Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról

Hatályos: 2016. 07. 01- 2017. 04. 02

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésének a.) és c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet célja


1. §


E rendelet célja Hortobágy község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel. A település környezete – hulladék által okozott – terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása a települési szilárd hulladékhoz kapcsolódó önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok helyi szabályozása.


A rendelet hatálya


2. §


Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed Hortobágy község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználóra és az ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.A közszolgáltatással ellátott terület határai


3. §


A közszolgáltatás Hortobágy községközpont teljes egészére és valamennyi tanyai településrészre kiterjed. (Árkus, Szásztelek, Halastó, Kungyörgy, Máta, Borsós, Kónya.)A képviselő-testület hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai,

a közszolgáltató megnevezése, közszolgáltatási szerződés elemei


4. §


(1) Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodással összefüggésben a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére, ártalmatlanítására és hasznosítására irányuló önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot közszolgáltató útján látja el.


(2) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató  - az önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján - a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató,  székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.)


(3) A közszolgáltató az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat folyamatos ellátását a szerződés hatályának fennállása alatt kizárólagos jelleggel végzi.


(4)  A képviselő-testület a helyi hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására a közszolgáltatóval 10 éves időtartamra, 2024. június 30. napjáig kötött szerződést.


(5) A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása során teljesített közszolgáltatás keretében begyűjtött és elszállított hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett Hajdúböszörmény, Czégény úti 01329/4 hrsz. alatti, Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó és Kezelő Telepen kerül kezelésre, hasznosításra vagy ártalmatlanításra.


(6) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja, amely – a Ht. 34. § (5) bekezdésében foglaltakon és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározottakon túl – az alábbiakat tartalmazza:

a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait,

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit,

c) a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket,

d) a közszolgáltatás  finanszírozásának elveit, módszereit,

e) közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok elszámolási szabályait,

f) a közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költséghatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírásokat,

g) alvállalkozókra, teljesítésben közreműködők igénybevételére vonatkozó szabályokat,

h) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárásrendjét,

i) a szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket,

j) jogvita esetére az eljáró bíróság illetékességének kikötését,

k) az irányadó jogszabályokra, döntésekre való hivatkozást.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma


5. §


(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki:

a) a közterületen keletkezett és az ingatlanhasználó által  - a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, vagy a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben - az ingatlanon összegyűjtött települési vegyes hulladék rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék ártalommentes elhelyezésére, ártalmatlanítására és hasznosítására.

b) Az ingatlanon összegyűjtött, nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék begyűjtése és elszállítása.

c) A települési hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített, szelektív begyűjtése (továbbiakban szelektív begyűjtés)

d) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása.

e) A begyűjtött és elszállított települési hulladék ártalmatlanítását, szolgáló létesítmények működtetése, üzemeltetése.


A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


6. §

                         

(1) A közszolgáltató köteles:

a) az általa rendelkezésre bocsátott, szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött települési kommunális (vegyes) hulladékot az ingatlanhasználótól heti egy alkalommal  - házhoz menő gyűjtéssel - összegyűjteni és elszállítani.

b) a közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladékot évente két alkalommal – külön díj felszámítása nélkül – a közszolgáltató által meghatározott, az önkormányzattal egyeztetett időpontban és helyen, házhoz menve – begyűjteni és elszállítani

c) az általa rendelkezésre bocsátott, szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben szelektíven gyűjtött

ca) csomagolási hulladékot (papír, műanyag, fém, társított csomagolóanyag) évi 13 alkalommal,

cb) üveg hulladékot évi 4 alkalommal házhoz menő gyűjtéssel begyűjteni és elszállítani.

d) az általa rendelkezésre bocsátott, szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben szelektíven települési hulladékot havi rendszerességgel begyűjteni és elszállítani.

e) a közterületi hulladékot – egyedi megrendelés alapján – a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben – alkalmilag – begyűjteni és elszállítani.


(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, a hulladék begyűjtésének rendjétől, és az ezekben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót 5 nappal megelőzően írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.


(3) A települési hulladékot a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelő telepen köteles ártalommentesen elhelyezni.


(4) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, elvárható gondossággal végezni.


