatározott koordináló feladatokat az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV) látja el.”


2.§ A Rendelet 5.§ (9) bekezdésének e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§

(9) A Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között megkötendő közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

e.) az ellenérték megállapításának módja,

…”


3.§ A Rendelet 6.§ (1) bekezdés utolsó mondatában a „Szolgáltató felé” szövegrész törlésre kerül.


4.§ A Rendelet 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. §  (1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2) A közszolgáltatás díját az NKHK által megküldött számla alapján köteles megfizetni az ingatlantulajdonos.

(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy számára a Szolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.”5.§ Záró rendelkezések

(1)Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2)Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 3.§ c) pontja.

(3)Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Ruzsics Ferenc

Dr. Gábor Hajnalka

polgármester

aljegyzőMellékletek