Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelete

a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 01- 2016. 05. 06

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (3) bekezdésében, valamint a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 3/2011. (01.28) Ktth. számú kijelölő határozatában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2. § A rendelet hatálya kiterjed Bikács, Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Harc, Kajdacs, Kistormás, Kölesd, Madocsa, Medina, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, Sióagárd és Tengelic közigazgatási területén életvitelszerűen élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 3. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.”


2. §


A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a „szakosított ellátásban az idősek otthona működtetése” szövegrész hatályát veszti.


3. §


A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) Medina, Harc, Sióagárd és Tengelic településeken kizárólag családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást biztosít az intézmény.”


4. §


A Rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(7) Támogató szolgáltatást, fogyatékosok nappali ellátását kizárólag Paks településen biztosít az intézmény.”


5. §


A Rendelet 9. § b) pontjában a „Gyvt. 40. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Gyvt. 40. §-ában és 40/A. §-ában” szövegrész lép.


6. §


A Rendelet II. Fejezetének „Szakosított ellátás” címe, a „13. Idősek Otthona” alcíme és a 14. §-a hatályát veszti.


7. §


(1) A Rendelet 19. § (2) bekezdésében hivatkozott, a szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját tartalmazó 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.


(2) A Rendelet 19. § (3) bekezdése és a bekezdésben hivatkozott, az intézményi térítési díjak kiszámításának módját tartalmazó 2. melléklete hatályát veszti.


8. §


Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba és 2016. május 8-án hatályát veszti.


Paks, 2016. április 21.                        Süli János                                                                                            Dr. Blazsek Balázs

                      polgármester                                                                                          címzetes főjegyző* A képviselő-testület a rendeletet a 2016. április 20-i ülésen fogadta el.


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2016. április 21-én kihirdetésre került.Dr. Blazsek Balázs

címzetes főjegyző


Mellékletek