(d) A közszolgáltató jogosult a települési hulladék elszállítását megtagadni, ha:

a) az nem a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett gyűjtőedényben vagy más gyűjtőeszközben kerül kihelyezésre,

b) a kihelyezett gyűjtőedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető,

c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak,

d) a kihelyezett gyűjtőedény a 13. § (1) bekezdésében meghatározott tömeget meghaladó mennyiségű hulladékot tartalmaz.


Az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó rendelkezések


7.§


(1) Hortobágy Község Önkormányzata a közszolgáltatóval együttműködve elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési közszolgáltatást szervez és tart fenn.


(2) A község közigazgatási területén alkalmazott szelektív hulladékgyűjtési módok:

a) hulladékgyűjtő szigeteken végzett szelektív hulladékgyűjtés,

b) házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés e rendelet 6. § (1) bekezdésének c) pontja szerint.


(3) A (2) bekezdés a) pontjában megjelölt gyűjtőszigetek  - a helyi adottságokhoz igazodva - a következő helyen kerülnek kialakításra:

a) a 189/104. hrsz. (Czinege J. u. 37. sz. ház előtt),

b) 10/3. hrsz. (Kossuth u-i ABC parkoló melletti füves terület) műanyag flakon, papír szelektív gyűjtésére

c) 40/48. hrsz. (Rózsa S. u.)

d) 2547/4. hrsz. (Szásztelek, bolt mellett).


(4) A hulladékgyűjtő szigeteken papír, üveg, műanyag, hulladék elkülönített, szelektív gyűjtésére van lehetőség, mely hulladékfajták gyűjtéséhez a közszolgáltató térítésmentesen az alábbi gyűjtőedényeket biztosítja:

a) a műanyag hulladék számára: sárga színű gyűjtőkonténer,

b) az üveg hulladék számára: zöld színű gyűjtőkonténer,

c) a papírhulladék számára: kék színű gyűjtőkonténer


(5) A szelektív gyűjtőkonténerbe csak az azon megjelölt hulladék fajta helyezhető el.


(6) A konténerek környezetében hulladék elhelyezése tilos.


Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


8. §


(1) Az ingatlanhasználó jogosult és köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni. Köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot e rendeletben előírtak szerint - figyelemmel az elkülönített gyűjtés szabályaira is - gyűjteni, a közszolgáltatónak átadni, valamint a közszolgáltatási díjat megfizetni.


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – a vegyesen gyűjtött hulladék tekintetében – kiterjed a gazdálkodó szervezetekre is. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék esetén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás csak akkor terjed ki a gazdálkodó szervezetekre, ha a Ht. 39. § (3) bekezdése alapján a Ht. 31. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb módon a hulladék kezeléséről nem gondoskodik.


(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési hulladék nincs vagy nem keletkezik.


(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban – egyéni vállalkozóként a vállalkozói igazolványba – bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál (kivéve a szellemi tevékenységet folytató vállalkozás) köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.


(5) Az ingatlanhasználó köteles a tény bekövetkeztétől számított 30 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék mennyiségének becslése érdekében:

a) nem rendszeres települési hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét;

b) nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó nagyságát.


(6) Az üdülőingatlanok esetében - amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem tartózkodik - a közszolgáltató április 1. és szeptember 30. közötti időszakban (használati szezon) biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelynek igénybevétele kötelező.

Amennyiben az ingatlanhasználó az üdülőként nyilvántartott ingatlanát a használati szezonon kívül nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás használati szezonon kívüli szüneteltetését. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant nem használja.

Amennyiben az üdülőingatlant sem használati szezonon kívül és használati szezonban sem használják a közszolgáltatásra vonatkozóan e rendelet 16.  §-ban rögzített szüneteltetés szabályai alkalmazandók.

Amennyiben az üdülőként nyilvántartott ingatlant életvitelszerűen, egész évben használják, a közszolgáltatás igénybevételére e rendelet szabályai, a szüneteltetésre a 16. §-ban rögzített általános szabályai alkalmazhatók.Hulladékszállítás rendje, gyűjtőedényzettel kapcsolatos rendelkezések


9. §


(1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe- vevőket, a lakosságot értesítenie e rendelet 6. § (2) bekezdése szerint.


(2) A Közszolgáltató által rendszerbeállított gyűjtőedények űrtartalma:

a) 60 literes gyűjtőedény

b) 80 literes gyűjtőedény

c) 120 literes gyűjtőedény

d) 1100 literes gyűjtőedény


(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a közszolgáltató biztosítja, hogy a jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén a természetes személy ingatlanhasználó a vegyes hulladék gyűjtéséhez 60 literes vagy 80 literes gyűjtőedényt választhasson.


(4) A 60 literes űrmértékű gyűjtőedényre az a természetes személy ingatlanhasználó jogosult, aki az ingatlant egyedül és életvitelszerűen használja. Az egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználatot az ingatlanhasználó kérelmére a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltsége igazolja a személyi adat és lakcímnyilvántartás adatai és két tanú nyilatkozata alapján kiadott hatósági bizonyítvánnyal.


(5) A települési vegyes hulladék szállítása hetente egy alkalommal történik a közszolgáltató által biztosított szabványméretű, zöld színű, 120 literes vagy 60 literes vagy 80 literes zárt edényzetben.


(6) Az (5) bekezdésben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás során, ha az ingatlanhasználóknak többlet települési hulladéka keletkezik, bekötözött hulladékgyűjtő zsákban helyezhető el.


(7) A települési vegyes hulladék begyűjtése és elszállítása valamennyi településrészen (a községközpontban, és Máta, Borsós, Kónya, Kungyörgy, Halastó, Szásztelek, Árkus majorok) csütörtöki napon történik.


(8) Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) - házhoz menő - hulladék szállítása

a) csomagolási hulladék (papír, műanyag, fém, társított csomagolóanyag) esetében évi 13 alkalommal történik, a közszolgáltató által meghatározott időpontban, a közszolgáltató által biztosított szabványméretű, sárga fedelű zárt edényzetben.

b) üveg hulladék esetében évi 4 alkalommal történik, a közszolgáltató által meghatározott, a közszolgáltató által biztosított szabványméretű, fekete színű, zöld fedelű zárt edényzetben.


(9) A gyűjtőszigeteken lévő gyűjtőedényeket a közszolgáltató heti rendszerességgel, illetve igény szerint üríti.


(10) A kerti és konyhai zöldhulladékot az ingatlanhasználónak a közszolgáltató által biztosított komposztáló edényben, házi komposztálással kell komposztálni. Amennyiben a zöldhulladékot nem komposztálják, akkor azt a vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni.A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével,

használatával és kezelésével kapcsolatos szabályok


10. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, kivéve a (2) bekezdés szerint tartósan engedélyezett elhelyezést.


(2) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a képviselő-testület külön rendeletében szabályozott közterület-használatra vonatkozó rendelkezések megtartásával, az ott szabályozott engedély, illetve közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.11. §


(1) A hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet több ingatlanhasználó is használhatja a következő esetekben:

a) társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek által használt ingatlanokon,

b) ha egy ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás, vagy jogi személy szervezete működik, és valamennyi érintett egybehangzóan és írásban is dokumentáltan így állapodott meg.


(2) Ha a gyűjtőedényzet közös használatáról állapodtak meg az (1) bekezdésben meghatározottak, az edények térfogatának meg kell felelnie a képződő hulladék mennyiségének az ürítés gyakoriságát is figyelembe véve.12. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, tisztán tartásáról, és fertőtlenítéséről.


(2) Az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról – az ingatlanhasználó bejelentése alapján – a közszolgáltató köteles gondoskodni.


(3) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.


13. §


(1) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék súlya 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg, 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg, 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 30 kg, 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 300 kg lehet.


(2) Nem szabad a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési hulladékkal összekeverni és azt a települési hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni.


(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles e fenti tevékenysége miatt bekövetkező kárt megtéríteni.


(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék (szelektív) gyűjtésére szolgáló sárga fedelű kukába kell gyűjteni a műanyag üdítős, ásványvizes flakonokat, mosószeres, öblítős, tusfürdős flakonokat kicsepegtetve, fém italos dobozokat (sörös, üdítős stb,) nagyobb konzerves dobozokat, pl. állateledeles csak kiöblítve, nylonszatyrokat, fóliazacskókat tiszta állapotba, papírhulladékot (újság, szóróanyag, füzet, papír italos doboz kicsepegtetve, hullámpapír dobozok stb.) A dobozokat lapítva kell az edénybe helyezni.


(5) Nem lehet a szelektív edényzetbe tenni az élelmiszer-maradványt tartalmazó papírt, vagy dobozt, zsíros, olajos, oldószeres papírt, zsíros, szennyeződött flakont, használt papír zsebkendőt és szalvétát, hungarocellt, kommunális hulladékot.Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó előírások


14. §


(1) Az építési és bontási hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, illetőleg az köteles, aki az építési, illetve bontási munkálatokat megrendelte (építtető).

(2) A veszélyes hulladéknak nem minősülő építési és bontási hulladék a Regionális Hulladéklerakó Telepen, illetve a bontási, építési engedélyhez kötött tevékenységből származó hulladék a bontási, illetve építési engedélyben meghatározott helyre, illetve módon helyezhető el.

(3) A regionális Hulladéklerakó telepen az önkormányzat beruházásai, felújításai és karbantartásai során keletkező veszélyes hulladéknak nem minősülő, nem hasznosítható anyagainak, építési, bontási törmelékeinek elhelyezéséről az önkormányzat a közszolgáltató útján gondoskodik.Az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség


15. §


(1) Az önkormányzat és a közszolgáltató a Ht-ben, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről szóló 12/2016. (V. 24.) NFM foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.


A közszolgáltatás szünetelése


16. §

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.


(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően és utólag a közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét.


(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó azt írásban, haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) köteles a közszolgáltatónak bejelenteni a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltsége útján.A közszolgáltatási díjfizetés


17. §

(1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni.


(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, ha a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést illetve rendelkezésre állást igazolja.


(3) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni.


(4) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 16.§ (1) bekezdése alapján szünetelt.


(5) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv vagy az általa megbízott díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A számla átadása történhet megbízott útján, személyesen vagy postai úton.


(6) Ha az ingatlanhasználó a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért jogszerűen megállapított és kiszámlázott díjat nem fizeti meg és díjhátraléka keletkezik, akkor a Koordináló szerv a 30 napon belül küldött fizetési felszólításért jogosult az adminisztrációs díjat kiszámlázni ingatlanhasználó részére. Ha a számla kiegyenlítésére a felszólítás dátumát követően került sor, a befizetett összeg először az adminisztrációs díjjal szemben kerül elszámolásra, a fennmaradó összeggel pedig a közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Koordináló szerv.


A közterületek tisztán tartása


18.§


(1) A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat  egyrészt saját maga útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok, bérlők, használók (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználók) kötelezésével gondoskodik.


(2) Az ingatlanhasználók közterület tisztántartásával, zöldterület ápolásával kapcsolatos kötelezettségei:

a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának (járda hiányában 1 méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztántartása,, burkolt területek síkosság-mentesítése, valamint a hó eltakarítása,

b) az ingatlan előtti, melletti nyílt árok, áteresz és ennek műtárgyai tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása,

c) a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladék gyűjtőedényzetbe, vagy más gyűjtőeszközbe történő elhelyezése.


(3) A közterületek tisztaságának elősegítése érdekében az utcai hulladékgyűjtők kihelyezéséről, ürítéséről, pótlásáról, karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik.


(4) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás során semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha szállítás közben a közterület szennyeződik, annak előidézője köteles azt azonnal eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. Ha a szállító ismeretlen, az eltakarítást, a szennyeződés megszüntetését az köteles elvégezni, akinek részére, illetve akinek érdekében a szállítás történt.


(5) Ha szállítmány fel- vagy lerakása közben a közterület szennyeződik, annak előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után azonnal megtisztítani.A rendelet betartásának ellenőrzése


19. §


(1) A rendeletben foglaltak, a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból fakadó kötelezettségek teljesítésének betartását, a közszolgáltató szerződésben foglalt vállalásainak megvalósulását a jegyző ellenőrzi a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 87 – 94. §-aiban foglalt szabályok alapján.


(2) A közszolgáltató köteles a jegyző felé jelezni, ha e rendelet szabályainak a megsértését tapasztalja.


(3) Amennyiben az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály előírásait megsérti, vele szemben a jegyző hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki.

Záró rendelkezések


20. §(1) E rendelet 2016. július 1-én lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Hortobágy, 2016. június 27.
         Vincze Andrásné                                                            Dr. Bencsik Judit

            polgármester                                                                        jegyzőZÁRADÉK:  E rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati

                     Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve:           

                     2016. június 29. napján                                                                                                                                            Dr. Bencsik Judit

                                                                                                         jegyző